Ie. C. PHILIPS LAMPEN Kayserje beste Tan alle. Alewijnse's Droog Brandhout, Fa J. MM Zonen, Alles wordt voor spotprijzen verkocht. I lntsspaaM Boiardtf 1) 51, Mlelrg. Petroleum- Er is te veel om op te noemen. Alles moet weg. Huis van Ongeregelde Goederen, Langedelft 120. ZUN GEREED. C. «JOZIASSE Wz. Met mijn Vrachtauto Koopt thans Latten, Tengels, Bezemstelen. Houtwarenfabriek, puike BLAUWE AARDAPPELEN, Wollen Damesvesten in alle kleuren 268 ct. Wollen Kindervesten alle maten 188, 228, 238 ct. Wollen Dames Japonnen 428 ct. Wollen Kindermutsen alle kleuren 22 ct. Wollen Jongensbroeken 68 ct. Wollen Pulovers, alle kleuren 268 ct. Mantelpluche 130 breed 198 ct. Koordfluweel 130 breed 136 ct. Fluweel 50 breed alle kleuren 52 ct. Lakenlinnen 3 el breed 59 ct. Prima Flanel 28 ct. Molton alle kleuren 29 ct. Duplex voor Schorten 54 ct. 1 Gemaakte Schorten 198 ct. I Sportflanel alle kleuren 24 ct. I Sportkousen alle kleuren en maten 39 ct. Mouselines vanaf per el 15 ct. E Vloerkleeden voor spotprijzen. DE KACHEL MAGAZIJNEN OCHTENDVOER SANGUINOSE. EEN WIJS MAN OVERWEEGT ZOOWEL KWALITEIT ALS PRIJS EN KOOPT EEN VELO WASCHMACHINE E. H. BOASSON Co., onder de Luifel GROOTE SORTEERING DEKENS ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN Mans Zofen en Hakken f 2,20 Vrouwen Zolen @n Hakken f 1,45 Kinderwerk naar grootte. Eerste Electrische Schoenmakerij, Dampoortstraat 205. N B. Bij alle reparatiën worden ROEBAART SPAARZEGELS cadeau gegeven. Ruim gesorteerd in alle soorten voor Huisverlichting en Bedrijf en alle onderdeelen. wordendoor alle Ie en 2e Klas Clubs gebruikt, zoowel voor de N.V.B. als Z.V.B. Aanbevelend. LEURDERS, tegen flinke provisie, kunnen geplaatst worden voor DOM BURG, WESTKAPELLE, ZOUTELANOE, GRIJPSKERKE en VROUWEPOLDER. Brieven onder letter S, bureau van dit blad. C. VAN DE VEN, Gebruikt voor Uw Ontbijt Is een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende contröle van het Scheikundig Bureau van den Heer J. 6. VAN DER HARST. Plankjes, Blokken (gezaagd op kachelmaat), Bossen (Latjes) enz. Vraagt prijs. MIDDELBURG. Gravenstraat I 191-199-200 RUIME SORTEERING. VOOR CONTANTE BETALING DE BEKENDE KORTING. Aanbevelend, Voor de Kippen. (met Levertraan en Gist) per 50 K.G. f 8,00. Kinderdijk P 120, M'burg. Domburg, L. PASSENIER. gerust meneer I het heeft hem geholpen Langedelft A 90-91 a Contant en op Termijn. Verkoopdepöt Middelburg. o8 DONZEN WOLLEN FANTASIE GESTIKTE SATINET KINDER TOCHT REIS PAARDEN MOLTON DEKENS DEKENS DEKENS DEKENS DEKENS DEKENS DEKENS DEKENS DEKENS DEKENS co co KATOENEN DEKENS KINDERWAGEN DEKENS EEN KLEIN PARTIJTJE WEINIG BESCHADIGDE WOLLEN DEKENS VOOR EXTRA LAGEN PRIJS Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 ur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Renfe 3 pCt. van én tof 10.090 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt Aanbevelend, van 14 tot 16 jaar gevraagd, om opgeleid te worden tot NAAISTER. Zich persoonlijk aan te melden Molenwater M 255-256. 'k Sta 's middags voor een ieder klaar Naar Oost of West of 't zjj naar waar Maar enkel niet wat m\j niet scheen Naar boven toe, of naar beneên. Wil voorts uw orders mij opdragen Ik wil 't vervoeren met mijn wagen En vraag voordien aan mijn persoon Wat of ik eisch dan voor mijn loon 't Is HOLLEBRANDSE, Veersche Weg, Het juiste adres wat ik U zeg. Lange Singelstraat 171. Steeds verkrijgbaar voor winterprovisie, bij elke hoeveelheid. Bode JANSE, Westkapelle. Bestelhuis Van Aartsen, Pottenmarkt, Middelburg. TOTALE UITVERKOOP FIRMA BOUMAN. «Een miiner vrienden was eenigen tijd geleden niets lekker; hij was zenuwachtig, angstig, gejaagd ;".hij kon z\jn werk niet doen*. «Laat ons hem een flesch Sanguinose sturen", z o opperde iemand in onzen kring. „Wij hebben het gedaan; hij heeft het genomen, en Wat sprak uit die woorden? Was het niet een zeker wantrouwen? Was het niet, alsof men wilde zeggen: „ja, kijk, wij gelooven niet, dat die middelen veel goed doen, maar hier was er dan een, en dat is wezenlijk!" Zóó is het. Er zijn zoovéél middelen, en ieder zegt: „het mijne is het beste". Er zijn zoovéél advertentiën, dat men er op het laatst geen een meer leest. Wij kunnen dit best begrijpen. Maar met de SANGUINOSE is dit anders. Daar komen iedere week nieuwe gebruikers bijwant iedere week zijn er die aan anderen kunnen verklaren-GERUSTHET HEEFT MIJ GEHOLPEN!" Wanneer gjj dus een WEZENLIJK GOED versterkingsmiddel noodig hebt; wanneer gij U gedurig moe voelt; geen eetlust hebt; last hebt van hoofdpijn, hartkloppingen, beklemde ademhaling wan neer gij U soms misselijk en duizelig gevoeltpijn hebt in de lenden, pijn in de maagstreek wanneer gij ziekfgeweest zijt en niet op krachten knnt komen, neem dan gerust een proef met onze SAN GUINOSE. Gebruik eens geregeld een h t vee eetlepels eiken dag. En als het geholpen heeft, vertel het aan anderen. Zij kost f 2,— per flacon, 6 fl. f 11,—, 12 fl. f 21,—. Verkrijgbaar bp Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. Te Middelburg bffl: N.V. v.h. C. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. VERREWEG DE BESTE EN VOORDEELIGSTE O C_3 go C/2 cd cd

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2