Fa A. A. MES Gz Prima Port en Madera RH EU M ATI EK PRIMA WIJNEN Samos vanaf 80 ct. per Roode en Witte Port Salana (Zoete Spaansche) Bordean Wijn Roode en Witte Bessenwijn Bisscbopwijn 80 ct. per 85 ct. per 75 ct. per óo ct. per 75 ct. per Pakhuis te hour. en t CADEAUX I CADE AÜX FIRMA J. A. PIETERS, a Voor de a. s. Kerstmis Al uw B H Twee Koppen met Schotels de Amsterdamsche Boter Handel. CADEAU. CADEAU. CADEAU. CADEAU. T Je Nieuwe Walcheren", Middelburg Distillateur Wijnhandelaar CHRISTOFLEZILVER. Juwelier R. VERHOOG, BAKT dit Jaar uw Kerstgebak MEERTENS BAKMEEL J. V. REMMER. Groote voorraad belegen; WIJNEN* ADVOCAAT (zuiver nit dooiers). Dam G 29. MIDDELBURG. GRATIS HET BESTE DER ZILVEROPLAAS-METALEN. Uit voorraad leverbaar. Voor Walcheren Alleenverkoop LANGEDELFT B 138. Telefoon 237. Heden ontvingen wij een partij welke wij aan zeer lage prijzen aanbieden. (Zwaardemaker) W. P. MALJERS, Markt. Mag. DE HONDT, Dam. met ZELFRIJZEND VRAAGT DIT MERK uwen winkelier. FIRMA F. MALJERS ZOON, Zuivere Inlandsche Reuzel 49 Cent per pond. FIJNSTE MELANGE, 7272 Cent per pond. „V IT A M I N", Alleenstaand 1 in alle prijzen. ZIE ETALAGE. B. F. TE ROLLER. Scheurkalenders, Almanakken, VISITEKAARTEN, Kerst- en Nieuwjaarskaarten, Registers, Winkelboeken, enz. Lange Burg C 95. ALLEN die onze Etalages bezichtigen zuilen in deze den meesten vinden. Neemt u eens proef en u zult over prijs en kwaliteit tevreden zijn. KAAS- en VISCHHANDEL „VITAMIN", Noordstraat C 33. MIJMHARDT'S i •tabletten ■i ■—.««—ij Voortzetting der Groote Opruiming Prima Jongenspakjes, Meisjesjurken, Mantels, Hoeden en Mutsen IN BEKLEEDE WIEGEN 8FEN KIESPIJN KOORTSPOEDERS MET Wie van 20 tot en met 31 December koopt of bestelt bij VLASMARKT K 150, Tel. 207, Middelburg. 2 flesschen Bergerac f 1,20 1 flesch Zoete Santa Maura f 0,75 1 Literpot Boerenjongens f 1,25 1 Liter Port Port f 1,00 1 flesch Samos f 1,00 1 flesch Advocaat a f 2,25 1 Literflesch Port Port f 1,00 1 flesch Medoc f 1,00 2 Literpotten Boerenjongens èf 1,25 1 Literflesch Port Port f 1,00 2 flesschen Samos f 1,00 1 fl. Zoete Spaansche Wijn f 0,90 2 flesschen Samos a f 1,00 1 flesch Zoete Santa Maura f0,75 1 fl. zoete roode Alle zuivere onversneden Natuurwijnen en niet gemengd met Vruchtenwijnen. gaat U toch ook ALEN OODSCHAPPEN in onze Filialen MIDDELBURG Gravenstraat 252 «p VLISSINGEN Bellamijpark 28 WAAROM, omdat U daar verzekerd is van li WUR "V Iedere kooper die VRIJDAG een pakje Sigaren (GULDEN VLIES) bij ons koopt voor 50 cent krijgt hierbij CADEAU een pakje PRIMA ROOKTABAK zoolang de voorraad strekt. T. heeft nog af te geven, wegens ontruiming van een gedeelte kweekerij, halfstam Appels en Peer en Pruim vanaf f 1, Pyramide Appels en Peer f 0,30 Snoer Appels en Peer f 0,75 Geleide Perziken f 2,50 Groote Dahliaknolien f 0,25 Alles prima kwaliteit en vrij van bloedluis. Mijn wonderlijke Behandeling voor heeft duizenden Chronische Lijders genezen, nadat elk middel gefaald had. ik hen bereid U een 10>daagsche behandeling te zenden, kosteloos en zonder eenige verplich ting uwerzijds Ten laatste is een behandeling ontdekt, die werkelijk Rheumatleki Jicht, LcndCflrtlCU" matiek, Ischias en alle Urinezuurziekten geneest. Mr. Arthur Richards, de uitvinder, is zoo zeker van haar, dat hij een tiendaagschen voorraad van dit wonderlijk geneesmiddel gratis wil zenden aan alle lijders, die slechts de moeite willen nemen er om te schrijven. Stel het niet uit. Zend eenvoudig uw naam en adres per 10 ets, briefkaart, en per keerende post zal u in gesloten en veloppe ontvangen: 1. Een 10-daagschen voorraad dar Behande ling, die hot vergiftig Urinezuur het liohaam uitdrijft, zwellingen doet afnemen, de ledematen bevrijdt en u doet loopen, eten, slapen zooals u placht te doen vóór de gevreesde ziekte u In haar klauwen vatte. 2. Een merkwaardig boek getiteld: „Hoe Rheu- matiek, Jicht en alle urinezuurziekten te gene zen", door Mr. Arthur Richards, den uitvinder van deze wondere Behandeling. Dit boek bevat vele nieuwe en belangrijke feiten, die ieder lijder aan Rheumatiek bekend behooren te zijn. Een zeer Interessante publicatie. 3. Brieven van lieden van beider geslacht, van eiken leeftijd, uit allo deelen van Nederland, die verklaring afleggen voor de nooit falende kraoht dezer bui tengewone Behandeling. Deze getuigschriften zijn alle geheel ongevraagd ge zonden. Zij bewijzen een zeer belangrijk feit, namelijk dat deze behandeling een blijvende genezing brengt. Niet noodig het middel steeds „bij de hand" te hebben en steeds geld er voor uit te moeten geven. Welke andere middelen u ook geprobeerd moge hebben, hoevele malen u moge gezegd zijp geworden, dat voor u geen hoop is, hier is een Behandeling, die iederen dag Rheumatiek geneeït. Ik vraag u mij mijn woorden te laten staven op mijn kosten niet de uwe. Ik wil niet dat er gezegd worde, dat ik niet iederen lijder de gelegenheid ge geven heb mijn behandeling op mijn kosten te probeeren, en dit Is de reden voor dit aanbod. Indien u lijdt aan eenigen vorm van Rheumathiek of Jloht, vraag ik u ernstig MIJN AANBOD HEDEN NOG AAN TE NEMEN. Zend eenvoudig UW naam en adres per 10 cents briefkaart aan: Mr. ARTHUR RICHARDS, (Room 15# 50, Gray's Inn Road, Londen, W.C. 1. Engeland. (Porto voor brieven is 15 cent, briefkaarten 10 cent.) IO DAGEN VOORAF GAANDE17" BEHANDELING en U zult verbaasd zijn hoeveel luchter het is en hoe AANGENAAM van smaak Prijsopgave verstrekt gaarne Grossier in Koloniale Waren. TELEP. 320 - MIDDELBURG. Noordstraat C 33. Te bevragen F. W. Dert, Noordplein M1. lij genezen UW HOEST en VERKOUDHEID waaronder welke aan SPOTPRIJZEN worden opgeruimd. ZIE ETALAGE, en vergelijk de prijzen en kwaliteit. steeds groote voorraad waaronder ook verschillend aan spotprijzen. ZenuwkoorfsSpierpijn en Fleuri- cijn in het hoofd, Influenzapijnen kunnen blijven bestaan na het ge bruik van enkele van H. YAN AKEN Apotheker-Specialist te Selzaete. PRIJS PER DOOS f 0,60 Eisckt rond het doosje de handteekening „H. van Aken" Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. Importeur SCHULTE THIÈME Postbox 55, Middelburg BIClilllliSIN dus voor f 3,15, krijgt CADEAU 1 heele Literpot BOERENJONGENS. dus voor f 3,25, krijgt CADEAU een Literflesch PORT a PORT. dus voor f 4,25 krijgt CADEAU 1 heele Literpot BOERENJONGENS. dus voor f 3 50, krijgt CADEAU 1 Literflesch PORT a PORT. dus voor f 2,90 krijgt CADEAU SPAANSCHE WIJN. dus voor f 2,75 krijgt CADEAU een flesch Zoete SANTA MAURA. die ingewisseld kunnen worden tegen alle artikelen, welke U maar wenscht. Deze week bij aankoop van 11/s pond A. B. H. MARGARINE a 30 ets. per half pondspakje van ons 16-deelig Porseleinen Theeservies CADEAU!!

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2