De feriete vrouw, Boorden, MMmen Meiien. Stop Die Jeukt Kloosterbalum F. PP Aleiip's Kayser, de beste van alle. Dure tijden. - Groote zorgen. i I Een Kop met Sehotel I NIEUW ENGELAND, Een volt Tan tind Muggebeten HUISMOEDERS ÜJtLiEU. Administratie. EEN GULDEN VAN NELLE's Thee is de voordeeligste en lekkerste. ROOD MERK per half pond 70 cent PAARS MERK per half pond 65 cent (Hoog fijn) 6R0EN MERK per half pond 50 cent (Fijne aroma) i CADEAU Üoter Handel W. A. DE RIJCKE Jr., Krommeweele K 107-109, Voor soliede, degelijke en goed~ koope Kteeding gaat men naar Pagazijn J. GERRlTZEfi. SANGUINOSE uit kruiden bereid. Seisweg 11235 - Tel. Int. 353 - Middelburg Losse Bloemen - Bloemwerken. Groote en Jardinière Varens. Ruime keuze in PALMEN en andere SIERPLANTEN. Diverse Bloeiende Planten. - Sierkurk. Makart-Artikelen. Billijke Prijzen. vol kracht en pit, Hef beste adres voer het opdoen van ia BREE E 215. el Lil R. J. P. HEEROLDT, dat de zwelling voorkomt, dat den jeuk dadelijk stilt, dat ontsmet, zuivert, geneest AKKER's U gebruikt toch natuurlijk VAN NELLE's THEE en U bent natuurlijk tevreden over de prima kwaliteit. Vraagt Uwen winkelier VAN NELLE's Koffieboonen of gemalen in pakjes van een ons of half pond. en andere soorten. De achteretiquetten der V2 ponds pakken kunt U bewaren. Voor 40 achteretiquetten krijgt U een mooi sprookjesboek voor de kinderen. H.H. winkeliers kunnen Van Nelle's artikelen aan fabrieksprijzen krijgen bij Ze is /n c/e wo/ken Met Jf mooie ioi/et. Ze kreeg'7 bij de Ktok zeep /y En heefï" cfa&rom zoo n pret. i t Gebruikt voor Uw Ontbijt uu Is een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende contröle van het Scheikundig Bureau van den Heer J. 6. VAN OER HARST. C. VAN DE VEN, OPFOKVOEDER VAN PENH/VC van Vrijdag 13 Augustus tot en met Donderdag 19 Augustus e.k. DE AMSTERDAMSCHE MIDDELBURG. Twee-persoons Matras driedeelig met schuine Peluw en twee Kussens van Gestreept Storus 41 gulden, Gebloemd Damast 44 gulden. Stroo Matrassen prima linnen, zuivere vulling, vanaf f 5,50 per stel. ZIE DE UITSTALLING. I Langedelft 147, Middelburg. Voor soliede personen ook op gemakkelijke betalingsconditiën. Aanbevelend, jm wm Zuiver plantaardig versterkingsmiddel. SANGUINOSE Hcmmn De verstopte vrouw dient te wor den beklaagd. Zp is ongelukkig, want haar schoonheid, gezondheid en karakter z(jn aangetast. De verstopping vernietigt de schoonheid. Een verstopte vrouw heeft alras de mooie, frissche kleur verloren waarover zij zoo fier was. Haar ge laat krijgt een geel galachtige kleur, of bedekt zich met leelijke puistjes. De verstopping vernietigt de gezondheid. De verstopte vrouw heeft geen eetlust meer, verteert moeilijk, slaapt slecht, is onderhevig aan schele hoofdpijn, heeft in plaats van een zuiveren, een onwelriekenden adem. De verstopping vernietigt de goede luim. De verstopte vrouw is aanhou dend voor een nietigheid zenuw achtig, zij maakt zich kwaad en wordt onver dragelijk voor de per sonen, die haar omringen. Daar zij slecht slaapt, staat ze iederen och tend slecht geluimd op en verricht moedeloos haar werk. Het eenig doeltreffend genees middel voor de verstopte vrouwen zijn de Purgeer- en Bloedzui verende pillen van Apotheker H. VAN AKEN, Specialist te Selzaete, België. Apotheker VAN AKEN,s pillen zuiveren de maag, ontsmetten de ingewanden en zuiveren het bloed. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in doosjes van 60 cent. Let bij aankoop vooral op de hand- teebening H. VAN AKEN, opdat U de echte ontvangt. Importeur SCHÜLTE THIEME, Postbus 55, Middelburg. Net persoon, algemeen ontwikkeld, in het bezit akte Boekhouden, belast zich gaarne met het inrichten, bijhouden en controleeren van Boekhoudingen. Brieven onder No. 12 bureau van dit blad. Waarom nog langer lijden als genezing mogelijk is 1 Qa geen nieuwe nacht of dag meer in, gedurende welke gij door on dragelijke jeuk gefolterd wordt.Waarom Uwe gezondheid ondermijnen, wanneer één aanwending van D.D.D. de ergste aanval van jeuk en prikkeling binnen een paar minuten doet ophouden. Bedenkt wat het beteekent na dagen vol marteling en nachten zonder slaap te bemerken, dat Uw huid niet meer branderig is, maar heerlijk koel.In alle gevallen geeft D.D.D. verlichting. D.D.D. in flac. d f. 0.75 en 2.60. D.n.D, zeep a f. 1.- bij alle apoth. en drog. of per flesch met GLAS RIETJES CADEAU voordeeligste. Reeds in GISTSTRAAT - MIDDELBURG. 20 verpakte is de fijnste en 1889 bekroond. IAls de muggen U plagen of reeds hebben gestoken, als gij niet kunt slapen van den gruweljjken jeuk der opgezwollen muggebeten, grijpt dan toch dadelijk naar het ideale middel tegen muggebeten, Wrjjf U in met Kloosterbalsem vóór 't naar bed gaan, dit houdt de muggen op een afstand. Zjjt gij I reeds gestoken, dan dadelijk Kloos terbalsem er op. Gaat niet op reis zonder een potje Kloosterbalsem, een huisapotheek op zichzelf, on overtroffen bjj alle wonden, ontvel lingen, zonnebrand, doorloopen enz. Alom verkrijgbaar, f0,60 per pot. KOOP EEN DOOS. KLOK2EBP tN £LK£ OOCS BEVINDT ZfCN EEN PRACHTIGE VERRASSING t•'•SV.i.'f-ArJjSÏ"KW»5»s Lange Singelstraat 171. WAAGT HET UW winicelier^, TRW Wjj geven U bij aankoop van slechts f 1.50 boodschappen w.o. V2 pond Margarine (Roomboter en Suiker uitgezonderd) tsm> m B1MI" a Middelburg, Gravenstraat 258. Vlissingen, Bellamypark 28. PP ACA'; - A V'v:iiS 'j fe». A Voor allen die zich zwak en lusteloos gevoelen; die spoedig ver moeid zjjnljjden aan slepende maagcatarh en slechte spijsvertering die uitgeput zijn tengevolge van lichamelijke of geestelijke vermoeienis last hebben van slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, pijn in rug of lenden, is de het aangewezen middel. Sanguinose verrijkt heel spoedig het bloed, en geeft daardoor nieuwe kracht aan de uitgeputte organen geeft eeu gezonden eetlustver oorzaakt eene algeheele levensopgewektheid. Prijs per flesch f26 fl. f 11. 12 fl. f 21 Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co, De Riemerstraat 2c4. Den Haag. Te Middelburg bp N.V. v.b. C. A. SCHÜLTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. is het kind dat M o 1 e n a a r's K i n- d e r m e e 1 in z'n flescbje krijgt. Geen slap, papperig kindje, met neiging tot Engelscbe ziekte, doch een baby die kraaiend van genot met armen en beenen slaat. Een spartelend hoopje menschengeluk. Vraagt attestenboekje aan P. MOLENAAR Co., WESTZAAN.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4