NIEUW ENGELAND, Predikbenrtenbrlefje si: Drinkt nn Limonade, Mapzijn JE ZWALÜf Nette Loopjongen Net Dagmeisje voor Middelburg. VST PRIJS 2 CENT. ABONNEERT U op het Verkrijgbaar bij de drukkers LITTOOIJ OLTHOFF en bij alle Boekhandelaren en bij Dhr. Schroevers, Jasmijnstraat. 8$ stouts strokou vou 80SFIS on ^ÖSFHi <Je HattonS>on§o!s, D. C. Bouwense 2 Tweedehands Heerenrijwielen Fijne flesch Limonade Aanstonds te huur net Meisje Een eerstbeginnend Meisje Dienstbode, Loopmeisje gevraagd Nette Dienstbode Een net Meisje Net Kindermeisje Dagmeisje gevraagd. Ju BH EEN GOED ADRES M VOOR ALLE SOORTEN DRUKWERK. Fa LITTOOIJ OLTHOFF, Voor soiiede, degelijke en goed* koope Sleeding gaat men naar JVIagazijn Langedelft 147, Middelburg. Voor soiiede personen ook op gemakkelijke betalingsconditiën. Aanbevelend, J. GERRlTZEfJ. TE KOOP Penninghoeksingel (over het St Joris Bruggetje) L 125. VAN L00. Schoenmagazijn „DE MAGNEET" J. J. GRIJSPEERE, Lange Burg G 97. GISTSTRAAT F 183, Enorme sorteering in de allernieuwste Damestaschjes, Actentasschen, Muziek- en Schooltasschen, Sigarenkokers, Portefeuilles enz. Prachtkeuze in Luxe Doozen Postpapier. THANS ALLES STERK VER LAAGDE PRIJZEN. K. Delft G 3 en F 25. Advertentie-Bureau LITTOOIJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van ADVERTENTIËN in alle Bladen. Voor 75 cent leveren wij U een in 3 smaken. Sinaasappel, Frambozen, Troebele Kwast. Een Nieuwgebouwde Benedenwoning H JL Fakrikaiiia, Mudilaria ADVERTENTIEBLAD MEISJE voor de morgenuren of Werkster voor 3 halve dagen gevraagd. -L mooi eiken Theetafel voor f 6.éénp. Wasclitafel voor f 3.2 pers. Ledikant pits-pine geschilderd, als nieuw, voor f9.—, eiken Chiffonnière met.6 laden voor f 13,geschilderde Linnenkast voor f 15.eiken Ladenkastje (ouderwetscb) zeer mooi, mahonie klein Linnenkastje voor f 12.Mahonietafel voor f 6.en 6 zeldzaam mooie Mahoniestoelen voor f40.— Adres Magazjjn van gebruikte Meubelen. Weet U wel dat het het goedkoopste en soliedste adres is voor ALLE SOORTEN SCHOENWERK? Beleefd aanbevelend, Wegens uitbreiding zyner werkplaats verhuist ondergeteekende 15 Sept. a.s. van Gortstraat K 32 naar en beveelt zich inmiddels beleefd aan voor alle voorkomende burgerbouwk. werken, reparaties, onderhoud enz. H. W. K. VLOON, Bouwkundige, Timmerman en Metselaar. TE KOOP: zoo goed als niemv 2 pers. bruin houten Ledikant met matrassen en bedstel, wasch- tafel met spiegelopzet en nachtkastje. Te bevragen bureau van dit blad. ^r 161. Toen ze in de zaal kwamen stond juist een vreeselijke roover op het tooneel. Hij heette baron Amadeus de Verschrikkelijke en hij was zóó zwaar gewapend, dat de heele zaal er van beefde en rilde. 163. Boefie en Foefie slopen tusschen de beepen van het publiek door naar het too neel. Achter het scherm vonden ze Kobus, den baas, die het gordijn moest ophalen en het ook weer moest laten zakken. 165. Ik wil bloed... bloed... riep baron Amadeus en hij greep zijn dolk. Maar pang, daar sloeg liet gordijn vlak voor zijn neus met geweld neer en het ademlooze pu bliek schrok zich een heele hoedenwinkel. 162. Meneer Ossekop zette van schrik oogen als doosjes schoensmeer en mevrouw Kweb belaar geboren Snaterneb was voor 't eerst van haar leven tien minuten aan één stuk doodstil. Zoo afgrijselijk mooi speelde ba ron Amadeus. 164. Dadelijk moesten de bengels weer een boevenstuk uithalen. Zij begonnen snel het touwi door te knagen, waarmee het zware gordijn werd opgetrokken. Kobus, die een hazenslaapje deed, merkte er niets van. 166. Terwijl het publiek naar den uitgang drong en zijn geld terug eischte, probeerden Boefie en Foefie stilletjes weg te komen. Want als ze ontdekt werden zou er wat op zitten, dat begrepen ze wel DATUMSTEMPELS, HANDTEEKENING- STEMPELS, NUMMERSTEMPELS, HORLOGESTEMPELS, NIKKELEN ZAK- DOOZEN MET STEMPEL, LAKSTEMPELS, DOOSJE MET ZES KANTOORSTEMPELS, STEMPELCIJFERS IN VERSCHILLENDE GROOTTEN, ALPHABETS IN VERSCHIL LENDE GROOTTEN, GEEMAILLEERDE NAAMPLATEN WORDEN SPOEDIG EN GOEDKOOP DOOR ONS GELEVERD. LITTOOIJ OLTHOFF, SPANJAARDSTRAAT MIDDELBURG Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG TE KOOP: voor f 17.50 en f 37.50. Adres Pjjpstraat N 225. Aanbevelend, voor een klein gezin (met lucht) en een BOVENWONING TE HUUR. Te bevragen H. F. Mink, Brakstraat. Voor RECLAMH Uwer artikelen in Zeeuwsch-Viaanderen Westelijk Deel ia het DE AANGEWEZEN COURANT. Oplaai ral as 4299 ex. Verschijnt lederen Woensdag Regelprljs 14 eent. Bij abonnement aanzienlijk rabatl Proefnommer gratis. De Uitgeefster: FIRMA A. J. BRONSWIJK, Oostburg. GEVRAAGD. Heeren Mode-Magazjjn „Old England", Lange Delft. Mevrouw Boiisson, Stationstraat 270 vraagt een voor de morgenuren, niet beneden 14 jaar. Zich aan te melden 's avonds na 8 uur. (13 jaar) gevraagd, voor de morgenuren. Adres Mevrouw Bödeker, Koepoort straat E 64 boven. Mevrouw Voorthuqzen, N. Vlissingsche weg 158 (IJsbaan) vraagt een goede die kan koken. volle kost en f 2,50 per week. Adres Firma Paterik, Burg. GEVRAAGD. Adres Segeerstraat H 98. biedt zich aan voor den Vrjjdag. Brieven letter V bureau van dit blad. Half September Adres Pottenmarkt K 408. gevraagd. Adres Mej. Flipse, Café Nieuwe Abeele C 220. Terstond een flink Hoog loon. Niet beneden de 16 jaar. Adres bureau van dit blad. niet beneden de 16 jaar, gevraagd. Adres Noordsingel 156d. Een telefoontje op Woensdagmorgen maakt het mogeljjk, dat door middel van „De Faam" geheel Middelburg en' Walcheren weet wat U adverteert. (No. 238.) ELECTRISCHE DRUKKERIJ BH MIDDELBURG H J I

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4