lapzijn Je Zwaluw". Zaeuïscl HagBZijn Je Zwaluw". Mapzijn J8 Zwaluw I Mantelweek. Au Bonbeur M Dames I VAN LOO, Korte Noordstraai. Wal 58, Middelburg. Ruil-Aaobod Swas Vulpenhouder. Stofzuigers te huur. Pakmeisies Statenbijbel f 27.50. IE M. STIBBE, Open Haard, Speciale aanbieding het Winkelhuis Grèsbuizen KUNSTAVOND A.LE COINTHE HALT! HALT! J. «f. COZIJK, Voikswarenhuis, m BEVONDEN VOORWERPEN. Moedig voorwaarts! hebben weer ontvangen: Herfst- en Winterstalen, M ijnhardt's Tabietten .1. Iedere koopervan twee doozen Wij koopen steeds alle soorten ZAKKEN en BALEN Voor de verkoudheid hebben wij voor puike BLAUWE AARDAPPELEN, Ulsters 10,50 Paletots 14,00 Fiets- jekkers 9,50 Jongens Ulsters 4,00 Marine Jekkers 2,90 met bochten en hulpstukken, K. J. VAN LOO, Instituut voor Arbeidersontwikkeling DeclamatieWILLEM VAN CAPPELLEN, Den Haag Dames- en Kinderhoeden. Swan Vulpenhouder Firma F. B. DEN BOER. SHABLONEEREN. Prima Zuurkool KLEERMAKERIJ A. BRESLER Een flink Persoon Nette Jongen Loopjongen. een nette Jongen. Een nette Werkvrouw Nette Werkster gevraagd een net Dagmeisje een flinke Dienstbode, Net Meisje gevraagd Een flinke Dagdisnstbjda Net Dagmeisje een flink Dagmeisje gevraagd. Woensdag 20 October. No. 3. Burgerlijke Stand van Middelburg Advertentlftn. Bruin Speculaas per ons 8 cent Extra fijn Speculaas 10 cent Prima Wit Speculaas 14 cent Fijne Bruidsuikers een kwartje per half pond Versch gebrande Olienootjes per pond 22 cent Stoffen voor Costumes, Demisaisons en Winterjassen. J. BLOK, Kleermaker, Oude Kerkstr. SINT NICOLAAS, gebruikt voor Uw Ontbijt DELTA ZEEP, van 23 cent per doos, ontvangt gratis een fraaien Balion. Hottandsche Zakkenhandel, Levert alia soorten nieuwe en gebruikte Zakken, is 88« gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende controle het Scheikundig Bureau van van den Heer d. 6. ¥411 BER HARST. AdresNOORDWEG R 47. M. STIBBE, TE HUUR Katjesdrcp per ons 16 ct Knoopjesdrop 16 Salmiakdrop 18 Haverstroopastilles 14 Anijstabletten per stuk 7 Anijsblokjes voldoende voor 1 kop meik per stuk 7 cent. Mantels, ook Bontmantels, Groote Markt - Middelburg Regen jassen en Mantels 6,75 Wollen en Gummi Capes 2,50 Pullovers Truien Vesten Sjaals Privaattrechters en Syphons, Droog-Ciosetten, Asbestplaten, Tegeis enz. koopt u aan zeer lage prijzen. Penninghoeksingel. Tel. 422. Afd. Middelburg. op ZONDAG 31 OCTOBER 1926 's avonds 77-2 uur precies in het SCHUTTERSHOF. Volledig orkest Höflein Bakker uit Viisslngert. j De fijne pijptabak is Een enorme voor raad is steeds aanwezig. Vanaf heden worden wederom alle soorten VULPENHOUDERS, mits voorzien van gouden pen, al cf niet gebroken, ingeruild tegen een voor slechts drie kwart van den prijs. Wacht niet langer met het aanvullen van uw voor raad of het aanschaffen van onderstaande artikelen. Handelt voor het te laat iswij zijn en blijven de goedkoopste. Leest U onderstaand® prijzen eens. U zult er versteld van staan Wollen Goederen. Heeren- en Jongens Winterjassen. Groote sorteering Heeren Winterjassen Werkmansgoederen. Vlissingschestraat K 56, Middelburg, in 't groot en in 't klein. Een Wagonlading Wintergoederen 3000 400 2000 Groot® sorteering A. MAES, Wagenaarstraat D 82. BILLIJK TARIEF. Vraagt gratis inlichtingen bij A. v. ROSMALEN Korte Noordstr. 77. Weer voorhanden d© Minderhoud, Nieuwstraat. NIEUWE STALEN een Net Meisje Dagmeisje gevraagd, Wij vestigen mve aandacht op de •„LOTUS" RECLAMECAMPAGNE met de daaraan verbonden prijsvraag „WIE BEN IK Door de LOTUS-advertenties, welke geregeld in ons blad verschijnen, zult U ongetwijfeld reeds eenigszins op de hoogte zijn van hetgeen thans door die firma gedaan wordt. Ofschoon het merk „LOTUS" MAR GARINE ZOET ALS ROOM vanaf het oogenblik, dat het in den handel werd gebracht in alle winkels van ons land een vlotten verkoop heeft ondervonden en het publiek vrijwel de voorkeur aan „LOTUS" ZOET ALS ROOM is blijven geven, heeft firma Jurgens toch gemeend, door middel van een nieuwe groote reclamecampagne, den verkoop van het merk „LOTUS" nog maals aan te moedigen. Let op de door firma Jurgens ge stelde voorwaarden 1. De prijsvraag bestaat uit het aan wijzen van 48 personen, afzonder lijk afgedrukt met hoed, welke per sonen uit een groepsfoto (zonder hoed) herkend moeten worden 2. Iedereen die gedurende een maand 10 pond Lotus-Margarine koopt kan aan de prijsvraag deelnemen een voorwaarde dus die dcror iede- ren verbruiker kan worden nage komen 3. Wij stellen voor deze prijsvraag in totaal f 20.000,— aan prijzen be schikbaar 4. Voor de kïhderen loven wij 5000 prijzen uit, te winnen in den groo- ten RAADSELWEDSTRIJD. 5. Alle vereenigingen in Nederland hebben wij in de prijsvraag „WIE BEN IK?" betrokken, en schenken wij volgens de voorwaarden, apart voor ver eenigingen, in totaal een bedrag van f 5000, 6. Ook de voorzitters, secretarissen, penningmeesters van de in Neder land bestaande vereenigingen zul len in de gelegenheid zijn een aar dig cadeau in ontvangst te nemen Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Schooletui met inh., Kinderjurkje, Damesmuts, Belastingplaatje, Sleutel, Huissleutel, Pakje met inh., Mantel band, Ring met sleutel, Mantelband, eenige Uniebriefjes, Zwart Beursje inh. Huissleutel, (gevonden Postkantoor), Handschoen, Vulpotlood. b. Bij ingezetenen Een Spons, F Geldof, Bogardstr«at D 55 Insigne Jac. Seymour, Wal- B 71 Schooltasch met inh., F. Carol, Jasmijnstraat W 118; Vulpenhouder, C. M. Viellee, Lam- brechtstraat L 94Kammetje, Mantz, Wagenaarstraat E 112; Glacé Heeren handschoen, W. v. Helleman, Kinder dijk P 95 Belastingplaatje, H. Jobse, Bastion N 14 Zakmes, J. den Hollan der, Noordstraat E 9 Schietlood', Pa tenier, Schoorsteenvegerssingel Q 82 Paar Pantoffels, F. v. d. Berge, Jas mijnstraat W 127 Zilveren Collier, G. Kuijs, Winterstraat Q 111 R. K. Me daille (H. Familie), L. W. van Iren, Arnemuidsche pad T 96 Belastingplaat je, J. den Hollander, Jacob Catsstraat S 116; Schooletui met inh., J. Petiet, Penninghoek L 55 Band van een Re genjas, J. M. Dierikx, Kapoenstraat Voetbal, W. de Veij, Oostkerkplein O 8; Portemonnaie met inh., L. van Hecke, Spuistraat F 107 Portemonnaie met inh., F. Klein, Seissingel R 238. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7—8 uur. Van 1118 October. ONDERTROUWD J. Zuijdweg 33 j. en M. de Valk 27 j. L'. A. van de Vate 27 j. en A. A. Kegge 26 j. GETROUWD A. Joosse 29 j. en A. Dingemanse 23 j. J. Meeuwse 28 j. en C. M. H. Mink 30 j. BEVALLEN C. de Visser, geb. Puijpe, z. W. C. van der En de, geb. Laarman, z. C. L. Volmer, geb. Boone, d. C. E. Stompe, geb. Kuzee, z. L. S. Everaars, geb. Kampman, d. OVERLEDEN P. J. Heerentfials, geh. met D. Hoek, 39 j. J. M. A. van Miert 75 j. gehuwd met L. A. van Woer- kens. Eau de Cologne b ijde maat en per flacon alsmede doozen Zeep. Vraagt de echte Karnemelkzeep, groot stuk, Kla verblad Haarlem. Vraagt de Toiletzeep 363. Puike Scheerzeep 10 cent. Vraagt de allerbeste Eau de Cologne Imperiale alleen .in flacon, alsmede Aroem Dalve. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. TE KOOP 200 paar nieuwe Klompenl tegen elk aannemelijk bod, gesorteerd, verder Driehoekkachel, in goeden staat! voor 10 gld., Mahonie Canapé f 7.50, Mahonie Tafel voor 5 gld., 5 zwarte Stoelen, groen tryp, voor 8 gld., Kan toorkachel (Salamander) met buizen voor 9 gld., enz. Adres VAN LOO, Penninghoeksingel over St. Jorisfrruggetje. „W eest op uw hoede" adviseer den wij U vorige week, en wij meen den dit te moeten doen, omdat er ge varen dreigen die niet denkbeeldig zijn. Daarmede wilden wij in het minst geen onrecht doen aan hen die meenen dat de tactiek der vakorganisatie een an dere, en het einddoel van verdere strek king moet zijn dan die der Chr. vak organisatie, doch men houde ons ten goede dat wij gevaar zien in een dergelijk optreden. Gescheiden werken zal noodzakelijk zijn, omdat de beginselen waarop beide organisaties steunen, zoodanig ver schillen dat scheiding geboden is. Wij hebben dit niet in den breede uit een te zetten en meenen te kunnen volstaan met de opmerking dat het óók in de vakorganisatie gaat om begin selen, en dat wij niet wenschen te aanvaarden dat in de z.g. moderne or ganisatie plaats is voor den Christe- lijken arbeider. Doch daarom is het niet minder nood- zakelijk dat de Chr. arbeider zich orga niseert. Allerlei belangen staan er op het spel, en het zou tenminste on voorzichtig zijn deze te verwaar- 1 o o z e n. Door middel van hun vak organisatie kunnen onze arbeiders hun rechtmatige verlangens kenbaar maken, desnoods er voor strijden, is het mogelijk gezamenlijke overeenkomsten aan te gaan, zich te verzekeren tegen werkloosheid, voordeden .die zonder or ganisatie niet zouden bestaan. Het groote nut der vakorganisatie be staat niet in groote meetings en ontwapeningsdagen, maar in rustig werken aan de sociale verheffing van de arbeiders. En dan doen wij dat volgens ons eigen beginsel. Dat ten slotte ook beheerscht ons sociaal in zicht en maatschappelijk standpunt. Vrienden wij wekken U op om op dien weg moedig voorwaarts te gaan, en uw krachten te gebruiken in deni dienst der Chr. Sociale beweging. Wij noodigen U vriendelijk uit om de propaganda-vergadering van den Chr. Besturenbond op 2 9 dezer te bezoeken daar zal U duide lijk worden gemaakt dat „m o e d i g voorwaarts gaan" noodig is. Koopt in de Kleine Winst 1 K.G. Peren van 18 en 20 ct., Zoete Blauwe Druiven 35 ct. p. p., Coc'osnoten 18 e;n 22 ct. p. s., Tomatenpuré 13 ct. per bus en pakjes Vijgen 22 ct. ROSKAM, Lange Burg. Verkrijgbaar bij Firma D'HUIJ, Lange Burg B 10, met volledige kantteekeningen en vele gekleurde platen, naar de beste uitgave van Pieter Keur, met berijmde Psal men en Catechismus achterin, in fraaien stempelband, voor den prijs van slechts Wordt ook op afbetaling geleverd Ondergeteekende bericht U de out vangst der Prima kwaliteiten, passende Coupe en degeljjke afwerking. Aanbevelend, Uw Dr. Weer geregeld verkrijgbaar mijn van ouds bekend zeer licht in gewicht a 16 ct. per ons. Bakker VAN DAMME, Gortstraat. Gekookte Metworst 20 cent per ons Geld. Rookworst 18 cent per ons Boterhamworst 14 cent per ons Bloedworst 8 cent per ons A. VERIJULST, Langeviele. Hoofdpijn 60 ct. Zenuw 75 ct. Laxeer 60 ct. Maag 75 ct. Staal 90 ct. BijApoth.enUrog. ■Ui Kinderdijk, Middelburg, Tejeph. 528. tegen eoncurreerende prijzen. Speciaal adres voor levering van Kolenzakken. Te koop een groote en een kleine Adres Langeviele K 224. EHBBHHfiHI bij elke hoeveelheid verkrijgbaar a 50 cent per pond, zeer geschikt voor Eigenreparateurs en Loodgieters, benevens een partij Leesten in soort, tegen elk aannemelijk bod. Slechts enkele dagen. tegen den hoogsten pry's. Ook zijn wij kooper van kapotte Zakken. Vraagt prijsopgave bij Kinderdijk - Middelburg - Telef. 528. Hollandsche Zakkenhandel. tegen 1 Januari 1927 in het Woningcomplex van de Woning stichting „Volksbelang" te Middelburg Te bevragen by den Secretaris W. A. den Hollander, Spanjaardstraat E 74. Steeds verkrijgbaar voor winterprovisie, by elke hoeveelheid Bode JANSE, Westkapelle. Bestelhuis Van Aartsen, Pottenmarkt, Middelburg. ONTVANGEN Winterhandschoenen, Wollen- en Tricot Sjaals, prachtige Winter- sokken, Zeifstrikkers, Bretels, Petsen en Hoeden. U koopt by ons altijd de Mode- Artikelen goedkooper, daar wii deze afdeeling als bijzaak beschouwen. VLASMARKT. Deze week zeldzame aanbieding in in verschillende pryzen Reclame Mantels vanaf f 11, Reclame Japonnen - 8.50 naast Henning, de Fotograaf, vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf met werk van HEIJERMANS. Programma's tevens toegangsbewijs voor leden, donateurs eu gezinsleden 40 cent plus belasting. Voor niet-ledeu 60 cent plus belasting. Toegangsbewijzen vanaf Zaterdag a.s. verkrijgbaar voor leden enz. Vooruit Nederstraat en by de Sectiehoofden. Voor ni"t-leden by Firma Gebr. Hilder- nisse, Noordstraat, Vooruit Nederstraat en Nieuwstraat en indien voorhanden 's avonds aan de zaal. VP 700 paar Kameelhaar Kraagpantoffels 95 ct., f 1.25, f 1.65. 400 paar pracht Damespantoffels, ge voerd, van f 2.25 voor f 1.25. 300 paar Linnen Damesschoentjes 74 ct. Prima Werkschoenen f 5.50 per paar. Box Heeren Schoenen f 5.50, f 5.85 per paar. 600 paar wollen gebreide Werkmans sokken van f 1.35 voor 49 ct. 400 wollen Kindermutsen, waarde f 1.25 bij ons 9 ct. 300 Wollen Dekens f 3.90, f 4.25, f 4.95, f 5.50, f 0.00, f 6.5Q, f 7.00, f 8.50. 300 Jongens Winterjassen, werkelijke waarde f 6,50, f 7.50, f 8.50, f 9.00, f 11.00, f 12.50, f 14.50, f 16.00 Bij ons f 3.70, f 4.00, f 4.50, f 5.00, f 5.50, f 6.00, f 6.50, f 7.50. worden voor belachelijke prijzen van de hand gedaan. hebben wij de grootste sorteering. Blauw Keper Jassen, Broeken, Kielen Er worden geen cadeaux gegeven, daar U die toch zelf moet betalen. Wij berichten dat al de goederen op onze spaarzegels verkrijgbaar zijn. f 1.45, f 1.75, f 2.00, f 2.50 met ga rantie. Manchester Jassen, Jekkers, Broeken f 2.00, f 2.75',. f 3.00, f 3.95, f 4.50. hebben wij aangekocht van de beste fabrikanten van binnen- en buitenland waaronder Borstrokken, Onderbroeken en alle soorten Jaeger goederen. Al deze goederen worden ver beneden de waarde opgeruimd. el Flanel, Bever, Molton, Jaeger, Bont enz., bijna voor niets. dozijn prima Karnemelkzeep, per 12 stuks 70 ct., werkelijke waarde 15 ct. per stuk. stuks Palmoliezeep, werkelijke prijs per stuk 25 ct., bij ons 10 ct., 3 stuks 25 ct. in Pijpen, FIJNE LEDERWAREN, Por tefeuilles, Portemonnaies. Collectie Apparaten van f 1.75 voor 39 ct., Gillette Mesjes 15 ct. MOEDERS wilt u en uwe kinderen gedurende de winteravonden een gezellige en nuttige bezigheid hebben, legt u dan toe op het SHABLONEEREN. Vraagt inlichtingen by WAL B 45. Bericht de ontvangst der voor het a.s. Seizoen. CoDf-clie pryzen. Adres voor maken en vermaken van HEEREN- en DAMESKL BEDING. Zjj, die stof hebben, vragen prijsopgaaf. biedt zich aan voor lichte werkzaamheden in den namiddag. Adres bureau van dit blad. voor klantenwerk en Kruidenierswinka en fyne Vleeschwaren. Alleen nette jongen boven de 14 jaat komt in aanmerking. Brieven onder letter K. bureau van dit blad. Gevraagd een Adres Langeviele K 223. Gevraagd Leeftyd 15 of 16 jaar, voor pakhuis- werk. Adres Frans Damman K. Noordstr L 107. gevraagd, voor den Vrijdag. Adres Korte Delft G 16. voor iederen morgen 1 uur te werken en Vry dagsmiddags van 2 tot 6 uur. Adre3 Lange Delft B 114-115. Mevrouw Kluuhaar Wagenaarstraat E 112 vraagt niet beneden de 16 jaar. Met December gevraagd in klein gezin. Adres St. Pieterstraat A 65 Spreekuur 's avonds tusschen 7 en 8 uur. Mevrouw Rivière, Kortedelft G 20, vraagt, wegens huwelijk der tegenwoor dige, tegen L November voor dag of voor dag en nacht. Zich aan te melden 's avonds na 8 uur. Nu of later, een net voor klein gezin, gesloten huis, even buiten de stad. Te bevragen aan Willemseu's Dieust- bodenkantoor, Noordweg R 47. EEN NET MEIS JE gevraagd niet bene den de 17 jaar voor de zaak en huishou delijke bezigheden. Adres I. van Ham, Markt, van 8 tot 4 uur, voor lichte huisb. bezig heden. Adres LaDge Noordstr. L 126, gevraagd. Adres Kortedelft G 15. gevraagd, niet beneden de 16 jaar. Adres Emmastraat W 39. Terstond Van 8 tot 5 uur. Adres bureau vau dit blad. gevraagd. Adres Puddingfabriek Vau der Kleyn Co. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1