KAAS. H. Rabbers Co. m- i KiiiHMi. msmt Ziekte en Pijn Let op Uw Voordeel. loglo-Zeelandia Melkinrichting Loskade VISCH. Noordster Schoenen. |Qesprongen Handen PUROL ORGELS ZUURKOOL. Krabben Kaakt Het Maar Erger! Prima Zuurkol )i. BBBH WBÊÊËBSm MfÊBm Solaris FOnmn Enorme Keuze. KUNSTAVOND" Gortstraat K16, Middelburg Voorradig PUROL C. Bouwense het Winkelhuis Magazijn Ja Mm". GEVONDEN VOORWERPEN. M. VERBUR6 ZOON. Het voordaeligst adres voor: Een keurooliectie Moderne Pardessus en Ulsters, de nieuwste modellen f 12,50 en hooger. Kinderjasjes en Jekkirtjes, zéér mooi, f 3,75 en hooger. Instituut voor Arbeidersontwikkeling DeclamatieWILLEM VAN CAPPELLEN, Den Haag Sanaperin-tabletten Prima zuivere versche Melk a 10 ct. per Liter. Prima zuivere versche Karnemelk a 4 Prima zuivere versche Oepasteuriseerde Melk 14 ct. p. flesch. Prima zuivere versche Karnemelk met Gort 9 Slagroom f 1.70 per Liter. Koffieroom f 1,10 per Liter. Versche Roomboter met Rijksmerk f 1.0272 per pond. M. VERBUM ZOON. De SCHOEN voor IEDEREEN. Ook voorradig Prima Zooüeder voor Zelfreparateurs. Zie verder Etalage EEN WIJS MAN OVERWEEGT ZOOWEL KWALITEIT ALS PRIJS EN KOOPT EEN VELO WASCHMACHINE met fijne Kraairanden. DamesHeeren Zuidsingei E 40. ZUURKOOL een mooie Wintermantel en een Winterjas, zoo goed als nieuw. ruwe huid partijtje MATTEN, ANTOINE MES DE PLAA, Langeviele. ZUURKOOL P. DE RIJKE, BRAKSTRAAT Prima Zuurkool j hebban weer ontvangen: Alles tegen getaxeerde prijzen Costume, Regenjas of Winterjas Betaaldag 1 Febr. 1927. Woensdag 27 October 1926. No. 4* Burgerlijke Stand van Middelburg SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nierpillen ftSaagpilie^ Zalf bij PAUL VAN SLUUS Co., Vlasmarkt K §7, Ptfï!dd©!burg En Gres. En Dotal. AdvertentSön, Voor Recht en Plicht. In do Kleine Winst zwart Heerenpak maat 50, Jacque met fantasie Pantalon, en Winterjas Groote Keuze REGENJASSEN Afd. Middelburg. op ZONDAG 31 OCT. 1926 's avonds 7lf2 uur precies in hei SCHUTTERSHOF. Volledig orkest Höfeiein Gekker uit Viisslngen. ontstaan door Gevatte Koud©, bestrijdt men spoedig en goed met Mijnhardi's Bovenstaande producten worden dagelijks aan huis bezorgd. VAN Prima Veti@eren Werkschoenen, dubb. zool 4,90 Box toeren Heeren Bottines, hout gepend 5,90 Chroomtoeren Heeren Pantoffels 3,90 Chroomtoeren Heeren Molières 4,90 Boxieeren Jongensschoenen vanaf 3,90 Damesschoenen 3,90 Leeren Kinderschoentjes 1,69 Meisjesschoenen 3,90 Allerlei soorten VILTARTIKELEN, GYMNA STIEKSCHOENEN en OVERSCHOENEN aan de concurreerendste prijzen. een zeer groot© sorteering der allernieuwste Pij loven Langedelft A 90-91 a Contant en op Termijn. Verkoopdepöt Middelburg. Ganglantaarns. Enorme keuze in Tafel-, Ontbijt- en Theeserviezen NU 2 E E R GOEDKOOP. Korte Delft G 3 en F 25. Weg met al di© kou De eigen-inmaak is weer lekker. Doos30-60-90ct Tube 80ct Bij Apotken Drogisten Gortstraat, Middelburg. - SINT NICOLAAS, TE HUUR Weer voorhanden de Minderhoud, Nieuwstraat zal verkoopen Reusachtige groote partij bestaands uit Gostuums, Winter jassen, Dames- en Heeren Regen jassen, Jekkers, Pantalons, Petten, Werkgoederen, Wollen, Gestikte en Molton Dekens. Groote partij zooals geel Katoen, Graslinnen, Sohortenbont, Hand- en Theedoeken enz. Bijvoorbeeld van15 25 35 45 55 75 voor6,50 12,50 17,50 22,53 25 30 van: 90 110 voor: 35 45 De verkoop heeft plaats in het Notarishuis Abdij, Middelburg, op Woensdag 27 October van 9-8 uur, Donderdag 28 October van 9 8 uur, Vrijdag 29 October van 9-8 uur en Zaterdag 30 October van 8 8 uur, beslist niet langer. Contante koopers geen opgeld. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Huissleutel, evenaar van bascule, Kinderportemonnaie met inh., Mantel band, Zakje, Sleutel, Huissleutel, Da- mestaschje, snoer parels, Handschoen, Lederen Riempje, Kindertaschje met inh., Redicule inh. een boek, Pet, Dop van een vulpotlood. b. Bij ingezetenen Manchetknoop, Richter, L. Burg C 111 Kilogewicht (ijzer), H. de Kok, Dokstraat P 176 Paar gouden Kroonspelden, Traas, Hen drikstraat W 62Boodschaptasch, C. v. Oemert, Oude Kerkstraat B 47 Man telband, J. de Koning, Ganzengang O 15Kindermutsje, L. den Engelsman, K. Geer-e K, 360b Wit Poesje, Pias- schaart, Heerengracht M 26 Wit Kin derhandschoentje, Schoe, Lambrechtstr. D 58 Zak mais, Boone, Korendijk Konijn, P. Kerkhove, Oud Arn. voetpad T 161 Grijze handschoen, J. Visser, Meidoornlaan W 153 Schooletui met inh., M. Beckers, Koepoortstr. E 58 Rijwielbelastingplaatje, C. Jansen, Noordplein M 220 Doos met ijzer garnituur, J. Loois, KI. Werfstr. T 17 Zijden das, A. Wondergem, Jasmijnstr. W 129 Lepel, vork en mes, Zuijdweg, Jasmijnstraat W 104Auto step, F. Alewijn, Koningstraat E 174Tienrit- tenkaart (Electr. Tram), A. Petiet, Pen- ninghoek L 55 Fantasie Zakdoekje, N. Buijs, Leliestraat W 131 Een Poesje, Bekkers, Koepoortstraat E 52; Gummi band, Baljeu, Pottenmarkt K 74Zil verbon, M. Brakman, L. Delft B 145 Portemonnaie met inh., S. Berkenveld, Segeerssingel V 12Bos Sleutels, v. Gend Loos, Latijnscheschoolstraat Portemonnaie met inh., F. Dorleijn, L. Geere K 318. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 78 uur. Van 18—25 October. ONDERTROUWD P. Walthuis, 28 j. en J. O. Anderiesse, 27 j. K. C. de Baare, 27 j. en R. C. van de Wal, 25 j. GETROUWD C. J. Gunter, 22 j. en P. Wolf, 18 j. BEVALLEN G. de Looff, geb. van Eenennaam, z. OVERLEDEN A. C. Roth, geh. met P. F. de Vos, 70 j. E. A. E. Liebert, wed. F. A. W. Guljé, 70 j. S. Roze- mond, wedn. M. E. Krijger, 90 j. J. Janse, geh. met A. C. Steijn, 68 j. N. Goedbloed, 73 j., geh. met G. de Nood; P. Wijtman, 77 j., weduwe C. C. van Gorcum B. Hodde, 81 j., weduwe W. C. v. d. Kuip E. de Keijzer, 63 j., ongeh., d. STOP DIE RHEUMATIEK Verwaarloos nimmer de geringste aanval van rheumatiek. Die kan u maandenlang pijn en ongemak kosten. Ofschoon weinig menschen bij vochtig of koud weer geheel van rheumatiek bevrijd blijven, behoeft deze kwaal niet die kwelling te zijn als het geval is. De oorzaak is gewoonlijk urinezuur, en zooals bekend, is het de taak der nieren om dit urinezuur en andere schadelijke bestanddeelen uit het bloed te filtreeren. Men kan derhalve in het algemeen zeg gen, dat men bevrijd kan blijven van rheumatiek, als de nieren gezond en geregeld werken. Bij slecht weer en nu een gevatte koude, of als ongewone inspanning de nieren verzwakt heeft, is derhalve de eenige veilige weg om de werking de zer allerbelangrijkste organen te ver sterken. Daarvoor wordt geen middel sterker aanbevolen dan Forster's Rug pijn Nieren Pillen, want tenzij de nie ren gezond zijn en goed werken, hebt gij kans niet van rheumatiek verschoond te blijven. Verzuim geen kostbare tijd. Neem Foster's Pillen zoodra gij de minste rheumatische pijn voelt; wek de trage nieren op en versterk ze, en be vrijd u zoodoende van nierverschijnselen als rugpijn, spit, ischias, rheumatiek en die ellendige urinestoornissen. Verkrijgbaar (in glas verpakking met geel etiket let hier vooral op) bij: apotheken en drogisten a f 1.75 per flacon. De vakorganisatie heeft tot taak het recht van den arbeid te bepleiten en te verdedigen. Wij trachtten in vorige stukjes dien strijd U te teekenen voor zoover deze moet worden gevoerd om de zuivere lijn in de vakorganisatie, en in de ge heel e chr. sociale beweging te behouden doch wij zouden aan de waarheid tekort doen wanneer wij daar bij zouden blijven stilstaan. Bovenal is het de taak der vakbeweging het recht van den arbeid hoog te houden, de belangen onzer arbeiders te dienen met alle geoorloofde middelen, kortom om voor de verheffing van den arbeiders stand op alle levensterrein met kracht te werken. Daarom is het eisch dat allen die bij ons behooren hunne taak verstaan. Men zegge nu niet dat zon der organisatie het alles even goed zou gaan men is dan willens blind en doof. De geschiedenis van de ar beidersbeweging in ons eigen land reeds, zou niet zoo somber gekleurd zijn wanneer de vakbeweging op het peil had gestaan waarop deze heden staat, en veel leed en kommer, en so ciaal onrecht ware voorkomen wanneer het mogelijk ware geweest de rechtma tige verlangens der arbeiders georgani seerd te verdedigen. De strijd der chr. vakorganisatie is, nogmaals gezegd, de strijd om het recht, dat ook geldt voor het breede terrein van de maatschap pelijke verhoudingen. Wij ontkennen, dat het broodvraagstuk van zeer onder geschikt belang is, integendeel wij er kennen, dat wij met alle macht hebben te werken om ons brood te kunnen eten. Daarom is de vakorganisatie niet in strijd met onze beginselen, integen deel ze is juist gevolg daarvan. Daarom roepen wij u toe „Vrien den helpt ons, van ons mag niemand worden gemist." Begint met d-e vergadering op Vrijdag 29 Oc tober te bezoeken, daar zal u het nut der vakorganisatie breeder worden toegelicht. Vrienden gaat moedig- voorwaarts, doet uw plicht, en steunt hen die recht op uwe hulp hebben. Dan stemt ge in met de woor den van ons bondslied Het arbeidsvolk ontrolt de vaan Van recht, maar ook van plicht, Hoe zwaar ook vall' het voorwaarts gaan, Op God het oog gericht. Die in den strijd ons sterken zal, Elk uur, en overal Komt a.s. Vrij dagavond 8 uur naar de Bogardzaal! Ruim voorzien van prima kwaliteit OUDE EN JONGE GOUDA KAAS, LEIDSCHE KAAS, ROOMKAASJES. De allerbeste EDAMMERKAAS merk „Klaverblaadje". Gravenstraat Vleeschhouwerij Wagenaarstr., Hoek Bree, H. C. Frederiks, Telef. 455. Puik Vet Schapenvl. 75 ct., Magere Runderl f 1.30, Rund- of Varkensgehakt f 1.20, Blank Kalfsvl. f 1.20, Vette Runderlap pen f 1.20, Bladreuzel f 1.20. Alles p. K.G. ontvangen, alle soorten versche Busgroen ten, nieuwe soorten Jams a 45 ct. per ponds-pot. Hedenavond versch Brusselseh Lof a concurreerende prijzen en doosjes Dadels a 35 ct. ROSKAM, Lange Burg Een kleine, nette Boven- of Beneden woning te huur, voor een eenige juffrouw, respectievelijk f2.50 en f3.50 per week Adres te bevr. aan Willemsen's Woning bureau, Noordweg 47. Te koop zoo goed als nieuw Adres bureau van dit blad. met werk van HEIJERMANS. Programma's tevens toegangsbewijs voor leden, donateurs en gezinsleden 40 cent plus belasting. Voor niet-leden 60 cent plus belasting. ÜSHP""- Toegangsbewijzen verkrijgbaar voor leden enz. Vooruit Nederstraat en bij de Sectiehoofden. Voor niet-leden b\j Firma Qebr. Hilder- nisse, Noordstraat, Vooruit Nederstraat en Nieuwstraat en indien voorhanden 's avonds aan de zaal. ^Glazen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten.^ Prima kwaliteit BAKHARING (niet zout), HARDER WIJKERS, BOKKING, ZOUTE VISCH, STOKVISCH enz. i Gravenstraat. verzacht en geneest men met VERREWEG DE BESTE EN VOORDEELIGSTE Wegens vertrek naar Indië te koop een zoo goed als nieuwe ELECTRÓLUX STOFZUIGER met slangen, gekost heb bende f165,nu voor f 100,Te zien 's av. na 8 uur. Adres Lange Geere K 250. SPOTGOEDKOOP. P.S. Ook Donderdag a.s. op de Markt Aanbevelend, J. LEIJNSE, Vlissingsche straat. TE KOOP Adres Kortedelft 24, bovenhuis. TE KOOP spotgoedkoop, bijna voor niets. Adres KOESTRAAT 293. Zeer voordeelige aanbieding gebruikte ORGELS als AMERICAN KIMBALL WILMINGTON REFORM METZNER enz. Worden met volledige garantie geleverd. Desverlangd gemakkelijke betalings voorwaarden. Weer geregeld verkrijgbaar mijn van ouds bekend zeer licht in gewicht a 16 ct. per ons Bakker VAN DAMME, Gortstraat. tegen 1 Januari 1927 in bet Woningcomplex van de Woning stichting „Volksbelang" te Middelburg. Te bevragen bjj den Secretaris W. A den Hollander, SpaDjaardstraat E 74. eigen inmaak. Waarom nog langer lijden als genezing mogelijk is Bedenk eens wat het wil zeggen bevrijd te worden van zoo'n ver schrikkelijke jeuk. Een paar druppels a.D». on gij voelt onmiddellijk ver lichting. Geen jeuk en geen gekrab meer De verzachtende bestanddeelen van deze byzondere vloeistof dringen door de poriën en dooden de ziektebrengende bacteriën.— Genezing begint direct. Lijdt gij aan Exzeem, Open been, Ringworm, Huidzeer, Insectenbeten, Roos en andere huidziekten, één flesch 25.B.D. zal U bewijzen, hoe heilbrengend dit middel is! D D.D in flac. a f. 0.75 en f. £.50. D.D.D. leep d i.- bij alle apoth. en droa. Bruin Speculaas per cms 8 ct. Extra f(jn Speculaas 10 Heerlijk wit Speculaas 14 Neemt proef met ons Heerlijk gevuld 15 Chocolade Figuren 4 voor 10 cent Chocolade Beestjes per ons 15 ct. Suiker Beestjes 11 Fjjne Bruidsuikers een kwartje per half pond. Anijsblokjes, voldoende voor een kop melk per stuk 1 cent. Wed. P. POLDERMAN, Vlissingsche straat K 45. Openbare Terkooping. lm-te-a Manufacturen,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1