„DE "eLECTRO-BIOSCOOP" SiBKT Stofzuigers te buur Een Woning te buur 1 I Ongeregelde Goederen Firma BOUMAN. I Era mooie Van RICHTER m'n Zilver. Van RICHTER m'n Got SPECULAAS Duizenden Huismoeders Beirut met Zuivere Sneeuwwltgfoor. flripinesl bips wij! Origineel éi wij! C. JOZ1ASSE Wz8 Eén dubbeltje in het Huis van Langedelft 120. DE DA6 DER HUISVROUW. VRIJDAG 5 NOVEMBER a. s. FORSTER-CHRISTL Onze prima Bakbloedworst Boter @n Gekruid F. A. DE JONGE Schitterende mooie Zestiendeeiige Porceleinen Theeserviezen CADEAU! AMSTERDAMSCHE BOTER HAIIBEL Mans Zolen en Hakken f 2,20 Vrouwen Zolen en Hakken f 1,45 Kinderwerk naar grootte, Eerste Eiectrlsohe Schoenmakerij, Dampoortsfraat 205. BEDDEN-MA8AZIJH Witte Kaas en fijne Komïjne Kaas, Alles wordt voor spotprijzen verkocht. K. KODDE, Onze prima Oeld. Rookworst Nieuwjaars- en Fantasiekaarten Zit- en Slaapkamer zeer beste Snijboonen Gekookte Metworst GEDRAGEN HEERENKLEEDING, Zit- en Slaapkamer W. P MALJERS, Markt. Mag. DE HORDT, Dam. Woensdag 3 November 1926. No. 5. Adverfentl&n. 'PT* U herinnert zich zeker nog EIN WALZERTRAUM" de heerlijke Operette Film, waarbij U zich zoo kostelijk geamuseerd heeft. vertoont vanaf een tweede Operette Film van buitengewone kwaliteiten, n. 1, Nieuwe Meisjesboeken. B. F. TE ROLLER. BILLIJK TARIEF. Vraagt gratis inlichtingen bij A, v. ROSMALEN, Korts Noordstraat 77, 12-16-20 Gents per ons. Kruidenierswaren. LYA MARA en HARRY LIEDTKE. ONS UITSTEKEND STRIJKJE Heerlijke, Prima A, B. H. Margarine Ksaaaamm2Maausm g Twee Koppen met Schotels cadeau 35ston Origineelen Monte Carlo Wedstrijd een ORIGINEELE VERRASSING Heele Wedstrijdhewijzen f 10,-- (met inwisseling van een oud stuk f 6,--). Kwart Wedstrijdhewijzen f 2,50 (met inwisseling van een oud stuk f 2,--). m Margarine is Is Boter zoo Heerlijk. Aanbevelend, M, H. B0ASS0N ZONEN. per ons en een spaarzegeS cadeau is de h e o r I ij k e bij JAC. L. A. DE LANGE, Langeviele 208. Zoolang de voorraad nog strekt: 'n BFSTê EDAMMER voor f 1,75, d. w. z. 'n heele bol. GROOTE SORTEERING lersche Colonifères, Petroleum- en andere soorten Kachels, Tegelplaten, Koienkisten, Kolenbakken, Poken, Tangen, enz. enz. tegen zeer concurreerende prijzen. VLASMARKT K 149 MIDDELBURG. en £oe wij c/ie veraangenamen. leder pak EDEL WE/SS - ZEEPPOEDER bevat een aardig cadeau voor Uwe kinderen. - Bovendien kunt gij door het sparen der bons, die zich in efk pakje EDEL WEISS en SNEEUWWIT GLOOR bevinden, in bet bezit ko~ men van mooie grootere geschenken. Vraagt daarvoor onze gescbenkencatabgus, die wij op aanvrage gaarne gratis toezenden. B. F. TE ROLLER. is niet te overtreffen Losse Caoao. GewasscAenmet Ecfdwciss-Zecppocder. F\esufta a tEen Brandfiefdere wasch. ONTVANGEN bij MINDERHOUD, Nieuwstraat. B. F. TE ROLLER. BESTE KWALITEIT Prima Kaas. Lange Burg C 111. Heden ontvangen Spinazie 50 ct. per Vi blik 27Va ct. per V2 blik Andijvie 50 ct. per Vi blik 2TV2 ct. per 72 blik Wortelen 55 ct. per 7i blik 3272 ct. per xli blik Snijboonen 55 ct. per 7i blik 327z ct. per 72 blik Spercieboonen 55 ct. per 7i blik 3272 ct. per 72 blik Dubbele Spercieboonen 45 cent per 7i blik. Doperwten vanaf 50 cent. Ondergeteekende maakt het geachte publiek van Middelburg en omstreken bekend, dat hij vanaf 1 November a.s. zijn BODESZAAK van Middelburg op Vlissingen heeft overgedaan aan dhr. W. HENDRIKSE. Dankend voor het genoten vertrouwen, beveelt hij zijn opvolger beleefd aan. J. MARIJS Jz., Singelstraat O 289. 99 O Met verwijzing naar bovenstaande maakt ondergeteekende het publiek van Middelburg en omstreken bekend, dat hij vanaf 1 November a.s. de BODES ZAAK Middelburg—Vlissingen van dhr. J. MARIJS Jz. heeft overgenomen. Hopende door een vlugge en nette bediening ieders vertrouwen te winnen, beveelt hij zich beleefd aan. W. HENDRIKSE, Singelstraat O 289. Bestelhuis blijft Geelhoed, Kapoenstr. NANDA, „DE OUDSTE VAN EEN LEUTIG TROEPJE". Prijs in prachtband f 2.90. JEHU, „ZONNEKIND". Prijs in prachtband f 3.50. Verkrijgbaar bij de FIRMA GEBRs. HILDERNISSE, Algemeene Boekhandel. Ontvangen zwarte Breisajet en fijne Breiwol, gekleurde Mantelwol, gekleur de bollen Wol, gekleurde Zijde op bol len, alsmede een groote sorteering Hand-, Haak- en Breiwerkboeken, prij zen uiterst laag, voorts ongebleekte Manshemden met lange en korte mou wen, Witte Dameshemden en Dames- Pantalons, Heeren Flanelhemden, zwarte Heerensokken, zwarte wollen en katoe nen Dameskousen, echt van kleur en sterk lage prijzen, zwarte katoenen en wollen Damesvoeten, Garen, Band, Breinaalden, Haakpennen enz. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. De Commissie voor SPIJSUITDEE- LING aan MINVERMOGENDEN geeft kennis, dat zij, die in aanmerking wen- schen te komen voor gratis verstrek king van soep en vaste spijs, zich kunnen aanmelden op het Bureau Simpelhuisstraat L 172 op Donderdag 4 November a.s. des namiddags tus- schen 2 en 4 uur. Trouwboekjes dienen te worden medegebracht. Namens de Commissie, VAN BERLEKOM, Thesaurier. 'k Zal mijn klokje weer eens luiden, Wil het mij niet euvel duiden Want door middel van De Faam Kent een ieder nu mijn naam, En zij weten mij te vinden 'k Ondervind het aan mijn vrinden, En die zeggen als één man 't Is Hollebrandse die verhuizen kan, Daarom vraag ik zeer beleefd Als je te verhuizen heeft, Wil dan denken om dien man Die zoo goed verhuizen kan. Een groote flesch Piccanilly Mij „Betuwe" f 1.00. Vischmosterd 24 ct., Fijne Mosterd 18 ct., Gentsche Mosterd 22 ct., Inge legde Augurkjes, Uitjes, Piccanilly van af 25, 28 ct., Mayonnaisesaus 45 ct. Ruime keuze. Prima kwaliteit. Zie Etalage. G. KRIJGER, K. Noordstraat L 104. kost 35 cent cent per pond. Is hoogst fijn van smaak. voor klein gezin a f 2,per weck. Adres Heerengracht 32. Luxe Brood- en Banketbakkerij, Balans - Middelburg. Wij bevelen ons beleefd aan voor de levering van Prompte en nette bediening, zeer concurreerende prijs. Beleefd aanbevelend, G. KRIJGER, K. Noordstraat L 104. Telef. 544. (CHRISTEL VAN DEN HOUTVESTER) naar de wereldberoemde Operette vah JARNO. De hoofdrollen in deze Meesterlijke film der U. F. A. worden vervuld door zal de verrukkelijke muziek der Operette ten gehoore brengen. W|j weten zeker dat U een avond van deze PRACHTFILM komt genieten. waren buitengewoon in hun schik met bet Prach tige THEESERVIES hetwelk wjj cadeau hebben gegeven. Op veler verlangen geven wjj thans in Middel burg en Vlissingen wederom Gedurende 10 weken krijgt U elke week een deel van het Servies mede, bjj aankoop van slechts U/s pond van onze a 30 cent per halfpondspakje. In Tien Weken heeft U dus het geheele Servies bjj elkaar. Deze Reclame begint heden. Dan ontvangt U op bon No. 1 uit ons Reclame boekje (bij aankoop van slechts U/2 pond A. B. H. Margarine) Zoo ontvangt U iedere week een ander deel van het Servies als b.v. Melkkan, Roomkom, Suikerpot enz. Daarom hebben wjj ter gelegenheid van den bedacht, waarvan de bepalingen bjj onzen Notarij zjjn gedepoueerd blfikens de op den uitslagiijst van den 34sten Wedstrijd gepuliceerde akte. HAAST U KOOPT TERSTOND MaarLET OP DE FOTO De uitslag maken wij 6 November 1926 bekend. Hoofdagent: L. WONDERGEM, Korte Delft F 15, Middelburg. Markt hoek Gortstraat. Totale Uitverkoop MIDDELBURG, VLISSINGEN, Gravenstraat 252. Bellamypark 28. Reclameboekjes zijn zoolang de voor raad strekt in den winkel verkrijgbaar. Aanbevelend, N. V. Zeepfabrieken DE HAAS VAN BRERO, Apeldoorn Zwarte en Blauwe Werkkielen en Werkjassen, Witte wollen Dameslijfjes, een aantal witte Kleedjes, Damesschor- ten, voor de tweede maal ontvangen zwarte Avonddoekjes, zwarte Overdoe- ken en Pluche Doeken, Mans grijze gemoltonneerde Pantalons en Borst rokken, Theedoeken en Handdoeken, Badhanddoeken, ongebleekt Katoen voor Spreien. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. a 80 cent per pond, in smaak en kwaliteit oude bekende kwaliicit, 12, 16 en 20 cent per ons. Zoo juist ontvangen onze bekende RECLAME-C AC AO van 35 en 45 cent per pond. G. KRIJGER, K. Noordstraat L 104. Ontvangen een groote partij Het goedk. adres voor Wederverkoopers. Frans Damman, K. Noordstraat L 107. Echtpaar zonder kinderen zoeken GE MEUBILEERDE zonder pension. Br. onder letter S bureau van dit blad. Voorradig een groote sorteering flacons Eau de Cologne en verschil lende soorten Odeurs en doozen Toi- letzeepen alsmede per maat beste kwa liteit Eau de Cologne en Odeurs. Vraagt de allerbeste Eau de Cologne die er bestaat, dat is de „Imperiale", alleen in flacon. Vraagt de echte Kar- nlemelkzeep, groot stuk 340, Klaverblad verschillende soorten Toiletzeep, 363 en andere, per stuk, scherp concurreerende prijzen, M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. 'U te huur, prachtig zicht en groote bleek Adres A. Back, Lange Breestraat. Zeer fijne 22 cent per ons. De van ouds bekende is 75 cent per pond. Na Natuurboter de beste. A. DE STEUR, Segeerstraat. Witte in den prijs van 14, 16, 18, 20 en 22 cent per ons. i Komijne Kaas 10, 12, 16 en 18 ct. per ons. Diverse soorten Oude en Jonge Kaas. Neemt proef G. KRIJGER, K. Noordstraat L 104. TE KOOP GEVRAAGD (geen rommel). Is aan huis te ontbieden. MULLER, Wagenaarstr. 11, Vlissingen. Een Onderwijzer vraagt met volledig pension. Br. onder No. 20 bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1