,Uit het Volk-Voor het Volk" Malsch RookYleesch, DE WINKEL JE ZEEUWSCHE BOERIN", kost Je Prima WITTE KAAS Ktotfgppjn J. HUÜFTIAN Jr., I lasmartl Predikhenrtenbriefje Mantelmagazijn De Duif Dames- en Meisjes Confectie. SPECULAAS, ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. voor Middelburg. PRIJS 2 CENT. DE MODE-ACADEMIE DE LEEUW-VAN REES, PRIMA HUIS van Moderne soIiedeDames- Meisjeskleeding en Hoeden. No. 50. Woensdag 15 September 1926. Dertigste Jaargang. Fataal. BEVONDEN VOORWERPEN. reparatiën van Kuipwerk, een Kippenhok met open Ren. De Winkel De Zeeuwsche Boerin Voor de 1e klasse Woensdag 4-5 uur. 2e 5-6 uur. 3e Zaterdag 4-5 uur. 4e Donderdag 6-7 uur. Neemt proef en U blijft verbruiker. Slechts 10 centen per ons bij JAC. L. A. DE LANGE, Heeren Costumes (blauw) Heeren Costumes (fantasie) Jongens Sportpakje met gevoerde Pantalon Gabardin, Whipcord en Gummi Jassen vanaf f 15.00 f 9.25 f ABONNEERT U op het Verkrijgbaar bij de drukkers LITTOOIJ OLTHOFF en bij alle Boekhandelaren en bij Dhr. Schroevers, Jasmijnstraat. Ontving een bijzonder mooie collectie Prima Witte Kaas Voivette Kaas De Winkel De Zeeuwsche Boerin Gaslampen, Boter en Gekruid 12-16-20 Cents pgr ons, F. A. DE JONGE, Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstra a Uitgever* e LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. Burgerlijke Stand van Middelburg Waarschuwingen van nierzwakte ZIE ETALAGE. AFDEELING VOLKSZANGSCHOOL. Advertentiën. alsmede levering van nieuw. L. DE KONING, PRIMA PRIMA 20 en 26 cent per ons. Te Koop Huisje-Alleen, De lessen zijn aangevangen en hebben plaats Goede waar behoeft geen krans, Maakt dus gebruik van deze kans, Wenscht U een smakelijk ontbijt, Neemt dan de ZEEUWSCHE KWALITEIT. Als men ééns dit merk probeert, Blijft het steeds door U begeert, ZEEUWSCHE KWALITEIT Is wonder fijn, Er kan onmogelijk betere zijn I Het is een wonderlijk produkt, Geen concurrent is het gelukt, ZEEUWSCHE KWALITEIT te overtroefen, Trots alle moeite en veel snoeven I Een product is dan pas goed, Als men DE WAAR BETALEN MOET, Zonder een cadeau te krijgen, Want dit doet de prijzen stijgen. En nu tot slot, een goede raad, Wanneer men Boter koopen gaat, Vraagt liever „ZEEUWSCHE KWALITEIT", BEKEND OM SMAAK EN ZUIVERHEID I Bij onderstaande Winkeliers altijd VERSCH VERKRIJGBAAR afgewogen in halve ponden a 371/2 cent per half pond Indien Uw winkelier ze niet heeft is Uw adres: KORTE GORTSTRAAT. LANGEVIEL1 208, 'n Piekfijne heele EDAMMER f 1,75. Wij houden steeds een prachtige gorteering Heeren- en Jongeheeren Costumes voor U in voorraad. f 7.75 Door onzen grooten omzet en lage onkosten kunnen wij vooral de Confectiegoederen van 20 tot 30 pCt. goedkooper noteeren. Vergelijkt onze prijzen. BIERKADE G 203 - MIDDELBURG 1. Jonge meisjes die onlangs de school verlaten hebben. 2. Dames die voor eigen gebruik het Costuumnaaien willen leeren. 3. Naaisters die opgeleid willen worden tot 1ste Coupeuse. DAG- en AVONDLESSEN. VRAAGT INLICHTINGEN. Steeds aparte Modellen. Bij ons Uitstekende Coupe. Zeer groote keuze en uiterst voordeelige prijzen. 10 cent per ons, 14 cent per ons. In de Kleine Winst. FAAM Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 ct., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. By abon nement voordeelige voorwaarden. De onderchef aan het station te B was een goed man en huisvader, maar het scheen wel of hij het nooit verder zou brengen, want reeds meermalen, als de betrekking van chef of inspec teur vacant was, had men hem over geslagen. Hij was een goed beambte, maar zijne verstrooidheid speelde hem dikwijls parten. Weder was er een plaats als stationschef open, en de onderchef, die inzag, dat het hoog tijd was de noodige stappen te doen, wilde hij op bevordering rekenen, be sloot naar de residentie te gaan en er den minister over te gaan spreken. Hij vertrok dus uit de stad zijner inwoning en begaf zich den anderen morgen zoo vroeg mogelijk naar het ministerie. Hij was warm geworden van het loopen, en in de groote ka mer, waar hij toegelaten werd, tochtte het verbazend. Daar er buiten hem niemand meer aanwezig was, zette hij zijn hoogen hoed weder op, en herhaalde heen en weer loopend nog eens, wat hij den minister zou zeggen. Hij moest evenwel zijne wandeling spoedig opgeven, want de kamer vulde zich langzamerhand met bezoekers, en er kwam ook een bediende, die k zijn naam afriep. Hij stond op en wilde zijn hoed grijpen, maar hij was nergens te vinden. Waar had hij hem dan gelaten Maar daar hij zijne Excellentie niet wilde laten wachten, kon hij zich niet lang bezinnen, greep den eersten den beste cylinder, dien hij vinden kon en ijlde naar de ont vangkamer, zonder zich te bekom meren om hetgeen men hem nariep. De minister scheen in den beginne ernstig gestemd te zijn maar nadat de onderchef hem zijn verlangen had kenbaar gemaakt, werd hij vriende lijker en zeide eindelijk „Gij vraagt om bevorderingmaar weet ge wel, dat ge met het ambt van stationschef zeer veel verantwoor delijkheid op u neemt? Zoudt ge het in alle deelen wel goed kunnen ver vullen Bovendien moet ik u ook vragen, of uw gezondheid nogal goed is, of ge veel last hebt van hoofdpijn." De onderchef verzekerde natuurlijk, dat hij volkomen ge/.ond was, en nooit hoofdpijn had. „Maar zeg eens oprecht," ging de minister voort, „Zijt ge niet dikwijls verstrooid De onder chef voelde zich niet prettig gestemd, want deze vraag was niet geheel on gegrond maar hij begreep tevens, dat als hij nu niet slaagde, het ook nooit zou gebeuren. Hij voelde dat het zweet hem op het voorhoofd stond eene passende rechtvaardiging viel hem niet in, en dus hield hij het maar voor het beste, het tegendeel te verzekeren door op zijn langen diensttijd te wijzen. Eindelijk werd hij met het antwoord„Ik zal er eens over denken" ontslagen. De onder chef trok zich weer in de wachtkamer terug, en daar aangekomen, ademde hij weer vrij hij plaatste den nieuwen hoed op de tafel, om zich voor alles met den zakdoek 't voorhoofd wat af te drogen, toen hij tot eene ontdekking kwam, die hem bijna het bloed in de aderen deed stollen. Toen hij name lijk met zijn doek over het voorhoofd veegde, viel zijn vermiste hooge hoed van zijn hoofd, dien hij gedurende de geheele audiëntie opgehouden had. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Muts van een regenmantel, kinder- portem. met inh., twee sleuteltjes, gouden ring, belastingplaatje en taalscbrift. b. particulierenzilv.collier, mej. Rijkse, N. Oosterschestr. N 102fantasiebrocbe J. Moorman, Dwarsstraat O 205; knot wol en een paar kindersokjes, C. Lauer, Spanjaardstr. E 86; belastingplaatje, N. van Poeljen, Seissingel R 183zilv. oor bel, de Wijze, 't Zand D 180bakkers- mand, K. Kik, Volderijlaagte M 126 doosje kleurkrijtjes, B. Jongepier, Jas- mjjnstr. W 177band gabardinejas, M. Simons, Breestr. O 176 vulpen, A. van Gemert, Kerkstr. B 77zonnebril, D. J. Oerlemans, L. Singelstr. N 202zilver brocbe, A. de Hondt, Vlasmarkt L 15 belastingplaatje, Th.Rejjnhoudt, logement van Hoepen K 65jongensjasje, wed. Breel, K. St. Pieterstr.. F 29 fototoestel, postkantoor Middelburggoud broche, A. Ie Due, Yliss.str. K 63belasting plaatje, J. Adriaanse, 'tZand D 73 be lastingplaatje, mevr. Petermeijer, Lange Singelstr. N 179belastingplaatje, J. Joosse, Yeerscheweg S 8streng touw, A. de Bree, Volderülaagte M 136 grijze kip, de Klein Brem, Haringplaats F 57 donkergrijs poesje, Verhulst, Arn. Voet pad T 149 doosje sigaretten, F. Jansen, L. Geere K 324zwarte muts, A. van Keulen, Vlasmarkt L 13; postduif, A. v. d. Reest, Zach. Jansenstr. W 116; een mand, J. J. de Kam, Julianastr. W 21 vulpenhouder, Speyer, gem.-veldw. Kou- dekerke A 178sierspeld (verm. goud), M. Griep, L. Geere K 374kinderman teltje, J. Lipljjn, Nieuwstr. G 216doosje, inh. flescbje odeur, J. den Engelsman, Kerkstr. 'tZand D 124; kinderport. met inh., F. Bakker, St. Janstr. I 49paar- denzweep, J. J. Korenhof, Jasmijnstr. W 143. Inlichtingen aan het bureau van politie, alleen des Zaterdags tusschen 78 uur. Van 613 Sept. ONDERTROUWD: J. de Vries, 22 j. en W. de Lange, 23 j. A. C. Snijders, 20 j. en C. M. L. van Schoote, 19 j. GETROUWD: A. J. de Graaf, 24 j. en H. P. de Kok, 27 j. J. de Nood, 23 j. en W. Dekker, 27 j. A. S. Cornelisse, 25 j. en J. Minderhoud, 22 j. C. A. H. van Bijlevelt, 24 j. en S. Ooms, 26 j. BEVALLENL. van Dalsum, geb. Crucq. z. C. Eversen, geb. Broodman, z. J. C. A. Wondergem, geb. Rijn, z. OVERLEDEN: J. M. H. Pouleijn, wedn. van M. Baak, 87 j. Doffe pijn in den rug na inspanning, of scherpe steken, als gij u na bukken opricht, is dikwijls het eerste verschijnsel van ernstige nierzwakte. Spoedig daarna kunnen urinestoornissen, hoofdpijn, een afgemat gevoel, duizeligheid,zenuwachtig heid, hartkloppingen, kortademigheid, of vermagering of krachteloosheid optreden. De nieren behooren tot de teerste or ganen van het lichaam, en dergelijke ver schijnselen waarschuwen u, dat uw nieren verzwakt of aangedaan zijn. Verwaarloos zulke waarschuwingen nietKom de nieren zonder uitstel te hulp met het middel, dat zij noodig hebben. Begin on middellijk met het gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen, het specifieke mid del voor zwakke nieren en blaas. Dit be vordert de goede werking der nieren, en beschermt u tegen rheumathiek, Iendepijn, ischias en urinestoornissen. Mannen en vrouwen uit alle deelen van Holland getuigden hoe terdege Foster's Rugpijn Nieren Pillen werken. Het mid del is gegarandeerd zuiver, en het is zoo danig samengesteld, dat de nieren de juiste hulp ontvangen, waardoor zij weder flink en krachtig werken. Daarom behaal den Foster's Pillen ook zulke goede en duurzame resultaten. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apo- teken en drogisten at 1,75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpillen Maagpillen Zalf bij PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detal. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor alle Ook aan huis te ontbieden. Oostkerkplein N 117. TE KOOP Adres Overveldslaan b.d. Tramsingel E 53. Zeer fijn gesneden. Korte Gortstraat. met Tuintje, Gas, Regen- en Duinwater. Direct te aanvaarden. Prijs f 2250. Adres bureau van dit blad. li ii n I» Firma D. J. Dronkers, Vlasmarkt. W. P. Maljers, Markt. J. Vleugel, Korte Burg. Mej. Wed. Breel, St. Pieterstraat. Verniel, Beddewijkstraat. L. Louws, Nieuwe Poort. Magazijn ,De Zwaluw", Langedelft. G. M. Krijger, Korte Noordstraat. Diermanse, Korte Noordstraat. Joziasse, Koningstraat. Joh. Bosch, 't Zand. J. Bakker 't Zand. Wed. Bostelaar, 't Zand. J. Dijke, Langeviele. Sturm, Nederstraat. Firma Visser Romjjn, Zandstraat. Ketelaar, Vlissingsche weg. M. Moens, Varkensmarkt. Wezepoel, Wagenplein, v. Driel, Winterstraat. Karreman, Vlissingschestraat. Verbeek, Vlissingschestraat. L. v. Hiele, Gravenstraat. J. M. Waterman, Noordstraat. M. Verhage, Noordstraat. Ingelse, Gravenstraat. P. Baan, Londensche Kaai. Vos, Seisweg. Wed. Fransoojj, Volderij laagte. en EEN SPAARZEGEL CADEAU geeft onderricht aan Vakscholen te Amsterdam, Leeuwarden, Utrecht en Middelburg. Korte Gortstraat. TEKOOP. Twee gebruikte in goeden staat vjjnde Adres bureau van dit blad. LUXE BKOOD-en BANKETBAKKERIJ Balans - Middelburg, Koopt nu uw Inmaak-Tomaten a 10 Cent per kilo. Steeds de fijnste Peren voorhanden. Zie de etalage. ROSKAM, Burg B II,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1