Openbare VERKOOPING. ris EL C. 1' Hm-DiM Hanutactnren, SPECULAAS M'n StarTan RICHTER. M'd Rond van RICHTER. Verzorg uw Handen met Pnrol O. ZUURKOOL GROOTE OPENBARE YERGIDERING KleediDgmagazijn Nieuw Engeland CRESSCHOENEN iet rabberoederwerk, HUISMOEDERS DE LELIE", r Dl DROGISTERIJ SGflDLTH TiB 10 pCt. korting. Een Huis mei vrije Slaapkamer I f D 51 Haagsche Beschuitjes Bakkerij SLOK, BE MODE-ACADEMIE DE LEEDW-VAN REES, Alles tegen getaxeerde prijzen. Costume, Regenjas of Winterjas Betaaldag 1 Febr. 1927. W. P. MALÜERS, Markt. Magazijn „DE HONDT", Dam Stadhuis-en Reclame- Batterijen, Zijn de beste voor dien prijs. Vulkachel met Plaat VAN NELLE's Thee is de voordeeligste en lekkerste. ROODpiERK per half pond 70 cent PAARSfWIERK per half pond 65 cent (Hoog fijn) GROEN MERK per half pond 50 cent (Fijne aroma) merk „VEGA", heeft een diepen glans, is zacht en echt van kleur. [i onze Najaars-Opruiming van v h. FLIPSE, Wai. BEDRAGEN HEERENKLEEDINO, Sociaal Democratische Arbeiderspartij op MAANDAG 25 OCTOBER 1926 Mevr. DE VRIES-BRUIJNS, Socialisme en Levensgeluk. De Collecte zal gehouden worden Woens dag 27 October a.s. Regenjassen, Winterjassen en Jekkers f*IEÜW ENGELAND. Wie zijn voordeel zoekt kan dat vin den door het koo- pen van een., paar S. V. d. WIJK, Brakstraat O 254. HALLO Firma L. J. VAM 'T WESTENDE, zal verkoopen Reusachtige groote partij bestaande uit Cestuums, Winter jassen, Dames- en Heeren Regen jassen, Jekkers, Pantalons, Petten, Werkgoederen, Wollen, Gestikte en Molton Dekens. Groote partij zooals geel Katoen, Graslinnen, Schortenbont, Hand- en Theedoeken enz. Bijvoorbeeld van: 15 25 35 45 55 75 voor: 6,50 12,50 17,50 22,50 25 30 van90 110 voor35 45 De verkoop heeft plaats in het Notarishuis Abdij, Middelburg, op Dinsdag 26 October van 9-8 uur, Woensdag 27 October van 9-8 uur, Donderdag 28 October van 9-8 uur, Vrrijdag 29 October van 9-8 uur en Zaterdag 30 October van 8-8 uur, beslist niet langer. Contante koopers geen opgeld. De van ouds bekende is weer voorhanden. Bruin 8, 10 en 12 ct. p. ons Wit 12 cent per ons. F. J. VAN AARTSEN, U gebruikt toch natuurlijk VAN NELLE's THEE en U bent natuurlijk tevreden over de prima kwaliteit. Vraagt Uwen winkelier VAN NELLE's Koffieboonen of gemalen in pakjes van een ons of half pond. en andere soorten. De faohteretlquetten der y2 ponds pakken kunt U bewaren. Voor 80 achteretiquetten krijgt U het nieuwste sprookjesboek voor de kinderen. H H. winkeliers kunnen Van Nelb's artikelen aan fabrieksprijzen krijgen bij Verkrijgbaar in het Magazijn van Dameshandwerken KORTE DELFT G 23. EN GROS - EN DETAIL. HET WORDT NU TIJD OM DE KACHELS, BAKKEN EN PLATEN TE LAKKEN Het Huis met de Roode Pilaren, schuin over de Nieuwstraat, in de Lange Delft te MIDDELBURG geven wij KIEVIT, in de Spanjaardstraat. Zenuwzwakte en Bloedarmoede. A BESTE KWALITEIT A. DE STEUR, Segeerstraat. Dir.Dhr. £JD. VAN L00. Afdeeiing Middelburg. In het SCHUTTERSHOF. Entrée 10 cent. Werkloozen vrij. Aanvang 8 uur. HET COMITÉ. 1 Lange Delft 147, Middelburg. Bericht de ontvangst van een reusachtige partij Winterjassen f 5, 7,50, 10, 15, 25, 30, 35, 45. Gabardine Regenjassen f6,50, 10, 15, 17,50, 20, 25, 30, 35. Jekkers f 7, 9, 12, 15, 20, 22,50, 25. Steeds het goedkoopste. Steeds het nieuwste. beslist waterdicht en haast onverslijtbaar. Kunnen worden gerepareerd. Verkrijgbaar bij Gortstraat 343 - Middelburg - Teiephoon 387. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.008 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komsf der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent ee omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. bros en eenig fijn van smaak, -- licht als een veertje, en -- daardoor voordeeiiger dan de ordinaire biscuits. Lange Delft. Telef. 530. BIERKADE G 203 - MIDDELBURG 1. Jonge meisjes die onlangs de school verlaten hebben. 2. Dames die voor eigen gebruik het Kostuumnaaien willen leeren. 3. Naaisters die opgeleid willen worden tot 1ste Goupeuse. DAG- en AVONDLESSEN. VRAAGT INLICHTINGEN. 30 en 25 Cent. Spanjaardstraat. Een zoo goed als nieuwe blauw emaille te koop aangeboden. Adres bureau van dit blad. WORST VERVOLGD. 5*- wordt verkocht PRIMA KACHELLAK, merk „De twee Pijltjes", voor 40 en 50 cents per busje. Deze lak glanst mooi, barst niet en springt niet af. Goede Kwasten en Penseelen om de lak op te brengen, in ruime sorteering, Ook voorradig ÏZZZZZZZZ Vuuriak en Blackvarnash. Onze lak is met zuivere onversneden terpentijn gestookt en beeft dus geen petroleum- of teerlucht. (EIGEN INMAAK). aangeboden. Brieven lett. L. A., bureau van dit blad. SANGUINOSE is zuiver plant aardig. Er z(jn hoegenaamd geene chemicaliën in. Omdat het zuiver plantaardig is, wordt het ook door zwakke magen zoo goed verdragen Het wekt den eetlust op versterkt de ingewanden bestrydt en over wint de bloedarmoede, die de oor zaak van zooveel kwalen is. Zy kost f 2.per flacon, 6 fl. 11.—, 12 fl. f 21. Yerkrjjgbaar by Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4 Den Haag. Te Middelburg by N.V. v.h. IC. A SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLÜIJS Co., Vlasmarkt K 157. TE KOOP GVRAAGD (geen rommel). Is aan huis te ontbieden MULDER, Wagenaarstr. 11, Vlissingen. De van ouds bekende is 75 cent per pond. Na Natuurboter de beste. Voor bovengenoemde Vereeniging zal dezen winter wederom een O U R S U S worden gegeven in Mandoline en Gui- taarspel. Voor Dames en Heeren boven den leeftjjd van 16 jaar zal de avond van Cursus worden gesteld op Maandag van 810 uur, beneden de 16 jaar op Zater dag van 35 uur op de Bovenzaal van Dhr. Gabriëlse, Groote Markt. Contributie 25 cent. Aanschaffing instrumenten op gemakkelijke voorwaarden. Opgave kan dagelyks geschieden, persoonlyk of schrif telijk, tot uiterlyk 23 October (aanvang Maandag 1 November). Adres Mej. Oors, Bree E 206 (rood). Mej. ConnollieKlaassen, Winter- straat Q 100. Dhr. J. C. van Loo (Dir.), Span jaardstraat E 85. SPREEKSTER Lid der Tweede Kamer. ONDERWERP 1 Aanbevelend, y U wenscht een eenvoudig te bedienen RADIO TOESTEL, dat goedkoop is en betrouwbaar, dat zich gemakkelijk laat instellen op de ge- wenschte golflengte Dan is er maar één ant woord dat volkomen bevredigt, dan naar do Vertegenwoordiger N. S. F., Hilversum. geeft onderricht aan Vakscholen te Amsterdam, Leeuwarden, Utrecht en Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2