„The Gold Rush". Buitengewone Groote Uitverkoop „L'HHOHTIIN' Gioote Uitverkoop van alle voorradige Goederen. trip MM Magazijn De Zwaluw. II11 Hol Woning te buur Colporlenrs gewaagd C 111 Vele soorten Tabak. lm goede 1 ST. NICOLAAS-ETALAGE. Eerste Blad. D. C. Bouwense D. C. Bouwense Fa A. Hoogenboom Firma A. Hoogenboom, r*y nnnununnnnnmnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnn BEVONDEN VOORWERPEN. In Lossing: J. C. BURRINK, Jodekoeken Eierkolen verkrijgbaar Uw Fijnste Zuurkool Siiit-Nicolaasverrassiiig 1926 van DROGISTERIJ SCHULTE THIEME, Het Huis met de Roode Pilaren LEVERTRAAN DROGISTERIJ SCHULTE EN THIEME in het Huis met de Roode Pilaren. Chocolade letters. Versche Borstplaat D. van der Made. Fa A Hoogenboom, Ons uitstekend Strijkje Dames Mantels Meisjes Mantels wTj 11,75 j [W| 6,25 7,751 püür Fluweelen Japonnen 12,50 j 14,75 16,50 Stoffen Japonnen Wollen Vesten 3,25 j 4,60 j 7,90 j 2,10 2,65 3,25 Partij Dameshoeden en Barets 1.10 - 1.35 - 1.55 1,75 - 1.90 - 2.25 Uitsluitend contant. Bont Mantels Korte Mantels f 55,- 3U Mantels f 78,- Lange Mantels op zijde gevoerd f 125,- Geen Zichtzendingen Denk om BlEllllo F. J. VAN AARTSEN, Spanjaardstraat. Lage Prijzen. maim Fina 1 HOOGENBOOM, Gero Alpacca Herder's Tafel- en Dessertmessen, Zak messen, Scharen, Schaar-Etui's Bestelt U eens irii E. VAN Chocolade Beestjes Neemt proef met onze Magazijn De Zwaluw. J. G0PP00LSE, Nederstraat 0 195. Banket, Sprits- en Chocolade Letters. Marsepain en Borstplaat. n ct 0 Choc. Figuren, Choc. Letters enz. n Doozen Borstplaat, Doozen Bonbons enz. n Langeviele K 214. Telefoon 469. Middelburg B BflflBflflflaBBBBdBflBBBBflBBBBBflflBBnaflBBBflBflBKBBI No. 8. Woensdag 24 November. Bargerlijke Stand van Middelburg Advertentiën. Doet uw voordeel Rund-. Kglfs- en Lamsvleesch Schuin over de Nieuwstraat in de Lange Delft te Middelburg. 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Beste Cacaobrokken. RUMB00NEN 8 cent per stuk. hebben wij een sorteering van zeven verschillende maten, dus voor elk iets naar zijn gading. Ooven- dien zijn de prijzen zeer laag. SHF* VRIJDAG 26 NOVEMBER a.s. beginnen de GALA-VOORSTELLINGEN van het WERELD BEROEMDE FILM van zal voor een zeer bijzondere muzikale illustratie zorg dragen. is steeds lekker van smaak, per ons 9 cent, 14 cent per ons. Van belang in deze dagen Eleotrlsohe Kamerlampen met handbeschilderde zijde- kappen, geheel oompleet f 13,85. Zeer groote keuze In Eleotr. Schemerlampjes, dolgoed- koop. Ziet onze allernieuw ste Thee-, Ontbijt- en Tafel serviezen, geweldig lage prijzen. 16 cent per one. 6roote sorteering gevulde Doozen. VROON, Banketbakker, in prijzen van 3 tot 10 Cts. KISTJES van 10, 25 en 50 stuks. van 227a ct. per half pond. Korte Delft 6 11, Middelburg. Woensdagmiddag om 2.30 uur MATINÉE. 0 WIJ openen heden onze fis}# Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Port. met inh., Pennenkokertje, Zakdoekje, Port. met inh., Glacé Hand schoen, Brillendoos met bril, Melkbus, Kevie, Sleutel, Zwart lederen Tasch. b. Bij ingezetenen Damesarmband horloge, Jansen, Penninghoeksingel L 65a Een Kip, P. M. Goeman, Bastion, N 66 2 sleuteltjes, F. Davidse, Oud Arn. voetpad T 92Rijwielbroek, de Leeuwen, Jodengang R 214 Haarkam- metje, Jo de Lange, Singelstraat N 172 Manchetknoop, G. Overtveld, Kalver markt K 299 Gouden Ring, P. Tor- bijn, Seisstraat M 52 Heerenvest, Izen- doorn, Zuidsingel E 34 Avonddoekje, J. J. v. d. Vijver, Seisweg R 137 IJz- ren gewicht, J. C. Klaassen, Verwerij- straat N 121 Schooletui met inh., J. Bliek, Stadswegje R 151 klein Poesje, S. de Jonge, Eigenhaardstraat P 212 Doosje inh. ring, C. Will, Nieuwstraat G 225 Zakje met inh., P. de Lange, Oud Arn. voetpad T 150Zakmesje, Lubse, 't Zand Breiwerk met priemen, Ploegart, Wilhelminastraat W 50 Kin- derport. met inh., Rood, Veersche Weg S 15 Jongenspet, A. Korstanje, Pijp- straat N 222 Port. met inh., Meijers, Brakstraat O 268 2 koperen Speldjes, C. Joose, Eigenhaardstraat P 256 Arm bandhorloge, Leijdekker, Baanstraat Q 238. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen7—8 uur. Van 15—22 November. ONDERTROUWD C. Geervliet, 25 j. en L. Boone, 23 j. S. J. Zandee, 27 j. en P. S. Walraven, 25 j. GETROUWD: M. A. Marsh, 30 j. en M. S. Davidse, 32 j. J. de Voogd, 30 j. en M. L. Hertogs, 36 j. J. J. F. C. M. Schmeink, 28 j. en A. M. Lem- mens, 22 j. BEVALLEN A. G. de Groot, geb. Kerkhove, z. E. M. Schenk, geb. van de Sande, d. M. P. Lokerse, geb. de Kok, z. J. C. M. Jeelof, geb. de Rijk, z. E. C. J. van Leeuwen, geb. Drost, z. J. A. Alewijnse, geb. Kok, z. J. C. Spruit, geb. Step, d. OVERLEDEN L. de Rijke, 9 mnd., z. van J. de Rijke en A. de Kuijper P. H. Knuijt, 59 j., geh. met M. de Back L. Traas, 59 j., weduwn. van C. J. van Oosten J. v. d. Bosse, wedn. van S. Luteijn, 67 j. K. A. van Waarde, 46 j.:, ongeh., d. Prima BELGISCHE ANTHRACIET. Steeds voorradig STUKKOLEN, EIERKOLEN, BRUINKOLEN, STEENKOOLBRIKETTEN, TURF ENZ. Telefoon 152. De alleenverkoop alhier der van H. Zwaai, Hardegarijp is opge dragen aan G. M. KRIJGER, Korte Noordstraat 104. MAG. DE MAAN (naast de Zon). Grootst gesorteerd adres voor GERO ALPACCA EN ZILVER. Gero Standaard Casettes enz. Alles groote voorr. Tel. 551. WESSELS. Van af lieden weer BESTE Brandstoffenhandel Wal B 104. Wed. C. VAN MOOLENBROEK. koopt 'U in de TOKO a 6 cent per pond,v neemt eens proef, en U wilt geen andere. Zie_ de uitstalling voor St. Nicolaas die gereed Is, met de nieuwste flacons Eau de Cologne, Odeurs en doozen Toiletzeep, in alle prijzen, uiterst laag genoteerd. Vraagt de Imperiale de aller beste Eau de Cologne die er bestaat alleen in flacon, vraagt de Echte Karne- melkzeep 340 het „Melkmeisje", groot stuk,, scherp concurroerende prijs, vraagt de Toiletzeep 363. Vraagt mijn puike kwaliteit Scheerzeep. Vraagt mijn witte Dames' Zakdoeken met breeden zoom en eenige soorten doosjes met Zakdoe ken. M. 'J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. Prima kwaliteit "/'V- aan zeer lag'e, Tirijzen. Komt zien en Óvertuigt'U. i Aanbevelend, LEIJNSE, Spanjaardstraat F 79 hoek Spuistraat. Gevraagd wordt om met de letters, welke voorkomen in het woord zooveel Nederlandsche woorden te vormen als maar mogeljjk is. Deze woorden moeten onder elkaar (niet naast elkaar) geschreven worden eerst de woorden welke met L beginnen, dan die. welke met E aanvangen, daarna de woorden beginnende met V, dan vol gen die met R, dan die met T, verder die met A en eindeljjk die met N. Een woord, dat in een verkeerde rubriek staat (b.v. onder A als het woord met L begint) telt niet mee. 1. de gevonden woorden (in volgorde als boven is aangeduid); 2. het aantal gevonden woorden (niet verzuimen) 3. naam van de inzendster of den inzender (ook de voornamen voluit) 4. Leeftjjd van de inzendster of den inzender 5. volledig adres (dus stad of dorp, straat ou huisnummer). De inzendingen moeten uiterlijk Donderdag 2 December a.s. in ons bezit komen. De 20 inzenders, die de meeste woorden gevormd hebben en overigens aan alle genoemde voorwaardeu voldoen, ontvangeu een fraai boekwerk. De namen der prjjswinsters of -winners worden op Sint-Nicoloosdag bekend gemaakt. Wjj noodigen iedereen uit om aan dezen wedstrjjd mede te doen. Eerste Kwaliteit Langeviele 214. Electro Bioscoop, Harkt eSEwt Charlie TIIE GOLD RUSH is bet grootste succes van alle Bioscoop Theaters der wereld. TIIE GOLD RUSH moet U gaan zien om er later over te kunnen meespreken. THE GOLD RUSH is een monument van waarljjk grootsche film speelkunst. THE GOLD RUSH daarin heeft CHARLIE CHAPLIN alles wat hij in zjjn leven heeft doorleven, op fijne, symbolieke wijze in tranen en lachen neergeschreven. THE GOLD RUSII is de meest volkomen en geniaalste film die CHARLIE CHAPLIN ons als regisseur en kun stenaar ooit gegeven heeft. 1 i Wederom ontvangen Mooi Brus- selsch Lof, Druiven en buitenlandsche Appelen, tevens prima Zuurkool. HAMELINK, voorheen BREEL, Langeviele. RUIME SORTEERING Chocolade Letters, Harten en Figuren. Suikerfiguren en Harten, Suikerbee iten. Suiker beestjes 14, Choc. Beestjes ISct.p.ons Borstplaat 16 ct. per ons. Bruin St. Nicolaas 10, Wit St. Nicolaas 14 ct. p. ons. Aanbev., C. HUIJSMAN, Lange Geere. Langeviele K 214 Middelburg. Telefoon 469. voor 1 of 2 personen, f 2.— per week. Adres Seissingel D 203. voor MIDDELBURG en VLISSINGEN. Adres Nieuwstraat G 208, Middelburg. RUND-, KALFS- of VARKENSVLEESCH bij VLASMARKT Tdefoon 179. Langeviele 214. Suikerbeestjes per ons 11 ct. Chocoladebeestjes Fondant Borstplaatjes Suikergoed Hartjes Lettertjes Fijne Bruidsuikers Wit Speculaas Extra fijn bruin Speculaas 10 Reclame Speculaas 8 J> 35 34 32 30 30 14 (Zie biervoor de annonce van de Fa. S. DE VOS in dit blad). Aaan bevelend, Lange Noordstraat - Middelburg. JE ADRES voor Bobbed- en Shingledhaar is bij J. P. BOOM, Gravenstraat. RUIME SORTEERING Electrische Lampen, Zakhulsen, prinia Zakbatterijen a f 0.25 enz., Buiten- en Binnenbanden, zeer goedkoop, Prima Gasslang, Gloeikousjes, Handbescher mers enz. enz. Beleefd aanbevelend. Door de enorme kostbaarheid dezer films zjjn wjj genoodzaakt onze prjjzen IETS TE VERHOOGEN. •W DONDERDAGMORGEN om 11 uur begint "de plaatsbe spreking voor de voorstellingen van Vrjjdag en Zaterdag, ook per telefoon 410. TWEE VOORSTELLINGEN per AVOND aanvangende 7 en 9 uur precies. De bezoekers der Eerste Voorstelling verzoeken wjj beleefd vóór HALF ACHT aanwezig te willen zjjn. ZONDAG ALS GEWOON. 3 tHT" Wjj hebben ook dit jaar weer een enorme sorteering in alle mogeljjke Evenals vorige jaren wordt alles netjes verpakt en gaarne thuis bezorgd.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1