GroiirnisHoesMoos FimalUP. PRIJS f H.V. J. C. S W. ALTO ffeest verstandig, koopt goeden Wijn!!! ilystellawp. Meiijnse's Zeiwle MI08B Fraif-Brandy ft iU D ft O t D 51, III Gesloten KMUin in pi tas II weet t F. MALJERS ZOON, twee rekeningen, n van OR8EL, DIK VET SPEK IDDELBURG. fzEH SCHAAR SLIJPEN KOST 15 CENT Al wie ze 6ROOTE OPRUIMING Dankbetuiging VAN BOVEN van af Vrijdag 31 December tot Donderdag 6 Januari. Een onfeilbaar geneesmiddel Apotheker H. van 38,000.000 acht en dertig miüioen „LOCARBITS" eerste-klas Wijnen en Gedistilleerd Te huur een Bovenwoning Door inruiling Zoete Missiewijn Denevers Frères, Verschenen 54ste Uitgave. ONMISBAAR voor d®n groeten en kleinen zakenman en een GERIEFELIJKE GIDS Gecartonneard in linnen rug f2,90. Kortedelft F 13. Telefoon 379. Eén Flesch Goeden Wijn!!! - Drie Fiesschen Goedkoopste. - Wij staan voor onze Wijnen in W. P. MALJERS, Markt K 7, Te!. 557. Springende Handen enz Denevers Frères. Verscha Borstplaat D. van der Made. Voor de a.s. Feestdagen. 1 Denevers Frères, E MAGAZIJN „DE WEEFSTOEL" 110 Telef. 101» T. KARS v.h. Fa. Rekkers. VAN BOVEN 1000 BRILLEN Firma F. B. DEN BOER. dat wij billijk leveren Slijmhoest Crouphoest Hoestprikkel Zegt dat wat Of zegt dat niets TE KOOP ten laste van A. C. Adriaanse, Langeviele, Middelburg, de eene dagteekenend van 17 Oct. 1925 groot f 4,50, de tweede dagteekenend van 19 Juni 1926 groot f8,50, die bij herhaalde aanbieding steeds wor den geweigerd, voor den meest biedende. Te bevragen bij J. GERRITZEN, Langedelft 147, Middelburg Burgemeester Takstraat 22. aangeboden, zoo goed als nieuw met mooie registers en kniezwellen. Levering franco met 5 jaar schriftelijke garantie. Korte Burg Middelburg. 45 cant per pond. Vleeschhouwerij E. Van Oss, Viasmarkt (met een gedeelte van Koudekerke en Sint Laurens). voor Particulieren ©n Vereonigirsgen. Verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij de Uitgevers Redelijken prijs maar zonder cadeau De Drogisterij SCHULTE THiEME in het „Huls met de Roode Pilaren", verkoopt allebekendemiddelentegen schrale huid, winterhanden en wintervoeten. - - - - bij „FOCUS". 10 cent per ena. Eerste kwaliteit Bhseolaad. Beste Cacaobrokken. RUMBOOffEM 8 cent per stuk. Gebruikt voor Uw Ontbijt Is sen gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende controle van hef Scheikundig Bureau van den Heer J, 8. VAM HER HARST. SCHULTE THIEME, Dat benauwde gevoel Likeurstokers. M 1MB x: o LI O O «3 «8 X x •««J f" 1 O a O van all® WOLLEN B&8Y ARTIKELEN TEDDY BEAR MANTELTJES, CAPES, - KINDER MANTELTJES enz. ®nz. - LANGE VIELE K 405 MIDDELBURG. lüguu yj Holl. Brandewijn jenever per liter f 3,40 per fiesch f 2,80 f 3,30 f 2,70 Alle soorten Bitters f 3,30 f 2,70 Speciaal aanbevolen onze citroen jenever van zuivere schillen getrokken per liter f 3,30 per fiesch f 2,70. Bovenstaande soorten per maatje 35 ct. Cognac vanaf f 3,00 per flesch. Wij leveren ook de Standaard merken als: Hennisi, Martell, Bisquit V. 0. C. B en Leo Heriot. Citroen Punch f2,00, f2,50, f3,00 per fiesch en hooger. Rhum f 2,00, f 2,50, f 3,00 Advocaat f 1,95, Zwarte Kip f2,25, C. Polak f2,75 per fiesch. Hoilandsche Likeuren per fiesch f2,46. Likeuren Wynand Fockink f2,95 per ]/2 fiesch. Uitsluitend verkoop van eerste kwal. tegen de laagste prijzen. L. Noordstraat L125 LAN6E NOORDSTRAAT L 125 - MIDDELBURG. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. vanaf 2 cent. De kwaliteit is prima AANBEVELEND, Vlissingschestraat 58. bij Kinkhoest is de Borstsiroop van Aken ,}e genezende siroop voor kinderen en volwassenen Verkrijgbaar bjj Apoth en Dro gisten in flacons van f 1.10 en f 2. Elke flacon is voorzien van de handteekening ,11. VAN AKEN". Imp. SCHULTE EN THIEME Middelburg. zijn door ons, vorigen winter, alleen voor Holland gemaakt en verko'cht. Eenig fabrikante g- - - 7 - - g Daar wij reeds meer dan 50 jaren gewend zijn om te verkoopen tegen lage prijzen, naar de kwaliteit gerekend, blijven wij daarbij en daarom is UW ADRES daarvoor de U en uw gasten genieten dan van het goede. Aangezien door ziekte en overlijden van wijlen N. J. de Trofle, Agent v.h. Weekblad Groot Rotterdam wellicht enkele abonné's zjjn vergeten, gelieve-men zich op te geven of af te willen halen aan het adres voor klein gezin in de Korte Singel straat af 2,7h Adres Latjjnsche Schoolstraat D SO. Wegens omstandigheden te koop een Holl. Herdershond, reu, 1 jaar oud. Adres Stevens, Veersehe weg S 254f. maar koopt de uit de Wijnbergen van het klooster der Witte Pat er s van Algiers. Geheel zuivere Natuurwijn. Per flesch f 1,30. Alleen verkrijgbaar voor Zeeland Wijnimporteurs. Middelburg. «ai ii mm m Laat Uw eigen gezond oordeel werken en U zult met ons eens zjjn dat U beter bent met: tegen dan met Heusch de pry's behoeft niet zooveel booger te zjjn. en leveren U SA MOS vanaf f 0,80 tot f 1.50 per flesch ROODE PORT f 0,80 f 1,50 WITTE PORT f 0,80 f 1,50 BORDEAUX-WIJNEN f 0,70 „f2,— Fiesschen gratis geven wjj U niet maar wel de BESTE WAAR voor den LAAGSTEN PRIJS Aanbevelend Deze zoete Fransche Natuurwijn is iets nieuws, iets f ij n s en goed koop. Beter dan de vele AANGEBODEN KUNSTWIJNEN. Per flesch slechts f 1,25. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs Ruim voorzien van Goudreinetten, Bellefleurs, Prima Zoete Appels, Puike Stoofperen en beste Sinaasappels. Concurreerende prijzen. Aanbevelend, ADR. BUIJS, Burgem. Takstr. D 23. Prima BAKREUZEL f 1.— per Kilo. ROOKWORST 15 Cent per ons. Seisweg. A. DOBBELAAR. beproefd heeft, kent geen beter geneesmiddel tegen kiespijn, ze nuwkoorts, fleurecijn in liet hoofd en influenzapijnen dan de koorts poeders van H. VAN AKEN, Apotheker-Specialist, te Selzaete. Prijs per doos 60 cent. Verkrijg baar bjj apotheker en drogisten. Eischt rond het doosje de hand teekening „H. van Aken". Importeur Middelburg. Postbus 55. ais gevolg van slechte spijsvertering, zal spoe dig verdwijnen na ge bruik van Foster's Maag- pilien, het laxeermiddel bij uitnemendheid. Fosïer's R^aa.fgjpsüiiiigjï's A.lom verkrijgbaar a f 0.65 per flacon. VLEESCHHOUWERIJ Wagenaarstraat hoek Bree. Telef. 455. Uitsluitend' le kw. versch Rundvleesch. Lappen mager 65 ct., Vette Lappen 60 ct., Stukjes 70 ct. per 5 ons. Zwaar blank Kalfsvleesch 60 ct. per 5 ons. Prachtig Lamsvleesch 75 ct. per kilo. Voor de a.s. Feestdagen prachtige Kersthammetjes. Fransch product. Merk gedeponeerd. Ter vervanging van Inmaak- B r a n d e w ij n. Geschikt voor het zelf maken van Boerenjongens per liter slechts f 2,20. Met recepten voor gebruiksaanwijzing. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs m O 9 H m O 0 ~'U A KJ h r- a o Q ZIET DE PRIJZEN IN DE ETALAGE - AAN M. H. Hiermede betuig ik U myn liartelyken dank voor den Prima Doublé bril met Menisci glazen, welke door U geheel gratis werd ge leverd, daar dit de 1000e bril was, dit jaar," volgens Drs voorschrift door U vervaardigd. Achtend, Mej. J. v. d. VELDE, I Middelburg. leverden wij dit jaar op voorschrift van H H. Oogartsen te: Amsterdam, den Haag, Utrecht, Breda, Middelburg en Vlissingen. Boerenjonyeiis en- Meisjes.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4