I 1D 51. Middel' HUISMOEDERS „OLD ENGLAND". ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. Mode-Vakschool, Baanstraat. No. 4 Woensdag 18 Augustus 1926. Dertigste Jaargang. O® belooning der volharding. deze week Eierkolen, Zonnebrand Kloosterbalsem Fransche Appelwijn. Denevers Frères, hebt U ze geproefd de bekende Ze kost 20 cent per stuk en is zeer fijn van smaak. Vraagt ze Uwen winkelier en bewaar de bons. Het is de beste Brabantsche koek HEEREN-MODE MAGAZIJN. Restanten Zomergoederen. Heeren- en Jongens Overhemden - Fantasie Sokken Maco Ondergoederen - Dassen. ZIE ETALAGE. HOEK HEERENSTRAAT. ZIE ETALALAGE. Begin September aanvang van den nieuwen cursus N. v. d. WOESTIJNE, Baanstraat. Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kannen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat OJitgeversj LITTOOIJ ©LTfiOFF, Postrekening 42280. Telefoon 238» Burgerlijke Stand van Middelburg Advertentiën. ZIE ETALAGE. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.600 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. LANGEDELFT H 4. MIDDELBURG. in Patroonteekenen, Knippen en Naaien voor Dames en Meisjes. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 ct., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. By abon nement voordeelige voorwaarden. „Ik. had geen andere boeken dan hemel en aarde, die voor allen open liggen", zeide Bernard Palissy, die in 1828, op achttienjarigen leeftijd zijn woning in het Zuiden van Frank rijk verliet. Ofschoon slechts glas schilder, had hij de ziel van een kunste naar, en het zien van een sierlijk Italiaansch kopje bracht een geheelen ommekeer in zijn leven teweeg van dat oogenblik af werd het besluit om het email te ontdekken, waarmede het was verglaasd, een hartstocht in hem. Maanden en jaren lang deed hij allerlei proeven, om de stoffen te leeren kennen, waaruit 't glazuur was samengesteld. Hij bouwde een oven, die niet aan het doel beantwoordde, toen een tweeden, en verbrandde zoo veel hout, bedierf zooveel chemicaliën en gewone aarden potten, en verloor zooveel tijd, dat het gebrek voor zijn deur stond en hij genoodzaakt was, zijn proeven in een gewonen oven te doen, bij gebrek aan middelen om de vereischte brandstof te koopen. Een volkomen mislukking was het gevolg, maar hij nam onmiddelijk het besluit, alles nog eens over te doen en spoe- had hij driehonderd stuks gebakken, waarvan er een met prachtig email was bedekt. Om zijn uitvinding te volmaken, bouwde hij nu een glas oven, waarvoor hij de steenen zelf aandroeg. Eindelijk kwam de tijd om een proef te nemen maar ofschoon hij zes dagen lang stookte, wilde zijn email niet smelten. Al zijn geld was op, maar hij leende wat en kocht meer potten en hout en trachtte een beteren gloed te krijgen. Wederom legde hij nu zijn vuur aan,maar toen zijn voorraad brandstof was ver teerd, had hij geen beter resultaat verkregen. Nu rukte hij de palen van zijn tuinhek uit den grond en stookte daarmede zijn vuur, maar te vergeefs, Daarop volgden zijn meubelen, doch met even weinig resultaat. Toen brak hij planken uit en eindelijk het email smalt. Het groote geheim was ontdekt. Volharding had weder getriomfeerd, o—o C. C Coffin zegt, dat in Februari 1492 een arm, vóór zijn tijd vergrijsd man, wiens hoofd van moedeloosheid tot bijna op den rug van zijn ezel gebogen was langzaam de schoone poort van het Alhambra uitreed. Van jongs af aan had hem het denkbeeld bezield, dat de aarde rond was. Hij geloofde, dat het stuk bewerkt hout, dat vierhonderd mijlen ver in zee werd opgevischt, en de lijken van twee mannen, die zoo hemelsbreed ver schilden van andere menschelijke wezens, uit onbekende streken in het westen naar de kusten van Portugal waren gedreven. Maar zijn laatste hoop om hulp te krijgen voor een ontdekkingsreis was vervlogen. Koning Johan van Portugal had onder den schijn van hem te zullen helpen, in het geheim een eigen expeditie uit gezonden. Hij had gebedeld, land en zeekaarten geteekend, om zich tegen gebrek te vrijwaren; hij had zijn vrouw ver loren zijn vrienden hadden hem krank zinnig genoemd en hem verlaten. De raad van wijze mannen, door Ferdi nand en Isabella bijeengeroepen, had gespot met theorie, om het Oosten te bereiken door het westen in te zeilen. Maar de zon en de maan zijn rond", zeide Columbus; „waarom dan de aarde niet „Indien de aarde een bol is, wat houdt haar dan staande?" vroegen de wijze mannen. „Wat houdt de zon en de maan staande vroeg Columbus. „Maar hoe kunnen de menschen loopen met het hoofd naar beneden en de voeten naar boven, als vliegen aan den zolder?" vroeg een geleerd doctor„hoe kunnen boomen groeien met de wortels in de lucht?" „Het water zou uit de vijvers loopen en wij zouden van de aarde af vallen", zei een ander wijsgeer. „Deze leer is tegen den Bijbel, die zegtHet uitspansel strekt zich uit als een teht natuurlijk is de aarde plathet is louter ketterij, te zeggen, dat zij rond is", zeide een priester. Wanhopig verliet hij het Alhambra, met het plan om zijn diensten aan te bieden aan Karei VII, toen hij een stem hoorde, die hem bij zijn naam riep. Een oud vriend had Isabella gezegd, dat het haar regeering, voor weinig kosten, luister zou bijzetten, indien datgene wat de zeeman geloof de, bleek waar te zijn. „Het zal ge daan worden", zeide Isabella. „Ik zal mijn juweelen verpanden, om het geld te krijgen. Roep hem terug". Columbus keerde zich om, en met hem de wereld. Geen matroos wilde vrijwillig meegaan; daarom werden zij door den Koning en de Koningin gedwongen. Toen zij drie dagen hadden gevaren in schepen niet veel grooter dan vis- schersvaartuigen, gaf de Pinta een noodsein, omdat het roer was wegge slagen. De matrozen werden door schrik bevangenmaar Columbus bracht hen tot kalmte, door hun de hoop voor te spiegelen op goud en edelgesteenten in het land, dat hij ging ontdekken. Tweehonderd mijlen ten westen vau de Canarische eilanden hield het kompas op, naar de Noord ster te wijzen. De matrozen zijn op het punt tot oproer over te slaan maar hij zegt hun, dat de Noordster niet precies naar het Noorden wijst. Drieëntwintighonderd mijlen van het moederland, ofschoon hij hun wijs maakt, dat de afstand slechs zeventien honderd mijlen bedraagt, drijft een bessenstruik langs het schip heen, landvogels vliegen in hun nabijheid, en zij visschen een wonderlijk uitge sneden stuk hout op. Den 12 October wappert de Castiliaansche vlag boven de eilanden in het verre Westen. o Wanneer een Oost-Indische knaap de behandeling van den boog leert, moet hij zich drie maanden erin oefe nen, de pees tot aan zijn oor trekken, vóór hij een pijl mag aanraken. Allen zijn bekend met de ongelukken van Carlyle, terwijl hij bezig was zijn „Geschiedenis der Fransche Om wente ling" te schrijven. Nadat het eerste deel voor de pers gereed was, leende hij het manuscript aan een buurman, die het op den vloer liet liggen, en het dienstmeisje nam het op en maakte er het vuur mee aan. Dit was een bittere teleurstelling, maar Carlyle was er de man niet naar-, iets op te geven. Na verscheidene maanden honderden autoriteiten geraadpleegd en vele manuscripten bestudeerd te hebben bracht hij ten tweeden male voort, wat in weinig minuten verbrand was. Abdulon, dè natuurkundige, had met geweer en schetsboek twee jaren doorgebracht in de bosschen van Amerika, om teekeningen van vogels te maken. Dagrna borg hij ze zorg vuldig weg in een kist, die hij dicht, spijkerde en verliet de bosschen. Toen hij na eenigen tijd de kist opende, vond hij een rattennest in zijn prach tige teekeningen, welke tot de laatste toe bedorven waren. Het was een verschrikkelijke teleurstelling, maar Abdubon nam nogmaals geweer en schetsboek op en trok wederom de bosschen in. Ten tweeden maal maakte hij zijne teekeningen, die nog beter waren dan de eerste. o Een onderwijzer was bezig eenige jongens te drillen in de moeilijke verzen van het derde hoofdstuk van Daniël. Toen zij het hoofdstuk voor de derde maal lazen, kwam een leer ling, die gauw den moed liet zakken, aan de namen Sadrach, Mesach en Abednego, en hield plotseling stil, terwijl hij moedeloos zeide „Meester, daar heb je die drie kerels weer." Wij kennen allen menschen genoeg, die vrij goed schijnen te vorderen tot zij weer „aan die drie kerels" komen, ophouden en niet verder willen gaan, voor die moeilijkheid uit den weg is geruimd. Van 9—16 Augs. GETROUWD: H. F. Slootmans 26 j. en 0. van Wezel 24 j. H. A. Joosse 21 j. en P. A. Hainelink 20 j. H. de Nooyer 22 j. en K. M. Wanderen 25 j. BEVALLENC. J. de Visser geb, Quist d. C. J. A. van Roeyen geb. Boke- laar d. O. Bastiaanse geb. van den Broek d. W. van Heyl geb. Geertse d. J. H. Ri- vière geb. Haentjens Dekker d OVERLEDENP. van Sparrentak geb. met M. C. Poerstamper, 68 j. I. Bak wedn. van J. Maartense, 90 j. F. M. Baars wed. van Th. Machielse, 85j.W. Sanders wed. van C. E. de Plaa, 90 j. A. E. Dronkers man van P. Blokpoel, 59 j. VERWACHT gedurende de lossing verminderden prijs. J. C. BURRINK. smetten, puistjes, oude en nieuwe wonden genezen spoedig met AKKER's Geïmporteerd uit Normandië. Verkrijgbaar zoet en droog, iets fijns gezond en GOEDKOOP. Ook aanbevolen door H.H. Doctoren als geneeskrachtige Wijn, tegen jicht, rheumatiek, aderver kalking en constipatie. Vervangt alle beste wijnen en medicijnen. Per flesch slechts fl. I. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs MIDDELBURG. Een telefoontje op Woensdagmorgen maakt bet mogelijk, dat door middel van „De Faam" geheel Middelburg en Walcheren weet wat U adverteert. (No. 238.) Zeelandia Koek. Tevens wordt er bij voldoende deelname een NAAI- en HANDWERK- CURSUS aan verbonden, voor Meisjes van school, vier middagen in de we^k. Lesgeld hiervan bedraagt f 3,per maand. Aangifte van Leerlingen bij de Directrice

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1