12 OYerteerlijke Citroen-, Frambozen- of Sinaasappel-Limonade te maken Bogardstraat 11 SI, KUdkm Mik MM De grootste moeilijkheid My Stella wijn. Wat uit dit reisverliaai dus is te leeren? leder Leareep ketal Lij Lei kegin -t Pakje D.Z.K Jaar kan je Lij zweren, 't flam keel d e wereld reeds lang voorzien in LOUIS DO BB ELM AN M* van rnrrn jotting Zeer voordeelige aanbieding. M. VAN LOO DAM F 8 en 9. TEL. 187. l HHI SAN6UINOSE. SEEN BETERE ttPLOSSIBB Volslagen Succes. een vertrouwde Hit. Kosthuis gevraagd Een nieuw Duivenhok te Ruime Benedenwoning te huur. I KOLINE i PUIKE AARDAPPELEN IE KOOP Belg. Herdershond, B. K. Emaille. Gascomforen. Petroleumstellen. Electr. Strijkijzers. Tuinslang. Gieters. F. J. VAN AARTSEN, Spanjaardstraat. Denevers Frères. H@t Huis met de Roode Pilaren, EEN wijs MAN OVERWEEGT ZOOWEL kwaliteit ALS PRIJS EN KOOPT EEN VELG WASCHMACHINE Neemt a.s. Zaterdag Stalhouderij W, ROOSE. Pakhuis te huur, Luster Colberts f 10,50 Linnen Heewncosfumes fl 9,25 Colbert Costumes 11 9,50 Kinderpakjes m 11 2,45 Linnen Matrozenpakjes 11 1,90 Linnen Matrozenblouse 11 1,15 Fantasiebroeken 11 1,95 Zijden Zelfbinders 11 0,46 Vraagt onze echte ZEEUWSCHE BOTERBABBELAARS 75 ct. per trommeltje met Stadsgezicht. Per ons 15 ct. Groote sorteering LUXE BONBONDOOZEN in ver schillende prijzen. Specialiteit in ZA^OSTAVEN, verpakt in trommeltjes met Foto's van Middelburg, a f 1,25. ROTTERDAM. V 'A ïe koop 6 Stoelen mot tatjesmfa. Het beste adres voor het opdoen van Men, iailéen en MenÉn. Is BREE E 215. ALGEMEENE BOEKHANDEL Lange Burg C 92. 9 Prijs por fl. slechts f 1,25. Voor 45 cent koopt U in de Drogisterij SCHULTE THIEME de benoodigdheden om zelf 5 Liter Ook voorradig Hebe-Essence in alle smaken a 40 cents per flacon. schuin over de Nieuwstraat in de Langedelft te Middelburg. 1 Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. Langedelft A 90-91 - Middelburg. AGENTEN VOOR WALCHEREN Koopt nu Schoenen. F. A. DE JQMGE. W. ROOSE. GOEDKOOPS TREIN van Vlissingen t.m. Roosendaal naar Rotterdam en Den Haag op WOENSDAG 21 JULI. Zie aanplak- en strooibiljetten. BESTE KWALITEIT A. DE STEUR, Sageerstraat. BH K. NOORDSTRAAT ZIE ETALAGE. MIDDELBURG. GEDEPONÉTRD *S) ROTTERDAM®? Sauguinose is een zuiver plantaardig bloedmakend middel. Het bevat ijzer in organische verbinding héél weinigmaar aldus, dat het gemakkelijk in het bloedi opgenomen wordt, en de maag niet bederft. Dit is een groot voordeel. Omdat de zwakste gestellen de Sanguinose verdragen, daarom wordt zij voortdurend door meerderen genomen. Omdat menschen die het gewone staal niet verdragen, door de Sanguiuose zoo merkwaardig opknappen, daarom maakt zich de Sanguinose met den dag meer vrienden. Sanguinose is beslist het beste middel in zwakte en algemeene verslappingstoestanden. Zp kost f 2per groote flacon van 300 gram 6 fl, f 11,— 12 fl. f 21,—. Verkrijgbaar bij de meeste apothekers en goede Drogisten. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co., Den Haag. Te Middelburg bfl N.V. v.h. C. A SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. voor jonge moeders is de keus van het voedsel voor jonggeborene. Wanneer natuurlijk voedsel ontbreekt of in niet voldoende mate aanwezig is, is er dan bet gebruik van Molenaar's Kinder meel volgens het recept op de verpak king. Het is altijd een Vraagt gratis brochure aan P. MOLENAAR Co., WESTZAAN. i lossing ANTHRACIET uit de beroemde Mijn Coufl're (onovertrefbaar in kwaliteit) VRAAGT MIJN ZOMERPRIJZEN E. EVERTSE. Koestraat K 296297 L. Breestraat O 144—145. Ook worden bestellingen aangenomen WAGENAARSTRA AT B 82. TE KOOP Adres Noordweg R 39. voor herstellend borstlpder in gezin zon der kinderen, liefst met frissche woning. Brieven met opgave van prijs onder letter Z bureau van dit blad. Adres Moeiliker, Volderjjlaagte M 75. Burgemeester Takstraat D 22. Adres Oprit 25 ben. Vlissingen. Adres Burgemeester Takstraat D 22. LEERBOEKEN. WOORDENBOEKEN. ATLASSEN. SCHOOL- EN TEEKENBEHOEFTEN Aan de Zenuw- achtf&e Personen. De zenuwlijder is te beklagen. Dc minste prikkeling geeft hem hoofd- pijn en ongemakken een verande- ring. een onbeduidende verplaatsing ontroert hem pijnlijk. Om niets is hij van kwade luim. Overspan- ning, ontroeringen, zorgen, schrik, buitensporigheden, kunnen het zenuwstelsel zoodanig üchokken, dat men de gevolgen L. waarneemt: hooidpïjnon, kram- Jj* pen in de lenden, pijn in rug X en lenden, pijn in het gezicht, den J. hals, de armen en de gewrichten. bloedaandrang. hartkl op pi n g e n. 5 slapeloosheid, droevige droomen. ÏT ïj beklemmingen, duizelingen, angst, ,1 ziekelijke gevoeligheid, vooral's mor 1 gena bij het opstaan, gejaagdheid. onverklaarbare alechte luim. verlies 1 van het geheugen, loomheid, ver- W moeienia in de ledematen, beven var. 1 handen en knieën bij de minste 1 ontroering, blauwe randen om de w 1 oogen, oorgesuis, vrees zonder blijk- w 1 bare oorzaak. 1 Zoodra die teekena zich voordoen. 1 aarzelt niet en neem Uw toevlucht 1 tot de echte zonuwhersteller w KQLI5ME van Apotheker H. van Aken, Apotheker-Specialist te Sel w zaete. die reeds duizenden zenuw- g lijders volkomen ganezon hoeft. is verkrijgbaar bij Apoth. en Drog. ad. f 2.50 per flacon. Hoofddepot voor Holland SSCHULTE en THIEME,| Postbus 55 Middelburg. Vanaf heden iederen voormiddag Groote 6 ct. en Kleine 3 ct. per K.G. Adres Pottenbakkerssingel Q 45. Tehuis gezocht voor ruim eenjarige Groenendaler, reu. Adres bureau van dit blad. Deze ZOETE ROODE FRANSCHE NATUURWIJN is iets nieuws, iets fijns en goedkoop. (Beter dan de vele aangeboden Kunst wijnen). Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs K&SW VERREWEG DE BESTE EN VOORDEELIGSTE Verkoopdepöt Middelburg Vlissingen Veere Gapinge H. F. Slootman, Lange Geere K 238. A. Jansens &Zoon, Palingstraat. Gebrs. Sturm. W. Kesteloo. N. St. Joosland J. Joose. Arnemuiden J. J. van Horssen. Koudekerke J. L. v. d. Velde. Groote Uitverkoop van Schoenwerk, zoowel Einder- als Dames- en Heeren schoenen a.s. Donderdag op de Markt. Standpl. tegenover het Stadhuis. 50 tot 100 pet. prijsvermindering. Aanbev. De Goedkoope Schoenh. Zuidsingel 40b. Zoutelande Meliskerke Westkapelle Aagtekerke Domburg Grjjpskerke Oostkapelle Serooskerke P. Leflnso. A. Spruyt. Gebr. Westerbeke. P. Faasse. J. Passenier. D. Everaers. S. Wisse. P. Willeboordse. proef met mjjn Luxe Brood- en Banketbakkerij, Balans, Middelburg. Speciaal ingespannen voor trouwrijden. Voor de coupé staan twee goudvosse paar den. De Rijtuigen zijn aan de stallen te be zichtigen waarvan coupe's met geel satijn bekleed. BILLIJKE PRIJZEN. mede geschikt voor stalling van Auto's. Adres Rouaausche Kade G 159. De van ouds bekende is 75 cent per pond. Na Natuurboter de beste.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3