Bovenhuis te huur, KERSTKRINSjES Mapzijn Je Zwaluw". mi». -1 j. G. ROBIJN Co. Reclamedagen! Fa J. A. PIETERS, ELECTRO BIOSCOOP ISS* T 11 SI ■3 SI K 51 15 I I li is I! UitYoering Tan Muziek eu Tooneei Fa 1.1 Hl UBTSi. Nette Loopjongen Flinke finkeljnffronw Net Meisje gevraagd Prima Vkunnoten. *A FAUST. aH| 6EV0NDEN VOORWERPEN. GEBROEDERS HILDERNISSE. Schrammen IKloosterbalsem Weggevlogen een Zwaluw-Duif. In Lossing: Oebrs. Van Flierenburg. Versch gebrande Olienootjes, Groote keuze in: Kerstboomen, Versieringen, Kaarsen en Kerstgeschenken C. VAN DER KLEUN, VON HEIMBURG, tegen spotprijzen. F. J. VAN AARTSEN, Koloniale-, Vet- en Vleeschwaren enz. tegen veel verminderde prijzen. Ziet onze ETALAGES. CadeauCadeau VLASMARKT K 150 - Tel. 207 - MIDDELBURG 1 Literfl. Roode of Witte Port f 1,30 1 flesch Medoc f 1,00 1 fiesch Samos f 1,00 1 Literfl. Roode of Witte Port f 1,00 1 flesch Medoc f 1,00 1 flesch Limonade-Siroop f 1,00 krijgt CADEAU Boerenjongens. krijgt CADEAU B E N S C 0. I. VRIJDAG 17 DECEMBER a.s. Muziekvereniging v. d. Houthandel „Walcheren" MT NA AFLOOP BAL. Meisje gevraagd. Net Dienstmeisje Dienstbode of Dagdienstbode. Net Dienstmeisje gevraagd Meisje gevraagd Woensdag 15 December. No. 11. bij PAUL VAN SLUMS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. Kerst- en Nieuwjaars kaarten. Scheurkalenders. Almanakken. Zak- en Kantoor-agenda's. Tabellarische- en gewone Kantoorboeken. Verkrijgbaar bij de Firma en kwetsuren prima Eierkolen, Stukkolen, Anthraciet. Voorts alle andere soorten Brandstoffen voorradig. Neemt PROEF met onze een zeer lekker KOEKJE. Bovendien zeer iicht in gewicht. Per ons slechts 10 cent. Per pond 20 cent. Lange Noordstraat. f 2.» per H. L. BESTE KWALITEIT is 75 cent per pond. ZOO KLAAR EN FIJN. SPANJAARDSTRAAT Ondergeteekende maakt het geacht publiek van Middelburg en omstreken bekend, dat hij zijn zaak in heden, Woensdag, wenscht te openen. Zich in ieders gunst aanbevelend, en door een nette bediening het vertrouwen waardig te maken. Hoogachtend, B. BAKKER, Mag. „De Dry Duiven", Seisstraat Q 1, Middelburg. Aan hetzelfde adres een GROOTE KELDER te huur. LANGEDELFT H 14. MIDDELBURG. Alle nog voorradige goederen, ook AVOND JAPONNEN worden met de grootst mogelijke korting OPGERUIMD. Wie vanaf morgen koopt of bestelt bij of dus voor f 3,30 dus voor f 3.00, een der grootste Kunstuitingen der Cinematographie ONS UITSTEKEND TRIO DE FAAM Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Bureau van Politie Portemonnaie met inh., Mantelband, Sleuteltje, idem, Lederen Tasch, Zakje Graan, Hand schoen, Boterhamzak, Belastingplaatje, Portemonnaie, Kleerborstel, Knipmesje. b. Bij particulieren Belastingmerk in etui, Heeren, Bogardstraat D 41 Hon denhalsband met ketting, P. Luitwieler, Veersche Singel S 33 een Bril, J. Won- dergem, Jasmijnstraat W 129; een Kip, Pluijmers, Veersche Singel S 48 Para- pluie, Wattez, Kortedelft F 23 Jong Hondje, Pluijmers, Houttuinen Q126; Pakje Voering, Montaan, Seisplein Pot lood, Traas, Hendrikstraat W 62 een Vest, Isendoorn, Zuidsingel E 34 Pakje met inh., v. Iwaarden, Dokstraat P 166 Zakmesje en Das, Js. Visser, Lombard straat C 54 Hakschoenbeslag, L. Borst rok, L. St. Pieterstraat F 51 Houten Rol, P. Polderman, St. Janstraat 196 Kindertaschje met inh., A. Schuit, Zus terstraat I 206 Naaizak met inh., van IJzeren, Jodengang R 265 Pakje inh. Chocolade, D. C. v. Niel, N. Vliss. weg E 96 Penhouder, Joh. Evertse, Lange GiststraatRol Tafelzeil, D. Hageman, Werfstraat P 148 Notitieboekje, P. J. Gort, Penninghoek L 49; Zwart Poesje, Th. de Looff, Hendrikstraat W 69 Tabakszak, Gunst, Bree E 133 H aar- strik met Speld, Cor Wolf, Bagijnhof- straat E 177 Goud'en Broche, A. Buijs, Lazerijstraat O 83 Lederen Taschje, C. Stroo, Schuitvlotstraat N 208 Hon denkleedje, H. Tammeling, Spanjaard straat F 75 Portemonnaie, Looijsen, Klein Vlaanderen M 156 Heerenport., C. Hubrechtse, Eigenhaardstraat P 230; Jachthond, P. v. Iren, Arn. Voetpad T 96. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen7—8 uur. BEVRIJD U VAN DIE RUGPIJN Rugpijn waarschuwt u, dat uw nie ren verzwakt kunnen zijn. Uit rugpijn blijkt dan, dat gij een specifiek nier- middel dient te gebruiken om deze be langrijke levensorganen te versterken. Waag u niet aan uitstel Begin onmid dellijk Foster's Rugpijn Nieren Pillen te gebruiken. Dit middel kan aan de nie ren nieuwe kracht geven, zorg dragen voor goede bloedzuivering, en rugpijn, blaasstoornissen, waterzuchtige zwellin gen, pijn in de spieren of gewrichten, matheid, vermoeidheid, zenuwachtig heid, duizeligheid en urinestoornissen doen verdwijnen. Tal van mannen en vrouwen, die ge durende de laatste 25 jaren leden aan nierkwalen en de pijnlijke verschijnselen daarvan, getuigden, dat Foster's Pillen, hun kracht en gezondheid herstelden. Aarzel niet De werking van dit spe cifieke middel is rechtstreeks op de nie ren gericht, en als deze organen goed werken, wordt het bloed behoorlijk ge zuiverd en krachtig. Daarom worden Foster's Rugpijn Nieren Pillen dan ook algemeen aanbevolen tegen rheumatiek, lendepijn, ischias, rugpijn en andere ernstige gevolgen van nierzwakte. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten a f 1.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn NlerpIHen Maagpiüen Zalf Sr €5ros. Sa ,D«taI- Advertentlön. M wonden, brandblaren en huidaandoe- nlngen genezen vlug zonder litteekens met den pljnstlllenden. zuiverenden Akker's Tegen belooning terugbezorgen Noord singel 156. Spanjaardstraat—hoek Spuistraat. Beleefd aanbevelend, Koepoortstraat E 03. Lange Breestraat O 181. voor eiken leeftjjd. Zoolang de voorraad strekt Opnieuw ontvangenANTHRACIET, STEENKOLEN, EIERKOLEN, BRIKETTEN B, TURF EN KACHELHOUT. VLASMARKT L 22. Tel. 496. De van ouds bekende Na Natuurboter de beste. A. DE STEUR, Segeerstraat. 1 Literblik beste SNIJBOONEN, SPERCIEBOONEN of DOPERWTEN slechts 50 cent. J. LEIJNSE, Vlissingschestraat. Doos 30-60*90d.Tube 80ct Bij Apoth.en Drogisten. PHILIPS KERSTBOOMLAMPJES - ILLUMINATIE-LAMPJES - Spanning 2,5 3,5 3.6 4 4,5 6 8 10 14 volt. ELECTRISCH MATERIAAL STADHUIS BATTERIJEN. GROOTE OPRUIMING een Pot 1 lieele flesch lü vangen de GALA-VOORSTELLINGEN aan van Naar Goethe's onsterfelijke Tragedie In de hoofdrol de wereldberoemde Duitscbe Acteur - EMIEL JANNIGS als MEPHISTO tliiaii^iiaffiiiasii^iBKrf zorgt voor een zeer bijzondere muzikale begeleiding. N.B. Door de groote kostbaarheid der Faustfilm zfln wij ge noodzaakt onze prijzen IETS TE VERHOOGEN. ■i i Directeur dhr. A. J. F. DEN BOER, geeft op ZATERDAG 18 DECEMBER a.s. een in de Groote Zaal van bet SCHUTTERSHOF. Aanvang 8 uur. Bureau-opening 7,30 uur. Jasz-Band-Orkest Luetor et Emergo. Toegangsprijs f 0,40 plus sted. belasting. Donateurs(triees) hebben toegang op vertoon der donateurskaart tegen be taling der sted. belasting. Toegangskaarten verkrijgbaar bij dhr. J. J. JULIANUS, Sigarenmagazijn Lange Burg, de leden en op den avond der uitvoering aan de zaal. Sluiting 9 uur. HET BESTUUR. Wijnhandel Advocaatfabrikant. Gedistilleerd. Markt C 2. Witte en Roode Port 90 ct. per flesch Goede Roode en Witte Port f 1.30 per Liter. Prima Port f 1.30, f 1.80. Oude Douro Poirt f 2.10, f 2.45 per flesch. Gallipeli, prima roode zoete wijn fl.20 per flesch. Afrikaansche Wijn, roode zoete wijn f 1.20 per flesch. Samos Moscato, prima f 1.20 per flesch Samos Moscato Superieur f 1.40 p. flesch Speciale aanbieding Roode Zoete Spaam sche Wijn van f 1.— voor 90 ct. Speciale aanbieding Samos, zeer goed, van f 1.— voor 90 ct. Bordeaux Wijn, speciale aanbieding, vanaf 85 ct. tot f 2.45. Witte Bordeaux Wijnen, Graves, Bar- sac, Lantuner vanaf f 1.30. Bergerac f 1.20 per flesch, speciaal aan bevolen. Bergerac Superieur van f 1.50 voor f 1.40 per flesch. Prima Cherry, Madera, Malaga, Ver mouth, Moscatel, Fransche Muscaat- wijuen, Champagne enz. Uitsluitend prima tot de fijnste kwa liteiten in alle wijnen. Geen cadeaux maar de hoogste waar de in elke wijnsoort en elke prijs die U besteedt. Volledige prijscourant op aanvrage. Beleefd aanbevelend. Komt zien naar d!e eerste kwaliteit Rund-, Kalfs-, Varkens- en Lamsvleesch, beneden alle concurrentie. LEIJNSE, Spanjaardstraat hoek Spuistraat. gevraagd. Adres Henning, Fotograaf, Markt. gevraagd. Adres G. Robjjn en Co. Door teleurstelling een net Adres Gortstraat 27. biedt zich aan, met alle werkzaamheden op de hoogte. Brieven onder motto .Dienstbode* bureau van dit blad. Mevrouw Jacobson, Dam Nz. 15, vraagt met 1 Januari a.s. een nette voor dag of voor dag en nacht. Terstond of met 1 Januari. Adres Henning, Markt. voor de morgenuren. Adres Spanjaard straat F 65. voor de morgenuren. Adres Schenk, Kinderdijk 103. Een telefoontje op Wc maakt het mogelijk, dat door middel van „De Faam" geheel Middelburgen Walcheren weet wat U adverteert. (No. mi

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1