^jïOiot éij fuiiduitsiaa en furidv&vWct. E. H. BOASSON Co. Magazijn „DE EENHOORN" H. MEYER, FBI flH ÏP. ORGELS enPIANO'S lom ie natuur AbdusïroOP VAN LOÖ, Winteravondspelen RECLAMEDAG! Fa J. A. PIETERS, Dames-(ïKinderhoeden jong en Oud, lm en Rijt WEGELI'NGS-BLAD iOprüimingivan een partij Lappen, Matten, Tapijten, Vloerzeilenlen Cocos. Dames en Kinder-Mantels ontvangen, Dames Japonnen ©n Kinder-Jurken Dames Handschoenen, Wollen Onder jurken, Flanellen Nachthemden, Flanellen Pyama's, Wollen Kousen. Ruwe,Schrale Huid PU ROL Elke huisvrouw DENKT U ER AAN ALBERT BEUNT Harde Gomballen f A. GEENSÉN, Laurierdrop Kleedingmagazijn CADEAU1 CADEAUI FIRMA WEB C. PATERIK, i£fïfïL mJ- Lang© Delft I 36 - hoek St. Janstraat - Middelburg. per ons 40 en 25 cent. Varende en verwacht Nieuwe Winterjas, I I KOLINE I Voor een lief klein Poesje een vrije Bovenwoning. DUBBELTJES-ZEEPPOE DER EN DUBBELTJES-ZEEP CADEAU. EEN WIJS MAN OVERWEEGT ZOOWEL KWALITEIT ALS PRIJS EN KOOPT EEN VELO WASCHMACHINE 50 cent per ons. Iedere week aankomst van nieuwe zendingen het laatste nieuws wat in Parapluies geleverd wordt, bij pijpen van 15 en 25 cent. 0 m c Heeren- en Jongeheeren-Ulsters. 3 FIRMA F. B, BEN BOER. Wie morgen Donderdag koopt of bestelt bij VLASMARKÏ K 150 - Tel. 207 - MIDDELBURG 1 flesch Samos f 1,00 1 Llterfl. Roode of Witte Port f 1,00 1 flesch Medoc f 1,00 1 flesch Zoete SpaansGhe Wijnf 0,90 1 flesch St. Estephe f 1,25 1 flesch Roode of Witte Port f 1,— krijgt CADEAU 1 fl. Bloedwijn krijgt CADEAU Bergerac •t i m T 'JSSS&^L. O N DE Rj D E LUI FEL. Ook eenig© Karpetten Jen Kleedjes* tegen zeer lage" prijzen. Prima ZUURKOOL en SNIJBOONEN, P. LEIJNSE, 'CZand, Breeweg D168. springende lippen Losplaats Turf kade. L. WOUDSTRA. ONS PRACTISCH KEUKENREGISTER Langedelft A 90-91 a Contant en op Termijn. Verkoopdepót Middelburg. Bedrijfskleding naar Maat. NIEUWE en GEBRUIKTE leveren wij steeds uit groeten voor raad. Ome prijzen zijn veel lager dan bij iederen concurrent, Vraagt nog heden prijs en inlichting omtrent ons huurkoop-systeem. Korte Burg - Middelburg. (Staafdrop) ■e Korte Noordstraat E 3, Middelburg. PRACHTVOLLE SORTEERING RATINÉ KINDERJEKKERS. FIETSJEKtCERS - BONKERS WOLLEN, ZIJDEN, FLANELLEN SJAALS. HANDSCHOENEN, SOKKEN, BRETELS. i" met 1 jaar garantie. Manchester Chauffeurs Costumes. in groote verscheidenheid. origineel ZEEUWSCH FAMILIESPEL, prijs f3,95. of dus voor f 3.00, dus voor f 3.15 MIDDELBURG VLISSINGEN deze week. ZEGT HET VOORT! 1 lib. in diverse Modellen. in aardige Modellen en Kleuren, hebben wjj een groot Assortiment voorhanden, alsook DROGISTERIJ SCHULTE THIEME, ,Het Huis met de Roode Pilaren" Weder voorhanden eigen inmaak. Beleefd aanbevelend, Doos30-60-90ct. TubeöOct. Bij Apoth.en Drogisten binnen enkele dagen Adres indien nog niet aanwezig L. SCHOUT, Turfkade H 175. Aanbevelend, TE KOOP blauw, gewone maat. Brieven letter J, bureau van dit blad Aan de Zenuw achtige Personen. De zenuwlijder ie te beklagen. De minste prikkeling geeft hem hoofd pijn en ongemakkeneen verande ring. een onbeduidende verplaatsing ontroert hem pijnlijk. Om niets is hij van kwade luim. Overspan- nlng, ontroeringen, zorgen, schrik, buitensporigheden, kunnen het zenuwstelsel zoodanig schokken, dat men de gevolgen waarneemt: hoofdpijnon, kram pen In de lenden, pijn In rug en lenden, pijn in het gezicht, den hals, de armen en de gewrichten, bloedaandrang, hartkloppingen, slapeloosheid, droevige droomcn, beklemmingen, duizelingen, angst, ziekelijke gevoeligheid, vooral 's mor- gens btj het opstaan, gejaagdheid. onverklaarbare slechte luim, verlies Van het geheugen, loomheid, ver moeienis in de ledematen, beven van handen en knieën bij de minste ontroering, blauwe randen om de oogen, oorgesuis, vrees zonder blijk bare oórzaak. Zoodra die teek ens zich voordoen, aarzelt niet en neem Uw toevlucht (ot de echte zenuwhersteller KOLINE van Apotheker H. van Aken, Apotheker-Specialist te Sel- zaete, die reeds duizenden zenuw lijders volkomen genezen heeft. ll verkrijgbaar bij Apoth. en Drog. ad. f 2,50 per flacon. Hoofddepot voor Holland SCHULTE en THIEME, I Postbus 55 Middelburg, wordt een goed tehuis gezocht. Zich te vervoegen b\j mevrouw Van Deinse, Balans D 5. TE HUUR Adres St. Janstraat I 45. weet, dat haar linnengoed door het herhaalde wasschen aan slijtage on derhevig is. Zij stelt daarom alles in het werk om die slijtage tot een minimum te beperken. Zij gebruikt dus de zeepsoort, welke geen stoffen bevat, die het goed aantasten, m.a.w. Hiermede heeft U steeds een blijvend frissche en heldere wasch en gaat Uw linnengoed langer mee, zoodat Dubbeltjes Zeeppoeder en Dubbeltjes Zeep ook de eerste plaats verdienen bij de behandeling van de fijne wasch. WASCHOLINE' •FABRIEK AMERSFOORT Gedurende de geheele maand November ontvangt U nog steeds tegen inlevering van 20 bons Onmisbaar in iedere keuken. Extra Aanbieding. De ECHTE GELDI^RSOHE WORST Eerste Kwaliteit per pond 68 Extra per pond 75 MIDDELBURG Lange Delft B 116 Tel. No. 480 R No. 620 VLISSINGEN Scheldestraat 23 Nieuwendjjk 5. VERREWEG DE BESTE EN VOORDEELIGSTE „Het Huis met de Roode Pilaren" DROGISTERIJ SCHULTE 8? THIEME, Werkelijk Arabische gom en suiker. door Uw borst en adem halingsorganen te zuiveren van de scherp prikkelende taaie slijm vol ziektekiemen. Neemt daarvoor het terecht beroemde kruidenmiddel welke de natuurlijke ge neeskracht bezit van vele planten en kruiden. Uw gezwollen slijmvliezen slinken en Uw ademha ling wordt weer diep en vrij, hetgeen Uw geheele gestel ten goede komt. Overal verkrijgb. in kokers a f 1.50, f 2.75, f 4.50 De groote flacons zijn voordeeliger. PARAPLUIES, Noordstraat Middelburg. Overtuigt U van de Kwaliteit onzer St. Nicolaasjes a 16 cent per ons Aller beste kwaliteit a 20 cent per ons „HET WITTEBROODSKIND" Korte Noordstraat E 9—10. Steeds ruime keuze Schoorsteen- Tafel- en Kapstokkleeden tegen lage iprijzen. ERVE QABRIËLSE, o. h. Postkantoor. WEQGELOOPEN GESTREEPT GRIJS POESJE. Vriendelijk verzoek terug te bezorgen Rozenstraat W 223. Ontvangen zwarte Breisajet en fijne Breiwol, gekleurde Mantelwol, gekleur de bollen Wol, gekleurde Zijde op bol len, alsmede een groote sorteering Hand-, Haak- en Breiwerkboeken, prij zen uiterst laag, voorts ongebleekte Manshemden met lange en korte mou wen, Witte Dameshemden en Dames- Pantalons, Heeren Flanelhemden, zwarte Heerensokken, zwarte wollen en katoe nen Dameskousen, echt van kleuT en sterk lage prijzen, zwarte katoenen en wollen Damesvoeten, Garen, Band, Breinaalden, Haakpennen, enz. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. Mag. „DE MAAN" Komt zien naar de nieuwe sorteering ELECTR. en GASLAMPEN. Aparte Toonkamer. Gratis plaatsen. Tel. 551. DROGISTERIJ SCHULTE THIEME, „Het Huis met de Roode Pilaren" L e 1 Cl "5 if; 9 e ss 3 e O 3 O w 3 3 H "S e S' 3 V KT Voortaan iederen Donderdag Reclamedag in Woensdag zullen de wjjnen met cadeau vermeld worden Courant", „De Zeeuw" en „De Faam". 1 flesch diverse wfluen. Iedere in do „Middelburgsche Lange Burg B 2021, St. Jacobstraat 28, bieden U nog zeer ruime keuze in Keuze uit ruim 300 Hoeden in FLUWEEL, VELOURS en VILT. Alles aan billjjke November-prjjzen. KAN MEEDOEN AAN DE „Zeelandia Prijsvraag" IN

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4