IJmniöer ïisclanË. il io Brandstol] n Pillen AdYGFtBntiBl Loopjongen gevraagd, Jong Hoisje gevraagd Al wie ze ifbhvt gmeesé MaspersSerksflde levert, X KLEEDHAGAZUN J IMFTNM, VLASMARKT. D. C. Bouwense D. C. Bouwense lil f DRUKWERK. A. VAN RIET. DERBY NIEUWS De stoute streken van BOEFJE en FOEFJE, de SlUrasfdrijvsnde G. F. CALLENBACH, te Nijkerk. H.H. Fabrikanten en Handelaren. ALGEMEEN ADVERTENTIEBLAD Gevatte^, Koude anaf>irb> DE PLAA, Langeviele. den eersten Dinsdag van elke maand Voorradig een schitterende sorteering in de allernieuwste KINDERWAGENS en POPPEN WAGENS, LOOPREKKEN, KINDERSTOELEN, VLIEGENDE HOLLANDERS en VOUWWAGENS. net Dagmeisje, Coiffeurs. Gevraagd een Jongen Nette Werkster flinke Dienstbode Dienstmeisje gevraagd, nette Dienstbode. Net Meisje, Flink Meisje gevraagd Aankomend Meisje flinke Dienstbode. een Keukenmeisje. Dagmeisje benoodigd Fa LSTT0Ö1J OLTHOFF, Kabeljauw en Schelvisch. Kook- en Bakschol'. Gebakken Visch, Gerookte Spiering en Schelvisch, Poon en Paling, ge bakken Spiering, Sprot en Spekbokking Haring, Rolmops, Mosselen. Geldersche Rookworst. Prima Kaassöorten, enz. enz. Zalm, Sardines, etc. Achter de Oostkerk N 161. PRIJS FL. 2.- Betaalt niet meer dan noodig is. LAMSVLEESCH, 70 Cent per Kilo. SCHULTE THIEME, N.Y Th 6. A. SCBULTE &Co. en Firms 8SHÜLTE THIEME. TEN DAGE ALS IK RIEP doorL. PENNING, hoogst belangrijk nieuwe voordeellge bepalingen prachtige premies a[Q a a a n a a cms a a n FIRMA A. J. BRONSWIJK, Oostburg. F PLAATST UW W IN DIT BLAD! AV Fantasie Pantalons f 1,95, f 2,40, f 2,95, f 3,70, f 4,50, f 5,50 tot f 12,00. naar maat vanaf f 9,50, f 32,00 Blauwe Melton Broeken f 5,50 j Moleskin Werkbroeken, ijzersterk, (,™n f 3,75, f 4,25, f 5,90. 1 Manchester Costumes, prima f 15,50 iS3BBÏ Jongens Manchester Broeken vanaf f 1,95. Jj Rijbroeken van moderne Whip cord f 7,75, iets nieuws. Wij hebb@n buitengewone dit jaar een rijke keuze voor eiken leeftijd. Speciaal voer uitdeeling. Onze prijzen zijn beneden iedere aanbieding.* Kortedeift G 3 en F 25. KOOPT NOG HEDEN In de Kleins Winst. MIJNHARDT'S Te koop gevraagd een in goeden staat verkeerend Stoelwagentje. HULST met veel bessen, Beste Snij- en Suikerboon©» Uitgewogen Spinazie, Bakken en Braden Het Bestuur van het Genootschap der Moederlijke Weldadigheid deelt hierbij ipede, dat het zitting houdt en dat bij de dames aan huis niet meer aangevraagd kan worden. Kortedelft G 3 en F 25. Gevraagd een aankomende of 2e COIFFEURS-BEDIENDE. Gasthuis Middelburg. ilL EEN GOED ADRES WKk VOOR ALLE SOORTEN ■iï TELEF. 334. LANGEVIELE. - Middelburg. ZOO JUIST VERSCHENEN: 1Q66 Carmenita Alle nachten wordt 't later 1067 (Vrouwen en rozen Ze wees hem dit 1268 S Wat 'k heb... Na regen komt zonneecWJn 1060 Voorbij Bedrogen <5 Wij vestigen voorts Uwe speciale aandacht op het nummer KERST LIEDJE, eveneens gezongen döor Willy Derby. DUBBEL BESPEELBAAR Kwaliteit onvergelijkelijk, loopen geheel zonder storend bijgeluid. Verkrijgbaarln den beteren Muziekhandel IMPORTEURS voorNEDERLAND I. STAD Co., ROTTERDAM Prima kwaliteit versch geslacht LEIJNSE, Gravenstraat. beproefd heeft, kent geen beter geneesmiddel tegen kiespijn, ze nuwkoorts, fleurecijn in het hoofd en influenzapijnen dan de koorts poeders van H. VAN AKEN, Apotheker-Specialist, ta Selzaete. Pry's per doos 60 cent. Verkrijg baar bij apotheker en drogisten. Eischt rond het doosje de hand- teekening „H. van Aken". Importeur Middelburg. Postbus 55. Eischt dit 101J. fabrieksmerk. öïrBCllf. Deze vermaarde Pillen hebben de eigenschapde Maagpijn en Slijm weg te nemen en de aanwas van gal te voor komen da bijzondere gunstige werking die zij op do maag uitoefenen, doet de apijBvertoeriug bevorderen en den eet lust opwekken. Als zaiverings- en pur geermiddel kunnen die pillen niet ge noeg aanbsvolon worden, daar zij door hunne zachte working volstrekt geen on aangenaam govoel veroorzaken en men n staat blijft zijn gewone bezigheden te verrichten. Verkrijgbaar '27 y, ct. het verzegelde ioosje met gebruiksaanwijzing, te Mid delburg bij itsctat vooral merk .GROOTEVOORST' WACHT U VOOR NAMAAK. 187. Intusschen waren alle passagiers wak ker geworden en kwamen kijken, wat er aan de hand was. Wat ijsden ze toen Boefie en Foefie ze lieten zien, wat er met de brug over de beek was gebeurd. Allen stonden stijf van schrik. 188. En wat waren de reizigers opgetogen over den heldenmoed van de beide rattenben- gels. Ze werden ieder minstens twintig maal omhelsd. En dat was hun totnogtoe in hun heele leven nog niet overkomen i i .d 189. Dadelijk aanvaardde de tram de terug reis naar het stadje. Boefie en Foefie mochten natuurlijk meerijden. Maar ze wilden niet thuisgebracht worden. Veel liever kropen ze stiekum door het dakraampje. Maar dat ver telden ze niet. 190. Den volgenden morgen lazen alle in woners van het stadje in hun krant, hoe in den afgeloopen nacht haast een ontzettend ongeluk had plaats gevonden. En hoe meer dan twintig konijnen gered waren door den heldenmoed van Boefie en Foefie. 191. Het heele stadje raakte er van in rep en roer. Het fanfare-corps „De groote Kwek" trok er meteen op uit om de twee jeugdige helden een serenade te brengen. De leden van het corps speelden, dat de ruiten er haast van sprongen. 192. Het huis van Boefie en Foefie was met groen en flambouwen versierd. Directeur Snebbelaar stelde zijn muziek-corps op pn roerend klonken de tonen van het schoone lied Lang zullen ze leven in de gloria.! Visitekaartjes De 29e jaargang der .Christelijke Bibliotheek* kwam zooeven com pleet door de verschijning van het 5e. deel afzonderlijke prijs f 1.60 ing. f 2.35 geb. Complete stellen van den 29an jaargang, met bet boven genoemde werk bestaande uitKERSTBOEK 1925, VIA TRIUMPALIS, BENTY VAN HOOGHVELDEN DE BOER VAN DALE—HOEVE, zijn nog verkrijgbaar ad f 5.— ingenaaidf 8.40 gebonden. Voor den 30en jaargang verscheen een prospectus, waarvan do in houd voor iedereen is. Behalve bet prachtige programma voor den j u b i 1 e u m—j a a r- g a n g, vermeldt het bovendien tal van waarvan zoowel zij, die reeds abonné zijn, als zij die zich nu als abonné opgeven, kunnen profiteeren. Voor het aanbrengen van nieuwe abonné 's worden beschikbaar gesteld om daarvoor kans te hebben, moet men echter zelf abonné zijn. Zoodra men als zoodanig is ingeschreven, deelt men onmiddelijk in alle voordeelen, aan het abonnement verbonden. Het bovengenoemde prospectus, dat alle volledige inlichtingen ver schaft, wordt op aanvrage franco gezonden door den uitgever Voor RECLAME Uwer artikelen in Zeeuwsch-Vlaanderen Westelijk Deel is het DE AANGEWEZEN COURANT. Ruim 4200 betalende abonné's. Verschijnt des Woensdags. Regelprijs 14 cent. Bij abonnement aanzienlijk rabat. Proefnommer gratis. De Uitgeefster: \y uw RUND-, KALFS-, VARKENS- en LAMSVLEESCH bjj LEIJNSE, Gravenstraat, aan zeer lage prijzen. Prachtig BRUSSELSCH LOF, 30 cent per Kilo. De beste SINAASAPPELEN 5, 6 en 7 voor 25 cent. ROSKAM, Lange Burg B 11. en hare gevolgen verdrijft men aoor Buisjes 75,40 en Bij Apoth.en Drogisten ct. Brieven met prijsopgaaf, letter M, bureau van dit blad. f 1,00 per K.G., een kwartje per bos. Wederverkoopers flink rabat. WS^ Morgen op de Markt. FLIPSE Spanjaardstraat E 80 alles 20 cent per pond. Blanke eigen gesmolten Reuzel 1 gulden per kilo, per 5 ons 55 cent, Eigen ge slachte Ham 22, 25, 30 per ons. F. F. JOOSSE, Eigenhaardstraat. Voor direct net Zich aan te melden Fa. PATERIK, Lange Burg. Gevraagd een leeftjjd ongeveer 14 jaar. Adres Lange Noordstraat 28. Brieven -letter O, buean van dit blad. boven 14 jaar. Adres drukkerij »De Lange Jan", Langedelft B 144. voor loop- en pakhuiswerk, tusscben de 14 en 16 jaar. Adres bureau van dit blad. gevraagd voor den Vrijdag en Zaterdag. Adres Mevrouw Wolskv, Langedelft I 18. Wegens huwelijk der tegenwoordige met 1 Februari eene gevraagd, niet beneden de 20 jaar in kleiu gezin. Adres P. Dingemanse, 't Zand bij Middelburg D 80. Met 1 of 16 Januari net voor dag en nacht, P. G. Adres Noordweg R 13a (boven.) voor de morgenuren. Adres Wagenaarstraat lila. Gevraagd een Adres H. Bonnet, Korte Delft F 14. P.G. biedt zich aan als Hulp in de huis houding. Hoog loon geen eerste vereisclite. Brieven letter B bureau van dit blad. voor halve dagen. Adres Blindenhoek D 66. GEVRAAGD. Adres Mej. Gerritse, N.z. Dam 5 boven. gevraagd, niet beneden de 16 jaar. Adres bureau van dit blad. Gevraagd een Adres Wagenaarstraat D 84. Gevraagd zoo spoedig mogelijk wegens ziekte een Adres Houtkade 111. Gevraagd tegen 1 Januari Terstond een flink niet beneden de 16 jaar. Adres bureau van dit blad. ELECTRISCHE DRUKKERIJ WÉÉ MIDDELBURG H Een telefoontje op Woensdagmorgen tnaakt liet mogelijk, dat door middel van „De Faam" geheel Middelburgen Walcheren weet wat U. adverteert. (No. 238.)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4