St. NI COL AA S-CA DE AtJX UWE SIGAREN ENZ, is I Iedereen kit Abdijsiroop STA A LW AREN. SCHAREN SCHEERMESSEN MT Wanneer Langeviele K 2II-K 217, Middelburg. GEBRS JULIANUS. ANTOINE MES. D. DE JAGER Jr. Za^messflD, Seta, SciiBerloestellen, Sobeermessen. „De Nieuwe Walcheren," Middelburg HEEREN ROOKERS Mfltssoaarhail MM 13 51 JUWELIER R VERHOOG Kledingmagazijn Nieuw Engeland H. V AN DRIEL, Langeviele. leer geschikte Sint Nicolaas-Cadeaux. DK ra ALLE K A C H E LS Onze Si Nicolaas-Etalage Ha nd werkboeken» ,.ÖE LELIE". LSI Mcoiaas-Cadoanx. I Instrumentmakerij Qeicbitt voor li Nicakas Cadtaiix. St. Nicolaas-Cadeaux bij Fijn gelakte Mimen, BrooÉmnmsIs, Mm, ParaplÉtËken. als Si Nicolaas - Cadeau, Sigaren en Sigaretten GROOTE SORTEERING GHR1STOPLEZILVER, LUXE MANDWERK, I P. A. PIETERS, J B. DIËSCH WEET U @ebr. Onderdijk, Middelburg, r® Firma L. Gabrêëise, Bezoekt ouzo Magazijnen Elke huisvrouw Een a 11 ij d NUTTIG GESCHENK. van de best bekende merken. GORTSTRAAT. MIDDELBURG. Schaatsen, Sleden, Alpacca Lepels -Vorken Electrlsche en Hand-Stofzuigers. Lawson Oaskachels. Warmwaterborders, Kruiken, Stoven enz. heeft nog af te geven, wegens ontruiming van een gedeelte kweekerij, haSfstam Alles prima kwaliteit en vrij van bloedfuis. groote sorteerïng voorhanden. BÊÊÊË GESCHIKTE ST. NICOLAAS-CADEAUX. Bij B. GOUDSWAARD, Korte Noordstraat Regenjassen, Winterjassen en Jekkers m m m m m O Seissingei Hoek Selsweg, Telefoon 206. m LANDE BUR8 C 110 - Tel. 64 - „10 DEM ZOETEN INVAL". KLEINE MEUBELEN Breien - FiSat - Haken - Kruissteek Smyrna - Kelim - Kantwerk - Borduurwerk Hat BESTE an steads nog het goedkoopst® ADRES voor Borduur - Zak - Nagel - Linnen - Coupeurs Papier en Huishoud ondor garantie. TAFEL-, DESSERT- en BROODMESSEN (geen Baiaargoederen). GILETTE APPARATEN. GILETTE MESJES, De uitstekend bekende ZWEEDSCHE VEILIGHEIDMESJES „SWIN G" f 1,80 per dozijn. Ruime keuze nieuwe en gebruikte 'i lÜlUU WUUJJÜJ als: VIOLEN, MANDOLINES, enz. Prijscourant vowordi op aanvraag toegezonden. Desgewenscht gemakkelijke Iheiaüngs-condities. Lange Delft B149-150. ZEE DE ETALAGES! Tefef. 175 en 350. Metaal-Constructiedoozen Meccano. TtmmerdoizeD, Muurslisgpn n Beren ie dsozois. Windbuksen, CyeiRastiekriepe, Tfienwfteés Vleeschmachines, Geldkisten, Aardappelschilmachines. Appels en Paor @n Pruim vanaf f 1,« Pyramide Appels en Peer f 0,80 Sneer Appels ©n Poer f 0,75 Geleide Perziken f 2,50 JE ADRES voor SIGAREN vooral in luxe verpakking van 10, 20, 25 en 50 stuks ui Tevens ruime keuze In In hst bekends adres van •T- «X. JULIANUS LANGE BURG C 108 SVHDDELBURG. Aangesloten bij hst Nederlandsen Spaarbank-Bureau, Eiken dag geepend van 18-1 uur, Oonderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Wsensd&g-en Zaterdagavond van 7-8 uur, Rente 3 pCt. van één te! 10,000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tof betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent er. omtrent Spaarbusjea, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 922B6 warden gaarne verstrekt. DUBBELTJES-ZEEPPOEDER EN DUBBELTJES" 2EEP WASCHOLIME- M Lux© Mandwerk en Gestoffeerde Rieten Stoeien, Këndersieoifjes, Poppenwiegen en -Stoelen, Gevoerde Werktafels, enz. enz. Lage Prijzen. Etalage. MIDDELBURG. Lang©delft|A§90-91 m WIJS MAN OVERWEEGT ZOOWEL KWALITEIT ALS PRIJS El KOOPT EFL VELO WASCHMACHINE a Contant en op Termijn. Verkoüpdepöi Middelburg. voorheen J. M. VAN KEMPEN HONEN. Eigen Atelier, voor Reparation. HET BESTE DER ZILVEROPLAAG-METALEN. Uit voorraad leverbaar. LANGEDELFT B 138. Telefoon 237. Lange Deiff 147, Middelburg. Bericht de ontvangst van een reusachtige partij Winterjassen f 5, 7,59, 10, 15, 25, 30, 35; 45. Gabardine Regenjassen f6,59, 10, 15, 17,50, 20, 25, 30, 35. Jekkers f 7, 9, 12, 15, 20, 22,50, 25. Aanbevelend, I^IEUW EflGELiAflD. Steeds het goedkoopst®. Steeds het nieuwste. Voorhanden eon groote sorteering Papiermanden, Handwerk- en Breimandjes, Theüpotmandjes, Theeblaadjes, Sleutelmandjes, Stofdoekmandjes, Krantenhangers, Poppen- Ameublementjes en Poppenwiegen, Kinderboodschapmandjes, Werkmanden op Standaard vanaf f 5,00, Kinderstoelen vanaf f 1,15 enz. enz. Soliede Afwerking, uiterst iage prijzen. Wegens plaatsgebrek. Marsepain en Borstplaat in ALLE prijzen. Kindordoosjes, Chocofade- en Marsepain-figuren, Fondant- en Marsepain-borstpiaten, beweegbare surprises enz. BILLIJKE PRIJZEN. ZIE ETALAGE. dat wij ALTIJD VOORAL met ST. Ni CO LAAS in ruime kauz© voorradig hebbers divers© als Theekasten, Bijzettafeltjes, Oud Hoiiandsche Kap stokken en Parapluiebakken, Dames- en Heerenstoelen enz. Voorts Divan-, Tafei- en Kapstokkieeden, Thee- tafeikleedjes, kleine luxe Kleedjes, Voetzakken enz. Alles in goede kwaliteit en voordeelige prijzen. ZIE ONZE ETALAGE. ZIE ONZE ETALAGE. MEER DAN ÏOO VERSCHILLENDE UITGAVEN. Magazijn van Dameshandwerken KORTE DELFT G 23. Langeviele K 388-89 Telefoon 357. GROOTE KEUZE Vraagt ouzo prijzen. iMÉi en weet, dat het liet aan gewezen irskide! is tegen ver koudheid, influenza, hoest, brqnchitis, heeschheid, kink hoest, asthma en andere ziek ten der ademhalingsorganen. Onbegrijpelijk is het daarom dat er nog rnenschen zijn die met hun telkens terugkeerende bronchitis aanvallen b lij v e n voortsukkelen. Probeer toch Akker's Abdijsiroop. U onze Etalage's in winkel K 211 en K 217 niet hebt gezien, zal U geen besluit kunnen nemen een St. Nlcolaas-Cadeau te koopen. Nimmer hebben wij zoo een groote verscheidenheid gehad in Luxe Artikelen aan zulke lage prijzen als thans, o a. Kapstokken, Parapiuie- bakken, Club- en Bijzettafels, Rook- en Wijntafehjes, Thee- kasten, Piëdestals, Gangspiegels, Sigaren- en Boekenkastjes, Muziekstandaards, Vouwstoeltjes, Rookfauteulls, Oud-Holland- sche Heeren- en Damesstoelen, Divans, Werktafeltjes. Zeldzaam is onze sorteering in Divan-, Kapstok-, Tafel-, Schoorsteen- en Theetafelkleeden, Fantasie-Kussens, Theewarmers, enz. U weet, wij brengen U altijd iets aparts I ZIE ETALAGE Beleefd tot een bezoek uitnoodigend Aanbevelend, A*.".- J 'ii '~X ---i Aft 'C weet, dat haar linnengoed door het herhaalde wasschen aan slijtage on derhevig is. Zij stelt daarom alles in het werk om die slijtage tot een minimum te beperken. Zij gebruikt dus de zeepsoort, welke geen stoffen bevat, die het goed aantasten, m.a.w. Hiermede heeft U steeds een blijvend frissche en heldere wasch en gaat Uw linnengoed langer mee, zoodat Dubbeltjes Zeeppoeder en Dubbeltjes Zeep ook de eerste plaats verdienen bij de behandeling van de fijne wasch. fabriek- AMERSFOORT VERREWEG DE BESTE EN VOORDEELIGSTE biedt IJ dit jaar een reusachtige sorteering: Dooz@n Bonbons, Bestellingen op de door ons vervaardigde prima kwaliteit Choc. Letters worden ten allen tijde uitgevoerd.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 6