Bij JAC. LI DE LANGE, Langende 208 ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. MOEDER, noïenaan volgens aanwijzing op Amaèmmti de verpakking. C. JOZIASSE'Wz. No. 47. Woensdag 25 Augustus 1926. Dertigste Jaargang. De witte pruik. GEVONDEN VOORWERPEN. fVSevrouw! VERHAGEN's W. P. SPIJERS, Markt, Mag. DE HONDT, Dam. WITTE KAAS voor één dubbeltje per ons. Prima Edammers voor f1,75 per heele bol. Eerste Eloctriiche Schoenmakerij, Dampoortstraat 205. W. A. DËRIJCKEJr., Krommeweele K 107-109, EEN WIJS MAN OVERWEEGT ZOOWEL KWALITEIT ALS PRIJS EN KOOPT EEN VELQ WASCHMACHINE Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgevers? LITTOOIJ ék OLTHOFF Postrekening 4:2280 Telefoon 238. Burgerlijke Stand van Middelburg Advertentiën. Neem U eens proef met - IETS FIJNS. - 30 cent per ons. BREIEN en AANBREIEN van Kousen, Sokken in alle kleuren, is Machinale Breierij Volderijlaagte 77. ZIE ETALAGE. koopt U een heerlijke, fijne Wederverkoopers aanzienlijke korting. Uw leven willen geven gezondheid Meestal voldoende Kindermeel M olenaar's Mans Zolen en Hakken f 2,20 Vrouwen Zolen en Hakken f 1,45 Kinderwerk naar grootte. Aanbevelend, Vereeniging voor Voortgezet Nijverheids Onderwijs Middelburg. V. N. O. Vlissingen. Werktuigbouw, Bouwkunde, Electrotechniek, Schilderen, Meubelmaken, benevens voor de opleiding diploma Landmachinist te Middelburg op Zaterdag 28 Augustus, des-namiddags van 2 tot 4 uur en Woensdag 1 September des avonds van 8—10 uur, in het Militair Tehuis, Nieuwstraat. Alle correspondentie te richten aan Postbox 46, Middelburg. MIDDELBURG. ïwee-persoons Matras driedeelig met schuine Peluw en twee Kussens van Gestreept Siorus 41 gulden, Gebloemd Damast 44 gulden. Stroo Matrassen prima linnen, zuivere vulling, vanaf f 5,50 per stel. ZIE DE UITSTALLING. Langodelft A 90-91 Middelburg. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 ct., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. K®aHaHW«8fl8aB0W«3BMI5t«R*WSaR^ Het was nog in den tijd toen het deftig was voor hoogwaardigheids- bekleeders, ministers e. a. aan h :t hof pruiken te'dragen. Toen, opeen dag, stierf een der ministers. Daar de haren van zijn pruik blonken van zilver witten glans en de pruik boven dien niet valsch was, werd het hoofd tooisel den doode afgenomen, om on der de bloedverwanten verdeeld te worden. De hofjuwelier kreeg de opdracht veertien zware .medaillons te ver vaardigen en het haar gelijkertijd er in te verwerken. De juwelier legde de glanzende pruik in een lade van zijn toonbank die nog andere kost baarheden bevatte en begaf zich daarop aan den arbeid. Toen de medaillons gereed waren, opende de goudsmid de schuiflade, om de pruik te voorschijn te halen maar de pruik was verdwenen. Vrouw, kind en dienstmaagd werden er bijgehaald en aan een streng ver hoor onderworpen. Eindelijk bekende des goudsmids zesjarige zoon, dat hij, toen hij de kans had schoon gezien, de pruik uit de lade had weggenomen, daarmee gepeeld had en dat bij dit spel de huispoes toevallig zijn kame raad geweest was, dat beiden de pruik ieder aan een eind hadden vastgehad, dat de kat eindelijk, winnares was ge bleven, met den buit de plaat had geboetst en dien hier of daar in vei ligheid moest hebben gebracht. Dit was alles, wat er van te weten was te komen. De straf volgde de beken tenis op den voet, de kat kreeg een trap en de knaap een pak op zijn broek, zoodat in deze richting al het noodige geschiedde, alleen de pruik kwam daarmee niet voor den dag. Voor den meester juwelier en goudsmid was deze geschiedenis hoogst pijnlijk. Zijn goede naam, zijn heele reputatie hingen aan het haar. In gedachten zag hij reeds den eenen klant na den anderen zich ontvallen, zag hij zich aan den rand van zijn verderfwant wat moest de wereld van een juwelier denken, die hem toevertrouwde voorwerpen van waarde niet beter wist te bewaren, zoo slor dig er mee was, dat een kind en een kat konden spelen met 't eenige, wat van een onder de grooten der aarde overgebleven en bestemde geweest was om als reliquie van geslacht op geslacht in een der schitterendste familiën over te gaan Een besluit moest genomen wor den en radeloos maakte dit de juwelier nog niet. Alles kon nog goed afloopen als er maar soortgelijk haar te vinden was; en zulk haar moest gevonden worden. Hij doorliep de straten der stad en monsterde nauwkeurig het haar van elk mensch dat hem tegen kwam, maar vergeefs. Hij bezocht alle arm huizen en gestichten, want het kon toch niet falen, dat in de wijkplaatsen der armoede zich de eenige schat be vinden moest, die rijk en arm gemeen schappelijk bezitten, het zilveren haar van den ouderdom. Hij vond meer of minder grijze hoofden, maar geen zoo sneeuwwit als dat des ministers. Troosteloos keerde de juwelier naar huis eerug. Nu was hij letterlijk ten einde raad. Wat blijf je toch lang uit! riep zijn vrouw hem toe. De boot, die we besteld hebben, wacht al meer dan een uur op je. De mand met proviand is er al lang ingedragen en ik heb een heerlijk maal eten klaar gemaakt, ging zij voort, in de hoop dat dit ver lokkend vooruitzicht de rimpels op het voorhoofd van haar man zou kunnen glad strijken. Men had namelijk den dag voor de onzalige ontdekking plaats vond het besluit genomen een plezier tocht op de rivier te maken en dan een paar uur hier of daar in 't gras te gaan picnikken. Bootmaal etenherhaalde de pater familias grimmig. Ik bevindt me eer in de stemming in de rivier zelve dan in de boot te springen, eer mezelven door de paling te laten op eten dan er zelf mijn maal mee te doen. De boottocht kon evenwel niet af- afbesteld worden en de familie stak dus van wal, het breede water op, maar zelden wel werd in een zoo naargeestige stemming een pleizier- vaart op het heldere water aangevan gen. Eindelijk legde men aan eet groen, schaduwrijk plekje van den oever aan, spreidde een tafellaken over het gras uit, waarop het meegenomen maal werd neergezet en alles deed de vrouw wat in haar vermogen was om haar lieven man het diner zoo aangenaam en prettig mogelijk te maken en zijn onrust en zorgen weg te nemen. Na het eten nam de 'vrouw het kind bij de hand en begaf zich er mee naar de naaste boerderij, om daar verlof te vragen haar koffie te mogen zetten. De man zocht intusschen de schaduw van een boom op, legde zijn nieuwen stroohoed naast zich neder, vleidde zichzelf in het gras en sliep, wat irt ieder geval wel het beste was, dat hij doen kon. Na een dutje van een kwartier werd hij door een krakend geluid dicht naast zich gewekt. Hij sloeg zijn oogen op en bemerkte een prachtigen bok, die in voorname rust zijn middagmaal deed en voer zijn diner, gelijk de goudsmid tot zijn schrik en ontzetting bemerkte diens nieuwen stroohoed uitgekozen en reeds half naar binnen gewerkt had. Vol van waarlijk gerecht- vaardigden toorn greep de man den bok bij den witten baard, doch het moedige dier kampte met alle macht tegen zijn belager. Midden in dit tweegevecht sloeg de man zich voor het voorhoofd en stiet een kreet uit, die een Indiaan eer aangedaan zou hebben. Hij had een idee. Zijn tegenstander den rug toekeerend, liep hij naar de boerderij, door den woedenden bok achtervolgd, zoodat hij bijna op zijn hoofd in de keuken van de boerin terecht kwam. Wien behoort die bok buiten hijgde hij ademloos. Bij alle heiligen I dat is de onze antwoordde de boerenvrouw. Waf moet die bok kosten Ik wil den bok koopen, ging de goudsmid in een adem voort. Of beter nog, ik heb alleen zijn sik noodig en geef er vijftien gulden voor Het resultaat van de onderhande ling in de keuken was, dat de boerin en de goudsmid jacht op den bok met den sneeuwwitten sik maakten. Nauwelijks hadden zij het dier gevan gen, of de prachtige baard was het volgend oogenblik zorgvuldig in den binnenzak van den goudsmid opgebor gen. De terugtocht naar de stad, ofschoon zonder hoed, was heel wat vroolijker dan de heenreis. Nadat hij thuisgeko men was, nam de goudsmid de veer tien medaillons, sloot zich in zijn atelier op en den volgenden dag bracht hij de kleinoodien zelf naar dengeen, die ze besteld had. Hij ontving natuur lijk zijn volle geld en niemand ver moedde, dat de zilveren haarlokken in de sieraden tot den sik van een bok hadden behoord. Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. een wit kinderschoentje, broche met steentjes, spoorwegkaarfje Antwerpen Esschen, speldje GerefjKnapen Vereen., potlood, bruine kinderport. met inhoud, sleuteltje, broche, lorgnet, zwarte'dames- hoed, vlieger met touw, manchester jon gensjas met wat ondergoed, pakje met inhoud. b. By particulieren: rjjwielbel. plaatje in etui, M. Francke, Seisweg R 83een duif, N.N., Korte Noordstraat E 50 badhanddoek en zwembroek gem. 642, Schippers, Rijksveldwachter Serooskerke; koperen gewicht (2 ons) en huissleutel, J. Boon, N. Oosterschestr. N 176 vul pen, G. J. v. d. Weele, Gortstraat K 28 briefopener (oud zilver), J. Wiegel, K. Geere K 318nieuw handtaschje met inh., Vreeken, Bagjjnhof E 144een paar schoenen, Boel, Goesehe Korenmarkt P 56 zilveren sierspeld, J. v. Waegeningh, Loskade P 261 doublé broche, Juffr. Lomans, Ganzegang O 21geldstuk, Adriaanse, Sleperssingel Q 314 knipmes, (wit been heft), C. de Plaa, Veersche weg T 135; snoer koralen, J. v. d. Pas, Eigen- haardstraat P 234; rjjwielbel. plaatje in etui, Chr. Zeeveld, Korte Geere K 345 fototoestel, C. Geertse, Wal B 62; zakje met inh., Akkermans, Veersche weg T 241leeren muts, F. Over weel, Pluim- straat E 167giacé dameshandschoen (zwart), M. J. Step, Korte Geere K 334 pakje zeeppoeder, D. Poppe, Dampoort singel T 186. Inlichtingen aan het bureau van politie alleen Zaterdags tusschen 7 en 8 uur n.m. Van 1623 Aug. ONDERTROUWD: A. C. Bernard, 27 j. en P. de Munck, 25 j. C. A.H. van Bjjlevelt, 24 j. en S. Ooms, 26 j. GETROUWD: I. Hamelink, 28 j. en 0. Labruijere, 24 j. J. Zwigtman, 22 j. en J. I. de Witte, 19 j. BEVALLEN: F. Warmoeskerken, geb. v. d. Luitgaarden, z. M. E. Poortvliet, geb. Malgo, d. A. E. J. Mandemaker, geb. Bosman, z. S. S. Nortier, geb. Ja- kobsen, z. OVERLEDENC. Haajj, geh. met J. Overweel, 76 j. S. Lutejjn, geh. met J. v. d. Bosse, 65 j. J. P. van Maaren, wed. van J. G. Meyer, 73 j. S. E. Adams, wed. van J. I. Nierse, 83 j. A. J. Eiff, 76 j. gehuwd met W. J. Petiet. Het beste adres voor U zoudt voor de en het welvaren van Uw kleine schat. echter is het Uw kindje te voeden met Vraag gratis brochure aan P. MOLENAAR Co., WESTZAAN. INSCHRIJVING van Cursisten vóór de met Sep tember aanvangende Normaalcursussen in de Namens het Bestuur, de leider, G. WAGENVOORDE. -,3 VERREWEG DE BESTE EN VOORDEELIQSTE Verkocpdepöt i

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1