in Maal IN BOER, Lange Bislslr., ffiflflelrg. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. C. JOZIASSE Wz. Ileeren- en Dameskleeding en courante Manufacturen Notaris H. C. ITTMANN, EEN SCHAAR SLIJPEN KOST 15 CENT i GEBROEDERS HIK, No. 42. Woensdag 21 Juli 1926. Dertigste Jaargang. Dingen die niet iedereen weet. Voor de Huishouding. GEVONDEN VOORWERPEN. Mans Zolen en Hakken f 2,20 Vrouwen Zolen en Hakken f 1,45 Kinderwerk naar grootte. Eerste Electrische Schoenmakerij, Dampoortstraat 205. op 3 maanden crediet Winterjassen en Demi-Saisons. SUCADE- en KANOIJKOEK. nieuwe Kinderwagen, een NETTE BURGERWONING. Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgever* t LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280 Telefoon 238 In tien jaren. Diplomaat pudding. Burgerlijke Stand van Middelburg ZIE ETALAGE. Aanbevelend, De voorraad bestaat uit: Hoeren- en Jongeheeren Colbert Costumes, Regen jassen en Regenmantels, Jekkers, Pantalons en Werk- goederen, Dames Mantels en -Japonnen, Hoeden en Petten, Manufacturen, zooals wit en geel Katoen, Hand doeken, Schortebont, Shirting, Grasllnnen, Landhuis- stof, Fantaslestoffen enz. enz. Prachtige Wollen-, Molton- en Gestikte Dekens. Alles tegen getaxeerde prijzen, dat Is TEGEN DE HALVE WAARDE. De verkoop heeft plaats vanaf Donderdagmorgen 22 Juli van 12 tot 8 uur, Vrijdag 23 Juli van 9 tot 8 uur en zoo vervolgens lederen dag tot en met Zater dag 31 Juli a.s. Betaaldag 1 Nov. Contante koopers geen opgeld. Vooral maken wij attent op de prachtcollectie bij „FOCUS". Leerboeken, Woordenboeken, Atlassen en Teekenbehoeften verschillende Inrichtingen van Onderwijs. Concurrentie uitgesloten. Firma W. G BAL, Krommeweele L 27. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. Op welke wijze men kleuren waarneemt. Kleurenblinden komen in het dage- lijksch leven weinig voor, maar daar mee is nog niet gezegd, dat de „kleu- renzienden" de kleuren naar toon en sterkste precies weten te benoemen en te onderscheiden. Heel interessant zijn de verschillende nevenvormen van het vermogen om kleuren te zien de z. g. kleurensmaak en het kleurenge- hoor, waarbij prikkeling naar de ze nuwen der verschillende organen over springen. Dat kleuren gehoord kunnen wor den is bekend. Merkwaardig is ook een onderscheid in warme en koude kleuren de eerste omvatten het roode tot het roodachtig geel van het spec trum de koude het groenachtige geel tot het violet. Dat dit verschil niet alleen in theorie, maar ook in praktijk bestaat, blijkt hieruit, dat men het verschil tusschen een witte en een roode roos met de wang heel wel voelen kan. Het menschelijk oog kan ongeveer 160 kleurnuancen waarnemen. o De Eiffeltoren is 800 M. hoog. Dit is tweemaal zoo hoog als de hoogste toren te Europa, uitgezonderd die van den Dom te Keulen en van de Mun sterkerk te Ulm. De toren werd in 1889 gebouwd van de wereldtentoon stelling door ingenieur Alexandere Gustave Eiffel en kostte 672 millioen francs. Het benedengedeelte van den toren, bestaande uit vier ijzeren dragers, rust op vier reusachtige beton blokken die 14 M. diep in den grond liggen. Het gezamelijk gewicht van het ijzer bedraagt 9 millioen K. G. Het fundament is echter zoo breed, dat op elke cM2 van het grondvlak slechts een drukking wordt uitgeoefend van 3 K. G. Het eerste terras ligt op 58 M. hoogte. De lengte der zijden bedraagt 65 M. Naar de spits leiden 1798 trap treden. Liften voeren naar boven, ter wijl daar een kijkzaal van groote ven sters voorzien, 800 personen kan be vatten. De druk van den wind tegen de totale oppervlakte van deze toren is geweldig. Toch bedraagt de slinge ring van de torenspits nooit meer dan 15 M. o Eenige recepten. (Maizenavla met bitterkoekjes(4 pers 72 L. melk, 20 gr. maizena, 80 gr. suiker, 2 eierdooiers, 1 stukje vanille, 2 eiwitten, 4 lepels framb, of bessen jam, 72 ons bitterkoekjes. Roer de eierdooiers met de suiker, en voeg hierbij de maizena en een weinig melk giet dit bij de rest melk die men met de vanille heeft laten koken. Laat alles goed door koken en neem het vanillestokje er uit. De vla laag om laag met de bitter koekjes op de schaal doen. Wanneer de vla koud is geworden, doet men het stijf geklopte eiwit waardoor de jam gemengd is, op 'de vla. —o Gestoofde sla. 16 kroppen sla, 10 gr. zout, 2 d L jus of 72 d L. bouillon en 50 gr. boter en paneermeel. De sla wordt van de buitenste, groene bladeren ont daan, 5 a 6 maal gewasschen en op gezet in ruim kokend water rget zout. Als zij gaar is (na ong. 1 uur) wordt zij op de vergiet geplaatst en daarna in een vuurvast schoteltje gedaan met jus of den bouillon en de boter en bestrooid met paneermeel. Ongeveer 15 min. wordt dit nog in den oven gezet. N. B. Heel smakelijk is het tus schen de sla gebakken balletjes gehakt te plaatsen. o Onaangename geurtjes, zooals b. v. tabaksrook, kan men uit kamers ver drijven door versch uitgegloeide, af gekoelde en met wat water bevoch tigde houtskool in een, al naar gelang van de afmetingen van de kamer, kleine of groote mand neergezet. Houts kool slurpt de vreepide geurtjes op. o Linoleums moet men nooit met een borstel en zeep schoonmaken, maar met een lap met warm water reinigen en nawrijven met een schoone doek. De bevolking van Nederland had in een tijdsbestek van 10 jaar het volgende verloop 1913 1918 1923 Bev. 6.212 697 6.778 699 7.212 739 Meer vrouwen dan mannen 50 458 34 861 65 665 Huwelijken 48.387 49.527 57.167 Geboorten 178.541 167.636 185 674 Overledenen: 75 867 115.440 70.971 Men ziet uit bovenstaande opgave, dat de bevolking van ons land in de bedoelde 10 jaren met 'n millioen is vermeerderd. Het overschot van vrou wen boven het aantal mannen, dat in de oorlogsjaren terugliep, is daarna weer belangrijk gestegen. Het geboorte cijfer vertoont over 1918, ondanks de meerdere bevolking van een half mil lioen, een teruggang. Maar over 1923 is er weer belangrijke vermeerdering. Merkwaardig is de vergelijking der sterftecijfers. Een zeer belangrijke stijging geeft 1918, het jaar van de Spaansche griepOpmerkelijk, dat 1928, ondanks de toename der bevol king, nog vrij belangrijk minder sterf gevallen had dan 1913 De vergelijking betreft verder 1913 1918 1923 Bel. paarden 58.221 51.384 41 787 Bel. motorrijt. 9.295 3 763 59 880 Aantal bekl. v. de rechtbank. 19.765 56 569 27.713 Faillissem. 1 985 1.198 3 084 Hierbij valt op, de teruggang van paarden en de vermeerdering van auto's. Het buitengewoon groot aan tal beklaagden voor de rechtbanken in 1918 zal wel voor een groot deel smokkelaars bevatten. In het geringe aantal faillissementen van 1918 en het belangrijk grootere aantal van 1923 weerspiegelt zich het verschil in den economischen toestand van ons land gedurende genoemde jaren. Leerzaam is ook de vergelijking van de cijfers der Rijksuitgaven. Deze cijfers waren in millioenen uitgedrukt 1913 1918 1923 Tot. Rijksuitg.f238 f1081— f869. Justitie 11.22.28. O.K.enW. 33.— 48.— 164 Nat. Schuld 38 79.195 Oorlog 33 372.— 60 Waterstaat 47.83.118 Arb., H. en N. 3.7 252.— 76 1 L. melk, 1/2 stokje vanille, 5 eier dooiers, 170 gr. suiker, 40 gr. gelatine, V4 L, slagroom, 150 gr. krenten, 150 gr. rozijnen, 70 gr. sukade, 70 gr. bis cuits (De krenten, sukade en biscuits kan men vervangen door vruchten op water.) De melk koken met de suiker en vanille: de eierdooiers 15 minuten kloppen de kokende melk voorzich tig toevoegen, daarna de in weinig water opgeloste gelatine, de even opge kookte krenten en rozijnen, de in vier kante stukjes gesneden sukade en den geslagen room. Een vorm laag om laag vullen met de biscuits en de gereedgemaakte massa. De biscuits worden eerst even in melk gedompeld. Deze pudding wordt gegeten met vanillesaus. o Om motten uit kleerkasten te weren hangt men in de kast 3 a 4 vet- kaarsjes, (geen stearina kaarsen dus) of legt deze op de planken. Men wik kelt ze half in papier, zoodat ze niet met de stoffen der kleeren in aanraking kunnen komen. De motten zullen in die kast geen plaatsje zoeken tot het leggen der eitjes o Eieren conserveeren kan men met waterglas (1 deel waterglas op 6 deelen water.) Men zet daartoe de eieren recht op naast elkaar, in een Keul- sche pot of vaatje en giete het water glas er op. Men kan de eieren op deze wijze wel een jaar bewaren. Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. huissleutel, damestasch met inh., pendaal, corset, alpacca beursje, penhou der, sleutel, koperen letter. b. By particulieren kindertasebje met inh., M. de Schipper, Langeviele K 221 hondenhalsband, H. L. v. d. Veen, Noord- weg R 37a handtascbje met inh. W. A. Goeman, Bastion N 61damesringetje, Mej. Aarnoutse, Achtersingel Q 135 badhanddoek, zwembroek en haarkam, K, J. Kraak, L. Geere K 237kist inh. ledige bussen, Hubregtse, Vleesehhal, Marktrjjwielnetj.e, Mej. Aarnoutse, Achtersingel Q 135knipmes, C. A. Kab- boord, Krommeweele K 100a; postduif en kort galghout, G. Nijpjes, Veersche weg T 262c; sleutel melkbus, J. Moor man, Dwarsstraat O 205stuk zwarte z\jde, Borstrok, St. Pieterstraat F 51 postduif, Pitloo, Yeersche weg S 250 rjjwielplsatje, Nederhand, N. Oostersche straat N 99pakje stropdassen, van Boven, Vischmarkt H 163 knipmes, v. d. Plank, Veersche weg S 10; koperen gewichtje, A. Schipper, Yeersche singel S 73witte zak met sleutel, J. Polvliet, Heerengracht M 19een fluit, Wolf, Bagjjnhof E 171 gouden broche, J. Vader, Zuidsingel E 35 badhanddoek en twee hemdjes, Café Beurs, Dam N.z. Inlichtingen aan het bureau van politie alleen Zaterdag tusschen 7 en 8 uur u. nm. Yan 1219 Juli. ONDERTROUWD J. Ie Granse, 20 j. en S. Mondeel, 21 j. P. J. den Hollander, 23 j. en J. Riemens, 22 j. GETROUWD: J. A. de Vlieger, 22j. en J. C. van Wezel, 21 j. L. A. Stujje, 24 j. en C. van Belzen, 24 j. W. M. J. Goedhart, 24 j. en N. Dekker, 22 j. L. L. Vermaire, 23 j. en A. A. Ludikhuize, 24 j. BEVALLENC. A. Verspoor, geb. Van Sluis, z. A. A. de Lange, geb. Bos, d. OVERLEDENJ. Bosdjjk, geh. met J. Grims, 60 j. R. S. de Wolf, geh. met A. Bresier, 54 j. Belangrijke Verkooping VAN DOOR BOEKHANDEL. Verkrijgbaar de voor de Met de Kermis ruim voorzien van Alles eigen fabrikaat. Aanbevelend, Ruim voorzien van SUIKERWERK en verschillende soorten KOEKJES. Wegen omstandigheden TE KOOP een (merk Van Delft) gekost 56 gulden, nu voor 40 gld. Adres bureau van dit blad" Tegen 1 Augustus vraagt een bejaarde Dame een ongemeubileerde kamer en gelegenheid tot koken. Aanbiedingen met prjjs onder letter S. S. bureau van dit blad. TE HUUR centrum der stad en TE KOOP Adres A. Louws, Noordweg B 153.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1