van Handen en Gelaat icri sqt d verKrijgt men door Union "SS?* m ts koor jongste bediende JOBpfll Weet Gij wei, dat „DE FAAM" te Middelburg huis aan huis bezorgd wordt? En bovendien op de Walcliersche|dorpen D. C. Bouwense D. C. Bouwense Union Seeft öegröoble zekerheid DAMESTASCHJES Echt Lederen Actentasschen Muziek- en Schooltasschen. Kinderwagens Poppenwagens, Looprekken Kinderstoelen Vliegende Hollanders Loopschaatsen Kruiwagens Trekwagens. Een FlessGhen-Kurkmachine Iemand gevraagd een netten Jongen, Meisje gevraagd Dagmeisje gevraagd. Dagmeisje gevraagd. Meisje gevraagd flinke Dienstbode, Dienstbode, Dienstbode, net Meisje Net Dagmeisje Ligtent Korte Delft G 3 en F 25 heeft een enorme sorteering in in de allernieuwste modellen ZEER LAAG GEPRIJSD. vanaf f 2.60. „RUTH;en NAOMI". ürfPRIJSfOO CENT. Met Premieboek :!Hl ZEEBERG, IN ZIJN KRACHT, f 1,55. Uitgave van D.^H.fLITTOOIJ Azn., Terneuzen. Advertentie-Bureau LITTOOIJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van ADVERTENTiËN in alle Bladen. (Autopeds) Zeer goedkoop. Korte Delft G 3 en F 25. MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten75-«t- Laxeer-Tabletten60**- Hoofdpijn-Tabletten ©H*- Bij een Kassierskantoor hier ter stede kan een voor loopwerk, (Zaterdagsavonds). gevraagd, die reeds een goed in gevoerd huishoudelijk artikel, kun nen plaatsen. De Ver. „HET GROENE KRUIS" te Veere wil een voor longlijders koopen. DATUMSTEMPELS, HANDTEEKENING- STEMPELS, NUMMERSTEMPELS, HORLOGESTEMPELS, NIKKELEN ZAK- DOOZEN MET STEMPEL, LAKSTEMPELS, DOOSJE MET ZES KANTOORSTEMPELS, STEMPELCIJFERS IN VERSCHILLENDE GROOTTEN, ALPHABETS IN VERSCHIL LENDE GROOTTEN, GEEMAILLEERDE NAAMPLATEN WORDEN SPOEDIG EN GOEDKOOP DOOR ONS GELEVERD. LITTOOIJ O MUH OFF, SPANJAARDSTRA AT MIDDELBURG ■'.A;- w-.'Vf .'V* MOOIE HUID i W iNU UW -iM&ik Op groote of kleine tochten gaat er niets boven een rij wiel. waarop vertrouwen (9~ is boven een rij- f S .i/W p men volkomen OnTst^' t kan. Niets is er W* L[j dan bij het vol- Af een tocht, heer- Naar inhoud ifenuiterlijk [zal dezen Kalender U zeker voldoen. Het schild geeft^een in fraaie kleuren uitgevoerde voorstelling van: De inteekening is opengesteld in den ^Boekhandel en bij de Agenten. Het verdient aanbeveling reeds thans in te teekenen. lijk voldaan te zijn over de betrouwbaarheid 'van zijn rijwiel. UNION RIJWIELEN blinken daar in uit. Dat heeft de praktijk bewezen. VRAAGT CATALOGUS - UNION R1JWIELFABRIEF Fa. B. I. v. d. Bero - DEDEMSVA.ART Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG 'A- Bij Agoth. en Drogisten TE KOOP. Adres bureau van dit blad. voor klein gezin. Adres bureau van dit blad. geplaatst worden. Eigenhandig geschreven brieven onder No. 1500 bureau van dit blad. Adres L. J. Vroon, L. Noordstr. 180. Papiermagazjjn „Dendermonde", Korte Noordstraat E 15, vraagt niet boven 15 jaar. Brieven onder letter A bureau van dit blad. voor de morgenuren. Adres Van Oss, Vlasmarkt K 154. Terstond een flink Adres bureau van dit blad. Adres A. Adriaansen, Latjjnsche Schoolstraat D 27. voor de morgenuren. Adres Firma Papegaai Burg. Mevrouw Hoogstra, Markt, Middelburg, vraagt met September een voor dag en nacht. Liefst,kunnende koken. Mevrouw Fokker, Dam 54, vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige, met November een eenigszins kunnende koken. Werkvrouw en Dagmeisje aanwezig. Gevraagd een fatsoenlijke goed kunnende koken. Adres bureau van dit blad. Gevraagd een voor de morgenureu. Adres Lange Delft I 35 boven. gevraagd. Zondags vrij. Zich aan te mel den 's avonds tussohen 71 /3 en 8[l3 uur. Adres C. Clement, Lange Burg C 97. Eeu telefoontje op Woensdagmorgen maakt het mogelijk, dat door middel vau „De Fa^rn" geheel Middelburg en Walcheren weet wat U adverteert. (No. 238.) Wie beeft er een Adres W. de Wolf, Markt, Veere. - -fi ft -s 4

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3