STBENGHOLT'S ELECTRO BIOSCOOP Bet trekt de 100.000. Magazijn „DE ZWALÜf EEN COLLECTE ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURQ EN DE DORPEN OP WALCHEREN. VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. Adrienne Solser. wm Ls BAURDOUX, D. C. Bouwense Het Bestuur van het Nederlandsehe Roode Kruis, afdeeling Middelburg, zal op langs de huizen doen houden ten bate van de slachtoffers van de aardbevingen in de Padangsche Bovenlanden. Indië steunde ons altijd in tijden van nood. Nu is het onze beurt daarvoor onze dankbaarheid te toonen. Laat ons dat niet vergeten Daarom wordt ieder met grooten aandrang verzocht naar vermogen een ruime bijdrage aan die collecte te geven. No. 43. Woensdag 28 Juli 1926. Dertigste Jaargang. GEVONDEN VOORWERPEN. Langeviele K 233. Denevers Frères, Gedurende de Kermis iederen avond J. MUNTER, Sf. Janstraat. SUCADE- en KANDIJKOEK. Leermiddelen Kinderwagen. Denevers Frères, Groote voorraad in Rugzakken, Veldflesschen, Fietstasschen, Damestasschen, Actentasschen, Schooi- en Muziektasschen, Handkoffers, Reismanden, Sigarenkokers, Dames- en Heeren Portemonnaies, alles buitengewoon goedkoop. Italiaansche Gekleurde Tasschen Fa F. B. DEN BOER. Neemt proef met onze Fijne Het Bestuur van de afdeeling Middelburg van het Nederlandsehe Roode Kruis. Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgevers i LITTOOIJ OLTHOFF Postrekening 42280 Telefoon 238. Opoffering. Hengelen. Mannenklacht. Burgerlijke Stand van Middelburg Advertentiën. Heerencostumes Heerenkleeding. J. J. GUEQUIÈRRE. C. JELLEMA, per flesch 45 ets. ZIE ETALAGE. PROGRAMMA Propaganda Samenkomst Chr. Geh. Onth. Ver. OP DONDERDAG 5 AUGUSTUS. Zaal Bogardstraat. 's Avonds acht uur. BAL. Donderdag en Zaterdag vanaf 's middags 2 uur te beginnen. G0EDK00PE UITGAVE. „De Bengels van III B", „Toen Dik Trom een jongen was Concurrentie uitgesloten. Firma W. G BAL, Krommeweele L 27. De tragedie getrouw zal vanaf VRIJDAG 30 JULI tot en met DONDERDAG 5 AUGUSTUS een eereplaats in ons pro gramma worden afgestaan aan Zij zal p e r s o o n I ij k haar nieuwste succesklucht komen expliteeren. Twee voorstellingen per avond. Aanvang 7-9 uur precies. Plaatsbespreken van 11 tot 1 uur. SCHOOLBOEKHANDEL Lange Burg C 95, per liter f 3,60. K. Delft G 3 en F 25. HALLO!! Oostkerkplein N 161. A. VAN RIET, Brandstoffenhandel. Vanaf 1 gulden. Zuurtjes per ons 10 cent IJsbonbons 12 cent Fijne Bruidsuikers 10 cent Verschillende soorten nieuwe Koekjes zeer fijn van smaak, slechts 10 cent per ons Zuurstokken per stuk 5 en 10 cent Probeer eens onze geurige Thee vanaf 26 cent per ons Goed klevende Vliegenvangers vier voor een Dubbeltje. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 ct., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeelige voorwaarden. Handelmaatschappy R. S. Stokvis Zonen. Rotterdam, heeft voor haar afdeeling „oliën en vetten" een prac- tisch handboekje betreffende hare Ideal motorolie uitgegeven. Op deze handleiding vestigen wij de aandacht van het motorrijdend publiek. Vooral de lijst met opgave der verschillende vloeibaarheden voor alle voorkomende merken is door haar met uiterste zorg samengesteld en heeft een groote volledigheid. Dit boekje zal op aanvraag gaarne verstrekt worden. Wij raden U aan er kennis van te nemen. Wij vestigen de aandacht op den goedkoopen trein 2e en 3e klasse van de stations aan de lijn Vlissmgen Roosendaal naar Rotterdam D. P. en Den Haag en terug, op Woensdag 4 Augustus 1926. Prijzen voor heen en terug: Van de stations Vlissingen 'tot en met 's Heer Arendskerke 2e kl. f 4,40> 3e kl. f 3,15. Van de stations Goes tot en met Rilland-Bath 2e kl. f8,70, 3e kl f2, 65- Van de stations Woensdrecht tot en met Roosendaal 2e kl. f2,80 3e kl. f 2.00 De verkoop der plaatskaar ten, tot een beperkt aantal, heeft plaats van Woensdag 28 Juli tot en met Dins dag 8 Augustus 1926 tot 3 uur nam. of vroeger, indien het vastgestelde aantal zal zijn uitgegeven. Zij worden verkocht door bovengenoemde stations en zijn op geen andere dm de ge noemde treinen geldig. De mode dwingt, mijn haren kort mijn rokken kort; mijn schoenen [klein al gil ik het ook uit van pijn, toch moet ik in de mode zijn. Sedert 1 Juni is het visch of hengel seizoen geopend. Actueel is dus thans een verhandeling over de vraag „Wanneer bijt visch De verschillende weersgesteldheden zijn niet gunstig voor het hengelen. Den eenen dag lijkt de visch uitge hongerd, den anderen dag ontvlucht ze alle aas. Toeval is dat niet, omdat het weer op het bijten van de visch invloed heeft. Bij hevige hitte bijt de visch niet, zelfs de meest vraatzuchtige weigert alle aas. Hetzelfde gebeurt bij drogen en kouden wind, welke de opper vlakte van het water doet rimpelen. Noord, Noord-Oosten Noord-Westen winden, die droog en koud zijn, ver. ontrusten de visschen, die dan een schuilplaats zoeken, in de gaten der boorden of oevers of in het planten kruid. Hoe lichter de dampkring is, hoe meer de visch zich in de diepte houdt. Zuid, Zuid-Westen en Zuid-Oosten winden, die de atmosfeer warm en zwaar maken, vooral wanneer onweer op handen is of zware wolken zich van alle kanten ophoopen, zijn gun stig voor den hengelaar, de visch be weegt zich dan. Een zacht, licht windje, dat de watervlakte een weinig rimpelt, is beter dan een volstrekte windstilte, die de watervlakte effen en stil laat, want door dit kalme en doorschijnende water, waardoor wij de visschen zien, zien deze ook ons en de minste be weging, welke we maken, doet ze vluchten of maakt ze schuw. Bij«harde regen kunnen we gerust gaan schuilen, want dan geeft het vis schen toch niets. Als de regen over is, wordt de vangst gewoonlijk nog wel goed. Bij hagel of donder is de visch voor langen tijd verschrikt. In den zomer is de ochtend en de avond de beste tijd om te visschen op dag, vooral als het warm is, heeft men slechts kans op wat kleine wit- visch. Ten aanzien van de weersgesteld heid bestaan er bij het baars en snock- hengelen zéér dikwijls uitzonderingen. Ruw en koud weer kunnen dan nog goede vangst leveren, omdat roofvis- schen dan op prooi uitgaan. o In hun geboorteland, de Canarische eilanden, hebben de kanarievogels een groene kleur. De gele kanaries, die wij kennen, zijn een variatie, die eerst in Europa gekweekt is. o Page-haar werd blijkens een muur schildering in een kerk te Wymington, reeds 1380 gedragen. o In Strassfurt (Duitschland) is een potaschmijn, waar de menschen 850 meter onder den grond werken. De temperatuur is daar 104 graden Fahren heit. o Op grootere diepte dan 200 M wordt in zee geen eetbare visch aan getroffen. o De zeer zeldzame witte brilslang bezit de eigenschap, dat zij blozen kan Als zij woedend is, kleurt haar heele lichaam zich rood. o In de Afrikaansche rivieren leeft een vischsoort, die met een soort elec- triciteit is geladen en daarmee andere visschen doodt. o „Het haar van den man groeit on geveer 12 centimeter per jaar. o Tot nog toe zijn er vanwege de Engelsche regeering aan oud gedien- den 37.178 kunstledematen verstrekt. o Eiken dag worden er in deVeree- nigde Staten gemiddeld 15 millioen bananen verorberd. o Boter werd vroeger in Indië alleen ter verzorging van wonden gebruikt, —o Ja polkapruiken, korte rokken die vindt men vrijwel algemeen, doch 'k zoek een vrouw, die ook m'n [sokken kan stoppen, doch ik vind er geen Als zoodanig z(jn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Dameshandschoen, zwart handtascbje, zwarte portemonnaie met inh., lipsleutel, een hond, huissleutel, bruin tasebje inh. zakdoek, zakmesje, knoopenhaak, medail lon, portemonnaie met inh. b. B\j particulierendoublé armband E. M., v. d. Putte, Nadorst S 252 3 zakkammetjes en een dasspeldje gevonden in de Lange Jan, Verrijk, Torenwachter, Ver werp straat N 133 koperen sleutel, v. d. Woesteine, Lambrechtstraat L190; schooletui, De Brupne, L. Singelstraat N 196gouden dasspeldje, J. Moorman, Dwarsstraat O 205jbril in etui, N. Boone, Krommeweele K 100adames- parapluie, D. Bleuzé, Bagijnhof E 145 moer van een wagen, Verhage, Noord- weg S 212schooletui met inh., P. Wakkée, Kl. Vlaanderen M 68schil derij, J. Izendoorn, Zuidsingel E 34; schooletui met penhouder, Joziasse, L. Burg B 5belastingplaatje in etui, H. Kooman, Veersche weg S 254; huissleu tel, C. Hondsmerk, Kapoenstraat A 14 een haan, v. d. Garde, Noordweg S 158 blauw kinderfaschje, inh. portemon. met inh., A. Steile, Noordweg R 39 2 duiven Steendam, Pottenbakkerssingel Q 61, mantelband, J. Visser, L. Geere K 248 zwarte portem. met inh., A. Somer, Emmastraat W 111handschoen, C. Pa tenier, Hofplein E 223zwarte poes, Wapenkamer, Balanspaar witte kin derkousjes, A. v. Walenburg, N. Vliss. weg E 161 rijwielbel. plaatje 1926, C. H. Rozemond, N. en St. Joosland, (Hoofd der school)handtaschje inh. portemon. J. Peene, N. Oosterschestraat N 90 rjjwielbel. plaatje 1926, H. Nederhand, N. Oosterschestraat N 99; postduif (ster 3—25), J. v. BelzeD, Oud Arnem. pad T 137 zonnebril, M. Watel, Oud Arnem. pad T 154; zakmesje, P. J. Wolf, Teer- pakhuizenstraat P 28. Inlichtingen aan het bureau van politie alleen Zaterdag tusschen 7 en 8 uur u. nm. Van 21—26 Juli. ONDERTROUWD H. de Nooijer, 22 j. en K. M. Wanderer, 25 j. W. B. Kroeze, 64 j. en T. Sehreuder, 54 j. H. F. Slootmans, 26 j. en C. van Wezel, 24 j. GETROUWDL. Verhage, 33 j. en M. C. Louws, 25 j. A. C. Huibregsen, 27 j. en M. Reijnhout, 21 j. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het leveren van en het keeren en repareereu van alle soorten Prijzen uiterst billijk. Voor nette af werking wordt ingestaan. Julianastraat W 10. Ondergeteekende maakt bekend, dat hij zijn SALON voor SCHEREN en HAARSNIJDEN heeft verplaatst van Eigenhaardstraat naar Beleefd aanbevelend, Coiffeur. geheel zuiver wijnproduct der Fa DES- SAUX te Orleans, driemaal voordeeliger in gebruik dan gewone azijn, zeer fijn voor keukengebruik, inmaak en mayo naise, Alleenverkoop voor Zeeland Wijnimporteurs. BEDE. Zangkoor LENTE Samenspraak „De Onuitstaanbare". PAUZE. TOEGANG 20 CENT BELASTING INBEGREPEN. rj GEVONDEN. Zangkoor pgALM 12i. Samenspr. „Hoe Janus koetsier werd". ZOMEROCHTEND, zangkoor DEn HOOGEN RAAD. Ingenaaid I,In prachtband f 1,75. door GEORGE VAN AALST. door C. JOH. KIEVIET. Boekhandel Firma GEBR. HILDERNISSE. I! Met de Kermis ruim voorzien van Alles eigen fabrikaat. Aanbevelend, Ruim voorzien van SUIKERWERK en verschillende soorten KOEKJES. MARKT. houdt zich beleefd aanbevolen voor de levering der in gebruik op de verschillende inrich tingen van onderwijs. TE KOOP een goed onderhouden Adres bureau van dit blad. Koopje Mooi Transvalia Heerenrywiel, ook versehill. Rjjwielonderdeelen en een Vliegenkast. Alles moet weg wegens om standigheden. Adres Pottenmarkt K 175. Speciaal voor inmaak gestookt, Distillateurs, Middelburg. M(jn adres is vanaf heden NIET meer Breestraat O 153, maar Aanbevelend, voor strand, reis en boodschappen. Nieuwe modellen. P AD ANG-RAM P. Donderdag 29 en Vrijdag 30 Juli a s.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1