FLORALIA TIEN CENT tefe WITTE KAAS, BOEKEN ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. VAN BOVEN'S BRILLEN I8zijn toch 't goedkoopst. FEEST-CONCERT, D. C. Bouwense No. 49. Woensdag 8 September 1926. Dertigste Jaargang. Nauwkeurigheid. BEVONDEN VOORWERPEN. „VITAMIN", op Woensdag 8 September 1926 en op Donderdag 9 September 1926 M. B. B. P S. 0. A. P Jonge Konijnen piek-fijne bij JAC. L. A. OE LANGE, Heerlijke Edammer af 1.75 per heeie bol Kinderwagens. „VITAMIN", Prima Witte Kaas Volvette Kaas De Winkel De Zeeuwsche Boerin Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraa ©Itgevers 6 LITTOOIJ A 0L.THOFF. Postrekening 42280 Telefoon 238. Burgerlijke Stand van Middelburg Bevrijd u van die rugpijn! bij PAUL VAN SLUMS Co., Vlasmarkl K §7, NUddolhurg gn Gros. Cn Datah Advertsnti6n. Firma GEBROEDERS HILDERNISSE Geregeld versche gerookte Paling 25 en 35 cent per ons. Noordstraat C 33, Middelburg. ZIE ETALAGE. TENTOONSTELLING van BLOEMEN, PLANTEN, VRUCHTEN en GROENTEN In het SCHUTTERSHOF Donderdag 9 September 1926, des avonds 8 uur, De kaartenverkoop voor deelname aan de Haagsche Betooging op 19 September zal plaats hebben op VRIJDAG 10 SEPTEMBER a.s. des avonds van 8 tot 9l/2 uur in „V 0 0 R UIT" Nieuwstraat (Benedenvoorzaal). Afgevaardigden en spaarders hebben zich eveneens dien avond van kaarten te voorzien. Retourkaarten voor Zondag heen en terug f 4,55. Aanmelding voor collectief reisbiljet voor twee dagen Zaterdag en Zondag kosten f 6,30 per persoon (bij genoegzame deel name) moet uitsluitend denzelfden avond geschieden. DE BESTUREN. F. J. VAN AARTSEN, per ons van de H. A. S. te koop. PROFITEERT van den wegens opheffing der zaak. In alle afdeellngen buiten gewone koopjes. Alles Ie klas artikelen. Korte Delft G 3 en Filiaal F 25. P.S. Groote sorteerlng in ZEER GOEDKOOP. Salmen, Sardines. Ingem. Haring, Rolmops, Mosselen, Ansjovis en Garnalen en onze alom bekende fijne Genfsche Mosterd, koopt men in de Noordstraat C 33, Middelburg. 10 cent per ons. 14 cent per ons. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 et., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeelige voorwaarden. wi vi a Bu>a. „Mijnheer, het is een horloge, dat ik zelf gemaakt en geregeld heb", zeide George Graham van Londen tot een klant, die hem vroeg, in hoe verre hij zich op de juistheid van het uurwerk verlaten kon„neem het mede, waarheen gij ook wilt Indien gij na zeven jaren bij mij terugkomt en zeggen kunt, dat het vijf minuten voor of na heeft geloo- pen, dan geef ik uw geld terug." Zeven jaren later keerde de heer uit Indië terug. „Mijnheer", zeide hij, „ik kom u uw horloge terugbrengen". „Ik herinner mij onze afspraak" zeide Graham. „Laat mij het horloge eens zien. Wat mankeert er aan?" „Wel" zeide de man. „Ik heb het horloge nu zeven jaar gehad en het verschil met den waren tijd is al grooter geweest dan vijf minuten." „Zoo? In dat geval krijgt ge uw geld terug." „Neen, ik zou het horloge niet willen missen voor tienmaal de som die ik er voor betaald heb" zeide de man. „En ik zou voor geen geld mijn woord wilien breken" antwoordde Grahamdaarom betaalde hij het geld en nam het horloge terug, dat hij gebruikte als regulateur. Graham leerde zijn vak van Tam pion, den besten werktuigkundige van Londen, misschien van de ge- heelc wereldals zijn naam op een uurwerk stond, dan werd die naam beschouwd als een waarborg voor deugdelijkheid. Karakter is macht.. Toen iemand hem eens verzocht, een horloge te repareeren, waarop zijn naam valschelijk was gegraveerd, sloeg Tampion het met een hamer stuk en gaf den verbaasden bezoeker een van zijn eigen meesterstukken zeggende„Dit is een horloge, mijn heer, dat ik zelf gemaakt heb". Gra ham was de uitvinder van den com pensatie slinger, het echappement en het planetarium, welke geen van alle tot nu toe veel verbeterd zijn. De klok, die hij vervaardigd heeft voor het observatorium te Greenwich, loopt nu al honderd en vijftig jaar; toch behoeft ze slechts eenmaal in de vijf tien maanden geregeld te worden. Tampion en Graham liggen begraven in de Westminster Abdij, om de nauwkeurigheid van hunnen arbeid. o „Schilder mij juist zooals ik ben met wratten en al", zeide Cromwel tot den kunstenaar, die een wratje had weggelaten op het gelaat van den grooten man, denkende hem daarmede genoegen te doen. o „Ik herinner mij nog, dat je mijns vaders schoenen poetste", zeide een lid van het Lager Huis tot een ander, in de hitte van het debat. „Zeker", was het vaardig antwoord, „maar poetste ik ze niet goed o „Het is gemakkelijk te zien of de indigo goed is" zeide een oude dame. „Gij neemt maar een stuk en legt het in het water, en als het goed is, zal het zinken of drijven dat weet ik niet precies maar het doet er ook niet toe, dat kunt ge zelf wel zien." o Toen Wellington met doofheid werd gekweld, raadpleegde hij een beroemd geneesheer, die een sterk bijtend vocht in zijn oor druppelde; dit veroorzaakte een ontsteking, welke zijn leven in gevaar bracht. De dokter verontschuldigde zich, gaf zijn spijt te kennen en zeide, dat dit geval hem zijn naam zou doen verliezen. „Vol strekt niet", zeide Wellington, „ik zal er nooit over spreken." „Maar zult ge mij dan toestaan, u te blijven be handelen, zoodat de menschen mij hun vertrouwen - niet ontnemen?" „Neen", zeide de IJzeren Hertog „dat zou gelijk staan met een leugen." o Stephen Girard was de nauwkeurig heid in persoon. Degenen, die in zijn dienst waren, mochten niet in het minst afwijken van zijn gepantserde bevelen. Hij was van oordeel, dat men geen groot succes hebben kan, zonder in alles streng nauwkeurig te zijn. Ofschoon een zijner kapiteins hem verscheiden duizenden dollars had bespaard, door niet te voldoen aan den hem opgedragen last om een lading koffie te koopen, ontsloeg hij den man onmiddellijk, zeggende „Gij hadt mijn bevelen moeten gehoor zamen, al hadt gij mij ook geruineerd." Van een gedane belofte week hij geen duimbreed af. Men wist, dat op zijn woord niet „vrij goed" maar uitstekend te vertrouwen was. Niets liet hij aan het toeval over. Iedere kleinigheid in zaken werd met groote nauwkeurigheid berekend en beraamd Hij was even nauwkeurig en precies in de kleinste bijzonderheden als Napoleon toch schreven de andere kooplieden zijn meerderen voorspoed in zaken aan geluk toe. o „Er zijn vrouwen", zeide Filds, „wier steken altijd losgaan de knoo- pen, die zij aannaaien, vliegen er altijd af, al hebben die ook nog zoo weinig te verdurenen er zijn andere vrouwen, die dezelfde naald en den zelfden draad gebruiken, en gij moogt gerust aan fniar werk aan uw jas of vest trekken, gij kunt er geen knoop afkrijgen je leven lang". o „De jongen, die nauwgezet is, staat altijd in de gunst", zei President Tuttle. „Zij, die menschen in hun werk hebben, willen niet altijd op den uitkijk staan, alsof het schurken waren. Indien een timmerman steeds toezicht moet houden op zijn knecht, of een kassier de posten van zijn boek houder altijd moet nagaan, dan zal het werk wel goed zijn, maar dan kon hij het even goed zelf doen, als een ander daarvoor in zijn dienst nemen; en zeer zeker zal de princi paal zich zoo gauw mogelijk van zulk een knoeier ontslaan". Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Zakmesje, fantasiebroche, koperen pen en potloodhouder, kindermutsje, jongenspet, port. met inh. schroefsleutel, kindertaschje. b. Bij particulieren: rozenkrans, F. Ploe- gaert, Wilhelminastr. W 50; damestasehje met inh, mej. van Aartsen, Sehuifelstr. K 91rood balletje, N. Hamelink, Mei doornlaan W 152 vulpenhouder, H. van Zetten, Jacob Catstr. W 2; twee stads platen,, Niesthoven, Gravenstr. I 289; Damesparapluie, A de Kam, OudeKerkstr. B 78 gouden manchetknoop, Rooze, Se- rooskerke (Noordweg) A 49parapluie, de Bree, Oost-Indisch huis O 243 kinder- port. met inh., Pieterse, K. Noordstr, L 108 belastingplaatje, A. v. Beers,Baanstr. Q 245 damesbroche (goud), P. J. Wolf, Arn. Voetpad T 110; gymnastiekjurkje, Meulmeester, Wal B 103rozenkrans, F. Hamelink, Damp. str. O 205paar sokkenhouders, A. Dekker, Selsweg,R107; zilveren broche, A. J. Jongepier, Veersche Singel S 43 belastingplaatje, C. van Loo, L. Geere K 312 scheermes in étui, W. J. Net, Visclimarkt H 19jachthond, T. Goeman, Kapelstr. (Veere)moer van patentas, M. de Leeuw, Sleeperssingel Q 147kindertaschje met inh., L. v. Hecke, Spuistr F 107 5 postzegels, Bazel, Bogardstr. D 38; Damestasehje met inh., J. Hanegraaf, Damp. Singel F 219Da- mestasch met inh. P. M. Baflens, Dwars straat O 205 Lipssleutel, J. B. den Boer, L. Giststraat T 181groentenmand, Aar- noutse, Achtersinfel Q 125 Inlichtingen aan het bureau van politie alleen Zaterdags tusschen 7 en 8 uur n.m. Van 30 Aug.6 Sept. ONDERTROUWD J. H. P. Oors, 25 j. en S. van Aartsen, 23 j, P. W. Schonis, 41 j. en A. J. M. Bos, 42 j. P. J. Kwan- ters. 29 j. en W. P. van der Linden, 28 j. BEVALLENW. Go^hart, geb. Ba- rentsen, z. W. F. Goergen, geb. v. d. Lejjé, d. N. Roelse, geb. Osté, z. J. M. S. Moens, geb. Harthoorn, z. OVERLEDEN: G. Voorhans, echtge noot van H. M. S. Haecou, 77 j. Rugpjjn waarschuwt u, dat uw nieren verzwakt kunnen zijn Uit rugpijn blijkt dan, dat gij een specifiek niermiddel dient te gebruiken om deze belangrijke levens organen te versterken. Waag u niet aan uitstelBegin onmiddellijk Foster's Rug pijn Nieren Pillen te gebruiken. Dit mid del kan aan de nieren nieuwe kracht ge ven, zorg dragen voor goede bloedzuive ring, en rugpijn, blaasstoornissen, water zuchtige zwellingen, pijn in de spieren of gewrichten, matheid, vermoeidheid, zenuwachtigheid, duizeligheid en urine- stoornissen doen verdwijnen. Tal van mannen en vrouwen, die ge durende de laatste 25 jaren leden aan nierkwalen en de pijnlijke verschijnselen daarvan, getuigden, dat Foster's Pillen hun kracht en gezondheid herstelden. Aarzel nietDe werking van dit speci fieke middel is rechtstreeks op de nieren gericht, en als deze organen goed werken, wordt het bloed behoorlijk gezuiverd en krachtig. Daarom worden Foster's Rug pijn Nieren Pillen dan ook algemeen aanbevolen tegen rheumatiek, lendepijn, ischias, rugpijn en andere ernstige ge volgen van nierzwakte. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op bij apotheken en drogisten a f 1.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpiilen Maagpillen Zalf Algemeene Boekhandel, Muziek- en Kantoorboekhandel. Verkrijgbaar LEERBOEKEN, WOORDEN BOEKEN, ATLASSEN, SCHOOLAGENDA'S, TEEKEN- EN SCHRIJFBEHOEFTEN. Nieuwe geb. Stokvisch c 13 ct. p. ons ongefc. c 9 Holl. Bokking c 5 en 6 ct. p. stuk groote Zalmbokking e 8 en 10 ct. per stuk Holl. Haring 5 ct. per stuk van des namiddags 2.30 tot 4.30 uur eu vau 6 tot 8 uur van 's nam. 2—5 uur en vanaf 7 uur. ENTREEPRIJZEN. Woensdag 30 cent per persoon (met inbegrip Stedelijke Belasting)kindereu 10 cent. Donderdag van 2 tot 5 uur 10 cent per persoon en vanaf 7 uur 30 Cent per' persoon. De inzenders hebben op Woensdag vrij eniirée tot de Tentoonstelling op vertoon van een bij de inlevering der planten te verstrekken kaart. Gedurende de Tentoonstelling op Woensdag 8 September 1926 van 2.30 tot 4.30 uur Muziekuitvoering (Strijkorkest) in den tuiD, onder leiding van den heer A. CALATZ. Uitreiking van de Prijzen en Pfemiën iu de Schuttershofzaal op Woensdag 8 September 1926, des avonds 8 uur. Toegankelijk voor de Inzenders der Tentoonstelling. te geven door het Middelburgsch Muziekkorps, onder leiding van den heer JOH. II. CARO. Entreeprijs voor het CONCERT f0.30 p, p. (met inbegr. v. St. Bel.) BATTERIJEN. ZAKLAMPEN. FIETSLANTAARS. ELECTRISCH MATERIAAL. GAS- en PETROLEUM- VERLICHTINGS-ARTIKELEN. Lage Prijzen! Spanjaardstraat. TE KOOP. Adres Veersche weg T 260. en een S p a a r z e g e 1 cadeau is die LANGEVIELE 208. Adres Markt K 6. Korte Gortstraat.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1