advertentieblad voor middelburg en Tweede Blad F* S. DE VOS Dik vet Spek Wedstrijd 1926 FIRM AF B. DEN BOER St. Nicolaas-Oadeaax. „De Nieuwe Walcheren", Middelburg Bloemenmagazijn O. GUYOT P. A. PIETERS, Seissingel - hoek Seisweg St. Nicoïaas-Cadeaux. A. BASTIAANSE, LeogevielG K iU BaotsMer - MlÊnrg. Letterbanket, tters, Borstplaat, Marsepein, St. Nicolaas. Magazijn DE MAAN D. DE JAGER Jr. Mmn, ScMtbd, terteiieii, termen Orgels. ANTOIÏE HES. 11 Bom Zonen, N OP WALCHEREN. Moeder heeft de PflMNEnOEKEIi zóó klaar! WOLLEN VESTEN Spotprijzen Au Bonheur des Dames Ruime sorteering Artikelen geschikt voor St. Nicolaas-Cadeaux bij De fijne pijptabak is J a p o n stof Fijn gelakte Bllkwarei, Broodtrommels, Mem, Paraplutebakkeo. No. 9. Woensdag 1 December 1926. Een en Dertigste Jaargang. Ruime sorteering in: Zilveren Theelepels Zilveren Servetbanden Zilveren Beugels Kristalwerk met zilver Zilveren Mancbetknoopen Zilveren Broches Zoutvaatjes enz. in étui, met zilver Zilveren Horlogekettingen Imitatie Antiek Zilver Gouden Krullen Gouden Spelden Gouden Dasspelden Sigarenkokers met gouden platen Gouden Verlovingsringen Gouden Zegelringen Gouden Horloges Gouden Colliers Gouden Horlogekettingen Gouden Broches Gouden Manchetknoopen Bloedkoralen Gitten Een Winterjas te koop, 45 Ct. per pond. Vleeschhouwerij E. VAN OSS, Buitengewoon groote keuze heeft nog af te geven, wegens ontruiming van een gedeelte kweekerij, Alles prima kwaliteit en vrij van bloedluis. 'n SMAAKVOL CADEAU Firma R. M. SMITS, Dam 28 GQQmaQmBQaögQmBciQOQBi Telefoon 206. Koopt Uw 6 E R O Alpacca en Zilver in Herders Messen groote sorteering. Ook roestvrij. TifnerdBOzes, Mimiugp en Baren in doozen. Wtndbuhsen, CymnasMringes, ïlsnosteciien. Schaatsen, Sleden, Alpacca Lepels -Vorken Electrlsche en Hand-Stofzuigers. Lawson Gaskachels. Warmwaterborden, Kruiken, Stoven enz. TH. A. SCHIPPERS, Zie Etalage. 0ORTSTRAAT. lïeSc era niet Ziek ST. NiCQLAAS-OESCHENKEN GE3R. WAGENAAR, Een partij resten worden OPGERUIMD. REDUCTIE 20 a 30 pCt. Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgevers t LITTOOIJ OLTHOFR Postrekening 4228Ö Telefoon 23% bij PAUL VAN SLUMS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. In Gros En Detai (sedert 1920 gadreven door den tegenw. eigenaar I. RICHTER.) Magazijn van Goud en Ziiver BURG G 111 le huis links vanaf de Markt F halfstam Appels en Peer en Pruim vanaf f 1,— Pyramids Appels en Peer f 0,80 Snoer Appels en Peer f 0,75 Geleide Perziken f 2,50 WENSCHT U? Wij raden U aan een DOOS POSTPAPIER, gekleurd of wit, altijd keus in dat wat U zoekt bij tegenover de Graanbeurs LANGE NOORDSTRAAT - TELEFOON 279. Bloeiende Cyclamen - Begonia's - Erica's - Azalea's. Ook BEPLANTE MANDEN vanaf f 1,00. DIVERSE SOORTEN BLOEMEN, VARENS, PALMEN enz. HET BESTE GESCHENK Zeldzaam mooie Vesten - Enorme keuze Groote Markt 12 Middelburg BELEEFD AANBEVELEND. Alle modellen Couverts voorradig, en alle reclame Cassette's en etui's in voorraad, w (Cassette's gratis bij aankoop van den inhoud). Vraagt gratis geïllustreerde prijscourant. TELEFOON 551. Lange Delft B149-150. ZIE DE ETALAGES! Telef. 175 en 350. Metaal-Construotiedoozen Meccano. Vleeschmachines, Geldkisten, Aardappelschilmachines. HEEREN-B GEDIPL. KAPPER. Lange Noordstraat 28. Tel. 400. BESTE KWALITEIT A. DE STEUR, Segeerstraat. Groote voorraad in diverse merken, prijzen en Hout soorten. Betaling-condities In over leg met kooper. KO L I N E GESCHIKTE op Muziekgebied vindt U bij MARKT hij de Gortstraat. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 et., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voerdeel ige voorwaarden. ZORG VOOR EEN GENOTVOLLEN OUDEN DAG! Ouderdom is niet enkel een kwestie van jaren. Velen voelen zich jonger op 70-jarigen leeftijd dan anderen van 60 of zelfs 50 jaar. Dit is een ontegenzeg gelijk feit, en men kan er verschillende oorzaken voor aangeven. Gewoonlijk hebben ouden van dagen met een jong gemoed behoorlijk zorg gedragen voor hun nieren. Een oude spreekwijze zegt: „Als gij uw nieren gezond houdt, hou den deze u gezond." En ouden van dagen kan zooveel leed bespaard worden', want veel rugpijn, urinestoornissen, ischias, spit, rheuma- tische pijnen en graveel worden dik wijls noodeloos geleden. Den nieren ontbreekt het vaak aan hulp. Zij behoe ven de bijzondere versterkende hulp van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Door de opwekkende kracht van dit niermiddel wordt de werkzaamheid der nieren hersteld het versterkt de nieren en helpt deze om het bloed te filtreeren, terwijl de afmattende ziekteverschijnse len der nieraandoening verdwijnen. Waarom zouden ouden van dagen nog langer lijden, als zij de benoodigde hulp onder hun bereik hebben Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten a f 1.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpiüen MaeqpSHea Zalf r. Zie de uitstalling voor St. Nicolaas die gereed is, met de nieuwste flacons Eau de Cologne, Odeurs en doozen Toiletzeep, in alle prijzen, uiterst laag genoteerd. Vraagt de Imperiale de aller beste Eau de Cologne die er bestaat alleen in flacon, vraagt de Echte Karne- melkzeep 340 het „Melkmeisje", groot stuk, scherp concurreerende prijs, vraagt de Toiletzeep 363. Vraagt mijn puike kwaliteit Scheerzeep. Vraagt mijn witte Dames Zakdoeken met breeden zoom en eenige soorten doosjes met Zakdoe ken. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. zoo goed als nieuw. Adres Puntpoortstraat O 211. Vlasmarkt. van de DROGISTERIJ SCHULTK EN THIEME, .Het Huis met de Roode Pilaren", schuin over de Nieuwstraat, iu de Lange Delft te MIDDELBURG. U DOET TOCH OOK MEE AAN ONZEN LEVERTRAAN -WEDSTRIJD? De voorwaarden hebben gestaan iu de „Middelburgsche Courant" en in ,0e Zeeuw" vau 20 Nov. en ook in „De Faam van 24 Nov. j.l. Iu bet kort zuilen we herhalen wat de inzendingen moeten bevatten lo. de woorden, welke n kunt maken met. de letters uit 't woord LEVERTRAAN (zie voor de volgorde de genoemde courauten). 2o. bet aantal door u gevonden woorden. 3o. naam en voornaam voluit. 4o. leeftijd. 5o. volledig adres. Uiterlijk 2 December a.s. moeten de inzendingen in ons bezit ziju. Met het oog op bet geregeld binnenkomen van antwoorden, hebben we bet aantal prijzen van 20 BOEKEN op 25 BOEKEN gebracht. 6PpT'!. *Ece?T£6oee£ voor M££L5PIJZEN en GEBAK na inzending var) ÉÉN ledig M. BakroeelzaRje. Jff C merjflWq?! FABRIKANTE: NA/. KOOPMANS' MEELFABRIEKEN -LEEUWABDFN is SS 55 ,:.i? - gg?,c i'ltlii I 4fV ECHTE FRIESCHE De van ouds bekende is 75 cent per pond. Na Natuurboter de beste. TE KOOP een prachtige eikenhouten SALON- PATHEFOON merk „Anker Schubert" met 26 platen. Adres Heerengracht 32. AEiii SA94SA! 4 4 m 4 a 4 4 8 4 ES 4 ES Indien gij vermagert; indien gij lijdt In de lendenindien gij pijnen voelt ln armen en beenenindien gij altijd vermoeid zijt, 'g morgens bij het opstaan; Indien gij hoofdpijn hebt, het geheugen verslechtIndien j gij krachteloo» en moedeloos zijt. zonder wilskracht, zonder levenslust: indien gij zwarte gedachten hebt; I indien gij slecht slaaptIndien gij I aan de maag lijdt, krampen hebt. hartkloppingen, zweten bij de minste j krachtinspanning, warme opruiingen. schemeringen oorrulschingen. steken in de zijde. Indien gij vruchteloos Ë3 alleg hebt beproefd en gij niet ge- nezen zijt, aarzelt niet en neemt fêgj Uw toevlucht tot fe» da echte zenuwhersteller fêtjj van Apotheker H. VAN AKEN, jv Apotheker-Specialist te Seizor te. g» die reeds duizenden zenuw- k lijders volkomen genezen heoït. m KOLINE is verkrijgbaar bij Apoth. jk> en Drogisten ad. f 2.50 per flacon. Hoofddepot voor Holland SCHULTE en THIEME.® Postbus 55 Middelburg. aivavBivBvvayavüi MARKT, Piano-, Orgel- en Muziekhandel.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 5