Weflerom afslag Kaas Voor ia Kerstüapn. prima FBI d. c. Bouwense Visitekaartjes ,Di Zmwsé Kwaliteit" HM. HM. HM Is Uw borst beklemd? AbdusiroOP De Winkel de Zeeuwscke Boerin, Vleeschhouwerij Spekslagerij. P. DE PAGTER Co. FIRMA PATERIK Voordeelige Aanbieding IH PUI- en HMIEL, Me Burg i 33, MIDDELBURG. PUROL J. COPPOOLSE Groote Zeeuwscbe Wandelbazar. Boorlo, Haibeta a OveMoo. B SPECIALE AANBIEDING en KINDERHOEDEN DAMES- GEVONDEN VOORWERPEN. L. JANSE, Hoofdstraat. Magazijn „üe Zwaluw". prima Rund-, Kalfs= en Varkensvleesch aan concurreerende prijzen- B B B B B B B B B SBBBBBBBBBBB B Magazijn „DE ZWALUW". Minderhoud Nieuwstr. Voor hoest en verkoudheid. l. J. WÖUDSTRê, IMmlnal 1195, Uiidi'bprs Altijd droge Sigaren 60EDK0HPSTE PRIJZEN. ITTOOIJ OLTHOFF F. J. VAN AARTSEN, R. R. AUGUSTIJN. I Buisjes 75,40 en 25ct Reiziger Woensdag 22 Dec, No. 12. Burgerlijke Stand van middelburg Advertentlén. Prima Witte en Komijne KAAS 10 Ct. per ons. Fondant Kransjes per ons 13 cent Chocolade 15 Kerstbonbons 16 Bittere Choceladebrokken p. ons 17 Ct Bittere Koekjes chocolade p. stuk 3 Ct Fijne Bruidsuikers 25 Ct p. half pond. Versch gebrande Olienootjes per pond 20 Cent. ONTVANGEN PRIMA EIERKOLEN. VAN RIET, BSjr DAM G 95. -WË fST TELEFOON 140. Voor de a s. Feestdagen leveren wij U Verder Ossetongen, Zwezerikken, waarvan wij gaarne vroeg tijdige bestellingen verwachten. EIQGE3000EI0E1B0E3 VAN ALLE NOG VOORRADIGE g Tegen uiterst verlaagde prijzen. B ZIET ONZE ETALAGES. Gebruikte Orgels vanaf 85 gulden Nieuwe Orgels vanaf 150 gulden Salon Orgels, mooie registers 235 gulden Pracht Orgels, doorloopende harp 275 gulden GESMOLTEN REUZEL P. JOZIASSE, NEDERSTRAAT. Voor de Feestdagen hebben wij voor u Nieuwe Krenten per pond 28 cent. Sultana-Rozijnen 43-50 Losse Sunmaid Rozijnen p. p. 30 Groote Rozijnen voor den inmaak per pond 35 cent. tieuwe Sucade per ons 18 cent. Prima Bakbloem per pond 13 cent. „IN DE BOOMGAARD" M. DE MUNCK, Korte Delft. TURF. TURF. In Lossing een lading H. v. d. HIELE, Lange Singelstraat. bij PAUL VAN SLUMS Co., Viasmarkt K 57, Middelburg. SMELTAPPELS OOUDREINNETTEN 15, 20 en 30 cent per Kilo, Papegaai met Kooi en een weinig gebruikte Vulkachel.^ Mooie Kerstmandjes, Aanbevelend J. FLIPSE. Bij Ruwe SchraleHuid van Handen en Gelaat Nog Sigaren van f 2,50 per kist van 100 stuks. Veie soorten Tabak. Zeer goede Rooktabak van 221/* ets. per half pond. Aanbevelend. Kerstlantaarns 28 ct. Kerstmandjes 28 ct. Kerstboomkaarsjes 30 stuks in doos voor 17 ct. Groote doos Sterrenregen voor 7 cent. Bakjes Hulst 9 ct. Enorme sorteering Kerstboomversieringen. Prachtig versierde Kerstboomen. Kerstgeschenken in groote verscheidenheid. Wenseht U met de Feestdagen een fijn stukje KAAS? Oude Volvette Kaas 18 ct. Volvette Kaas 16 ct. Jonge Volvette Kaas 16 ct. Edammer per stuk van f2,25, f2,50. Leidsche Kaas a 14 en 16 ct. J. VLEUGEL, Korte Burg D12. Het beste adres voor het opdoen van is BREE E 215. levert ook SPANJAARDSTRAAT. Fijne Geldersche Worst 16 cent per ons. Vraagt en blijft vragen Na Nataurboter de allerbeste eWiskelOeZBsoïsche Boerlo Mi tortslr. SPANJAARDSTRAAT. Te koop een zoo goed als iieuweSalontafel,1.10bij0.70M Kleine Hammetjes. ZUIVERE REUZEL, per Kilo 95 Cent. Pottenmarkt K 171. anaf&K Juffrouw, ervaren in verpl., Dienstbode of Dagmeisje. Net Dienstmeisje een flinke Dienstbode Dienstbode. een Dagmeisje Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Redicule, Dameshandschoen, Haar- strik, 2 zilv. spelden met ketting, Da- meshandschoen, Zakkam in etui, Beitel, Dameshandschoen. b. Bij ingezetenen Portemonnaie, J. Dekker, Seisweg R 159 Broche, P. Dorleijn, L. Geere K 318 Zakje inh. vteesch, J. Bakker, 't Zand D 142 Schooltasch met inh., A. J. Freeken- horst, Spanjaardstraat E 75 Lederen muts en motorbril, Overwijk, Winter- straat Q 103 Portefeuille, C. Bates, Bastion N 73 Passer, P. de Vos, Kin derdijk P 112; Belastingplaatje, M. de Rijke, Werwerijstr. N 142 Kinderport. met inh., J. Westerweel, Rozenstr. W 262 Portefeuille, A. Loomans, Ganzen- gang O 21 Bos plantjes, den Hollan der, Pott. singel Q 55a Alpenbaret, A. Tange, Sleperssingel Q 153 Konijn, P. Joosse, Werfstr. P 155 Port. met inh., Belg. zwarte muts, Grijze hand schoen, Schippers, Langeviele K 221 Paardendeken, Minnaar, Zach. Jansen- straat W 96 zwart Kinderhandschoen- tje, Van Aartsen, K. Noordstr. E 7 Da- mestaschje, J. Midavaine, N. Ooster- schestr. N 88Portefeuille, W. Koek- man, Veersche weg T 3 Snoer witte koralen, P. H. Bakker, K. Gortstr. K 345 Knijptang, M. Berger, St. Janstraat EI 193 2 armbanden, Sanderse, St. Jan straat H 203 Kruiwagenzuil, D. Mida vaine, Seisweg R 158 Zilverbon, Baan, Langedelft (winkel). Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen7—8 uur. Van 1320 December. ONDERTROUWD G. de Vos Bur- chart, 22 j. en P. M. Vogelenzang, 21 j.; P. Vermaas, 29 j. en A. J. Gabriëlse, 31 j. GETROUWD J. Jobse, 24 j. en A. B. Desson, 21 j. BEVALLEN T. van Gorkum, geb. Schaaf, d. E. Janse, geb. v. Nieuwen- huijzen, z. P. A. Joosse, geb. Hame link, z. C. de Munck, geb. de Jonge, d. J. W. Wisse, geb. Andriessen, z. C. M. Groenewegen, geb. Behage, z. M. J. Boone, geb. van Offenbeek, d. OVERLEDEN P. Roelse, 59 j., geh. met J. Gabriëlse M. Poortvliet, 31 j., ongeil, z. E. C. Bautz, 91 j., weduwe A. P. Arnoldus C. Clement, 63 j., ongeh. z. N. van Aartsen, ongeh. dl, 72 j. J. de Visser, 46 j., gehuwd met M. Coppoolse L. Bakker, 2 j., dl S Dekker, 41 j., gehuwd met P. J. Ce- vaal. WAARSCHUWINGEN VAN NIERZWAKTE. Doffe pijn in den rug na inspanning, of scherpe steken, als gij u na bukken opricht, is dikwijls het eerste verschijn sel van ernstige nierzwakte. Spoedig daarna kunnen urinestoornissen, hoofd pijn1, een afgemat gevoel, duizeligheid, zenuwachtigheid, hartkloppingen, kort- a^iegiigheid, vermagering of krach teloosheid optreden. De nieren behooren tot de teerste or ganen van het lichaam, en dergelijke verschijnselen waarschuwen u, dat uw nieren verzwakt of aangedaan zijn. Verwaarloos zulke waarschuwingen niet! Kom de nieren zonder uitstel te hulp met het middel, dat zij noodig hebben. Begin onmiddellijk met het gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen, het spe cifieke middel voor zwakke nieren en blaas. Dit bevordert de goede werking der nieren, en beschermt u tegen rheu- matiek, lendepijn, ischias en urinestoor nissen. Mannen en vrouwen uit alle deelen van Holland getuigden hoe terdege Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen werken. Het middel is gegarandeerd zuiver, en het is. zpqclanjg samengesteld, dat de nie ren de juiste hulp ontvangen, waardoor zij weder flink en krachtig werken. Daarom behaalden Foster's Pillen ook zulke goede en duurzame resultaten. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten a f 1.75 per flacon. Met de a.s. Feestdagen is er ruim voorhanden Eau de Cologne en diverse Odeurs bij de maat. Vraagt de Imperiale alleen in flacon en de echte Karnemelk- zeep groot stuk 340, alsmede Toilet zeep 363. Denkt om de groote Knot ten 1 ons, ongebleekt Katoen voor Spreien. Zeer voordeelig in prijs. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. Ook machinaal gesneden. Korte Gortstraat. MOEDERS Indien LJ uwe kinderen DE BESTE LEVERTRAAN wilt geven, neem dan de Prima Lofo- dinsche Traan van J. ten Doeschate. Geregeld onderzocht en aanbevolen door Proff. Wefers, Bettink te Utrecht. Ook de bekende PRIMA LEVERTRAAN-EMULSIE in verschillende verpakking. Verkrijgbaar bij Drogisterij Naar ROSKAM in de „Kleine Winst" om Manderijnen 7 van 5 cent voor 25 ct., Sinaasappelen 6 groote en 78 en 10 a 25 ct., groote Citroenen 5 ct. en 6 a 25 ct. ROSKAM, Lange Burgt. Achter de Oostkerk N 161. P.S. Deze week bieden wjj een party GESMOLTEN REUZEL aan voor den prijs van f 0,90 per K.G. Aanbevelend. □I 'e koop een FOTO-TOESTEL 18 bjj 24 als nieuw met prima lens, een toestel zonder lens en een dito voor vergrootingen met verder alle benoodigdheden voor 'otografeeren alles te zamen voor 45 gld., ook nog een koppel mooie parkieten (grjjs kopjes) zeldzaam met koperen kooi voor gld. Adres Van Loo. Spanjaardstraat 85 (boven). IIOFBERG-, LIEBIG-, LINDHOLM-, MANNBORG-ORGELS goedkooper dan bjj iederen concurrent Levering franco. Met 5 jaar garantie Betaling naar keuze. 1 gulden per Kilo, van eigen slachting, zoo lang de voorraad strekt. Telef. 374. Versche soorten Sin. Mand., Kastanjes, Noten, Druiven, Busgroenten Jams. Ontvangen versebe Sinaasappelen van 5 tot 10 voor 25 cent, Manderjjnen van 6 tot 9 voor 25 cent. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nierpilien li Maagplllen Zalf Sr Gros. Kr Dstal- Een telefoontje op Woensdagmorgen maakt het mogelijk, dat door middel van „De Faam" geheel Middelburgen Walcheren weet wat U adverteert. (No. 238.1 TE KOOP. Adres bureau van dit blad. vanaf 50, 60, 75 cent en hooger, op de Markt en aan huis. Katdrop 16 cent per ons Zoute Knoopdrop 16 Lourier drop 20 Salmoniak drop 15 Zoute drop 8 Doos 30 - 60-90cl BT—«MMIJ I W afgehaald f 1.10 per 100 stuks, f 1.20 per 100 stuks thuis bezorgd. B\j afwezigheid van bet schipadres SCHOUT, Turfkade 175. Aanbevelend, TURFKADE. IN PRIJZEN VAN 3 TOT 10 CENT. Blank gesmolten Reuzel f 1 per K. G Heden 1ste kw. rundvl. 60 ct. per 5 ons, ruim voorzien van Kersthammetjes, eigen geslacht,fjjne Ham, Rookworst, Rookspek, Boterhamw.F. F. Joosse Eigenhaardstr Neemt dan proef met de Beleefd Aanbevelend, Aanbevelend. J. VLEUGEL. Korte Burg D 12. 37'/i per half pond. PHILIPS KERSTBOOMLAMPJES - ILLUMINATIE-LAMPJES - Spanning 2,5 3,53,6 4 4.5 6—8—10 14 volt. ELECTRISCH MATERIAAL STADHUIS BATTERIJEN. Adres Spuistraat F 143. w in spieren en S ledematen verdnjft men snel door MIJNHARDTS BIJ APOTH.EM DROGISTEN Voor den verkoop van Naaimachines aan particulieren een ijverig persoon gevraagd als op de Walchersche dorpen tegen salaris, verkoopprovisie en verdere emolumen ten. Brieven met opgaaf van leeftijd, werk kring enz. aan Singer-Maatschappij Lange Burg B 9, Middelburg. biedt zich aan tegen 1 febr. a.s. bjj hulp- beboefende heer of dame of inrichting. Brieven onder No. 10 bureau v. d. blad. Hijgt gij bij de minste inspan ning? Wentelt die last van U af en versterkt borst en lucht wegen met de krachtdadige Êk m AKKER s -.Wte, welke uit geneeskrachtige kruiden is bereid en beroemd is om haar slijmoplossende gn krachtige werking. Onge ëvenaard bij bronchitis, kink en slijmhoest en aandoenin gen der ademhalingsorganen. Overal verkrijgb. in kokers a £1.50, f 2.75, f 4.$^ Dt S'OOte flacons zijn voordeeUgST' Mevrouw de Vries, Dwarskade 109, vraagt, ingaande 10 Januari een nette Aanmelding na 7 uur. biedt zich aan, met alle werkzaamheden op de hoogte. Brieven onder motto „Dienstbode" bureau van dit blad. Tegen Mei gevraagd. Adres bureau van dit blad. Gevaagd een flinke Adres Wagenaarstraat D 84. Met 1 Januari benoodigd. Zondag3 vry. Stationstraat P 274.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1