F HUISMOEDERS! maar 10 cent per pakje kost Ons Huis. EcMranscMijn-AzijB ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. C. JOZIASSE Wz. Kolen Melange een Huis-alleen No. 52. Woensdag 29 September 1926. Dertigste Jaargang. BEVONDEN VOORWERPEN. DAMES- en HINDERHOEDEN. reparatiën van Kuipwerk, Mans Zolen en Hakken f 2,20 Vrouwen Zolen en Hakken f 1,4-5 Kinderwerk naar grootte. Eerste Electrische Schoenmakerij, Dampoortstraat 205. N.B. Bij alle reparatiën worden ROEBAART SPAARZE6ELS cadeau gegeven. een gulden per H.L. VON HEIMBURG, Stalhouderij W. ROOSE. weet U dat en veel STERKER is dan LOSSE SODA en veel voordeeliger voor U! Vraagt ze Uwen winkelier en bewaart de bons voor serviezen. Oude Fransche Bordeauxwijnen ZE KOMEN WEER de echte Groene Kruis Hoestbonbons, Beneden-Achterkamer te huur. Zaterdagavond 2 Oct. Maandagavond 4 Oct. een Mahoniehouten Salontafel en een Studieviool Winterstalling Rijwielen Denevers Frères, Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraa Uitgever» i LITTOOIJ OLTHOFF, Postrekening 42280 Telefoon 238. Zonderlinge rechtszitting. Burgerlijke Stand van Middelburg De overste en de soldaat. Het water waarschuwt u. bij PAUL VAN SLUMS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. in Petal. Advertentiën. alsmede levering van nieuw. L. DE KONING, Je Goedkoopst en beste Adres J. C. SOUWENS, Mr. Smid, ZIE ETALAGE. Aanbevelend, Geopend Donderdag 30 September 's avonds te 7 uur voor de meis jes en Donderdag 7 October te 7 uur voor de jongens. Stookt saamgesteld uit prima grondstoffen. Brandt uitstekend in de Keukenkachel en zeer voordeelig, slechts 15 H.L. in een zending 10 pCt. extra korting. Franco huis Middelburg. Vlasmarkt L 22. Telef. 496. Kinderwagen W. ROOSE. Chêteau Bellegarde Oude Roode Bordeaux Chateau Montbazillac Fijne zoete Witte Bordeauxwijn DENEVERS FRÈRES, Wijnimporteurs, Middelburg „LOCARBITS". Gelegenheid tot inschrijving'voor Cursussen in VERSTELLEN en MAZEN en KNIPPEN VAN ONDERGOED op van ACHT UUR tot HALF-TIEN en van HALF NEGEN tot HALF TIEN in een der bovenlokalen van het gebouw Molstraat. Driehoekkachel. J. 'T GILOE, St. Janstraat. BREIEN en AANBREIEN van Kousen, Sokken in alle kleuren, is Machinale Breierij Volderijlaagte 77. Ziet gij ouder uit dan gij rijt? per flesch 45 ets. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 ct., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bp abon nement voordeelige voorwaarden. Engelsche echtscheidingsprocessen worden door velen als een soort ver tooning beschouwd. Het verslag van het verhoor van een dame, die echtscheiding vroeg, omdat haar man zich aan wreedheid zou hebben schuldig gemaakt, bewijst, dat de vertooning soms vermakelijk kan zijn. De klaagster verklaarde, dat haar man haar verschillende keeren bij haar been of arm gegrepen had. Eens, terwijl zij het haar opmaakte, greep haar man haar om den nek en deed haar pijn. De president„Zooals gij dit ver telt, lijkt het veel op een betuiging van aanhankelijkheid." De klaagster„Het veroorzaakte een kring van kneuzingen om mijn nek heen, die ik vier dagen later nog aan een vriendin gewezen heb. Een anderen keer gooide hij een prop bruin papier in mijn gezicht en bezeerde mijn oog." De president„Dat lijkt op speelsch- heid. Was het zoo hard als een cricket bal De klaagster„O neen, mylord Een anderen keer gooide hij mij in een laurierboschje en hield mij daar, en toen hij naar Salisbury motorde en wij daar lunchten, verscheurde hij de rekening en gooide die in mijn gezicht." De president (tot den verdediger) „Gij kunt er om lachen, maar de meeste van die daden noem ik speelschheid Ik denk dat gij de Punch van 50 jaren geleden niet kent, uit den tijd, toen de wet op echtscheiding van kracht werd. Ik heriner mij een prent van Leech over het haar van een dame dat in de war kwam, en de wreed- hid van een echtgenoot." (Gelach) De klaagster„Zijn gedrag heeft een slechten invloed op mijn zenuwen gehad." De president: „Nu schijnt ge mij in het minst niet zenuwachtig toe." De klaagster: „Hij was gewoon mij bij den arm tepakken en te grijpen." De president„Ik wensch niet huise lijke bijzonderheden mede te deelen, maar ook ik heb dat dikwijls gedaan." (Gelach). De klaagster: „Maar niet zooals hij het deed (Gelach). Hij deed mij pijn. Zijn taaikon soms verschrikkelijk zijn." De dame heeft de echtscheiding toch uitgesproken gekregen om die wreedheid en om ernstiger redenen. dat je haar, toen je thuis waart, slecht behandeld hebt en dat ze blij was dat ze je kwijt was. 't Gaat haar zeer goed, en ze meent dat 't voor haar en de kinderen het beste is, als ik je hier in de compagnie houd en een ordelievend mensch van je maak." „Schrijft mijne vrouw dat werke lijk vroeg Michaels. „Ja dat schrijft ze," antwoordde de overste streng. In gedachten zijn muts tusschen de handen draaiend, stond daar de soldaat. Eindelijk zeide hij „Overste, zou u mij veroorloven eens iets te zeggen alsof u mijns gelijke waart en niet mijn meerdere „Nu, vooruit, schiet opWat heb je op het hart Toen haalde Michaels diep adem en antwoordde, terwijl er een lachje over zijn gezicht trok: Overste, ik wilde alleen zeggen, dat de beide grootste leugenaars ter wereld hier in deze tent staan „Ik heb in het ge heel geen vrouw." Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. kruisje, brocbe (spin), buissleutel, portemonnaie, koperen gevicbtje, port. met inh., damestascb met inh., grama- foonsleutel, glacé handschoen in papier. b. Bjj particulierenspringtouw, wed Koster, Molenberg (hofje) K 91dames horloge, J. v. d. Horst, Zusterstr. I 106 postduif, L. v. Yeen, Heerenstr. H 131 een tol, H. Weertman, Korte Noordstr. L 86 manchetknoop, M. Peene, Arnem. Voetpad T 160; gouden armband, C. v d. Waal, Noordweg B 155 hond, Oos terhuis, Lange Delftkoperen gewicht, F. de Munck, Korte Breestraat O 167 nummerplaat, F. Steutel, Rozenstraat W. 236koperen gewicht, J. v. d. Putte, Nadorst S 252 huissleutel, Ludikhuizen, Seisweg R 165 huissleutel, H. de Koniüg, Seiswegzilveren broche, Wondergem, Heerengracht M 29 vlieger met touw, Wollenberg, Hendrikstr. W 58; belas- tingplaatje, Majoor Rjjksveldwaeht, Hee- rengracbt Mil; heerenrjjwiel, Station, Middelburg geldstuk, M. v. d. Woes- tjjne, Lambrechtstr. L 97 damestaschje met inh., Mej. Cagjjn, Leliestr. W 134. Inlichtingen aan het bureau van politie, alleen des Zaterdags tusschen 78 uur. Gedurende den in het jaar 1898 tusschen Spanje en Amerika gevoer den oorlog diende ook de Ier Michaels in het Amerikaansche leger, 't Beviel hem daar volstrekt niet en hij koes terde daarom den innigen wensch vrij van dienst te worden en naar huis te kunnen gaan. Eindelijk viel hem een reddende gedachte in en hij nam de vrijheid met zijn overste te spreken „Nu, wat heb je op je hart Mi chaels? vroeg de overste. „Ja, overste, de quaestie is deze Ik heb er thans bitter berouw over dat ik mij heb laten aanwerven", begon Michaels. „Ik had een glas te veel gedronken en liet mij overhalen, zonder aan de mijnen thuis te den ken. Toen ik wegtrok, moest ik vrouw en kinderen bijna zonder dak boven het hoofd achterlaten. Vandaag kreeg ik een brief van mijn vrouw, waarin zij klaagt, dat het haar slecht gaat. Zij zoowel als de kinderen moeten honger lijden. En daar zij niets ver dienen kan en ook niets geleerd heeft schrijft zij, dat het mijn plicht is terug te komen". „Maar mijn goede Michaels, dat had je eerder moeten bedenken. Ik kan je echter misschien wel eenigen tijd verlof geven". „Neen overste, dat is niet voldoende, ik moet mijn ontslag hebben", ver zekerde Michaels. De overste dacht eenige oogenblik- ken na en zei toen „Je zegt dus, dat je vrouw wenscht, dat je naar huis terugkeert „Ja overste, zoo is 't, en bovendien is zij ernstig ziek en als ze nu sterft voor ik terugkeer, dan zal ik 't nooit te boven komen nooit Toen nam de overste een brief uit zijn zak opende hem en zei„'t Spijt mij, Michaels, dat je mij om den tuin tracht te leiden. Ik heb nooit kunnen denken, dat je me zoo zoudt kunnen bedriegen. Hier heb ik namelijk een brief van je vrouwze schrijft mij, dat je haar verzocht hebt mij te willen schrijven om je vrij te laten. Zij schrijft Van 2027 Sept. ONDERTROUWD W. J. Beurskens, 63 j. en E. M. van Roo, 45 j. GETROUWDP. W. Schonis, 41 j en A. J. M. Bos, 42 j. P. J. Kwanters, 29 j. en W. P. van der LindeD, 28 j. J. de Vries, 22 j. en W. de Lange, 23 j. P. F. W. Guinee, 30 j. en J. L. M. van Waegeningh, 24 j. BEVALLEN: C. K. de Jonge, geb. Koster, d. L. J. van Schjjndp], geb. Schouten, z. E. J. Mes, geb. De Keu- ningb, z. OVERLEDEN J. J. Zoons, gesch. 70 j. M. P. de Priester, 57 j. W. J. F. En- tink, wed. van I. Beckers, 76 j. Als gij last hebt van een brandende, smarteljjke pjjn bjj de loozing, of de urine dik is en troebel, met een scherpen geur, zanderig of met bloeddeeltjes, bestaat er geen twjjfel of uw nieren zjjn verzwakt. Neem Foster's Rugpjjn Nieren Pillen, want uw nieren hebben behoefte aan een specifi-k niermiddel. Let oók op de hoeveelheid geloosde urine. Als gjj zeer groote of zeer kleine hoeveelheden loost, als gjj te vaak of te weinig aandrang krjjgt,wjjst dit vrjj zeker op nierzwakte. Eu dat is ernstig genoeg er bestaat gevaar voor bloedvergiftiging en deschadeljjkegevolgen op iedere zenuw, spier of weefsel van uw lichaam. Ste(het niet uit neem Foster's Rug pjjn Nieren Pillen. Verwaarloozing kan ernstige gevolgen met zich brengen. Fos ter's Pillen worden in Holland sinds vele jaren gebruikt en zjjn alom bekend om hun goede resultaten. Men kent geen beter middel tegen nierzwakte, blaas- en urine- stoornissen, rugpjjn, spit, waterzuchtige zwellingen, rheumathiek en andere ge volgen van schadeljjke stoffen, die bjj trage werking der nieren in het bloed achter blijven. Laat Foster's Rugpjjn Nieren Pillen u gezond maken en houden. Verkrjjgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bjj apotheken en drogisten a f 1.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpillen Maagpillen Zalf Ondergeteekende beveelt zich minzaam aan voor het maken en vervormen van MINA MULDER. Jodengang R 227e. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor alle Ook aan huis te ontbieden. Oostkerkplein N 117. Ondergeteekende biedt zich aan voor het restaureeren van Antieke Meubelen, vermaken en vernieuwen van Loopers, Tapjjten, Matrassen, repareeren en be- kleeden van Stoelen enz. J. W. PONSE, Tramsingel E 17, M'burg. voor nieuwe Geë mailleerde Keuken fornuizen, Geëmail leerde Godin Keuken fornuizen, Vulkachels Emmerkachels en alle soorten Kachels van de beste fabrikaten. W&" Alle nieuwe Kachels bjj mjj gekocht worden gratis geplaatst. Ook ingeruild, bjj Wagenaarstraat, Middelburg. Een in goeden staat verkeerende ter overcame aangeboden. Adres Houttuinen Q 41. Speciaal ingespannen voor trouwrjjden. Voor de coupé staan twee goudvosse paar den. De Rjjtuigen zjjn aan de stallen te be zichtigen waarvan coupe's met geel satjjn bekleed. BILLIJKE PRIJZEN. Wordt vervolgd. Zeelandia-Pakjes-Soda Tjjdeljjke voordeelige aanbieding. gewas 1918. :-: Per fl. f 1,25. Per fl. f 1,30. (Wettig gedeponeerd merk). Bereid volgens de recepten van Dr. Alp. Louquette. Eenig Fabrikante TE HUUR a f 3,50 per week. Adres Veersche singel 30. Adres bureau van dit blad. Te Koop een zoo goed als nieuwe Adres Breestraat bjj de Tramsingel E 18. Te koop aangeboden Adres bureau van dit blad. met inbegrip van oppoetsen, invetten en verzekeren Aft,bjj HuismoedersBii mjjn prima magere gek. Runderlappen a 55 ctGehakt 50 ct., Rollade en Stukjes 60 ct., Rosbief 65 ct. per pond, verstrek ik spaarzegels voor gratis cadeanx voor de huishouding. Ook vorige bons bljjven. COHEN, Gravenstr. TE KOOP Singer Trap-Naaimachine f 12,50 en staande Schoorsteenplaat. Adres Vlissingschestraat I 165 boven. Het beste adres voor Slechte spijsverte ring, verstopping, maagkwalen enz., werken nadeelig op uw humeur en ge stel. Foster's Maag- pillen zijn een zacht- werkend laxeermid del. dat uw kwaal doet verdwijnen. Rosters Maagpillen Alom verkrijgbaar a f 0.65 per flacon. geheel zuiver Wijnproduct der Fa. DESSAUX te Orleans, driemaal voor deeliger in gebruik dan gewone azjjD, zeer fijn voor keukengebruik, inmaak en mayonaise, Alleenverkoop voor Zeeland Wjjnimporteurs.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1