SPECULAAS, 4 pafc Lncifers Yoor 25 ct Medicinale Kolawijn OCHTENDVOER DrinKt geen Knoslwijsen Pakhuis of droge Kelder NIEUW ENGELAND, van f 11,0 f190 en f275. H. MEYER, L. Delft 136. 1. lil DER HIJLE 4 De KEURINGSDIENSTEN letten op het Vetgehalte van Zeeppoeder en ZeepII het hoogste vetgehalten Bij Scheren m n n u u u Fransche Appelwijn. Denevers Frères, Boter en Gekruid 12-16-29 Cents per ons. F. A. DE JONGE, Stadhuis Batterijen 30 cent. Reclame Batterijen 25 cent. F. J. VAN AARTSEN, Tabak, Sigaren en Sigaretten A. M. HOFMAN, Denevers Frères, kost 16 cent per pakje en heeft een vetgehalte van 36-40 pCt.datis Daarom staat Zeelandia Zeeppoeder aan de spits van alle Merken! Denevers Frères, PUROL RADIO LAMPEN FIRMA R. M. SMITS HET EEUWI6E IJS Slagroom Borsplaat Sf. Nicolaas en Letter-banket. 0000000000000000000000000000 Ontvangen voor den winter 0 zwart en gekleurd 0 0 0 0000000000000000000000000000 3 pak 25 ct. 2 pak 25 ct. Oeze Batterijen onderscheiden zich door een helder wit licht, en een buitengewoon lange brandduur. SPANJAARDSTRAAT. TE KOOP Kortedelft G 22, hoek Beilinkstraat verschillende soorten KOEKJES IEDERE GEBRUIKER ROEMT ONS „GEZ0NDHEID3BED". Zeer geneeskrachtige Wijn. Vraagt ie Uwen winkelier en bewaart de bons voor mooie serviezen. - Op 10 bons al een Japansche kop, bijvoorbeeld van een winkelwaarde van 50 cent. Uitsluitend voor Winkeliers verkrijgbaar bij Voor do Kippen. (met Levertraan en Gist) per 50 ;K.G. f 8,00. Kinderdijk P 120, M'burg. Domburg, L. PASSENDER. EN RADIO ONDERDEELEN P. J. VAN AARTSEN, Boekhandel - Dam Telef. 147. Weder voorhanden onze bekende - Voor soliede, degelijke en goed* koope Sleeding gaat men naar JVIagazijn Langedelft 147, Middelburg. Voor soliede personen ook op gemakkelijke betalingsconditiën. Aanbevelend, Geïmporteerd uit Normandië. Verkrijgbaar zoet en droog, iets fijns, gezond en GOEDKOOP. Ook aanbevo Jen door H.H. Doctoren als geneeskrach' tige Wijn, tegen jicht, rheumatiek, ader verkalking en constipatie. Vervangt alle beste wijnen en medicijnen. Per fleseh slechts f 1,—. Alleen verkrijgbaar bjj de Importeurs MIDDELBURG. LUXE BROOD-en BANKETBAKKERIJ Balans - Middelburg. Mooie Tafelperen 25 cent per Kilo, Maagdeperen 20 cent per Kilo en zoete Druiven aan concurreerenden prijs. Aanbevelend, FRUITKRAAM, Markt. zijn goed van kwaliteit. NEEMT PROEF. KRIJGER v.h. Timmermans. VERKRIJGBAAR BIJ Voorradig Eau de Cologne en Odeurs bij de maat alsmede per flacons, een sor teering doosjes Zeep, vraagt de Karne- melkzeep, groot stuk, de echte, puike kwaliteit Scheerzeep en Toiletzeep 363. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt prachtige Mah. Linnenkast f50.—, vjjf Mali. Kroonstoelen (rood pluche) f 20. nooten Secretaire f35.Mangel f 10. Vliegenkast f 12.50, 2 ijzeren Ledikanten met spiraal-matras f5.p. st., Holl. en Belg. Vlag f 2.50 p. st., nieuwe leeren Leuningstoel f 11. Bezoekt het tweede-hauds Meubelhuis Tevens goed onderhouden heele en ge deeltelijke Inboedels te koop gevraagd. Aan huis te ontbieden. Geheimhouding verzekerd. ALLE SOORTEN bjj M. VERIïAGE, K. Noordstraat L 88. Neemt eens proef met mijn a 18 en 22 cent per ons. Bakker VAN DAMME, Korte Gortstraat. HEERLIJKE LIGGING NOOIT HARD GEEN ONDERMATRAS NOODIG NOOIT OPSCHUDDEN STERK EN NIET DUUR 15 JAAR GARANTIE. KOMT U EENS ZIEN? MEUBELMAGAZIJN, Lange Noordstr. L 134, Middelburg. geïmporteerd uit Frankrijk. Aanbevolen door H.H. Doctoren voor ZIEKEN en HERSTELLENDEN. Spe ciaal geschikt voor ZENUWZIEKTEN en HARTKWALEN. Vervangt alle beste MEDICIJNEN. Per flesch f 1,75. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs MIDDELBURG. Zeelandia Zeeppoeder IS BU UW WINKELIER 5TEED5 VOORHANDEN Geacht Publiek, 't zp wie gij zijt, ik vraag beleefd en met bescheid, wie kan mij 's middag'werk opdragen, om te vervoeren met mijn wagen, ik ben bereid voor elk uur, voor kort, maar liefst voor langen duur, het zij bij dag, ook zelfs bü nacht, dat ik steeds op uw orders wacht. V racht-Autodienst HOLLEBRANDSE. Veerscbe weg T 234, Middelburg. maar koopt de ZOETE MISSIEWIJN uit.de wijnbergen van het klooster der WITTE PATERS van ALGIERS. Ge heel ZUIVERE NATUURWIJN, per flesch f 1,30. Alleen verkrijgbaar voor Zeeland Wijnimporteurs Middelburg. géén Pijn en na- schrijnen of stuk gaan der huid in dien men vóór het inzeepen de baardoppervlak- te inwrijft met Doos 30, Tube 80 ct. RUIM GERORTEERD LADEN VAN RADIO ACCU'S Aanbevelend, SEGEERSTRAAT. TELEF. 556. Voorhanden de goedkoope uitgave vau De Zuidpool-Expeditie door - Kapitein SCOTT GEBONDEN f 2,90 - te huur gevraagd. Adres Broeke, Noordweg B 8. TE KOOP 6 Stoelen met leer, 6 Gaatjes-zitting en 6 Mahonie met tryp, een stel Schil derijen, zeer goedkoop. Adres Schoorsteenvegerssingel Q 71b. d. GERRITZEN.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4