Huismoeders t D 51, I Alles wat groeit AJANBERfKELE&Zooa Cabaret, Verhuizingen met GESLOTEN AUTO'S fP. KUS. Bi. denkt er toch aan dat in ZEELANDIA ZEEPPOEDER Zeeuwsche Boterbabbelaars, JOH. J. JULIANUS, I Fruit-Brandy CB JOZ1ASSE Wz. SIGAREN Roomsoezen Geopend t KOLINE Laatste week der Opruiming van Manufacturen en Lappen. Wat is Echt? Hebt U Salon-, Woon- of Slaap kamer-Ameublement noodig? Molenaar's Kindermeel groeien en bloeien, Denevers Frères, Mans Zolen en Hakken f 2,20 Vrouwen Zolen en Hakken f 1,45 Kinderwerk naar grootte. Eerste Eleotrische Schoenmakerij, Dampoortstraat 205. PROGRAMMA Zeeuwtje, Prachtsigaar Nieuwe Cuba Haantjes Tabak Moriaans Baai J. COPPOOLSE, Melk-, Boter-, Kaas en Eierenhandel J. KRAAK. „VITAMIN", Snijboonenmolens Ie Kwaliteit. F. J. VAN AARTSEN, Spanjaardstraat. I. RICHTER, LIMONADE-SIROPEN lederen avond C. BLANKER, Denevers Frères, Limonades 80, 90, 1,10 per flesch Port f 1," Samos f 1,- Zoete Spaansche Wijn 85 ct. per fiesch Bessenwijn 60 alle vuile Stoffen weer helder wit worden Dus ook in deze ZOMERMAANDEN met de] veie witte rokken, blousen, kousen enz. kan ZEELANDIA ZEEPPOEDER] U helpen. Vraagt Uwen winkelier nog heden een pakje voor 16 cent en' bewaar de bons voor mooie cadeaux. heeft het hoogste vetgehalte n.l. 36-40 pCt. Vele,soorten zijn maar 30. Huismoeders let op Uw voordeel. Geen goedkoope Zeeppoeder, want goedkoop is duurkoop. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-0 uur. Rente 3 pGt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt Firma W. G. BAL, DAMES Langevlele K 211-K 217 - Middelburg. f 2.20, Aanbevelend, Propaganda Samenkomst Chr. Geh. Onth. Ver. OP DONDERDAG 5 AUGUSTUS. Zaal Bogardstraat. 's Avonds acht uur. Steeds voorhanden vele merken aan sterk concurreerenden prijs. C. SANDERS, Varkensmarkt Zwarte Dames- en Heeren Badcostuums. Maco- en Net Ondergoederen Schiller Overhemden en Kragen. LANGE GEERE K 237, lederen dag VERSCHE ROOMBOTER en PRIMA B0ERENB0TER, KAAS- EN VISCHHANDEL Noordstraat C 33, Middelburg. Gouda-, Leidsche-, Edammer-, Brood- en Roomkaasjes. Edammers vanaf f 1,25 per heele bol Roomkaasjes vanaf 50 ct. per stuk. FIRMA S. DE VOS, Burg C 111. Ook fijne Advocaat en zeer goedkoope Inmaak-Brandewijn. L. ROOSE, Balans 61. BESTE KWALITEIT A. DE STEUR, Segeerstraat. f 1,50 per uur. per liter f 3,60. AftA' fi, Zeelandia Zeeppoeder Alleen Echt zijn de welke niet machinaal gemaakt worden en gemaakt zjjn volgens het recept van 1741. Deze zjjn alleen verkrijgbaar bp Krommeweele L 27. Ook verkrijgbaar Domburgsche en Kou kerksche Boterbabbelaars. Prijs 50 en 90 cent per doosje of 15 cent per ons. Eigen werk Kom U eens even prijs vragen. Wjj zjjn zeer concurreerend. In KARPETTEN, OVERGORDIJNEN enz. hebben wij een pracbtsorteering en niet te duur en altijd 't nieuwste. Ons adres is genoeg bekend. Beleefd aanbevelend, Hoogachtend, groeit van binnen uit. Zoo ook groeit Uw kleine van bet voedsel dat het verteert. gegeven volgens de aanwijzing op de verpakking doet Uw kleine ZONDER STOORNIS en ZONDER SMARTJES. Vraagt gratis brochure aan P. MOLENAAR Co WESTZAAN. Fransch produet. Merk gedeponeerd. Ter vervanging van Inmaak Bran dewijn. Geschikt voor inmaak van alle soort vruchten en het zelf maken van Advocaat, per literflesch met recepten voor gebruiksaanwijzing Alleen verkrijgbaar bjj de Importeurs Likeurstokers. BEDE. GEVONDEN. Zangkoor LENTE Zangkoor PSALM 12i. Samenspraak „De Onuitstaanbare". Samenspr. PAUZE. Zangkoor EEN JJOOGEN GOD. TOEGANG 20 CENT BELASTING INBEGREPEN. Aanbevolen o.a. f 2,50 per kist van 50 stnks. groote 4 ets sigaar. Neemt proef met de 30 ets per half pond en 40 ets per halt pond. Aanbevelend, NEDERSTRAAT O 195. 5 en 8 cent. Aan de Zenuw achtige Personen. De zenuwlijder is te beklagen. De minste prikkeling geeft hem hoofd pijn en ongemakken een verande ring, een onbeduidende verplaatsing ontroert hem pijnlijk. Om niets is hij van kwade luim. Overspan ning, ontroeringen, zorgen, schrik, buitensporigheden, kunnen het zenuwstelsel zoodanig schokken, dat men de gevolgen waarneemt: hoofdpijnen, kram pen in do lenden, pijn in rug en lenden, pijn in het gezicht, den hals, de armen en de gewrichten, bloedaandrang, hartkloppingen, slapeloosheid, droevige droomen. beklemmingen, duizelingen, angst, ziekelijke gevoeligheid, vooral 's mor gens bij het opstaan, gejaagdheid, onverklaarbare slechte luim, verlies van het geheugen, loomheid, ver moeienis in de ledematen, beven van handen cn knieën bij de minste ontroering, blauwe randen om de oogen, oorgesuis, vrees zonder blijk bare oprzaak. Zoodra die teeken? zich voordoen, aarzelt niet en neem Uw toevlucht tot de echte zenuwheirstallor KOLINE van Apotheker H. van Akon, Apotheker-Specialist te Sel- zaete, die reeds duizenden zenuw lijders volkomen genezen heeft. is verkrijgbaar bij Apoth, en Drog. ad. f 2.50 per flacon. S Hoofddepot voor Holland JSCHULTE en T H I E M E. g I Postbus 55 Middelburg. KORTEDELFT G 27 a.d. Dam. (2e Huis vanaf de Langeviele). V Beleefd aanbevelend, Coöp. Melkfabriek „Walcheren" Levert U de beste soorten TEVENS SNIJBOONENMOLENS TE HUUR. Voorradig beste kwaliteit EAU DE COLOGNE b(j de maat en ODEURS ook per flacon. Vraagt de echte Karne- melkzeep Klaverblad groot stuk. Witte Damespantalons, wollen Onderlijfjes, geel katoenen Manshemden, geel katoenen Vrouwenhemden en een groote sorteering Tafel-, Stoel- en Theekleedjes, Schorten, blauwe en zwarte Werkkielen enz. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. Drinkt met de warme dagen onze overheerlijke in alle smaken verkrijgbaar. De van ouds bekende is 75 cent per pond. Na Natuurboter de beste. Vette Runderlappen f 0,60, Magere Runderlappen f 0,70, Kalfslappen f'0,70, Vette Varkenslappen f 0,60, Rookworst, f 0,70, Rund- en Varkensgehakt f 0,55. J. PIETERSE, Kapoenstraat. BREESTRAAT, MIDDELBURG. Speciaal voor inmaak gestookt, Distillateurs, Middelburg. li n

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3