Magazijn Da GROOTE BECLiKE-AiNBIEDlNG. P. A. PIETERS, i Fin if. mm Zoo goed als nieuw mm PUI- en iËPLFilf L, ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Eerste Blad. i vrv BOOKERS! als St. Nicolaas - Cadeau, Sigaren en Sigaretten KOOPT EEN 'n HEELE ROODBOL Seissingel - hoek Seisweg Ruime sorteering Artikelen geschikt voor St. Nicolaas-Cadeaux, M EVROUW 4 t No. 7. Woensdag 17 November 1926. Een en Dertigste Jaargang. De naalden der gravin. Wij hebben weer ontvangen: tMMIMMMNMVNHIMl J. HOOFTSVIAN Jr,, Vlasmarkt. in groote sorteering voorhanden. J* «X. JULIANUS J. C. BQUWENS, Mr. Smid, VESTA IDEAL NAAIMACHINE DEKKER's Fijne Edammer voor f 1,75 Jac. L, A. de Lange, Langeviele. De echte Geldersche Worst HEIIJN, TURF. TURF. EEN LADING Wilt werkelijk leis FIJNS? DAMES JANKABEL- E* AMANDEL-KRANSJES, W. P. MALJERS, Merkt. Mag. DE RONDT, Dam. op Woensdag 24 Nov. a s. Eet mijn BESCHUIT. 6EDRA6EN HEERENKLEE0IK8, A V Nog kan men profiteeren HEEREN= EN KINDERKLEEDING UI TVERKO OP. 6ÖEDKGÖPE B RUINKOLEM J. C. BURRINK. Telefoon 152. Speculaas - Gevuld SprltsSettertjes. J. C. BQUWENS, Mr. Surd, B&lsem Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kannen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraa ©itgeversi LITTOOIJ OLTHQFF Postrekening 42280. Telefoon 238. HET FLIP- EN FLAP-SPEL. Dat is zoo. GEVONDEN VOORWERPEN. Advertentlön. Burgerlijke Stand van Middelburg JE ADRES voor SIGAREN vooral in lux© varpakking van 10, 20, 25 @n 50 stuks Tevens ruime keuze in In het bekende adres van LANGE BURG C 108 MIDDELBURG. TE KOOP NAAIMACHINEHANDEL Heerlijke Witte Kaas 10 ct. per ons. Prima Komijne Kaas 10 ct. per ons p@r pond 68 cent. Telefoon 206. BELEEFD AANBEVELEND. gearriveerd aan de Turfkacfe Probeert dan ter afwisseling van ons prima SPECULAAS Prijs per ons 18 cent uitgaande van het Java-Ocmité, 's midd. 27a uur Kindervoorstelling, des avonds 8 uur in de Bogardiaal Bakkerij A. STRIK, Ssissfraat BESTE KWALITEIT A. DE STEUR, Segeerstraat „NIEUW ENGELAND", Langedelft 147, Aanbevelend, „NIEUW ENGELAND", Langedelft 147. TE KOOP ORGEL, in zeer mooie kast, registers en koppelingen, pracht- instrument, voor lagen prijs te koop. Schriftelijke garantie. Gemakkelijk tg bgtalgn Korte Burg. - Middelburg. op de wonde Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 ct., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bp abon nement voordeelige voorwaarden. In de tweede helft der 19de eenw, toen aan het hof van keizer Napo leon III een schitterend feest werd gegeven, zag men tusschen de elegan te, voorname dames en haar kost baarheden een zeer bijzonder juweel, dat gravin R., die tot den Poolschen adel behoorde, bij feestelijke gelegen heden placht te dragen. Het was een broche, die, midden in een kring van fonkelende juweelen, een zeer zonderlinge rosette bevatte, gevormd door vier kleine naalden, heel gewone steeknaalden van messing draad, en bovendien trg verbogen. Aan deze vier naalden was een eigen aardige geschiedenis verbonden die er een hooge waarde aan gaf. Voor vele jaren stond de gemaal der gravin, een Poolsch edelman bij de politie onder verdenking van een streng patriot te zijn Zonder meer haalde men hem daarom op zekeren morgen uit zijn woning, om hem naar een der verst verwijderde Rus sische grensstadjes te brengen. Het was een donkere kerker, waar in men den ongelukkige jarenlang zonder verhoor of onderzoek opge sloten hield. Zonder hoop op bevrijding bevond de graaf zich als een levend begravene in de eenzaamheid van dit donkere, vochtige hol, zonder troost, zonder bezigheid, aan de waanzin prijsgegeven. Reeds voelde hij, hoe zijn lichame lijke krachten afnamen hoe zijn geeste lijk weerstandsvermogen zich meer en meer verzwakte en de zwarte sluier hem voor eeuwig dreigde te omhullen. Nog eenmaal probeerde hij het met al zijn overgebleven energie tegen een laatsten vertwijfelingsstrijd met de ledigheid, die hem ten slotte wel tot waanzin moest brengen. Hij spande al zijne krachten tot het uiterste in om ergens iets te ontdekken, dat hem daaraan zou ontrukken. In dezen toestand der allerdiepste ontmoediging vond hij een reddings werktuig in de gedaante van vier naai den, die hij toevallig in den kraag van zijn jas vond. De graaf kwam nu op het idee, deze vier naalden ederen morgen met gesloten oogen weg te werpen, om ze dan weer op nieuw op te zoeken. Zittende, knielen de, liggende, kruipende, moest hij dikwijls den geheelen dag naar zijn naalden zoeken, tot hij ze allen had. Deze voortdurende inspanning alleen bewaarde hem voor den waanzin. Zoo verliepen de jaren, tot een poli tieke gebeurtenis hem even snel en plotseling uit zijn gevangenis voerde, als hij er eens ingekomen was. De graaf was juist weer bezig zijn vier naalden, die hij weggeworpen had, op te zoeken, toen zijn kerkerdeur openging en men hem zijne invrij heidstelling mededeelde. Voor geen geld ter wereld had hij de treurige plaats van jaren lang smachten zon der zijn trouwe eenige makkers in den troostloozen nacht van zijn een zamen kerker verlaten. Eerst toen hij ze allen had weergevonden trad hij in de vrije open lucht en keerde naar de zijnen terug. Deze vier en veelbeteekende kleine naalden, die haren gemaal behouden hadden waren het, die de gravin tot een kostbare nagedachtenis liet maken en als haar lievelingsjuweel zoo hoog in eere hield. Uitg. N. V. Douwe Egberts Tabaksfa brieken, Koffiebranderijen, Theehandel Wie is er onder de kindereö van geheel Nederland, die niet die mooie en interessante Flip-en Fiap-prenten- boeken van „Douwe Egberts" kent? De kleintjes en ook de ouderen toch hebben wat een schik gehad in de wondere avonturen van dit honden- paar. Ze waren dan ook zoo echt in den kindertrant verhaald en zoo pak kend geteekend. Maaraan alles komt een einde en dus ook aan de geschiedenis van Flip en Flap. Dat zullen de kinderen zeker be treuren en dit heeft de firma op de goede gedachte een Flip- en Flap-spel uit te geven om de herinnering leven dig te houden, 't Loopt weer tegen 't winterseizoen met z'n lange avon den en wat is er dan gezelliger dan gezamenlijk een móói spelletje te doen. De bekende teekenaar Daan Hoekse ma ontwierp het spel in den trant van 't bekende ganzenbord. De prent jes zijn alle uit de beroemde geschie denis van het trouwe hondenpaar, en 't is natuurlijk fijn in verschillende kleuren gedrukt op heel hard carton dat in tweeën gevouwen wordt. Met twee dobbelsteenen en een zak peper noten, of wat anders,zijn de kinderen klaar en kunnen er heel veel plezier aan hebben. Flip en Flap doen natuur lijk druk mee, want wie op 'n zwarte Flap komt telt achteruit, en op een zwarte Flip vóóruit, nog eens zooveel oogen als er geworpen zijn. Dan zijn er de roode letters van DOUWE, die recht geven op „één uit den pot" en de blauwe van EGBERTS, die het dubbele doen. Voorts is er nog zóóvéél variatie, dat zeker alle kinde ren met groot verlangen naar dit fraaie en onderhoudende Flip en Flap spel zullen uitzien. Daar op de achterzijde een dam en een schaakbord gedrukt zijn, kan het ook door ouderen bij afwisseling worden benut, zoodat het heele huis gezin er van kan genieten. Moeder„Kees kom nu toch op, jongen, de vogels fluiten al een paar uur. Kees: „Ja moeder, maar die be hoeven niet uit de veeren, om vroeg op te zijn en ik wel" o Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Vulpotlood, Hoornen Haakpen, Taalboekje, Huissleutel, Sleutel. b. Bij particulieren paar Heeren schoenen, C. Volkers, Noordweg Brig- damrne B 146 Damestaschje met inh., A. Muller, Vliss. str. K 44Koperen Houder, I. Sinke, Oud Arn. voetpad T 117 Kinderportemonnaie met inh., D. de Wijze, 't Zand 180a Een Pijp, J. Gunot, Bree E 133 Kinderschoen, J. Klap, Vlasmarkt K 155 Belasting plaatje, N. van Dorst, L. Qeere K329; paar Kinderhandschoenen, Geervliet, Oude Mannenhuis alhier Hangertje van Collier, Krijger, Pijpstraat N 222 eenige Belg. Postzegels, S. Sies, Gra venstraat I 280 Wollen Kindermuts, A. Beun, Langedelft I 29 Bruine Man telband, N. Hendrikse, Smoorsgang S 150; Halve Meterstok, F. Roest, Joden- gang R 228b Gouden Dameszegelring, Dronkers, VlasmarktWitte Poes, Mej. J. de Nooijer, Zach. Jansenstraat W 71 Belastingplaatje, Tange, Sleepers singel Q 153; Kinderport.J Wed. Meul- meester, Wal B 103 Glacé Heerenhand schoen, C. Poelman, Bagijnhofstraat E 170; Paardendeken, F. J. Maljers, Veere A 114b; Haarspeldje, M. de Dreu, Lan gedelft A 92 Portemonnaie inh. eenig geld1, B. Groenenberg, Burgerweeshuis alhierBol Kaas, J. de Priester, N. Vliss. weg E 183 Zwarte gelakte Over schoen, Soetens, Kerkstraat 't Zand D 127; 2 bolletjes Kunstzijde, Von Heim- burg, VlasmarktDameshandschoen, Reinhoudt, Spanjaardstraat F 66-67 Hamer, J. Floree, KI. Vlaanderen M 142 Portemonnnaie met inh., M. Ale- wijnse, 't Zand B 102Handschoen, Reijerse, Zusterstraat I 117 Portemon naie met inh., Clarijs, K. Noordstraat E 11; Portemonnaie met inh., P. Hei liger, Latijnsche Schoolstraat C 53 Zak Turf, de Lange, Bellinkstraat G 196. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7—8 uur. Van 816 November. ONDERTROUWD C. Beekman, 22 j. en D. Wielemaker, 21 j. D. A. Rouw, 24 j. en A. C. P. D. Sloover, 25 j. GETROUWD J. Kaljouw, 22 j. en W. van Belzen, 23 j. C. de Pagter, 33 j. en M. C. Schelfaut, 28 j. J. A. Ga- bnelse, 33 j. en M. C. Leijdekkers 24 j. M. A. Marsh, 30 j. en M. S. Davidse, 32 j. BEVALLEN E. J. Krijger, geb. Brou wer, d. J. Vermeulen, geb. Poppe, z. H. Woltman, geb. Van der Weg, d. OVERLEDEN L. Wisse, weduwn. van W. de Steur, 88 j. J. Kwekkeboom, ongeh. zoon, 23 j. TE KOOP Zes prachtige Kroonstoelen, rood plu che, 35 gld., Mooie Mahonie Linnen kast 45 gld., Eiken Cylinder Bureau 50 gld1., Nieuwe luxe Spikkel Matstoe- len 3 gld. per sfuk, 16 gld. per zes, Eiken Kamerstoelen 4 gld. per stuk, 21 gld. per zes, Sterke Caféstoelen 15 gld. per zes, Prachtige groote Mahonie Linnenkast 90 gld., Mooi Mahonie en Eiken Buffet, koopje, Eiken Secretaire 40 gld. enz. TWEEDEHANDS MEUBELHUIS Kortedelft G 22. Ontvangen voor ST. NICOLAAS nieuwe Fantasie Flacons Eau de Co logne en verscheidene soorten doozen Zeep en bij de maat zeer goede kwa liteit Eau de Cologne en Odeurs. Zoo ook in flacons vraagt vooral de „Im periale" Eau de Cologne, de allerbeste alleen i n flacon. Vraagt de echte Kar- nemelkzeep, zeer groot stuk, 340 Haar lem, Melkmeisje, alsmede Toiletzeep zeer fijn 363. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. PIJP DROP. De echte ouderwetsche Italiaansche Drop kost 10 cent per staaf. Katjesdrop 16, Knoopjesdrop 16, Salmoniakdrop 16, Gek. drop 18 cent, Zure Gomballen 16 cent. G. KRIJGER, Korte Noordstraat 104. Bruin Speculaas per ons 18 ct. Extra fijn Speculaas 10 Heerlijk wit Speculaas 14 Neemt proef met ons Heerlijk gevuld 15 Chocolade Figuren 4 voor 10 cent Chocolade Beestjes per ons 15 cent Suiker Beestjes 11 Fijne Bruidsuikers een kwartje per half pond. Anijsblokjes, voldoende voor een kop melk, per stuk 1 cent. r Ratiné Winterjassen in blauw, bruin grjjs en beige kleuren, chique mo dellen en afwerking vanaf f 19,50. Gabardine Jassen met ruit- voering f 13,— Zwarte Lakjekkers uitstekend ge schikt voor Motorrjjders, Automo bilisten en Wielrjjders f 16,—. Gummi Jekkers en Jassen vanaf f 7,75. Prima Pietsjekkers met wollenvoering f 12,50. Jongens Jasjes met plooi en band vanaf f 6,50. Jongens Matrozen Jekkers prima f 6,75. Fantasie Pantalons vanaf f 1,95. Sterke Moleskinwerkbroeken vanaf f 4,25. Manch. Jongensbroekjes vanaf f2,70 BEZOEKT thans het KLEEDING M A G A Z IJ N van In „De Kleine Winst" ontvangen prachtig mooi Brusselsch Lof. Nog ruim voorzien van Fijne Peren en zachtzure Appelen, Bananen a 25 cent per pond. ROSKAM, Lange Burg B 11. Een mooi Geëmailleerd Keukenfornuis merk Kupperbusch, een Geëmailleerd Keukenfornuis (iets grooter), Driehoek- kachels, Kamerkachels, Salamanders en een mooie Groene Vulkachel. Allen in goeden staat, ook in ruil bij Wagenaarstraat Middelburg. OF DE GROOTSTE WAARDE VOOR UW GELD. GISTSTRAAT MIDDELBURG REPARATIE-INRICHTING VOOR MACHINES VAN ELK FABRIKAAT. Zoo juist weder ontvangen gekleurde Mantelwol, Bollen Wol, Zijde Bollen, Witte Kleedjes, Witte Wollen Lijfjes, Wollen Onderrokken, Zwarte en blauwe Werkkielen, Blauwe Werkjassen, Zwar te Sokken, Grijs Gemoltonneerde On dergoederen, Wit geglansd Haakgaren in alle nummers, Witte Zakdoeken met breede zoom en Witte Heerenzakdoeken Alles soliede kwaliteit en prijzen uiterst laag. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. en een Spaarzegel Cadeau. MIDDELBURG, VLISSINGEN, R No. 598. Lange Delft B 116. Scheldestraat 23. Tel No. 480. Nieuwendjjk 5. f 1,10 per 100 stuks f 1,20 per 100 stuks thuis bezorgd. Bjj afwezigheid van het schip verkrijg baar bij L. SCHOUT, Turfkade H 175, Aanbevelend, L, WOUDSTRA, ONZE NIEUWE bewerkt met zuivere Amandelen. Entree 10 cent, Entree 40 en 25 cent. Kaarten tot een beperkt aantal vanaf Maandag te bekomen bjj den Bo' kb. van Fa. R. M. SMITS en Fa. D'HUIJ en aan de zaal. Ds. L. B. TJEBBES, Herv. Predikant Dageljjks versch. Overtreft alle andere Beschuit, 12 voor 10 cent. De van ouds bekende is 75 cent per pond. Na Natuurboter de beste. TE KOOP GEVRAAGD (geen rommel). Is aan huis ie ontbied "fi, MULLER, Wagenaarstr. 11, Vlissingen- A A A als men de prjjzen ziet van onze prima in onzeu buitengewonen goedkoopen PRIMA EIGENGEMAAKTE WINTERJASSEN thans voor f6.—, f8.—, flO.—f 14.f18.f20.—f25.f30.— KINDERJASSEN reeds nu voor 3 gulden. KINDERJEKKERS, prachtige ratiné, geheel gevoerd vanaf f 3,50. PETTEN vanaf 40 cent. Ziet vooral onze buitengewone aanbieding in PANTALONS, mooie kamgaren streepjes reeds vauaf f 1,50. Ziet dus in uw eigen voordeel onze Uitstalkasten. naast Magazjjn WIENER. Ook kunt ge nu voor spotprijs U een solide COSTUME aauschaffeu. IN LOSSING. DE KOSTER BURG. Nog enkele NIEUWE KACHELS als Geëmailleerde Keukenfornuizen, Em merkachels, Groene Vulkache s, Platte- buiskachels van de beste fabrikaten. Ook in ruil bij Wagenaarstraat Middelburg TE KOOP een Vulkacheltje, ook geschikt voor kantoor of werkplaats Adres Segeerssingel V 72. mits de echte Akker's Kloosterbalsem, is heerlijk verzachtend ea genezend-

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1