iedicinafe Kolawijn Dritót pi Knnslwijnsn Je Eendracht Jasz" CiEolaid Letters, alle mali en soorten, Chocolaad Fipron in kisten psorteorfl. PU ROL Alewijnso's Kapje beste ra alle. REGENKLEEDING Zie Etalage. M. VAN LOO, s. SIES-WITTENHOF, I f* 13 Q EcbtüFraDscbsfijD-Azijfl H.H. Winkeliers! Als Uw Kinderen Vliegertouw, JULIUS Denevers Frères, GRATIS AANVULLING Neemt a.s. Zaterdag Schoolboekhandel Ls. BAURDOUX School-, Schrijf- en Teeken- hehoeften. Schooltasscheo, Teekendoozen Denevers Frères, F. MALJERS ZOON, Vliss. str. 58 Izich bezeerd hebben i H. VAN ORAKEL, Vlasmarkt. Kocht laatst een doos Ktokzeep En wat vond ik er in <2keurig colliertje *Z)at is naar rnijn z/n. i Holka en Bon Ami Regenjassen en -Mantels met 12 maanden garantie. Gummi en Gabardine Mantels en Jassen vanaf f 7,50. Wollen en Gummi Capes vanaf f 2,50. Nieuwste modellen Regenhoeden. Korte Noordstraat - Middelburg. S. SIES-WITTENHOF. Levend of dood EEN WIJS- MAN OVERWEEGT ZOOWEL KWALITEIT ALS PRIJS EN KOOPT EEN VELQ WASCHMACHINE llll tn O B E m _i 2 a. a GEVRAAGD Naaisters en L e e r I i n g-N aaisters Rheumatiek-Smeersel Denevers Frères, Zeer geneeskrachtige Wijn. UW LINNENKAST. ZEEPPOEDER F. A. DE JONGE. voorbereidende Cursus Lange Burg C 95, Middelburg. Voor Uitvoeringen, Bals en Partijen stelt Wij hebben nu een mooie lage aanbieding in fabrikaat Kwatta en Niet langer wachten, maar nu bestellen dat is Uw voordeel, daar de prijzen sterk oploopen en er nu de meeste uitzoek is. Levering isNOVEMBER. Gaarne komen we U met onze monsters be zoeken. Aanbevelend, MIDDELBURG. gebruik dan dadelijk m Het beste en voordeeligste adres voor (uitsluitend aan Winkeliers) is bij Gebruikt voor Uw Ontbijt N.V. ZEEPFABRIEK,, DE KLOK" KEERDE Is een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende controle van het Scheikundig Bureau van den Heer J. 8. VAN DER HARST. C. VAN DE VEN, GRAVENSTRAAT, is UW ADRES voor de bekende Duifjeswol, 40 cent per knot. Manteiwol, groote knotten,50 cent per knot. Fijne kleuren knotten Wol met Zilverdraad, 55 cent per knot. Alle kleuren Bolletjes Wol 8 cent. Alle kleuren Bollen Zijde 13 cent. Bf Langadelft A 90-91 a Contant en op Termijn. Verkoopdepöt Middelburg. 6 Jtr yj O CS <6 O O Zich persoonlijk aan t© melden Molenwater M 255-56. Er gaat niets boven per flesch 45 ets. geïmporteerd uit Frankrijk. Aanbevolen door H.H. Doctoren voor ZIEKEN en HERSTELLENDEN. Spe ciaal geschikt voor ZENUWZIEKTEN en HARTKWALEN. Vervangt alle beste MEDICIJNEN. Per flesch f 1,75. Alleen verkrijgbaar by de Importeurs MIDDELBURG. VAN DOOR HET GEBRUIK VAN VRAAGT UW WINKELIER. proef met mijn Luxe Brood- en Banketbakkerij, Balans, Middelburg. Voor jongelieden, die geen of onvol doende kennis bezitten van notenschrift, en theorie van den zang zal een worden gegeven. Zij, die daaraan wen- schen deel te nemen, en zy, die lid van het Koor willen worden, gelieven zich spoedig op te geven by een der be- stuurslsden H. J. G. HARTMAN, J. VREEKEN, W. A. DORMAAR Hz., J. W. DE OUDE, U. FAGGINGER AUER en JOH. H. CARO. Ruime voorraad van alle maar koopt de ZOETE MISSIEWIJN uit de wijnbergen van het klooster der WITTE PATERS van ALGIERS. Ge heel ZUIVERE NATUURWIJN, per flesch f 1,30. Alleen verkrijgbaar voor Zeeland Wijnimporteurs Middelburg. zich besebikbaar, zeer b i 11 ij k e com dities, steeds de nieuwste muziek. Zich te wenden tot JUSTUS JESAIJES, Gortstraat K 26 GEVRAAGD Leege Manden in ruil yoor leege Pakkisten. Adres A. C. J. v. Bijlevelt, Kleiu Vlaanderen M 151. TE HUUR groote Voorkamer, Alcoof, Keuken, halve Zolder voor Dame of Heer. Brieven letter Z, bureau van dit blad. KOOP EEN DOOS.KLOK2EEP", IN ELKE DOOS OEVtNDT ZICH EEN PRACHTIGE VERRASSING I Lange Singelstraat 171. is een artikel van vertrouwen en wordt door ons met steeds meer stjjgend succes verkocht. „Voor geen deskundige is bet een geheim dat de chemi bankroet gemaakt heeft op geneeskundig gebied. De mengsels die de chemie ons levert zyn werkeloos. Zy kunnen het leven niet onderhouden en de gezondheid niet herstellen. Wezenlijk heilzame middelen komen tot ons uit de plantenwereld. Het zyn de planten en de planten alléén, die in staat zyn de werkelooze, minerale stof in levendige zelfstandigheid te vervormen. De Sanguinose is een zuiver plantaardig extract. De Sanguinose bevat de levende, herstellende, voedende veer kracht opwekkende zelfstandigheid uit de plantenwereld. Die een lepel Sanguinose inneemt, neemt wezenlijk een zekere hoeveelheid levenskracht in zich op". Verkrijgbaar by Apothekers en Drogisten. SANGUINOSE kost f2,— per fl.per 6 fl.f 11,—'.; 12fl. f21, WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. Te Middelburg by N.V. v.h. C. A SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. VERREWEG DE BESTE EN VOORDEELIGSTE 2 UL O H a* Q> •O «3 £L O van Dr. DE PUYT. Te verkrijgen by den Heer VAN DE GARDE. Apotheker, Korte Noordstraat en by JULIANUS, Koningstr., M'burg Huismoeders By myn prima magere gek. Runderlappen a 55 ct., Gehakt 50 ct., Rollade en Stukjes 60 ct., Rosbief 65 ct. p. pond, verstrek ik spaarzegels voor gratis cadeaux voor de huishouding. Ook vorige bons blyven. COHEN; Gravenstr. geheel zuiver Wijnproduct der Fa. DESSAUX te Orleans, driemaal voor- deeliger in gebruik dan gewone azyn, zeer fijn voor keukengebruik, inmaak en mayonaise, Alleenverkoop voor Zeeland Wynimporteurs.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2