BEGINT 2 SEPTEMBER. FIRMA H. L. HËNDRIKSË, Gravenstraat. - Zie onze Etalages. „I 'I f (Mor 't W. 1.. HOÖFTIAN ]r. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. SC" ZEER LAGE PRIJZEN. Hoofd huid PUROL VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. GEVRAAGD Vrijdag 3 September a.s. Een uitstekend Trio D.C.Bouwense, Mil laar Xaat. No. 48. Woensdag 1 September 1926. Dertigste Jaargang. GEVONDEN VOORWERPEN. Neemt a.s. Zaterdag Naaisters en Leerling-Naaisters MARKT. Lya-de-Putti en Wladimir Gaidarow. Gerookte Paling Gerookte Engelsche Sprot, „VITAMIN" Groote Pakdoozen Ruime Kelderwoning Pitriet Kinderwagen. Gezondheids-Matras „Auping". Denkt aan de Opruiming bij Te Huur een kleine nette Benedenwoning. Verschijnt 's Woensdag smiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraa Uitgever*: LI'f TOOI J A OLTHOFF, Postrekening 42280. Telefoon 238 Burgerlijke Stand van Middelburg Zaterdag 4 September 1926 School-, Schrijf- on Teeken- behoofton. T eekendoozen. Loermiddeien voor alle scholen. Schooltasschen. F. A. DE JONGE, F. J. VAN AARTSEN, TE KOOP. Prima vulkrachtige JAVA-KAPOK ZIE ETALAGE. Zich persoonlijk aan te melden Molenwater M 255-56. openen wij het speelseizoen 1926-1927 met de SUPERFILM De LAATSTE MEESTERSCHEPP1NG DER U.F.A. FILM MAATSCHAPPIJ IN 10 BEDRIJVEN. Naar de bekende Roman van Abbé Prévost. In deze zeer kostbare rolprent worden de hoofd rollen vervuld door de beminde filmkunstenaars: H. BORGMAN - PIANO. H. DOEWES VIOOL. B. VLEUGELS - CELLO. zal voor een zeer BIJZONDERE MUZIKALE ILLUSTRATIE zorg dragen. Twee voorstellingen per avond aanvangende 7 en 9 uur. Plaatsbespreking ook per Telefoon onder No. 410. W* ZONDAGMIDDAG 4 uur GROOTE MATINEE met mede werking van HET TRIO en volledig programma. Matinee prijzen. Noordslraat C 33. Eetserviezen, Ontbijtserviezen, Theeserviezen, Keukenrekken, Broodtrommels, Ganglantaarns, Theebladen, Gero Alpacca Tafel- en Dessertmessen, alles in zeer groote keuze aan extra lage prijzen. Groote voorraad in echt lederen Acten-, School- en Muziektasschen, Damestasschen. Vraagt prijsopgaaf. Kortedelft G 3 en F 25. Sollicitanten op voor het schoonhou den enz. der te openen School. VLASMARKT. Voordeelige aanbieding in Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 ct., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. RECLAME-WEEK ■'vVv'."1' fic, - w".'& »:v Wij vestigen'de aandacht op den goedkoopen (Artis)-trein 2e en 3e klasse van de stations aan de lijn VlissingenRoosendaal naar Den Haag en Amsterdam en terug, (naar Amsterdam met inbegrip van toegang tot Artis), op Woensdag 8 Septem ber 1926. Prijzen voor heen en terug Van de stations Vlissingen tot en met 's-Heer Arendskerke naar Den Haag 2e klas f 4,40; 3e klas f3,15; naar Amsterdam 2e klas f6,65; 3e klas f 4,90. Van de stations Goes tot en met Rilland Bath naar Den Haag 2e klas f3,70; 3e klas 2,65 naar Amsterdam 2e klas f5,95; 3e klas f4,40. Van de stations Woensdrecht tot en met Roosendaal naar Den Haag 2e klas f2,80; 3e klas f2,00; naar Amsterdam 2e klas f5,10; 3e klas f 3,80. In de prijzen naar Amsterdam is de entreeprijs voor Artis begrepen. De verkoop der plaatskaarten, tot een beperkt aantal, heeft plaats van Woensdag 1 Sept. tot en met Dins dag 7 Sept. 1926 tot 3 uur nam. of vroeger, indien het vastgestelde aan tal zal zijn uitgeven. Zij worden ver kocht door bovengenoemde stations en zijn op geen andere dan de ge noemde treinen geldig. Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. kinderport. met inh., twee boekjes, kinderpoppenwagentje, sponsdoos, mes, huissleutel, twee sleutels, sleutel van een melkbus, groene blouse, koperen ringetje. b. Bjj particulieren zilveren manchet knoop en portem. met inh. J. de Graaf, Korte Breestraat O 164wiel van een auto, A. Koopman, Schroeweg V 89 bril, W. Blokpoel, Reigerstraat A 115 haarkam, W. Polderman, Bagijnhof E 170sleutel, A. Vroegop, Zacb. Jansen- straat W 117sigarettenpijpje, Pieters, Vlasmarkt K 150 zilveren manchetknoop, J. den Engelscbman, 't Zand D 124 njjptang, L. de Jonge, Gravenstraat 1250 snoer koralen, G. Rinkel, St. Sebastiaan- straat L 77 kinderport., W. Stam, L. Giststraat F 162 heerenport. met inh. flubrechtse, Jacob Catsstr. S 121port. met inh. de Bree, 't Zand D 69 jongens- port. met inh. A. v. Aartsen, K. Giststr. A 124; belastingplaatje, M. C. Hamelink, Heerengracht M 191zijden das, P. F. Geers, Vliss. weg E 109 wit zakdoekje inh. eenig geld, A. v. Schelven, Neder- straat O 200gouden broche, v. Dalen, Molenwater M 252vrachtbrief, J. Hil- lebrand, Brigdamme B 56 port. met inh. Moolenbroek, Spanjaardstr. F 77port. met inh. Geense, Langeviele K 200. Inlichtingen aan het bureau van politie alleen Zaterdags tusschen 7 en 8 uur n.m. Van 2381 Aug. ONDERTROUWD: J. de Nood, 22j. en W. Dekker, 27 j. A. S. Oornelisse, 25 j. en J. Minderhoud, 22 j. A. J. de Graaf, 24 j. en H. P. de Kok, 27 j. BEVALLENA. J. Janse, geb. De Leeuw, d. P. C. Damen, geb. Corré, z. A. Knuijt, geb. de Bruine, z. OVERLEDENC. M. de With, wed. van H. Hendrikse, 82 j. H. Bedaf, d. 1 jaar. M. C. van Dalen, geh. met C. J. P. van de Ransou, 74 j. W. P. van der Weel, 87 j, weduwn. van W. A. Keiler. M. S. Davidse, 35 j, ong. d. (V olkszangschool).! Aangifte van nieuwe leerlingen op des namiddags 3—5 uur, in het Concert gebouw Singelstraat. HET BESTUUR. Uw Hoofdhuid wordt vrij van r°os en Uw haar wordt zacht en handelbaar indien U de gewoonte aan neemt om er des morgens een weinig doorheen te wrijven. LANGE BURG C 95. proef met mijn Luxe Brood- en Banketbakkerij, Balans, Middelburg. BATTERIJEN. ZAKLAMPEN. FIETSLANTAARNS. ELECTRISCH MATERIAAL. GAS- en PETROLEUM- VERLICHTINGS-ARTIKELEN. Lage Prijzen! Spanjaardstraat. ZE ZIJN GEKOMEN, de prima Duitsche Kachelkolen en le kwaliteit Bruinkolen (merk B). A. VAN RIET, v Oostkerkplein N 161. Geschikt voor landbouwers. Prijs billijk. Adres Denevers, Wijnhandel, Koorkerkhof, Middelburg. f 1,45, f 1,30, f 1,05, f 0,90 f 0,72 p. pond. Mag. „De Lelie", Korte Delft G 23. In „De Kleine Winst" koopt U voor 25 cent een pond zoete Fransehe Blauwe Druiven, Claps Peren vanaf 2 Kilo voor 25 et. en dagelijks versche Aardbeien. Lange Burg 11. Deze zeer mooie film geeft ons weer het veelbewogen liefde-leven van Manon Lescaut. „Manon Lescaut" is schitterend van spel, rijk van aankleeding, zooals er maar zelden films waren. bestaande uit de Heeren Wjj hebben besloten „EEN NIET ROOK-AVOND" per week in te voeren en wel DONDERDAG. Het strijkje begeleidt iedere voorstelling met uitzondering van DINSDAGAVOND. 25 en 35 cent per ons. zeer fijne, 25 cent per bos van 20 stuks. TE KOOP. Te bevragen Wal 58. TE HUUR. Adres Heerengracht M 33. Te koop een goed onderhouden Adres St. Jorisstraat L 122f. TE KOOP wegens plaatsgebrek zoo goed als nieuwe tweepersoons Adres Korte Burg A 33. De Schoolvereeniging uitgaande yan de Ger. Gem. te Middelburg roept b\j deze Leden der gemeente kunnen zich bier voor schriftelijk aanmelden bij den Secre taris. P. PIETERSE, Secr. Adres Bellinkstraat G 195.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1