f 90,-. V. P. Ill illTSBI, Geweldig is onze Voorraad Heeren en Jongens- j Winterjassen. I Colombia Import Shop, CRESSCHOENEN met rubberonderwerk, f ZUURKOOL MAGAZIJN „DE VLIJT" Stop dien hoest... ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Mijnbardt's A. GEENSEN. VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. Gravenstraat. Mek! en lëicIo Kaas Langeviele - J. C. MERK Middelburg. No. 2. Woensdag 13 October 1926. Een en Dertigste Jaargang. JAC. L. A. DE LANGE, Heerlijke Witte Kaas, 'n Extra fijne heele EDAMMER 6EV0NDEN VOORWERPEN. Weest op uw hoedei Korte Giststraat 124, MIDDELBURG. Voorradig alle soorten PHILIPS' Zaklantaarn-Lampjes F. J. VAN AARTSEN, Een Kamerkachel Wij brengen U een schitterende sorteering Ulsters en Winterjassen, m van de allernieuwste dessins, tegen J de laagste prijzen. m Vraagt onze prijzen voor KLEEDING NAAR MAAT. Want dat is JE Adres. Sanguinose uit Kruiden bereid. Wie zijn voordeel zoekt kan dat vin den door het koo- pen van een paar S. v. d. WIJK, Brakstraat O 254. Bloemisterij RULJEIUL Seisweg R 235 - Tel. Int. 353 - Middelburg Losse Bloemen - Bloemwerken, Croote en Jardinière Varens, Ruime keuze in PALMEN en andere SIERPLANTEN. Diverse Bloeiende Planten. - Sierkurk, Makart-Artikelen. Billijke Prijzen. v.h. FLIPSE, Wal. Wollen Dekens. JAEGER ONDERGOEDEREN Gemoltonneerde Ondergoederen een Damesfiets. Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgever» LITTOOIJ OLTHOFR Postrekening 42280 Telefoon 238. 1I)I| Burgerlijke Stand van Middelburg Voor vrouwen. 3 lamps toestellen met ge- garandeerden luidspreker ontvangst worden geheel compleet geleverd voor Laxeertabletteri Advertentlön. maken van Kachels Niemand heeft het minste recht om PARAPLUIES op mijn naam in Middelburg aan de huizen te koop aan te bieden, daar alleen en uit sluitend mijn welbekende soorten PARAPLUIES in den winkel in de Noordstraat verkrijgbaar zijn. Aanbevelend, voor Huisverlichting en Fabriek. enz, Spanjaardstraat. vanaf J Heeren Winterjassen Heeren-Ulsters (in aile modellen) Jongensjassen (prima kwaliteit) Kinderjassen (mooie dessins) Matrozenjekkers Gummi Jassen (Waterdicht) Gabardine Jassen (geheel gevoerd) Dames Gummi Mantels Dames Gabardine Mantels (met zijde gevoerd) Gummi Capes Blauwe Wollen Capes Fietsjekkers (met wol gevoerd) Blauw Duffelsche Bonkers Fantasiebroeken Overhemden met stijf Boord Crêpe Overhemden met slap Boord Vii hoeden in alle kleuren Engelsche Petten Engelsche Truien Prima Bretels Onberispelijke Coupe en pasvorm. *"^MI DOET UW VOORDEEL en koopt uitsluitend in de LANGEDELFT B 113 - hoek N. Kerkstraat - MIDDELBURG vanaf f 9,50 13,65 4,90 3,95 4,59 6,90 13,65 7,90 16,75 2,95 6,90 7,85 13,90 1,45 1,95 2,75 2,24 0,69 4,49 0,39 vanaf Zuiver plantaardig versterkingsmiddel. SANGUINOSE ZIE ETALAGE. beslist waterdicht en haast onverslijtbaar. Verkrijgbaar bij Duifjes Wol Haaken Breiboekjes Zoo juist onivangen prima Zijden Dames Kousen met dubbele voeten, alle nieuwe tinten a f 3,— per paar. Alle kleuren Ribfluweel, 70 c.M. breed, f 1,— per ei. Peau de pêche f 1,95 per el. Bontvellen in alle prijzen. Bontranden in 4, 6 en 10 c.M. breed. Astrakanranden in alle kleuren vanaf 35 ct. per ei. Wit Imitatie Bont, 10 c.M. breed, 95 ct. per el. Dames- Handschoenen. GESPEN. Kaashandel Lange Geere, J. KRAAK. Wij ontvingen dit jaar een bijzonder voordeelige sorteering in Onze BEROEMDE KWALITEIT kosten vanaf heden met extra aanbieding Contant. Contant. F A A M Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 ct., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bp abon nement voordeelige voorwaarden. Bp niemand anders dan bp LANGEVIELE 208. a 10 cent per ons. voor f 1,75. Als zoodanig zpn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Glacé handschoen, passer, zakmes, huissluitel, leerboek, bosje eindjes touw, handtaschje met inh., duimstok, mantel band, bruine damesbandscboen, belasting plaatje, 3 boeken, glazensnpder, huissleu tel, schaartje in étui, gele doek, onderdeel met passer, duimstok, spaarbriefje, port. met inb., handschoen, jongen bond. b. Belastingplaatje, J. Andriesen, Bree E 212armbandje, Pienbroek, Potten- marktpadvindersmes, Labrupere, Rozen straat W 229; parapluie, Damen, K. Noord straat E 19 zwarte muts, le Due, Lange Geere K 371belastingpl., v. d. Weel. Molenwater M 42 leerboeken, Polderman, Molenstr. O 79vulpen, v. d. Kamer, Pottenmarkt K 107 belastinpl., v. Eenen- naam. Teerpakbuizestr. P 30 mantelband, L. A. Verbuist, Arn. voetpad T 149 autostep, K. Bongers, L. Delft B 116; 2 boeken, J. Wondergem, Hoogstr. 1139 belastingpl., C. Verstraate, Segeerssingel V 53; ceintuur, J. Cornelisse, Segeers singel V 54 groentenmandje, J. Sepmoer, Wal B 71 parapluie (Tompouse), Mej. Dobbelaar, K. Geere K 8364 sponzen. Best, Beenb. singel K 67leerboekje, S. de Jong, Penningboek L 47parapluie, A. v. d. Berge, Koningstr. E 178belas tingplaatje, H. Hendrikse, Smoorsgang S 15cheerenvest, R. Bastiaanse. L. Viele K 404dames armbandhorloge, A. J, F. de Boer, Eigenhaardstr. P 222 belasting plaatje, J. M. Torbpn, Seisstraat M 52 zilveren ringetje, Engelsman, K. Geere K 360bzegelring (verm. goud) J. Boo gaard, Jacob Catsstr. S 92. Inlichtingen aan bet bureau van politie alleen des Zaterdags tusscben 78 uur. Van 411 Oct. ONDERTROUWD C. J. Gunter, 22 j. en P. Wolf, 18 j. C. A. van woelderen, 49 j. en C. C. Sprenger, 36 j. GETROUWD: W. J. Beurskens, 63j. en E, M. van Roo, 45 j. BEVALLENC. A. Dronkers, geb van Zweeden, d. G. J. Dieseh, geb. Hoge- wind. z. C. Polderman, geb. Kakebeeke, z. J. M. van den Ende, geb. Liekens, z. E. A. Willeboordse, geb. de Voogd, z. M. M. de Jonge Baas geb. Van Zweden, d. P. Cujé, geb. Goeman, d. OVERLEDENJ. L. M. Vermeulen, 52 j. man van J. H. van de Garde. A. Huibrecbtse, 71 j.ong. d. C. Th. Tazelaar, 32 j. vrouw van W. van den Bogaard. E. Zoetelief, 46 j. geh. met J. J, Standaert E. Coppejans, d. 2 mnd. A. M. Bos- schaart, d. 17 j. Wanneer het bovenstaande wordt ge seind, dan plaatst men op onze kusten op die daarvoor aangewezen plaatsen het sein om Men zeeman te waarschu wen tegen het dreigend gevaar. Wij zouden dezelfde waarschuwing willen toeroepen aan onze arbeiders, inzonderheid onze chr. arbeiders. Weest op uw hoede vrienden, er dreigt ge> vaar. Eerstens dat ge door lauwheid zoudt kunnen verliezen datgene waar voor ge, en met recht, zoo lang hebt gewerkt. Er is een onverschilligheid die zeker niet te verdedigen valt, want het signaal staat op storm. Men wil van zekere zijde onrust brengen door be^ paalde eischen te stellen, waarvan men weet dat ze niet te verwezenlijken zijn, ontevredenheid zaaien om daardoor aan revolutionaire neigingen van enkele lei ders te voldoen. En daaraan moogt ge niet medehelpen vrienden. Ge hebt tot taak uw vak organisatie te verbreeden, sterk te ma ken, doch niet om daarmede revolutio naire woelingen te dienen. Toch zal het strijd kosten om pal te staan, en naar den eisch uwer beginselen het hoofd te bieden aan hen, die hun vakorgani satie willen ten dienste stellen voor het drijven van een avonturier. Weest op uw hoede, doch doe intusschen wat ge doen moet. Werp alle lauw heid verre van U, tracht uw makkers te overtuigen van de waarde der chr. vakorganisatie, en breng hen die b ij ons behooren op hunne plaats. Daardoor helpt ge mede om het drei gend gevaar te keeren. Wek uw vrienden op om de propagan da vergadering van de Chr. Besturenbond alhier op 29 October te bezoeken daar zal wor den gesproken over het nut der chr. vakorganisatie, en uw taak. Weest op uw hoede, en doe wat ge kunt. Vrouwen vooral, hebben nu en dan be hoefte aan de hulp van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Vanaf de vorming tot voor bij den middelbaren leeftijd treden in het vrouweljjk organisme voortdurend veranderingen op, die veel inspanning van de nieren vorderen. Eveneens in het kritieke tijdperk en in de maanden voor en na de geboorte van kinderen, krijgen de nieren veel extra werk te doen. Het is daarom geen wonder, dat vrouwen zoo vaak lijden aan rugpijn, afmattende pijnen, waterzuchtige zwellingen, hoofdpijn, dui zeligheid, zenuwachtigheid en urinestoor- nissen. Vrouwen behooren te weten, dat de nieren de gewichtige levenstaak hebben om de onzuivere stoffen uit bet bloed te filtreeren. Als de nieren verzwakt of over spannen zjjn, wordt de bloedsomloop gein- fecteerd en het gebeele gestel aangedaan waardoor spit, blaasontsteking, rbeuma- tiek, lendezwakte enz. kunnen ontstaan. Foster's Rugpijn Nieren Pillen zullen voor vrouwen in tijd van nood een zegen blijken. Zij worden aanbevolen door vele dankbare, verstandige vrouwen, die baar herstel en welzijn aan bet tijdig gebruik van dit versterkende niermiddel te dan ken hebben. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apothe ken en drogisten a f 1.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpiüen Maagpiiien Zalf bij PAUL VAN SLUiJS Co. Viasmarkt K 57, Middelburg. En ©ros, En Detal. RADIO Antenne materiaal en Luidspreker in begrepen. zijn onmisbaar bij moei lijken stoelgang. Wer ken vlug, zonder kramp of pijn. Doos 60 ct. Biji Apoth. en Drogisten Ondergeteekende houdt zich beleefd aanbevolen voor bet ®n alle voorkomende werkzaamheden. L. VAN LIERE, Noordsingel S 179. en 2 PETROLEUMLAMPEN te koop. Adres Veersobe weg 239. Voor allen die zich zwak en lusteloos gevoelendie spoedig ver moeid zijn ljjden aan slepende maagcatarb en slechte spijsvertering die uitgeput zjjn tengevolge van lichamelijke of geestelijke vermoeienis; last hebben van slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, pjjn in rug of lenden, is de het aangewezeu middel. Sanguinose verrijkt heel spoedig het bloed, en geeft daardoor nieuwe kracht aan uitgeputte organen geeft een gezonden eetlustveroor zaakt eene algeheele levensopgewektheid. Prijs per flesch f 2.6 fl. f 11.12 fl. f 21. Verkrijgbaar bjj Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. Te Middelburg bij N.V. v.h. C. A SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Viasmarkt K 157. 40 cent per knot. 20 en 30 ct. Alles soorten Alle moderne (Jonge en Oude). 2e buis vanaf de Langeviele. Aanbevelend, Ook verkrijgbaar LEKKERE KAAS a 10 cent per ons. (EIGEN INMAAK). 'TE -KOOP een prima Keukenfornuis, zoo goed als nieuw. Te bevragen Segeerstraat H 78. Wiegendekens f 1,49 Zware Wollen Dekens n 9,75 iets bijzonder t Cbitsen Dekens 7) 7,90 Satjjn Dekens n 11,25 Molton Dekens n 0,89 Tochtdekens n 1,40 Mansborstrokken f 2,10, f 2,00, f 1,70 Mansbroeken f 2,10, f 2,00, f 1,70, f0,98 Dames Onderjurken f 3,50 Jaeger Hansoppen 1, Jong. Broeken en Borstrokken 0,80 Meisjes-Onderjurken vanaf 1, Gestreepte Nacbtponnenflanel2,90 Dames Jaegerbroeken f 2,25, f 1,90, f 1,10 Damesbroeken met wol f Heerenbroeken met wol Heeren Borstrokken met wol Hansoppen met wol Damesrokken met wol Jongens Broeken met wol Jongens Borstrokken met wol 1,75 1,75 1,75 1,35 2,90 0,90 0,90 voordat Uw verkoudheid ontaardt in een ernstige en moeilijk te genezen bgrstaandoening. Neem de kleine oorzaken weg voorkom al dus de groote gevolgen met de ver zachtende en genezende Akker's TE KOOP mooi Ital. notenli. Ameubl. best. uit 4 Stoelen, 2 Crapeau's en Ca- nepé eerste klas stoffeering (goudgeel tryp) voor 60 gld. als nieuwe Kantoor- of Kamerkachei (Salamander) met buizen 10 gld., in goeden staat Driehoekkachel 12 gld., enkele Voorkamerstoelen a 2 gld. met leder, mooie Leuningstoel rood pluche voor 10 gld., Keukentafel 3 gld., prima mahonie Canapé 8 gld., mooie Schilderijen notenlijst per paar 3 gld., ovale mahonie Tafel voor 5 gld. enz. Adres Magazijn van gebr. Meubelen, Penningh.singel over St. Jorisbruggetje, VAN LOO. TE KOOP Adres Nieuwstraat H 43.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1