Gedroogde Scharren, Bokking en Makreel. OPRUIMING „Old England19 ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. Buitengewone Opruiming G. ROBIJN Co., Hofberg-, Lie big-, Limlholm- Ioéü, ftilisi b inrMn. Mystellawijn» C. Til H KLEIJI, Restant STROOHOEDEN Witte Zeilpetten vanaf f 1,00 No. 44. Woensdag 4 Augustus 1926. Dertigste Jaargang. Over het reizen van vroeger. Fijne Witte Kaas, nog steeds slechts 10 cent per ons! Heerlijke Komijne Kaas, 8 cent per ons Edammers, curieus lekker, voor f 1,75 per he^ie bol! De bekende Oude Friesche Nagelkaas! JAC. L. A. DE LANGE, Langeviele 208. van alle nog voorradige ZOMER- GOEDEREN tegen spotprijzen. Mantei-Costumes, Complets en Zwarte Mantels. en Amerikaansche Orgels, Zeeuwsche Plano- en Orgelhandel, „VITAMIN", een Schrijfbureau. Administratie. ANTI-KERMIS VERGADERING Denevers Frères. van Poppen en andere Speelgoederen. Keukenfornuis te koop Denevers Frères, 20 pCt korting. Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat ©itgever® i LITTO0IJ 0LTHOFF Postrekening 42280. Telefoon 238. Burgerlijke Stand van Middelburg Advertentiën. Heerencosftumes Heerenkleedlng. J. J. GUEQUIÈRRE. ZIE ETALAGE. Als de Kermis voorbij is, weg Is de gijn, 't Groot® geld op is, hebt ge niet meer dan klein, Moet je bij JAC. DE LANGE, om goedkoop zijn en fijn Wederverkoopers belangrijke reduciie a contani Ook zéér voordeelige aanbieding in Wat U niet in de Etalage ziet vraagt dat binnen LANGEDELFT H 14. leveren wij uit grooten voorraad goedkooper dan bij iederen Concurrent. Vraagt gratis afbeelding en conditiën. Korte Burg - Middelburg. Noordstraat, Middelburg. Geref. Evangelisatiewerk. Spreker: Dhr. BIKKER, Het beste adres voor het opdoen van Is BREE E 215. Prijs per tl. slechts f 1,25. Advertentie-Bureau LITTQQ1J OLTHOFF belast zich met het x plaatsen van -: ADVERTENTIËN in alle Bladen. DEZE WEEK KOOPJES. ZIE ETALAGE. Lange Noordstraat. Juist geimporteerd LANGEDELFT H 4 - Hoek Heérenstraat - MIDDELBURG Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 et., iedere regel meer 15 et. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. In de 16e eeuw reisden twee leden van de vroedschap uit Gouda naar Brussel. Zij lieten zich met een wagen brengen tot Schoonhoven hetgeen hun zes stuivers kostte. Dit vonden de heeren veel; doch waarschijnlijk hebben ze zich getroost met de ge dachte, dat reizen geld kost, want ze tracteerden den voerman nog op den koop toe, wat hun met hun eigen vertering mee op vier duiten te staan kwam. Nadat zij te Schoonhoven waren afgestapt, wandelden ze tot het Lekveer, terwijl hun bagage voor twee duiten door dienstwillige gees ten werd gedragen. Voor het betreden van den dijk moesten zij een hal ven duit per persoon betalen, terwijl het overvaren hun in het geheel vijf duiten kostte. Tot Dordrecht werd een schuit gehuurd voor twaalf stuivers. Voor bruggeld en dijkgeld werd twee duiten en aan den kruier een oortje betaald. De schuit, die men tot Oudenbosch nam, kostte achttien stuivers. Ook hier ontving de kruier een oortje. De reis ging verder per as van Ouden bosch tot Antwerpen voor voor vijf tien stuivers; van Antwerpen tot Mechelen voor acht stuivers en van daar tot Brussel eveneens voor acht stuivers. De tocht was in drie dagen volbracht, heel vlug! Op de terug reis werd blijkens het reisverhaal wat minder haast gemaakt. Ze bleven te Mechelen van Vrijdagmiddag tot Maandagmorgen en eer ze te Ouder bosch van de poort afreden „ver- droncken se aen de waegen an bier een stuiver". Een groote verbetering brachten de geregelde diensten met markt schepen. Het veer van Amsterdam op Hoorn werd b.v. geregeld bij een ordonnantie van 1520; de schippers moesten dagelijks varen op een vast gesteld uur en de vracht was 'n stui ver de persoon. Toen bestond reeds het veer van Amsterdam op Utrecht die op Delft en op Dordrecht volgden. Wanneer men reisde per beurtschip, kon het gebeuren, dat men voor een afstand va Rotterdam naar Den Bosch drie dagen en drie nachten onderweg was, opgesloten in een kajuitje, met eigen beddegoed, eigen koffiegerei, een stuk vleesch, een pot boter en een trommel vol brood. Wel een vooruitgang dus, toen de trekschuit kwam, die de menschen op den vooruit bepaalden tijd bracht, waar ze moesten zijn. Hoe geheel anders luidde dan ook hun oordeei toen er nog lang daarna als in den tijd van Hildebrand, een paar eeuwen later „Wie kan de vinding van de [Trekschuit ooit waardeeren „Men reist, als zat men thuis [geen schokken, draagen, keren, „Ontrust het lichaam, 't zij men [vaart bij dag of nacht, „Men vindt al slapende zich op [zijn plaats gebracht". Van heinde en verre, zelfs uit En geland en Frankrijk, kwam men in 1665 om het nieuwe middel van ver voer in oogenschouw te nemen en om zijn snelle vaart te bewonderen Ook de „vlieger", een sneltrekschuit, bespannen met twee flinke paarden kwam in de vaart. Deze legde den afstand tusschen Amsterdam en Utrecht in den ongehoord korten tijd van 8 uren af. Vele ouden van dagen en mannen van het behoud wilden in zulk een snelvarende boot geen plaats nemen en huiverden bij de ge dachte aan de rampen, die een botsing tusschen twee „vliegers" na zich zou sleepen Naar men meent was het Louise de Coligny, de laatste gemalin van Prins Willem 1, die uit Frankrijk de eerste karos of koets in ons land bracht. Prins Maurits was in het be zit van een veldkoets, die „voor ende achter op ende neder of verdekt ende ongedekt koste gemaekt worden." De toenemende rijkdom en de invloed der Fransche zeden waren oorzaak, dat de rijke burgers ook hier te lande zich meer en steeds prachtvoller koetsen gingen aanschaffen. De Amsterdamsche vroedschap vond hierin in 1684 aanleiding om het rijden binnen de stad strafbaar te stellen, niet alleen om de „engheid van straten en stegen", maar ook, omdat de een door het voorbeeld van den ander werd aangezet om mede koetsen en paarden te houden. Te Utrecht heeft men het laatst een oude diligence met vierspa i van Van Gend en Loos kunnen aanschou wen. 't Was in optocht, georganiseerd ter opluistering van den 70sten ver jaardag van Koning Willem III in 1886, dat deze firma zich hierdoor had doen vertegenwoordigen. Bij die gelegenheid werd er een strooibiljet verspreid van den volgenden inhoud Voor zeventig jaar liep ik gezwind Van Brussel naar Amsterdam, Met de tijding, dat er een Konings kind, Een Prins ter wereld kwam. Sinds negentien jaar loop ik niet meer; Maar nu, gelijk gij ziet, Op dezen feestdag nog een keer, Den vorst ter eer, Die sinds tweemaal negentien jaar [en meer, Als Koning in Nederland gebiedt En wat óok verander of verkeer, Nog komt uit mijn hoorn gelijk weleer Het oude Wilhelmuslied! Ook hier ziet men alweer, dat de tijden en de vlugheidsbegrippen ver anderen. Een eeuw geleden werd de geboorte van een Oranjespruit van Brussel naar Amsterdam al rijdende met een wagen overgebracht. Van 26 Juli2 Aug. ONDERTROUWDH. A. Joosse, 21 j. en P. A. Hamelinb, 20 j. GETROUWD A. van Velzen, 21 j. en D. Melis, 19 j. P. J. den Hollander 23 j. en J. Riemens 22 j. J. Ie Granse 20 j. en S. Mondeel 21 jaar. BEVALLENE. C. van Geenen, geb. Touburg, d. W. Kodde, geb. Poppe, z. OVERLEDEN: J. C. Makkers, 75 j. wed. van J. Munters N. B. van Schelven 41 j. geh. met M. A. MolW. M. S. Bffijs 71 j. weduwe L. Baljé. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het leveren van en het keeren en repareereu van alle soorten Prjjzen uiterst billijk. Voor nette af werking wordt ingestaan. Julianastraat W 10. TE HUUR EEN KLEINE BOVENWONING, liefst voor een eenige juffrouw. Brieven lett. F, bureau van dit blad. WEDER EEN PRACHTPARTIJ ONTVANGEN W:/' V'v~': TE KOOP GEVRAAGD Brieven letter A bureau van dit blad. Net persoon, algemeen ontwikkeld, in het bezit akte Boekhouden, belast zich gaarne met het inrichten, bijhouden en eontroleeren van Boekhoudingen. Brieven onder No. 12 bureau van dit blad. op Donderdag 5 Augustus in het Lokaal DEN BOER, L. Giststraat 's av. 8 uur. Theol. Stud, te Noordeloos. Toegang vrij. Ieder welkom. TE KOOP een Keukenkachel, een Kinderstoel, een Keukentafel enz. Adres v. Sprang, Segeerstraat. Deze ZOETE ROODE FRANSCHE NATUURWIJN is iets nieuws, iets fijns en goedkoop. (Beter dan de vele aangeboden Kunst wijnen). Alleen verkrijgbaar bjj de Importeurs Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG TE KOOP Nieuwe Broodkar, Grond en Mestkruiwagens. Adres Hofplein E 231, Middelburg. Een goed onderhouden a f 8,50. Adres bureau van dit blad. uit de wijnbergen der WITTE PATERS VAN ALGIERS. Wit gij iets fijns en goedkoop, drinkt dan deze geheel zuivere natuurwijn der Paters. Drinkt liever een glas minder, maar drinkt niet de vele aangeboden kunstwijnen. Ook zeer geschikt voor feesten en par tijen, zieken en herstellenden. Prijs per flesch slechts fl. 1,30. Alleenverkoop voor Zeeland Wijnimporteurs, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1