Voor Uwe vacantie A. KREYMBORG Co. Man telmagazij n „De Duif REGENMANTELS Zaak te koop. NIEUW ENGELAND, Toln Uitverkoop Nette Jongen is eene GABARDINE JAS, geschikt te dragen voor Regenjas en Overjas, onmisbaar. Groote keuze voor vee! verlaagde prijzen Melksalon „De Landbouw", D.C.Bouwense. D.C.Bouwense, kmxm Zmwscte fWerfeltetars» tl Ziet de Etalages, m Be stoute streken van BOFSIB es Ziet de Etalages Goede consumptie - Billijke prijzen. J. VLEUGEL „Wandelbazar" met Filiaal J. GERR1TZEN. Profiteert van den buitengewone koopjes Ziet onze nieuwe etalage's. P.S. Nog esn pracht-sortee- ring Kinderwagens extra laag geprijsd. HJL Fabrikaat», Hanldarn A0VERTENTIE8LAB Werkvrouw (Meisje). Wat is Echt? J. Antheunisse, Kinderdijk. A0ENTEN GEVRAAGD Huishoudster. Werkvrouw nette Dagdienstbode. een Dienstbode Dagmeisje gevraagd. Dagdienstbode Een Meisje gevraagd Dagdienstbode Een net Meisje WIJ ONTVINGEN ZOOEVEN EEN GROOTE MOOIE SORTEERING IN DE NIEUWSTE STOFFEN IN PRIJZEN VANAF f 17,00. KORTE BURG D 12. Gelegenheid tot Koffiedrinken voor schoolgaande jongelui en gezelschappen. Aanbevelend, De door geheel Zeeland goed bekende en soliede te koop aangeboden. Alleen ernstige koopers gelieve te reffecteeren bij den eigenaar P. S. Eventueel direct te aanvaarden. Voor soliede, degelijke en goed koop© Sleeding gaat men naar Pa ga zijn Langedelft 147, Maddelburg. Voor soliede personen ook op gemakkelijke betalingsconditiën. Aanbevelend, in alle afdeelingen Korte Delft G 3 en F 25. Firma W. G. BAL, voor gemakkelijk te plaatsen artikel. Ruime provisie. flinke verdiensten verzekerd. een flink Meisje, Een net Tweede Meisje 129. Natuurlijk moesten de bengels dadelijk weer streken uithalen. Ze knaagden snel een touw door dat de palen van het rek over eind hield. De heele stellage begon nu ang stig te schommelen en de toeschouwers ijsden. 131. Gelukkig kwam de circusdirecteur goed terecht. Hij zwaaide precies op de schoot en tegen de dikke boezem van mevrouw Slurf. Die viel dadelijk in onmacht en kon slechts met de grootste moeite bijgebracht worden. 133. Daar stapte juffrouw Kikakelu al trots over het koord en de toeschouwers gaap ten het wonder met ontzetting aan. Hoe was het ter wereld mogelijk, dat een kip zóóveel durfde. Gewoon niet te gelooven! 130. Apus probeerde zich nog aan een lat vast te grijpen en zijn helpers pakten hem nog bij zijn staart, maar dat hielp niemendal. Het rek 'zwaaide om en Apus was niet zoo handig of hij moest meezwaaien. i i 3 y (/NV--'-.--''' j?° i ff 9 ff O O yA f: fo f j o f f O f j F 'p> \k '31 132. Nu verscheen mejuffrouw Kikakelu, beroemd aan alle Europeesche en IJsland- sche hoven. Zij was een koorddanseres en tippelde over een dun draadje als een koe over een weiland, maar alleen veel sierlijker. 134. Maar Boefie en Foefie riepen Is dat alles, wat U kan? Wij doen het veel mooier! Wacht maar eens even, dan komen we bij U En ze begonnen snel in één der palen te klimmen om juffrouw Kikakelu gezelschap te houden. TE KOOP zes Mahonie met Trjjp, zes met Leer en Gaatjes en Stroomatstoelen en een stel Schilderijen zeer goedkoop. Adres Schoorsteenvegerssingel Q 71b. Voor RECLAME Uwer artikelen In Zeeuwsch-Vlaanderen Westelijk Deel is het DE AANGEWEZEN COURANT. Oplaag rake 42M ex. Verschijnt lederen Woensdag Regel prijs 14 «ent. Bij abonnement aanzienlijk rabat! gratia. Proefnommer gratj De Uitgeefster: FIRMA A. J. BRONSWIJK, Ooatburg. Mevr. Uuger, Londenschekaai 65, vraagt voor den Zaterdagmiddag een nette Alleen Echt zijn de welke niet machinaal gemaakt worden en gemaakt zjjn volgens het recept van 1741. Deze zjjn alleen verkrijgbaar bij Krommeweele L 27. Ook verkrijgbaar Domburgsche en Kou- cerksche Boterbabbelaars. Prijs 50 en 90 cent per doosje of 15 cent per ons. Te koop een in zeer goeden staat zijnde KUIFKAST en zes Mahonie STOELEN met zwarte tryp aan spotprijs. BOYENHUIS te buur voor kl. gezin, f2,50 per week en te koop net BURGER HUISJE a f1950, waarvan f 1200beschikb. en BURGERHUIS met vrijen opgang. Inlichtingen Seisbolwerk M 208. Brieven onder letter R, bureau van dit blad. Voor net bespraakt persoon liefst (niet noodzakelijk) met klein bedrag, Brieven No. 10, bureau van dit blad. Te huur Bovenwoning voor 1 of 2 pers. op netten stand, f 3,50 per week, waterl. en elec. licht. Adres Wal B 101. voor den Zaterdagavond. Adres Vroon, banketbakker, Lange Noordstraat. gevraagd. Adres J. O. Julianus, Coiffeur, Markt. Mevr. Brederode, Vlissingschestraat K 52 vraagt tegen 1 Augustus voor halve dagen, v. g. g. v. Aanmelden 's avonds na 8 uur. Weduwnaar, 33 jaar, drie kinderen, zoekt een een degelijke HUISHOUD STER voor zjjn gezin. Brieven te zenden aan J. P. v. d. Velde, Nijverheidstsaat 4, Vlissingen. Gevraagd een nette voor den Vrijdag. Adres B. C. Geers, Noordpoortstraat. In klein gezin gevraagd tegen 15 Aug. Adres bureau van dit blad. Eenige nette Dienstmeisjes gevr. voor Middelburg, Den Haag, Terneuzen en Souburg van g.g.v.z. Adres Willemsen's Dienstb.-kantoor, Noordweg 47, M'burg. Wegens huwelijk der tegenwoordige met 1 October of vroeger gevraagd bp A. A. Verhulst, Lange Geere 373. Wegens ziekte der tegenwoordige wordt terstond een Adres Mevr. Verhage, Veersche Singel 85. Zich aan te melden 's avonds na 8 uur, Langedelft B 116. Mevrouw Leijdesdorff, Markt C 10, vraagt met Augustus of later Aanbiedingen 's avonds na 8 uur. Mevrouw Simons, Tramsingel, vraagt zoo spoedig mogelijk .een gevraagd in een klein gezin. Aanbiedingen 's avonds na 8 uur Noord straat C 32 boven. gevraagd als NOODHULP op „Ipenoord" te Oostkapelle. Hoog loon. Aanmelden aan Willemsen's Dienstboden-Kantoor, Noordweg 47, Middelburg. voor de morgenuren. Adres Langedelft H 8 boven. Een nette gevraagd. Zondags vrij. Adres Gortstraat I 328. gevraagd. Adres bureau van dit blad. Een telefoontje op Woensdagmorgen maakt het mogelijk, dat door middel van „De Faam" geheel Middelburg en Walcheren weet wat U adverteert. (No. 238.)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4