Bovenhuis De Fransche Bazar Zoete Roode Kaapsche klein Winkel of Woonhuis Fongers Heerenrijwielen Firma J. A Platers SCHILLETJE en CHERRY BRANDY Fa M. W. VAN AARTSEN ALEWIJWSES OCHTENDVOEDER Voor Hoest en Keelpijn Nette Loopjongen tweede Meisje. Net Meisje Leerjongen gevraagd. tweede Dagmeisje Winkeljuffrouw gevraagd Nette Werkvrouw Dagmeisje gevraagd. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Winkelhuis oi Pakhuis mei Woning, LITTOOIJ OLTHOFF, VIJFDE KERSTBOEK DE WIKKEL „DE ZEEUWSCUE 89EIIN", Sjtircsal0^' Nette Meisjes No. 15. Woensdag 9 Januari 1929. Drie en Dertigste Jaargang. Ingezonden Mededeelingen. Beleefd Naaiwerk gevraagd. Opening nieuwe Zaak. Opening Zaterdag a.s.12Januari A. VAN HOOFSTADT. ongem. flinke Voorkamer eenvoudig Pension Denevers Frères, DOODT HEM! Dagmeid of Vrouw J. A. P. Nette Dagdienstbode Reuzeibollen. FIJNE ADVOCAAT, MA8AZIJN 6R0ENENDRAAK fDienstbode. een Dagmeisje, een Dagmeisje, een Dagdienstbode. een net Meisje, nette Dagdienstbode. Flink net Meisje tweede Meisje, flink Dagmeisje MEISJE flink© Dienstbode. nette Dienstbode een flinke Dienstbode I Wachi niet langer! Het beste is direct inwrijven met Advertentlëm. L. J. FLORUSSE, H. VAN DRIEL Cr, BRANDSTOFFEN. j tot WINKEL in te richten. Liefst cen- trum stad. rr r rrr gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te meidon Zeeuwsche Confectiefabriek, Molenwater II 255-256, Middelburg. Na opleiding hoog loon. Vlasmarkt K 150 - Middelburg Vraagt overal ONZE Likeuren Per flesch f 1,00. Donderdags en Zaterdags DE REGT, Molstraat 84. Wijnhandel Markt C 2. Vraag! onzs bakende f 2,50 per flesch. Punch-Slropen en Likeuren ALLE WIJNEN Samos Wijn 95 ct. par flesch Spaansche Wijn 95 ct. per flesch Bergerac 1,20 per flesch Aanbevelend. 2V2 Kil» f 0,65 5 Kilo f 1,20 25 Kilo f 5,25 50 Kilo f 9,50 In de 5, 25 en 50 Kilo's is een mooi cadeau verpakt. zijn de beste aanbevolen middelen Zie onderstaande prijzen Adres Firma K. Meettens, Korte Delft. Net Dienstmeisje gevraagd. VERSCHIJNT 'S WOENSDAGSMIDDAGS. ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT. DE FAAM PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1-3 regels 45 ct., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeelige voorwaarden. UITGEVERS LITTOOIJ QLTHQFF, POSTREKENING 42280. TELEFOON 238. Juist de rheumatiek moetdirectbij de eerste verschijnselen bestre den worden; anders wordt zij zoo lang U leeft. Uw kwelgeest! ng. Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar. GEVONDÊN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Belastingplaatje in etui, Kinder handschoentje, Dameshandschoen, Zon nebril, Leesboekje, Kinderhandschoen, Port. met inh., Lipssleutel. b. Bij ingezetenen Regenjas, Re- meijn, Segeersingel V 69 Doos met inh., A. Gillissen, Bastion N 58 Blik ken doos met koek, Geuze, Zusterstraat I 242 Pop, R. Steutel, Zusterstraat I 70Port. met inh., C. de Witte, N. Oosterschestraat N 193 Konijn, C. v. Sluijs, Eigenhaardstraat P 236 Arm bandhorloge, J. Dijkgraaf, Beenh.singel K 74 Heerenrijwiel, J. Vader, Arn. pad T 113a Tandenborstel, Lomburdstraat D 62 Heerenrijwicl, Kloet, Vliss. straat 1 164Paar Heerenhandschoenen, Ar beidsbeurs, WagenaarstraatKwartje, A. Sanderse, Schoonsteenvegerssingel Q 92 Handschoen, J. v. Varik, Leliestraat W 133 Zilv. Broche, A. Steijn, Molen berg K 87c Duif gen. 91464, J. Kwek- keboom, Noordweg R 9. Inlichtingen aan üet bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 28 December8 Januari. ONDERTROUWD P. J. Sturm, 24 j. en A. S. Rottier, 20 j. M. Paauwe, 20 j. en "JMT: "Ludikhuizc, 22 j. GETROUWD K. L. W. van der Ma den, 25 j. en F. M. H. Petermie ijler, 23 j. C. Jobse, 27 j. en N. P. van der Welle, 32 j. C. W. Heeren, 24 j. en C.. C. Schellings, 26 j. L. J. Roth, 23 j- en J. L. Gabriëlse, 22 j. J. Dour- lein, 23 j. en, C. E. de Rijiic, 22 j. BEVALLEN A. M. Seijbel, geb. de Vlieger, z. A. J. Coppejans, 'geb. Frie- sema, d.L. E. Blommaert, geb. Blolnr- maert, d. J. Lagace, geb. Fraas, d. A. Dunnes, geb. Renalda, z. OVERLEDEN S. de Visser, z. 16 j. M. de Rijicke, d. 7 j. J. L. A. van Woer- kens, z. 3 mnd. VOOR VROUWEN. i - Vrouwen vooral, hebben nu en dan behoefte aan de hulp van Foster's Rug pijn Nieren Pillen. Vanaf de vorming tot voorbij den middelbaren leeftijd tre den in het vrouwelijk organisme voort durend veranderingen op, die veel in spanning van de nieren vorderen. Even eens in het kritieke tijdperk en in de maanden voor en na de geboorte van kinderen, krijgen de nieren veel extra werk te doen. Het is daarom geen won der, dat vrouwen zoo vaak lijden aan rugpijn, afmattende pijnen, waterzuch tige zwellingen, hoofdpijn, duizeligheid, zenuwachtigheid en urinestoarnissen. Vrouwen behooren te weten, dat de nie ren de gewichtige levenstaak hebben om de onzuivere stoffen uit het bloed te liltreeren. Als de nieren verzwakt of overspannen zijn, wordt de bloedsom- loop geïnfecteerd en het geheele gestel aangedaan, waardoor spit, blaasontste king, rheumatiek, lendezwakte enz. kun nen ontstaan. Foster's Rugpijn Nieren Pillen zullen voor vrouwen in tijd van nood een ze gen blijken. Zij worden aanbevolen door vele dankbare, verstandige vrouwen, die haar herstel en welzijn aan het tijdig gebruik van dit versterkend niermiddel te danken hebben. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten a® f 1.75 per Ï^?STE SOORT WATERDICHTE M ad^IIDEN' WAGE.NZE1LEN, !cfMDpJn-^TEN' AUTOKAPPEN, 7A^n^?.TENTEN' ZONNETENTEN u ORSCHZE,LEN> enz- ^nz. in alle kleuren en modellen, worden spoe- ïg, so ied aan sterk coneurreerende prij zen geleverd. Modellen, Stelen, Prijzen door" worden gratis verstrekt SEOEERSTRAAT H 9 Vertegenwoordiger eener Eerste Klas fabriek. Ly. t Costuum of Lingerie. Aan hetzelfde adres een goed onderhouden KLEERMA- KERS-TRAPNAAIMACHINE te koop. Adres Segeersingel V 72. De ondergeteekende bericht hiermede, dat hiji zijde zaak jn Tabak, Sigaren en Sigaretten verplaatst van Gravenstraat 1 278 naar Gravenstraat I 271 (naast de Firma Verburg Zn.). Beleefd aanbevelend, Te huur aangeboden met Slaapkamertje en gebruik van Keu ken. Liefst voor juffrouw alleen. Brieven onder letter 'L bureau v. d. blad Heer, b.b.h.h. zoekt met Zitkamer en Slaapkamer of Zit- slaapkamer. Afwezig van Zaterdagmid dag tot Maandagmorgen. Aanbiedingen met opgave van prijs bureau van dit blad onder letter J. Koopt bij ROSKAM uw Kastanjes voor uw spruitjes, groote a 29 ct. per pond, Stoofperen 25 ct. p. K.Q., Cooos- noten 14 ct., Zoete Stoofappels 30 ct. p. K.G. en fijne Spercieboonen van de Herofabriek nu 55 ct. p. blik van, 1 K.G., beste Tomatenpuré 12 ct. per bus, enz. Lange Burg B 11. te huur Nederstraat O 202. SLAGERIJ VARKENSMARKT. Runderlappen, Stukjes en Rollade 65 cent, Rosbief 80 cent, Biefstuk 100 cent, Gehakt 55 cent. Alles per 5 ons. LION COHEN. TE KOOP of TE HUUR PAKHUIS, omtrek Seisplein. Inl. Seisbolwerk M 208. Te huur gevraagd met opgaaf van huur. Brieven onder letter C bureau v. d. blad Brandst >ffenhandel Langeviele K 390 Telefoon 401. Postcheque- en Girodienst No. 31540. Ondergeteekende beveelt zich met deze beleefd aan voor de levering van beslist eerste kwaliteit Door levering van uitsluitend prima kwaliteit Eierkolen, Belgische Anthraciet 2°/30 cu SO/so, Duitsche Stukkolen enz., zal hfj zorgdragen het reeds verworven vertrouwen voor deze branche te hand haven. Beleefd aanbevelend is nog ste,eds niet bereid, miet de organisatie overleg te ple gen omtrent SALARIS, VRIJE MIDDAG en WERKUREN, be treffende HARE BEDIENDEN. Tot zoolang koopt geen en kel georganiseerd a r - b eider (ster) in deze zaak, bespreekt onze propaganda daar waar dit mogelijk is. Namens de afdeeling Middelburg van de „Algemeene", HET BESTUUR. juist geïmporteerd. Is een fijna zoete NATUURWIJN, fij>- ner dan Port en Samos. Prijs per flesch f 1.25. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs MIDDELBURG. I TE HUUR of ter OVERNAME gevraagd Aanbiedingen aan WILLEMSEN'S WONINGBUREAU, thans LANGE NOORDSTRAAT C 34, NAAST HET POSTKANTOOR. VRAAGT UWEN WINKELIER Spoor MOSTIM Nederlandisch Fabrikaat van de Firma W. A. SPOOR Jr., Culemborg. RODENT doet het vlug en zeker. Tien minuten nadat het be- tooverende en -fatale middel was neergelegd, werden reeds 16 doode ratten gevonden. Koop nog heden een doosje bij Uw drogist. Doosjes van 50 ct. en f 1. Importeur: Fa. B. Meindersma, Den Haag. Fabrikant: Th. Harley, Apotheker, Perth. Eenige sterke gebruikte te koop, zeer geschikt voor werk- of boodschapfiets. Adres Fongers Rijwielmagazijn, Lan- gedelft. lie kw. doorregelde Runderlappen f 1.20 p. Kilo, Kalfslappen fl.00 p. Kilo, Kalfs- krippen 60 ct. p. Kilo, Prima Schapenvl. 80 ct. p. Kilo, Rund- of Varkensgehakt of Versche Worst f 1.00 p. Kilo, Versche Varkenspooten 10 ct. p. stuk, Varkens koppen 50 ct. p. Kilo, Gebr. Rollade 20 ct. p. ons, Bakbloedworst 8 ct. p. .ons. H. C. FREDERIKS, Wagen.str., Tel. 455 LITTOOI OLTHOFF. LITTOOI) OLTHOFF. LITTOOIJ LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOI) OLTHOFF. LITTOOIJ LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ U_ LL, U- tL, li. L- OOO Err HHh ooo cÖaJÖS OOO ooo hhh HHH L. Lu Lu L- O. tl. OOO r r r Hf-h ooo aJcödS OOO ooo HHH H H H Lu tE ll Lu lu Lu OOO r r r Hhh —1—1 I OOO «JaJdö HHH HHH DATUMSTEMPELS, HANDTEEKENING- STEMPELS, NUMMERSTEMPELS, HORLOOESTEMPELS, NIKKELEN ZAK- DOOZEN MET STEMPEL, LAKSTEMPELS DOOSJE MET ZES KANTOORSTEMPBLS, STEMPELCIJFERS IN VERSCHILLENDE GROOTTEN, ALPHABETS IN VERSCHIL LENDE GROOTTEN, GEËMAILLEERDE NAAMPLATEN WORDEN SPOEDIG EN GOEDKOOP DOOR ONS GELEVERD SPANJAARDSTRAAT MIDDELBURG LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. OLTHOFF. OLTHOFF. HHH HHH HHH OOO OOO 5P<? QP OOO r ht HHH ooo HHH HHH HHH HHH HHH OOO OOO spgpc? OOO rrr HHH ooo hhh HHH hhh HHH HHH OOO OOO SP SP SP OOO hhh HHH rrr OOO hhh HHH OLTHOFF. OLTHOFF. OLTHOFF. uitgave van Q. F. CALLENBACH te NIJ- KERK. „Excelsior gaat het in betrekking tot deze Kerstboeken Wat een prachtdeel is No. 5 geworden. Alles wat door middel van Callenbach bet licht ziet, is goed verzorgd, af, maar deze uitgave munt uit door een bijzondere fijne en degelijke afwerking. Ik genoot er werke lijk van toen ik het boek van zijin windselen had ontdaan. Overeenstemming heerscht er, harmonie tusschen uiterlijk en innerlijk. Begin eens met het boek door te bladeren Bij blz. 129 deponeert ge uw boekenlegger daar begint de Herderpsalm in woord en beeld. Wat een prachtillustraties, wat een mooie, verkwikkende gedachte En nu gaan we lezen, de beschouwingen, schetsen, studies, poëzie. Mooi werk', woor den en gedachten, die van hart tot hart gaan vertellingen, die bloeien en een snaar in het hart doen trillen, kortom1 lectuur, die zich uitnemend leent voor het gezin in de donkerste dagen van 't jaar. Dit Kerstboek, waarvan de samensteller alle eer heeft, bevelen wijl zeer hartelijk aan." J. H. v. R. Timotheus, 15 December 1928. Bovengenoemd prachtwerk verscheen als eerste deel van den 32en jaargang van CAL- LENBACH'S CHR. BIBLIOTHEEK. In dezen jaargang zullen de leden voor den abonnementsprijs van f 5.00 voor ingenaaide boeken of f 8.40 voor gebonden boeken (fran co per post f 0.75 hooger) nog vier mooie boeken ontvangen. In den catalogus, die voor ieder op aanvrage verkrijgbaar is, vindt men hierover alle gewenschte inlichtingen. Voor het aanbrengen van nieuwe leden worden ook nu weder prachtvolle pre mies beschikbaar gesteld. Men vrage en leze den catalogus. Terstond een, voor de huishouding gevraagd. Adres Seisweg R 172. Heerljjk van smaak. Prima kwaliteit en luxe verpakking gevraagd. Adres Firma Hoogenboom, Lange- viele K 214. weer heerljjke HOEK LANGEVIELE. Zeer fijne zoute Jujubes Drop 16 entperr-ns Kaïjesfirop 16 Zoute Knoopdrop 16 Menthol Kruisdrop 18 Borst caramels 14 Haverstroo Pa-tilles 1° Kas ia tegen Hoest en Asthma 20 TToesteollen 10 cent per rol. Salmiakrol'en Zoute Droprollen Mentholrollen Iloe-ttahlet-rollen Broksrollen Prima schuine Salmiak-Pastilles 14 cent per ons Are >nem-Tabletten 10 ct. per stuk- KORTE GORTSTRAAT gevraagd. GASTHUIS MIDDELBURG. Gevraagd wegens invoering van den 9-urigen werkdag een GEVRAAGD niet beneden de 16 jaar. Adres Polak, Qortstraat, Winkel. Mevrouw Kruyder, Molenwater 262, vraagt een net Terstond gevraagd 15 a 16 jaar. Aan te melden Uniewinkel, Middelburg. Mevrouw BakkerMaatjes, Langeviele- singel, vraagt zoo spoedig mogelijk Aanmelding 's avonds van 79 uur. Mevr. van Westreenen, Lange Noord straat 182, vraagt tegen half Februari goed kunnende koken. Gevraagd een Adres De Graaf, 't Zand 127. gevraagd voor de morgenuren. Adres Lombardstraat C 59 boven. Adres J. C. Laroes, Lo.odgieter, Ba lans D 8. voor halve dagen gevraagd. Bespr. tot 's avonds 7 uur. Adres Noordweg R 13a bloven. Mevr. Dumon Tak, Molenwater 267, vraagt met 1 Februari een net kunnende naaien en stoppen. Zich aan te melden 's avonds na 7 uur. Terstond een gevraagd, niet beneden de 15 jaar, Zon dags vrij, van 8 tot 5 uur. Adres bureau van dit blad. zag zich gaarne geplaatst hetzij als Win keljuffrouw of in de Huishouding. Brieven onder letter A bureau v. d. blad 1 Mevrouw Kruyder, Molenwater 262, vraagt ter spoedige indiensttreding een aankomend van 8.30 tot 3.30 uur. Gevraagd een Adres Sociëteit „De Vergenoeging", Markt. Adres Minderhout, Nieuwe Poortstraat P 194. Voor Breda een gevraagd. Zelfstandig werken. Klein ge zin. Wasch buiten huis. Liefst tegen 1 Februari of -eerder. Z.g.g. onnoodig zich aan te melden. Adres bureau van dit blad. Adres bureau van dit blad. gevraagd. Adres Mej. Stoppels, 't Zand D 74. Adres bureau van dit blad. Tegen 15 Februari gevraagd een voor dag en nacht. Adres Mevr. Rivière, Kortedelft Q 20. Het Diakonessenhuis, Laan v. Meerder- voort 84, te Den Haag, vraagt tegen Febr. één of twee nette WERKMEISJES P.O., voor Kamerwerk. Eén Zeeuwseh meisje is reeds aanwezig. Schriftelijke aanbiedingen bij de Directrice.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1