NIEUW ENGELAND, Weet Gij wel, dat „DE FAAM" te Middelburg huis aan htiis bezorgd wordt? En bovendien op de Walchersche dorpen. DRUKWERK. De stoute streken van 8ÖBFIE en F08F5H, <Je Voor soliede, degelijke en goed* koope Sleeding gaat men naar Pagazijn J. GERRITZEJ4. Langeviele K 204 - Tel. 334 - Middelburg Aparte gelegenheid voor gebruik van ververschingen. ADVOCAAT Ruim Pakhuis te huur een Keukenmeisje en een Tweede Meisje. Keukenmeisje. Een Meisje gevraagd net Meisje, flink Dagmeisje Een net Meisje een flinke Dienstbode, Dienstbode gevraagd Een net Meisje Fa LITTOOIJ OLTHOFF, Langedelft 147, Middelburg. Voor soliede personen ook op gemakkelijke betalingsconditiën. Aanbevelend, JE ADRES voor prima Levende, Gerookte Hoiiandsohe Paling en Nieuwe Haring, Gebakken Visch, Gestoomde Pieterman, Gerookte Makreel, Gerookte en Gedroogde Scharren, Zalmbokking. Dagelijks versch gep. Garnalen. Leverworst, Rolmops, Haring, Mosselen, Augurken in 't zuur en per portie enz. Aanbevelend. TE KOOP: DE BESTE Groote voorraad in „De Kleine Winst" ROSKAM, Burgt B 11. Bovenwoning f 1,50 p. week. «M EEN GOED ADRES WÊÊÊ VOOR ALLE SOORTEN MB MIDDELBURG 141. Daar nam Apus Baviaan een gewel dige sprong en meteen hing hij aan het koord. Nu werd het oppassen voor beide ratten. Ze vluchtten zoo gauw mogelijk naar de eene paal. Maar zóó konden ze ook niet ontsnappen 143. Vóór de toeschouwers van hun schrik bekomen waren, bevonden Boefje en Foefie zich al buiten de tent. Ze hadden braaf pret om hun eigen boevenstreken en vonden dat er dien dag nog best enkele bij konden. 145. Stil slopen Boefie en Foefie naderen ze gooiden ieder een handvol kleine keisteentejs in het kostbaiie; beslag. Wat zouden de gasten van baas Mouton straks lekker eten! 't Werd een goede tijd voor de tandendokters. 147. Meneer Fox kauwde op zijn eerste poffertje en er knarste iets tusschen zijn kiezen. Mevrouw Fox zoog op haar eerste poffertje en langs haar gehemelte schuurde iets dat scherp en hard was. En wat een vieze moddersmaak kregen ze in hun mond! 142. Onverwacht kwam de redding. Het koord, dat de aap en de beide ratten niet dragen kon, brak en Boefie en Foefie kwa men in het zand van de arena terecht. Ze maakten een leelijke smak maar bezeerden zich toch bijna niet. 144. Voor de groote poffertjeskraam van baas Mouton uit Parijs zat juffrouw Schaap op een groot fornuis haar heerlijke versna peringen te bakken. Een keulsche pot met beslag stond naast haar. 146. In één van de hokejs zaten meneer en mevrouw Fox van Kefferenburg. Zij waren deftige handelaars in beendermeel, maar met Kermis smaakte zoo'n bordje poffertejs toch wel lekker. Ze zagen er werkelijk heerlijk uit. 148. Heel erg boos snelden ze dadelijk naar juffrouw Schaap. En ze zeiden dat het een schandaal was om een fatsoenlijken hond! zóó te tracteeren. Ze verlangden hun geld terug en zouden de bedriegerij overal be kend maken. DATUMSTEMPELS, HANDTEEKENING- STEMPELS, NUMMERSTEMPELS, HORLOGESTEMPELS, NIKKELEN ZAK- DOOZEN MET STEMPEL, LAKSTEMPELS, DOOSJE MET ZES KANTOORSTEMPELS, STEMPELCIJFERS IN VERSCHILLENDE GROOTTEN, ALPHABETS IN VERSCHIL LENDE GROOTTEN, GEEMAILLEERDE NAAMPLATEN WORDEN SPOEDIG EN GOEDKOOP DOOR ONS GELEVERD. LITTOOIJ OLTHOFF, SPANJAARDSTRAAT MIDDELBURG Net Burgerhuisje met Tuintje, Burgerhuis met vrjjen opg. (beneden leeg), Winkel huis Lange Noordstraat, Pakhuis Potten- markt en Pakhuis Jodengang. Inlichtingen Seisbolwerk M 208. c/fj Mdeffrul// van Westlandsche Druiven, Meloenen vanaf 40 ct. per stuk, Pruimen 20 ct. per pond, Peren vanaf 15 ct. per kilo en prachtige goedkoope Perziken. f 1,— per week. Adres Noordpoortstraat M 5. Mevrouw Hioolen, Groenmarkt, vraagt met October of November Mevrouw Callenfels—de Maret Tak, Dwarskaai 107 Middelburg, vraagt met November een net en fatsoenlijk Zich aan te melden in persoon of per brief te Vlissingen, Huize Juliana, Bou levard Evertsen No. 32. voor de morgenuren. Zich aan te melden Korendijk P 82. Gevraagd in eenvoudig klein gezin, van 8 tot 5 uur, leeftijd plm. 15 jaar. Adres Korte Noordstraat 75. Terstond een gevraagd, van 8—5 uur. Loon 4 Gld. per week, niet beneden de 16 jaar. Adres bureau van dit blad. gevraagd, niet beneden de 16 jaar, voor de morgenuren. Zondags vrjj. Adres bureau van dit blad. Gevraagd in klein gezin in Den Haag goed kunnende werken. Br. te richten aan L. W. C. Kooman, Irisstraat 122, Den Haag. Terstond een voor dag en nacht. Adres Koole, Nieuwstraat 45. gevraagd, van 8—2. Adres L. J. Steen- land, Tramsingel E 14. ELECTRISCHE DRUKKERIJ

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4