Reclamedagen! Fa J. A. PIETERS, GEKLOPTE COKES ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. IJ, J Zondagmiddag- en -Avondbal Kerstnum mer „Ons Zeeland" VIT A M I N", 69 Cent. No. IQ. Woensdag 8 December 1926. Een en Dertigste Jaargang. Het Bonmot. BEVONDEN VOORWERPEN. Ons 6. W. DEN BOER, KERST-en NIEUWJAARSKAARTEN „Anker" Pathéfoon. KERSTMIS-AANBIEDING 1926 Consultatie-Bureau voor Zuigelingen. WIJNGROC ONTVANGEN F. J. VAN AARTSEN, Spanjaardstraat. Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgeverse LITTOOIJ OL.THQFF. Postrekening 42280. Telefoon 238 CadeauCadeau Wie vanaf heden tot en met Zaterdag koopt of bestelt bij Burgerlijke Stand van Middelburg De eerste telefoonnacht. Meneer B. Is u d*a)r Advertentiën. bij PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. Sr Gros. En DeiaL EIERKOLEN, STUKKOLEN, SMEEDKOLEN, ANTHRA- CIET, TURF, SRiKEfrEN en HOUT bij de Soesche Korenmarkt -1 Telef. 172 VLASMARKÏ K 150 - Tel. 207 1 Llterpot Boerenjongens 1,25 1 Literflesh Port 1,00 1 flesch Samos 1,00 1 Literflesch Port 1,00 1 flesch Advocaat 2,25 1 flesch Medoc 1,00 1, flesch Santa Maura 0,75 1|Literflesch Port 1,00 Iflesch Samos 1,00 l^flesch Sinaasappel 1,00 1 flesch Citroen 1,00 Ijflosch Grenadine 1,00 MIDDELBURG Kledingmagazijn J. HQOFTMAN, Vlasmarkt. Heeren- en Jongenspetten in prijzen vanaf f 1,10. prachtige Vilthoeden vanaf f 2,90. in het SCHUTTERSHOF. JAZZ-BAND MUZIEK met modern repertoire onder leiding van Dhr. BELDEROK. Entréeprijs 25^cent plus bel. De BalletmeesterSMOLDERS. Te Koop een ELECTRO-LUX Stofzuiger ORGEL of PIANO bieden wij een aantal instrumenten aan met een EXTRA KORTING GRATIS BANK of TABOURET KERSTMUZIEK JOH. Gebrek aan eetlust Zware donkere Maskarawijn Denevers Frères. PRIMA slechts 8 cent per stuk. Noordstraat C 33. ORGEL- EN PIANOHANDEL ALLE SOORTEN FIJNE VLEESCHWAREN. BEDjKRUIKEN TH ER MO FLES SC HEN, Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 ct., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeelige voorwaarden. Het Bonmot of zinwoord, kunnen we ook zoutwoord, kortwoord noemen. Het bevat snelle, zinrijke antwoorden en spreuken, zooalS tijd en omstandighe den vorderen. Onder de ouden waren beroemde meesters der Bonmots de Spartaners, vooral wat kortheid van uitdrukken aan gaat. De rede der gezanten van Samos, die om vruchten verzochten, mishaagde te Sparta„wij verstonden het einde niet, omdat wij het begin niet weer meer wisten". Er kwam een andere ge zant, die slechts een leegen koornzak toonde, met de woorden „er is geen meel in". Hij kreeg terstond meel, maar niet zonder dat hem was opgemerkt „dat ook die woorden overbodig wa ren". Leonidas antwoordde Xerxes, die uit levering van wapenen verlangde „kom, haal ze en daar de Grieksche staten gemeenschappelijk aan Philippus onder scheidene gezanten zonden, zond Sparta slechts Agis. „Hoe riep de koning, „slechts een„Een tot een sprak Agis. Philippus, die zelf geestig was, scheen dit niet verdroten te hebben. Phocion hield ook van lakonismen, en daarom zeide hij op de waarschu wing van Demosthenes „De Atheners zullen u dooden, als zij woedend wor den", „en u, als ze tot verstand ko men." Hendrik IV gaf audiëntie in een gale rij, die niet afgewerkt was. De redenaar was zoo wijdloopig, dat de koning vroeg „hoe vindt gij deze galerij „O sire, er mankeert slechts aan, dat aan het afwerken een einde komt," „evenals aan uwe rede," was het antwoord. Engelschen zijn de huidige Lacedemo- niers, begunstigd door hunne taal. Een logementhouder die 200 gulden vraagt aan George I voor een paar eieren, krijgt geld, omdat hij antwoordt, op 's vorsten vraag „zijn de eieren hier zoo zeldzaam „Neen, de vor sten". Een gelukkig Bonmot heeft reeds dik wijls tot het doel geleid. Galliani zond, in zijn behoeftige omstandigheden, aan paus Benediktus XIV, eene lava verza meling, met de woorden „Maak dat deze steenen brood worden 1" en werd voor zijn leven geholpen even als een kandidaat een standplaats van Frederik Willem I kreeg, toen hij op diens woord „De Berlijners deugen niets antwoordde „Maar er zijn uitzon deringen, b.v. Uwe Majesteit en ik." Malborough werd de vriend van een dapperen Franschman, daar deze, op zijn lofspraak „als uw konïng vele zul ke soldaten had, was hij onoverwinlijk antwoordde „Soldaten als ik zijn er genoeg, maar generaals, als gij, man- keeren we." De maarschalk van Saksen begena digde een soldaat, die om zes gestolen livres moest hangen. „Slechts een slech te kerel stelt zijn leven in die weeg schaal om zes Livres," zeilde hij, en de soldaat antwoordde „O, generaal, hoe dikwerf heb ik 't om vijf sous gedaan 1 Frederik en Jozef waren groote Bon- motisten, en dat is hun geringste ver dienste. Frits kon de geestelijkheid ge ducht plagen. Hij zei eens tot den bis schop van Ermeland „Onder uwen man tel hoop ik in 't paradijs be sluipen. „Onmooglijk," zei de andejr, die twee derden van zijn inkomen verloren had „Uwe Majesteit heeft mijn mantel veel te kort gemaakt." Jozef krijgt een rekest van een man die over zijn vrouw klaiagt, en stelt daarop deze woorden: „Lk houd 'tmet de vrouw. Jozef." In de Oceaan van historische boeken hebben we heerlijke Pionmots. Eene anekdote, een enkel wroord van een groot man schildert he m dikwijls béter, dan alle kunst van den biograaf. Ja, zei hij. U is pas aangesloten, nietwaar Jawel.... Er is een defect aan de telefoon. Kunt u mij verstaanU spreekt met het Centraalbureau. Ja, ja... ik kan u verstaan. O, prachtig klonk het dankbaar. En wilt u nu eens een pas of drie van liet toestel gaan staan Jawel... Verstaat u me nu Ja, ja. Best... Prachtig. Gaat u nu, asjeblieft eens rechts van de telefoon staan Hoort u goed Ja. Ja. PrrrrachtigNu links Meneer rilde van kou, op zijn bloote beenen. Wilt u nu nog even de goedheid hebben uw hoofd onder het toestel te houden Bukken meneer, bukkken hoort u me nog Ja, ja... zei volijverig meneer. Er kwam licht achter hem mevrouw stond daar met de brandende kaars Maar man, wat doe je nou in den nacht bij 't toestel Er kwam licht in hemWant dui delijk hoordel duij in de telefoon een gegrinnik, een hoog, valsch gegrinnik en gelach. Hij meende nu plotse ling de stem-te herkennen. O, die Snel legde hij de telefoon op den haak. Maar wat voer je toch uit smeek te mevrouw. En zij schrok, want hard en bits riep haar gemaal Bemoei je d'r niet mee. Ga naar bed. Wat doe je hier op je bloote voeten Wat is er dan toch stamelde zij. Doch wat er was, dat heeft meneer haar niet verteld. OM JONG TE BLIJVEN. Het feit, dat uw gezondheid te weri- schen overlaat, is waarschijnlijk de eenige reden, dat gij u door lichte zor gen reeds zenuwachtig, versleten en oud gevoelt. Misschien zijt.gij een dier 1100- delooze slachtoffers van een nieraan- doening. Laat deze te voorkomen nier zwakte u niet oud maken voor uw tijd. Zoek en verbeter de oorzaak van uw kwaal. Tracht weer flink en gezond te worden. Die pijn in de lendenen, die ellendige blaasstoornissen, hoofdpijn en duizeligheid, dat afgematte, zenuwach tige gevoel behoeven u niet langer* te kwellen. Alle tesamen maken uw leven tot een last, die zoodra gij uw nieren verzorgd hebt, verdwijnt. Verzwakte nieren kunnen met Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen versterkt worden, waardoor gij u in elk opzicht jonger voelt. Begin onmiddellijk met het gebruik. Zonder uitstel Wacht niet, tot gij last krijgt van rheumatiek, is chias, spit, blaasontsteking of water zucht. Ook tegen dergelijke ernstiger kwalen worden Foster's Pillen aanbevo len, doch voorkomen is altijd beter dan genezen. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten a f 1.75 per flacon. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Foudraal van een parapluie, Grijze das, Kinderportemonnaie, Dameskous, Glacé Heerenhandschoen, Dameshand schoen, Kinderhandschoen, Hoornen Armband, Belastingplaatje, idem, idem, Zilv. lepel en vork, Schort, Huissleutel, Sleutel en Foto, Armband (pareltjes). b. Bij ingezetenen Port. met inh., Mej. Wage, Hoogstraat I 133 Jongens pet, v. d. Berge, Jasmijnstr. W 127 Sleuteltje, Schou, Dokstr. P 178 Rij- wielp'omp en reclame penning, J. v. d. Gruiter, Teerpakhuizenstr. P 24 Zwart hondje, J. Schipper, Jodengang R 230 Zakspiegeltje, R. de Koning, Dokstraat P 180 Taschje met inh., J. Wonder- gem, Jasmijnstraat W 129Fantasie kleedje, A. J. Nellen, Beenh. singel K70; Wandelstok en Gele Handschoen^ Firma Damman, K. Noordstraat E 19 Port. met inh., M. Dingemanse, Beenh. singel K 74 Heerenparapluie, Filiaal Fongers, L. Delft Armband, Zuidweg, Sleepers- singel Q 177 Muts, L. Pol vliet, Bree E 135 Port. met inh., H. de Rijk, St. Janstraat H 191 Duimstok, P. J. Gort, Penninghoek L 49 4 spaarzegels, Ste- ketee, Vlisschingschestr. I 169 Belas tingplaatje, A. de Kam, St. Janstraat H 200Zakmesje, C. Francois, Veer- schesingel S 35 Meisjesmuts, Gillissen, Slceperssingel Q 305 Paar Kinderhand schoentjes, A. Wagenaar, Jeronimusstr. M 113 Portefeuille met inh., L. Kleiu- jan, KinderzorgPaar Handschoenen, Maartense, Wal A 8. Inlichtingen aan het bureau van po> litie, alleen des Zaterdags tusschen78 uur. Het gezin B. te Rotterdam had des middags de telefoon in huis gekregen, een bezit, waarin mevrouw en meneer zich gelijkelijk verheugden. Alle num mers, waar namen van kennissen ach ter stonden aldus vertelt het Rot- terdamsch Nieuwsblad hadden rij opgezocht en aansluiting gevraagd en gedag gezegd. Verheugd gingen zij te bed. En zij sliepen al bijna, toen daar in de nachtstilte des hiuizes 'n schelgetm- ^klonk. Een angstig vreemd geluid 1 t Rilde en trilde in h'et mooie kastje en 't rilde en trilde evenzeer in het hart van mevrouw en meneer. Man, hoor is fluisterde mevrouw. Ja, ik hoor sprak meneer met bevende stem. Ga eens kijkenluisteren hooren. Meneer aarzelde. Wajt deed zöo'n vreemd ding zijn nachtrust te storen iJ was na twaalven voor niemand te spreken, nauwelijks voor zijn eigen vrouw Doch meneer was niet van moed1 ontbloot. Hij nam de lampetkan als wa pen m de rechterhand eu staptei, bloots voets, naar de telefoon. Van 29 November6 December. ONDERTROUWD P. de Vries, 23 j. en E. N. Janse, 23 j. G. van Vuren, 22 j. en H. M. Louws, 24 j. J. Jobse, 24 j. en A. B. Desson, 21 jaar. GETROUWD C. Geervliet, 25 j. en L. Boone, 23 j. C. J. van Meten, 24 j. en A. Bottelier, 24 j. S. J. Zan- dee, 27 j. en P. S. Walraven, 25 j. BEVALLEN F. C. Arnoldus, geb Sanderse, d. D. Verhage, geb. Lou- werse, d. P. J. E. Jeras, geb. Pol derman, z. J. Krijger, geb. de Jonge, d. A. Joosse, geb. Bassie, d. M. Pluijmers, geb. Versprille, z. P. Bol- derdijk, geb. Brinkhorst, z. E. Ba rentsen, geb. Jongepier, d. J. van den Berge, geb. Wondergem, z. OVERLEDEN J. F. Oele, d. 2 j SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpiilen Maagpillen Zelf Koopt nog" heden uw Rund- Kalfs-, Varkens- en Lamsvl beneden alle concurrentie. Lamsvleesch 70 cent per kilo. Beleefd aanbevelend, LEIJNSÊ, Spanjaardstraat hoek Spuistraat. dus voor f 3,25, krjjgt CADEAU een Literflesch PORT. dus voor f 4,25 krjjgt CADEAU een fleseh MALAGA. dus voor f 2 75, krjjgt CADEAU eon flesch MEDOC. dus voor f 3,00, krjjgt CADEAU een flesch BENS CO. Groote Zending moderne ontvangen, vervaardigd van Gabardine, »Whip Cord, Ratiné en andere nieuwe stoffen, DRAAGT onze met slappe rand, zoogenaamde Prince of Walesmodel, »s Middags van half vier tot zes uur. 's Avonds van acht uur tot half elf. wordt een boek met 60 pag. tekst en 10 a 15 platen in zwart- en kleurendruk, Het bevat verhalen en verzen van Frans Berding, Martien Beversluis, Jan H. Eekhout, Johan Koning, Mr. Greta van Rijn, Alie Smeding, Jan Vermeer en S. de Vries Jr. en platen en illustra ties van Lily Bosman, A. J. van Dijck, J. Franken Pz., Louis Heymans, Cor van Oei en Jan Toorop. HET GEHEEL WORDT EEN WERK DAT OM ZIJN RIJK- - DOM AAN VERHALEN EN KUNST - REPRODUCTIES VOOR EEN IEDER EEN ZEER KOSTBAAR BEZIT VORMEN ZAL EN KOST VOOR NIET-ABONNE's TWEE GULDEN PER EXEM- PLAAR Een abonnement op Jiet Weekblad kost slechts f 1.25 per kwartaal. Zij, die zich thans als abonné opgeven, ont vangen de vóór Januari verschijnende nummers GRATIS, alsmede ons KERSTNUMMER. Geeft U nog heden als abonné op bij den Uitgever MIDDELBURG. •vVv' met slangen, zoo goed als nieuw. Adres Lange Geere K 250. Ruim gesorteerd in Goedkoopst adres voor wederverkoo- pers. Frans Damman, K. Noordstr. L 107 TB KOOP een pracht Adres Rijwielhandel Korte Noordstraat. In menig gezin worden telken, jare de aloude Kerst zangen aarzelend of geheel niet gezongen. Niet omdat het hart den zuiveren Kersttoon niet treft, maar alleen doordat het noodende instrument ontbreekt. Ten einde nu ieder gemakkelijk te maken de 'heerlijke Kerstdagen te vieren in het kostelijk bezit van een Met het oog op de, evenals andere jaren, verwachte groote drukte, verzoeken wij U beleefd, met Uwe ge waardeerde bestelling niet tot het laatste moment te willen wachten. - Wij zullen bij bestelling vóór 15 December a.s., als compensatie voor deze tegemoetkoming Uwerzijds, bijvoegen een alsmede eenige nummers schoone Laat deze Hoogst Voordeelige Aanbieding U niet voorbijgaan en koop NU Uw Orgel of Piano. Welk groot inconvenient kan het niet blijken, als in huiselijken kring of gezellige bijeenkomst het noodende instrument ontbreekt, Onze oude, alom gunstig bekende naam staat U borg, dat U hoogst tevreden zult zijn en blijven. AGELUS DOLCE Zeer, gemakkelijke betaling. Dit prachtige eiken orgel fICff Langjarige garantie, prima fabrikaat vanaf I lOiZ.* Geheel franco levering. Vraagt omgaand inlichtingen. Q KOSTELOOS SPREEKUUR Dinsdags en Vrijdags van half drie tot half vier uur in de Openbare School, Molenstraat bij de Veersche brug. Alom slechte spijsvertering, schele hoofdpijn, prikkelbaarheid, ver- JK stopping, aiaagpüc en hartwater, genezen spoedig na gebruik van Foster's Maag- pillen, het tonische laxeermiddel, ster's ivfla;».!C||p>ïüïsSr» verkrijgbaar ;V f 0.65 per fine DRINKT NU 'S AVONDS en dan alleen van onze geïmporteerde der Fransch-Afrikaansche kolonie. Ook een zeer geschikte TAFELWIJN. PER FLESCH f 1.--. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs ii ROTTERDAM hoofdkantoor OOSTZEEDIJK 324/32 AMSTERDAM: Korte Nieifwendijk 8 DEN HAAG: Paul Krugerlaan 2-8 GRONINGEN N.Ebbingestr.121 LEEUWARDEN; Kerkstraat 1 Prima GER. VLEESCH, 18 Ct. per ons. Machinaal gesneden. LEIJNSE, Gravenstraat. inhoud 4/2 3li f Liter.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1