Schoenwit Zie onze Etalages. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Stukloopen PUROL VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. liWrtt Bof riste? D 51, iiiiïiri Nergens voor zulke lage prijzen. Fa EL L. HENDRIK SE, No. 45. Woensdag 11 Augustus 1926. Dertigste Jaargang. Wandelen. -van Huid en Voeten Fransche Appelwijn. Denevers Frères, EEN WIJS MAN OVERWEEGT ZOOWEL KWALITEIT ALS PRIJS EN KOOPT EEN VELO WASCHMACHINE Versch© Borstplaat D. van der Made. Verhulzen kan NIET Iedereen. LIMONADE-SIROPEN Gravenstraat - Middelburg. Ze kost 16 ct. per pakje en heeft het hoogste vetgehalte. Vraagt ze Uwen winkelier. Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgever» i LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280 Telefoon 238. Advertentfên. Hoerencostumes Heerenkle®ding. J. J. GUEQUIÈRRE. „De Twee Pijltjes" Per pakje 15 cent. HET HUIS MET DE ROODE PILAREN. geneest men met Bij Apoth.en Drogisten 1 ZIE ETALAGE. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pGt. van één tot 10.060 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. Langedelft A 90-91 Middelburg. 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Room-Nougat. RUMB00NEN 8 cent per stuk. S. B. SUURLAND, Ook fijne Advocaat en zeer goedkoope Inmaak-Brandewijn. L. ROOSE, Balans 61. Koopt bij ons, dan is U tevreden over kwaliteit, prijs en bediening. D E Prijs der Advertentiën Yan 13 regels 45 et., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bp abon nement voordeelige voorwaarden. Wandelen Wie denkt er nu nog aan. Een wandelingetje van een half uur, een uurtje desnoods, nu ja,dat gaat nog. Maar verder dankje maat Ik ga, als ik me verplaatsen wil, en die verplaatsing van eenige beteeke- nis is, met de boot, de tram, het spoor, de fiets, de auto of de vliegmachine Met paard en wagen nu ja, dat gaat ook nog, maar dit vervoermiddel raakt toch ook al meer en meer in onbruik. Wandelen, in onzen tijd van stoom, electriciteit en vliegkunstDat is uit den tijd, heelemaal,en geheel en al. En, niet waar, we beklaagden de menschen, die leefden in de dagen toen noch spoor, noch boot, noch tram en wat dies meer zij, bekend waren. En daarom leve de tegenwoor dige tijd 1 Nu gemakkelijk verplaatsen van Zuid naar Noord, van Oost naar West, naar alle uithoeken van ons land, van ons werelddeel, van onze wereld Naar de Nieuwe Wereld in een dag of tien, naar ons Indië in een maand, naar Maastricht in een paar uren. Tegen de reis opzien? Hoeft niet. Direct ben je d'r. Amper den tijd, om eens kennis te maken met medereizigers in 't spoor, om van 't luchtschip maar niet eens te spreken. Ja, ja, we beleven een zonderlingen tijd. Onze voorvaderen zouden raar staan kijken, als ze nog eens op dit ondermaansche konden terugkeeren. Jonge, jonge, wat een verandering en wat een vooruitgang. Zeker, niemand onzer, en ook gij niet, lezer, zal dien vooruitgang ont kennen. Maar die vooruitgang heeft ook zijn schaduwzijden. De klacht wordt gehoord, en wordt steeds luider geuit dat de menschen in 't algemeen er lichame lijk niet op vooruit gaan. Ons ras gaat achteruit in lichamelijken bouw, in lichaamskracht. Rust roestzegt het spreekwoord Van onze vaderen afkomstig. Dus al een oud spreekwoord. Maar wij weten het ook. En als we dat weten, dienen we ons van de waarheid dier twee woorden diep te doordringen. Want deze erkentenis is de eerste schrede op den weg, die leidt tot verbetering. Zal het menschelijk lichaam gezond zijn, dan moeten alle organen behoor lijk hun functie, hun werk verrichten. Gebeurt dat niet, dan loopt het spaak, dan wordt onze mooie machine op zekeren tijd stopgezet. Vraagt het maar eens aan de geneeskundigen, of 't niet zoo is. Zij zouden ons vele staaltjes kunnen meedeelen van het stopzetten der menschelijke machine. Nu r's eenvoudig gezegd een groot deel, de doktoren beweren zelfs het overgroote deel der menschen, roest en verroest. Waardoor? Duidelijk is 't, door gebrek aan bewegi g. Bij drommen komen die stumpers de spreekkamer van onze geneesheeren en geneesdames binnen, verroest, verstijfd, verschrompeld of vergaan op kantoorkruk of studeerstoel. Klach ten over vele kwalen, legio. Die stumpers. Zoo zeiden we zoo pas. En we zeggen het nu weer, maar met toepassing op die menschen uit onzen tegenwoordigen tijd. Er uit moeten ze. De lucht in, de vrije, heerlijke natuur met haar ge zondheid en lichaamstalende zuurstof En beweging moeten ze hebben, die menschen, maar beweging zoo, dat èn spieren èn zenuwen worden in gespannen. En daarom wandelen, veel wan delen Zie, onderzoekingen zijn gedaan over den invloed, dien wandeltochten hebben op 't menschelijk lichaam Het strekt onze oostelijke naburen tot eer, dat zij de dingen, als zij er iets in zien, flink weten aan te pakken. Zoo ook in dit gevalzij hebben wandeltochten georganiseerd, niet van groote menschen, maar van school kinderen. En de resultaten Boven verwachting. En wat van schoolkin deren mag worden aangenomen en bewezen, kan ook gerust van toepas sing verklaard worden op de grootere menschen. De Duitsche „Vereeniging voor vacantie kolonies" heeft reeds van 1901 af ieder jaar kinderen gedurende 14 dagen uit wandelen gestuurd. En't bleek ouders, onderwijzers, geleiders en doktoren, welk een heilzame in vloed door die wandeltochten, op de kinderen werd uitgeoefend. En de resultaten We zeiden ,t reedsverrassend. Daarom, lezers, de lucht in, zoo noodig, en gebruik gemaakt van een geneesmiddel, dat zoo goed als niets kost. De wandeltochten in eere hersteld Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het leveren van en het keeren en repareereu van alle soorten Prjjzen uiterst billijk. Voor nette af werking wordt ingestaan. Julianastraat W 10. merk Gebruik voor Uw Witte Linnen Schoentjes uitsluitend Schoenwit met het merk „DE TWEE PIJLTJES" en U is steeds tevreden. Verkrijgbaar bjj Geïmporteerd uit Normandië. Verkrijgbaar zoet en droog, iets fijns, gezond en GOEDKOOP. Ook aanbevolen door H.H. Doctoren als geneeskrachtige Wijn, tegen jicht, rheumatiek, aderver kalking en constipatie. Vervangt alle beste wijnen en medicijnen. Per fleseh slechts fl 1. Alleen verkrijgbaar bjj de Importeurs MIDDELBURG. VERREWEG DE BESTE EN VOORDEELIGSTE Verkoopdepöt Zoo U degelijk wil verhuizen, moet U bij vakmenschen zijn met ervaring op dit gebied. Een solied adres hiervoor is Rouaansehe Kaai Bergplaats voor Inboedels. Compleete Meubeleering. Solied werk. Prijsopgave gaarne op aanvraag. Drinkt met de warme dagen onze overheerlijke in alle smaken verkrijgbaar. Versehe Runderlappen 65 ct., prima Kalfs- lappen 60 ct., Rund- of Varkensgehakt 55 ct., dikke Bladreuzel 60 ct., vet Schapenvleeseh 50 ct. Alles per 5 ons. H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat. Telefoon 455. Fantasie Kleedjes vanaf 19 cent. Witte Kleedjes vanaf 19 cent. Kapstokkleeden vanaf 249 cent. Tafel- kleeden 145 cent. Divankleeden, Schoorsteenkleeden vanaf 295 cent. Vitrage en Allover vanaf 9 cent. Afgepaste Gordijnen vanaf 195 cent. Karpetten vanaf 395 cent. Matten vanaf 14 cent. Voetkussens vanaf 89 cent. Wollen Dekens vanaf 495 cent. Ghitsen Dekens vanaf 695 cent. Molton Dekens 44, 79, 98 cent. Badmutsen vanaf 24 cent. Zwembroeken vanaf 19 cent. Zwempakken vanaf 79 cent. Japonstoffen vanaf 29 cent. Kinderjurkjes vanaf 59 cent. Kinderkousen vanaf 17 cent. Dameskousen vanaf 29 ct. Sportkousen vanaf 29 cent. Mans Sokken vanaf 17t/2 cent per paar. 2 persoons Lakens vanaf 149 cent. Sloopen vanaf 44 cent. Bedovertrekken vanaf 595 cent. Heeren Overhemden vanaf 179 cent met boord. Zelfbinders vanaf 9 cent. Kapokbedden vanaf 1275 cent. Dames Borstrokken vanaf 49 cent. Dameshemden en Pantalons vanaf 69 cent. Dames Combinations vanaf 129 cent. Dames Nachthemden vanaf 195 cent. Sajet per knot 17 cent. Machine Garen vanaf 15 cent. Handgaren vanaf 5 cent per 200 yards klos. '.y/i'tw, v viv'yvrL/.-. Zeelandia Zeeppoeder Is de beste. V,:. 4'

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1