Li D. C. E M. VAN LOO, Openbare Les „De Nieuwe Onderneming"*. Predikbenrtenbriefje Heeren-, Jongeheeren- en Kinderkleeding l1of§nmr. Trouwföesten en Partijen. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Vreest geen examen VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. Opscheppen kost niks! voor Middelburg. PUT PRIJS 2 CENT. No. 36. Woensdag 9 Juni 1926. Dertigste Jaargang. De prijs van het succes. BEVONDEN VOORWERPEN, Enorme Keuze in Alies nu extra goedkoop. MIJNHARDT'S een Kleine Woning. ONTVANGEN: 2e hands Meubelhuis, JAC. L. A. DE LANGE, Heeren-, Jongeheeren- en Kinderkleeding. te Middelburg. Donderdag 17 Juni a.s. SU N V. AUTOBUSDIENST TWEE SNELDIENSTEN ABONNEERT U op het Verkrijgbaar bij de drukkers LITTOOSJ OLTHOFF en bij alle Boekbandelaren en bij Dhr. Schroevers, Jasmijnstraat. DÜ GÜ22H IIITVERKOOP in Magazijn „NIEUW ENGLAND", Lange Delft 147, Middelburg „NIEUW ENGELAND" - Lange Delft 147 - MIDDELBURG. KINDERARTSEN DWEPEN beste resultaten Zeeuwsche Piano-en Orgelhandel. een Benedenwoning Denevers Frères, Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kannen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgevers i LITTOOIJ OLTfiOFF. Postrekening 42289 Telefoon 238, Rugpijn en Rheumathiek. Burgelijke Stand van Middelburg bij PAUL VAN SLUMS Co., Vlas markt K 57, Middelburg. En ©ross. En Petal. Advertentlön. Damestasschen, Actentasschen, School- en Muziektasschen, Dames- en Heeren- Portemonnaies, Sigaren- en Sigaret-Etui's, Portefeuilles. Kortedelft G 3 en F 25. ZENUWTABLETTEN eenige gebruikte Heeren- en Dames- Rijwielen, benevens twee Zijspan- wagentjes met rieten mandjes a f 10,00 per stuk. Kortedelft hoek Bellinkstraaf TE KOOP ean nieuw Handnaaimachine met Kast en een Waschmachine met Wringer. ZIE ETALAGE. Maar mijne HEERLIJKE WITTE KAAS kost toch maar ÉÉN DUBBELTJE PER ONS. En wilt U nog goedkooper uit zijn, kom dan spoedig voor ACHT CENTJES koopen een ONS PRIMA KOMIJNE KAAS. HHP** 'n HEELE EDAMMER, onbegrijpelijk zoo fijn voor zijn geld a f 1,75. Natuurlijk ook nog steeds nieuwe aanvoer van PRIMA OUDE FRIESCHE NAGELKAAS. LANGEVIELE 208. STROOHOEDEN PETTEN Linnen Heeren Costumes vanaf f 12,50 Linnen Jongeh. Costumes - 2,40 Matrozenpakjes en Blousen - 1,40 Dames Lakmantels 10,00 Korte Noordstraat - (bij hef Hofplein) - Middelburg. des morgens van 10-12 uur, des middags van 2-4 uur. Toegang vrij. Tevens zijn de voorwerpen voor de verloting tentoongesteld. Vrijdag 18 Juni zijn bij den Con cierge te 12 uur de trekkingslijsten te bekomen en kunnen de prijzen worden afgehaald. 2 e> FANTASIEBROEKEN RIJBROEKEN nmoiiHiKü COSTUMES van 25 gulden verminderd tot den prijs van 15 gulden. KINDERPAKJES van 10 gulden voor f 2,50 en 3 gulden. Prima GABARDINE REGENJAS nieuwste model van f 35 voor f 17,50. Eenige door Etaleeren verkleurde Artikelen zoo goed als voor niets. Kmaermeté Gebroeders Hildernisse. ONZE RINGEN SMEDEN ONVERBREEK'BRE BANDEN. leveren wij een eerste klasse met doorloopende harp, mooie Registers, koppeling en Knie zwellen. 5 jaar schriftelijke garantie. - Betaling naar keuze. - Levering franco. Afbeelding gratis. KORTE BURG, MIJDELBURG. Eigen slachting zwaar Rundylsesch. H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bp abon nement voordoelige voorwaarden. Waarom brengt een stukje linnen met den „Angelus" er op honderd vijf en twintigduizend dollars op, ter wijl dat van een anderen artist slechts één dollar opbrengt? Omdat Millet voor een waarde van 125,000 dollars aan hersenen op zijn doek bracht, terwijl de andere slechts voor één dollar bracht op het zijne. Arbeid is waardeloos, als men er geen hersenen in gelegd heeft. Een smid maakt van een hoeveel heid ijzer, die vijf dollars waard is, hoefijzers en krijgt er tien dollars voor. De messenmaker maakt hetzelfde ijzer tot messen en krijgt tweehonderd dollars. De industrieel maakt van het zelfde metaal naalden en krijgt acht- en-zestig honderd dollars. In de han den van den horlogemaker wordt het tot groote veeren, en hij krijgt er tweehonderd duizend dollars voor, of tot kleine veeren, en deze vertegen woordigen een waarde van twee mil- lioen dollars, zestigmaal de waarde van hetzelfde gewicht aan goud. Zoo gaat het ook met ons stoffelijk leven, dat ons bij onze geboorte ge geven is. Wij moeten er wat mee doen. Wegwerpen kunnen wij het niet, want zelfs luiheid laat haar vloek er op achter. De eene jonge man ver werkt het zijne tot voorwerpen van smaak en nut. Hij mengt er hersenen onder. Een ander verknoeit en bederft het zijne zonder doel, tot hij, mis schien op veel lateren leeftijd, ver standig wordt en de gebroken stukken tracht samen te flansenmaar het is een treurige verontschuldiging, die hij achterlaat als betaling van een leven, waarin zooveel schoons had kunnen worden verricht. o „Wel mylord", zei een onbe schaamd Engelsch geestelijke tot den bisschop van Litchfield, „er is niets gemakkelijker dan een preek te maken. Heel vaak kies ik een tekst, als ik reeds op den preekstoel sta, en dan begin ik te preeken en geef er niets om." „O ja" zeide de bisschop, „dat komt precies overeen met hetgeen ik uw gemeenteleden hoor zeggen, want zij hooren de preek aan en zij geven er evenmin wat om." o De wereld is vol van menschen, die op het punt staan van iets te zijn, mogelijksheidshelden, die dit of dat konden, willen of zouden zijn, zonder zekere hinderpalen of tegenwerking, prospectussen, die nooit tot de uitgaven van het werk zelf komen. Zij verlangen allen naar succes, maar willen het beneden pari. De „een en dezelfde prijs" voor allen is te hoog. Zij zien met begeerigen blik naar de gouden kroon, maar zij beklimmen niet gaarne de moeielijke sporten van de ladder, langs welke zij alleen kan worden bereikt. Zij verlangen naar de overwinning, maar deinzen terug voor het gevecht. Zij zien voortdurend uit naar zachte plaatsen en gladde opper vlakten, waar de minste tegenstand is, en vergeten, dat juist de wrijving, die den trein op de rails tegenhoudt en de locomotief een vierde van hare kracht ontneemt, noodzakelijk is voor hun beweging. Besmeer de rails met vet, en de locomotief moge blazen en de wielen mogen ronddraaien, de trein komt geen duimbreed vooruit. o De arbeid is des te moeilijker naar mate het te bereiken doel grootscher en edeler is. God heeft op de grootste waarde den hoogsten prijs gesteld- Indien iemand het grootste succes wil hebben, dan moet hijzelf den prijs betalen. Geen stamboom, geen geld, geërfd van voorouders, die groote kapi talen bezaten, kan gegeven worden in ruil voor deze koopwaar, Hij behoort zichzelf te vormen, of hij wordt nooit gevormd. De Romeinen richten de zitplaatsen in hun beide tempels voor deugd en eer zoodanig in, dat niemand den tweeden kon binnenkomen, zonder door den eersten te zijn gegaan. Zoo danig is de volgorde Deugd, arbeid, eer. Allen zouden wel gaarne willen sla gen maar dat is niet genoeg. Wie zou tevreden zijn met een succes, dat men voor het wenschen alleen krijgen kan Gij kunt krijgen, wat gij verlangt, als gij er den prijs voor betalen wilt. Maar in hoeverre wilt gij slagen Wilt gij den prijs betalen Hoe groot is uw begeerte naar succes Hoeveel kunt gij doorstaan Hoelang kunt gij wachen Verlangt gij naar een opvoeding Zoudt gij, zoo noodig, versleten klee ren willen dragen aan de hoogeschool en zelf den kost verdienen Zoudt gij, zooals Thurlow Weed, des nachts willen studeeren bij het licht van een kampvuur, in een aanleg van suiker ahorns Laat rugpijn en rheumatiek uw leven niet vergallen. Zoek de oorzaak opZeer waarschijnlijk schuilt deze in uw nieren. Inspanning of gevatte kou kan deze ge voelige organen verzwakt hebben en hen verhinderen in hun werk om de schade lijke vergiften uit uw bloed te filtreeren. Deze vergiften veroorzaken rheumatische pijnen en vele andere kwalen, en hoe langer gü de nierzwakte verwaarloost, des te erger worden uw kwalen. Nierzwakte maakt u ook zenuwachtig, duizelig en afgemat zwak, terneerge slagen en vermoeid, en onderhevig aan onaangename blaasstoornissen. Let op verschijnselen als bezinksel of zand in de urine, opgeblazenheid onder de oogen, waterzuchtige zwellingen in de ledematen, stiifheid of ontsteking van de gewrichten. Versterk uw nieren zonder uitstel en voorkom zoodoende de ontwikkeling van ernstige nierkwalen. Gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen om de nieren weder krachtig en gezond te maken. Foster's Pillen hebben duizenden over de geheele wereld baat gegeven. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waar door gij zeker zqt geen verlegen buiten- landsch goed te ontvangen. Prijs fl 1.75 per flacon. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Heerenrijwiel, corset, broche en lampenpoetser, muziekboek t.n. van A. Cornelissen, hondenhalsband met riempje, huissleutel, ring met sleutels, vijl, vulpot lood, huissleutel, schoolétui met inh. sleutel. b. Bij ingezetenonblauw werkpak, JSturm, Noordweg R 40 kinder portem. met inh. Jodengang R 236 Zilveren speld, J. Boone, Oostkerkplein O 165 post zegels, C. J. v. d. Broek, Vliss str. 1171 ceintuur, M. Evertse Giststraat F 193 bel. plaatje in étui E. Cozjjn Penning- hoek plein Maljaarsbel. plaatje, Lupse, 't Zand D 113; wit kinder beertje, Bazel, Bogardstr. D 38bel. plaatje, Boekhout (velw.), Nieuw St. Joosland A 46 grijze mantelband, 0. M. Hariot, Korte Bree- straat O 174sjaal, G. de Nood. schuit- vlotstraat N 207 bel. pl. in e'tui, de Lange, Seissingel R 199 zilveren kettingtje J. L. de Brandt, Zusterstr. I 206 10 postzegels, I Hubrechtse, K. Singelstr. O 290zilve ren klepstuk, P. Brasser, Vrouwepolder; pakje inh. nieuwe kindermutsen, P. O. v. Luijk, Korte Singelstraat O 209 R.K. kerkboekje, C. Zeeveld, Korte Geere K 345zwarte portemonnaie met inh. v. Bijl, Bagijnhof E 148een rozenkrans, M. Meulmeester, Wal B 103haarstrik met speld, C. Bree, K. St. Pieterstraat F 29R.K. kerkboekje, H. Strik, Seis- straat Q 17geldstuk, dr. Kinderman Langeviele K 378bel. plaatje in etui, M. de Lange, Arnem. voetpad T 150; grijs kindermanteltje, J. Vreke, Schoor- steenvegerssingel Q 94gouden speld, M. Meijer, Brakstraat O 268 licht gele vogel, J. C. H. de Graaft', Bellinkstraat O 181blauwe bril, M. Berger, St. Jan straat H 193koperen sleutel van een melkbus, C. Reijnhoudt, Koningstraat E 180; rijwielbel. plaatje, A. Iseboud, Noordweg R 13 bril in etui, Veerscbe weg S 12 mantelband, J. Isendoorn, Zuidsingel E 34portemonnaie met inh. A. Leijnse, Nieuwstraat G 224heeren- strikje, W. Geerse, Ijsfabriek, Loskade bondenbalsband, P. Wisse, Veersche sin gel S 67onderdeel van een auto, Ooms, Veersche weg T 256 jongensjas, H. Hariot, Korte Breestraat O 174ring met 2 sleutels, Verijzer, Sleeperssingel Q 116 autobandafnemers, v. d. Horst, Zus terstraat I 206zilveren vingerhoed, Mervel, Seisstraat Q 13gouden man chetknoop, J. v. Aken, Breestr. (Tram singel) C 41pakje inh. 2 paar kousen. Bosschaart, Acbtersingel Q 279 twee briefk. en potlood, M. Wattel, Arnem. voetpad T 154; zwarte portemonnaie met inh. W. de Bree, Noordstr. O. Souburg A 3zilveren horloge, P. I. Bastiaanse, Seisplem Q 290zilveren boerenknop, A. Hubrechtse, Bree E 117. Inlichtingen aan bet bureau van politie alleen Zaterdag tusschen 7 en 8 uur u. nm. Van 31 Mei7 Juni. ONDERTROUWDH. M. Doornebos 24 j. en C. Verbeek 32 j. J. Joosse 23 j. en A. Bassie 22 j. W. H. Vermeulen 28 j. en N. de Bruijn 26 j. BEVALLEN: G. de Vries geb. Runne- boom z. N. de Kam geb. Schets d. J. Dockheer geb. Poppe z. C. D. Verstraate geb. Karreman z. W. C. J Vader geb. Pluijmers z. S. Olthoff geb. de Jonge d. OVERLEDEN: J. Kerkhove 47 j. ong. zoon. M. M. den Hooglander 76 j. wed. J. Goulooze. P. Visser 50 j. gehuwd met O. Cremer; A. de Wijze 73 j. geh. met J. SturmJ. van Schalk 21 j. ongeh, zoon. W. de Voogd z. 6 mnd. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn NlerpiSlen 5, MaagpïSlen Zalf Want er is een middel dat U kalm maakt en kalm houdt, terwijl Uw geest helder blijft behoeden U voor zenuwachtigheid Buisje 75 ct. Bij Apotb. en Drogisten Te koop gevraagd in het centrum der stad Adres Werfstraat 160. Wegens inruiliag aan spotprijs te koop Rijwielhandel Noordstraat C 19, CALJOUW BLAAS. Partü Stoelen waaronder met stroomat (spikkelmat) en gaatjeszitting (beslist het fijne), zoo ook zware Caféstoelen, welke worden verkocht a 3 gld. per stuk. Verder geschilderde Kast voor 20 gld., geschilderd Noten Buffet voor 15 gld., enkele Ameublementen enz. in bet TE KOOP een KINDERWAGEN. Spotkoopje. Adres St. Pieterstr. A 77. Adres bureau van dit blad. Dat alles en nog veel meer voor weinig geld, koopt U bij m pi o Met ingang van WOENSDAG 9 JUNI a. s. zal bij haar gewone dagelijk sche dienst nog worden ingelegd Op werkdagen le vertrek Middelburg n.m. 12.15 g^a^jon 2e n.m. 5.15 Deze diensten vertrekken onmiddellijk na aankomst van den trein en stoppen op de Markt tot bet innemen van passagiers uitsluitend voor Domburg. Hierbij wordt ingelegd een dienst vertrekkende n.m. 1.20 van Domburg (Markt) De gewone bekende dienst blijft overigens ongewijzigd gehandhaafd. YAN kenmerkt zich door groote drukte, indien U dus ook van deze gunstige gelegenheid wilt profiteeren, DIENE U ZICH TE HAASTEN. Wü nemen maar even een greep uit de spotprijzen, bijv. Een ieder die dus van deze gelegenheid wil profiteeren diene zich te haasten. met Molenaar's Kindermeel omdat bet de verschaft. Bij het juiste gebruik van M o 1 e n a a r's Kindermeel zijn de dok ter, de ouders en de baby tevreden. De baby bet allermeest. Yraag attesten-bruchure aan P. MOLENAAR Co., WESTZAAN. GEERLING's VRAAGBAAK en Brief steller. Prijs slechts f !,90. Bevat o.m.Arbeidswet, Contract en Overeenkomst, Drankwet, Ongevallenwet, Requesten, Sollicitatie. Tarieven enz. enz. Verkrijgbaar bjj de firma VERLOOFDEN Burg C 111. n TE HUUR Bellinkstraat G 198. Adres Korte Heerengracht M 280. Indien gij belang stelt in ZUIVERE NATUURWIJNEN inplaats van de vele aangeboden KUNSTWIJNEN, drinkt dan liever een GLAS MINDER, maar STELT PRIJS OP KWALITEIT en koopt dan in den van OUDS BEKENDEN Wijn handel en Likeurstokerij der Firma MIDDELBURG. Zuivere en goedkoope Wijnen. Franscbe Appelwijn f 1.per fl. Zoete Mistellawijn -1.25 Zoete Missiewijn der Paters van Algiers, iets fijns -1.30 Zoete Roode Afrik. Wjjn - 1.40 Zoete Witte Ital. Wijn - 1.40 Zoete Tnrksebe Wijn - 1.40 „J Avondmaalwijn -1.50 Chat. Bellegarde oude Bourdeax -1.25 Chat. Montbazillac W. Wijn - 1.30 Zoete Muskaatwijn - 1.40 Advocaat - 2.50 Fransche Cognac - 3.50 Voor Feesten speciale korting. Gratis gebruik van Glaswerk. Levering franco. Versebe Runderlappen 65 ct. Gehakt 60 et. Zuivere Gesmolten Reuzel 60 ct. Vette Varkenslappen 60 ct. Alles per 5 ons.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1