H.V. SCHUL TE C OUDE ZAAK. BRUILOFTEN. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. VAN BOVEN'S BRILLEN I zijn toch 't goedkoopst.! D. C. Bouwense V A'N" "GR A A F E I L D D 87 lej. J. Hl, Nera-Car No. 35. Woensdag 2 Juni 1926. Dertigste Jaargang. Meer dan rijkdom. Nieuwste Dessins. Heeren- en Jonpton-Cosliies. 1 M. VAN LOO, Korte Noordstr. REGEN- EN LfIDENliNTELS G. ROB IJ N C o Levert U thans zeer voordeelig Kap, de liaste van alle. DOET UW VOORDEEL Bovenhuis te huur Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgever® LITTOÖIJ ÜLTHOFF, Postrekening 42280 Telefoon 238. GEVONDEN VOORWERPEN. Burgelijke Stand van Middelburg Nierkwalen bij vrouwen. bij PAUL VAM SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg, in Gros. En Det&l. Advertesitifin. Lombardstr., hoek Burgem. Takstr., FR. KROLL. ZIE ETALAGE. STROOHOEDEN PETTEN. r m r*i cs WATERDICHTE REGENKLEEDING. Om plaats te maken voor da nieuwe, ruimen wij tijdelijk onzen voorraad REGENMANTELS op MET 10-20 pCt. K0RTIN6. Illlll Opruiming van een partijtje voorjarlge tegen spotprijzen van af vijf gulden. Illill LANGE DELFT H 14. Damestasschen Actentasschen Muziektasschen Schooltasschen Dames- en Heeren- Fortemonnaïes Handkoffers Reiskoffers Enorme keuze in: Porseleine Tafel-, Ontbijt en Theeserviezen. Alles nu zeer VOORBEEIIG in prijs. Kortedelft G 3 en F 25. Slechts 200 Meter van het Station Agent „Gillet", „Eijsink" en „Burgers E.N.R.". ill ui Denevers Frères, C. VAN DE VEN, Gostuum- en Linnenwerk. ais nieuw, 800 KJ!, her. Fl. 340,--. B. Luysterburg, Markt 14, Tel. 25, Roosendaal. FIRMr GEBROIDERNI S8 E, Vliegenvangers merk „Su- murum" 4 st. voor 10 ct. Prima Slaolie f 0.85 p. 7i fl. Limonade essences merk Schulte Co. f 0,30 p. fl. Badmutsen f 0,45 Gedurende de maand Juni ruimen wij op, restanten bussen glansverf merk „Verfkwast" a f 0,75 p. K.G. In „Be Kleine Winst" verkrijgbaar ROSKAM, Lange Burg B 11. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent., iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeeiige voorwaarden. De Redactie van „De Gids voor Schoolreizen" te Den Haag deed ons het volgende voorstel: De firma Anton Jurgens' Margarine- fabrieken te Oss schenke aan het Nederlandsche kind, dat door lichaams gebreken, ziekte of zwakte hetgebruik- kelijke schoolreisje met een onder wijzer of leeraar niet of bezwaarlijk kan meemaken, een bedrag van 5000 gulden, welke gelden door de Redac tie van „De Gids voor Schoolreizen", Acaciastraat 174 te Den Haag, gebruik! zal worden om het levensgeluk dier gebrekkige, zieke en zwakke Neder landsche kinderen in dezen zomer te verhoogen. Wij hebben aan dit voorstel gaarne voldaan en aan bovengenoemde Redac tie het bedrag van 5000 gulden ter beschikking gesteld. Allen H. H. Onderwijzers, Leeraren, Dokters, Geestelijken en Verpleegsters in Nederland, die kinderen kennen welke volgens hunne meening voor zoo'n uitstapje in aanmerking komen, wordt verzocht zich om inlichtingen te wenden uiterlijk tot den 20 Juni 1926 aan het adres der Redactie van „De Gids voor Schoolreizen", Acacia straat 174, Den Haag. Wij wenschen bij voorbaat den kinderen, die het uitstapje zullen mee maken, een prettigen, zonnigen dag. ANT. JURGENS' Margarinefabrieken, Oss. „Och, mijnheer, koop een doosje lucifers, als het u belieftzeide een knaap, met een mager, bleek gelaat, bloote voeten en met kleeren aan, die veel op een hoop lompen geleken, ofschoon het dien dag te Edinburg heel koud was. „Neen, ik heb er geen noodig," zeide de heer, „Ze kosten maar een stuiver de doos", bleef de jongen aanhouden. „Heel goed, maar ik heb geen doos noodig." „Dan zal ik u twee doozen voor een stuiver geven," zeide de knaap eindelijk. „En om nu van hem af te komen", zegt de heer, die de geschiedenis ver telt in een Engelsch blad, „kocht ik een doosmaar toen zag ik, dat ik geen klein geld had en zei daarom „Morgen zal ik een doosje koopen." „Och, koop het van avond, bid ik u", zeide de jongen weer; „ik zal het geld wel gaan wisselen ik heb zoo'n honger." Dus gaf ik hem den shilling en hij liep er snel mee weg. Ik bleef op den knaap wachten, maar hij kwam niet terug. Ik dacht dat ik mijn shilling kwijt was, maar toch was er iets in het gelaat van den jongen, dat mij vertrouwen inboezemde en daarom verbande ik alle slechte gedachten omtrent hem. „Laat in den avond kwam de meid mij zeggen, dat een jongetje mij wensch- te te spreken. Toen het kind de kamer werd binnengelaten, ontdekte ik spoe dig, dat het een jongere broer was en zoo mogelijk nog blecker en nog haveloozer gekleed. Een oogenblik stond hij met zijn handen diep in zijn vodden gestoken en zeide toen „Is u de heer, die lucifers heeft gekocht van Sandie?" „Ja". „Wel hier is vier stuiver terug. Sandie kan niet komen Hij is overreden door een wagen, en hij heeft zijn muts verloren en ook zijn lucifers en uw elf stuivers; hij heeft zijn beide beenen gebroken, en hij is lang niet goedde dokter zegt, dat hij doodgaat. En dat is alles, wat hij u kan geven", zei de jongen, ter wijl hij de vier stuivers op de tafel legde, en toen brak hij in snikken uit. Ik gaf den knaap te eten en ging met hem mee, om Sandie te bezoeken. „Ik kwam tot de ontdekking, dat de twee kinderen bij een dronken stiefmoeder woondenhun eigen vader en moeder waren beiden dood. Den armen Sandie vond ik op een hoop krullen liggen; hij kende mij zoodra ik binnen kwam en zbide „Ik wissel de het geld mijnheer, en kwam juist terug; toen liep het paard mij omver, en mijn beide beenen zijn gebroken. En Reuby, kleine Reuby, ik ga zeker dood En wie zal dan op jou passen, Reuby als ik er niet meer ben Wat zal er van jou worden, Reuby „Toen nam ik de hand.van den deinen lijder in de mijne en zei hem, dat ik altijd voor den kleinen Reuby zou zorgen. Hij begreep mij en had nog juist kracht kracht genoeg om mij aan te zien, alsof hij mij danken wilde; toen verloren zijn blauwe oogen hunnen glans, en stond ik diep aewogen bij het lijk van dezen eer- ijken en oprechten bedelknaap. o— Bij een gele koortsepidemie te Memphis waren de leden van het ondersteunings-comité ten eirde raad; zij konden geen oppassers krijgen, toen c-en man, met ruwe gelaatstrek ken, kort geknipt haar en schuifelenden gang, zich onmiddellijk vervoegde bij een der dienstdoende dokters en zeide „Ik bied mij aan als oppasser", De dokter onderzocht hem met vorschenden blik, overtuigde zich, dat de man in geen enkel opzicht voor het werk geschikt was, en zeide „Ik kan u niet gebruiken". „Ik zou toch zoo graag dienst doen als oppasser", hield de man aan „Probeer het eens een week met mij Als ik u niet beval, ontsla mij dan zoo ja, betaal mij dan mijn loon". „Heel goed", zei de dokter„ik neem u aan, ofschoon ik, om de waarheid te zeggen, wel wat huiverig ben". Toen zeide hij bij zichzelven Ik zal hem in het oog houden. Binnen weinige weken was hij een der beste oppassers geworden van het gehcele moedige personeel. Hij was onvermoeid en zelfverloochenend. Waar de ziekte het hevigst woedde, daar werkte hij het hardst. De lij denden en stervenden aanbaden hem bijna. Den verwaarloosden was zijn ruw gelaat als het gelaat eens engels. Up betaaldagen evenwel handelde hij zoo vreemd, dat men hem eens door een achterbuurt naging tot hij bij 'n onaanzienlijke wijk kwam, waar men hem zijn geheele weekloon zag werpen in een bus, waarin men gif ten verzamelde voor de arme lijders aan de gele koorts. Niet lang daarna werd hij ziek en stierf aan dezelfde ziekte, en toen men zijn lichaam ontkleedde, om het te leggen in een naamloos graf, vond men daarop een loodkleurig merk teeken, dat Jan, den oppasser, deed kennen als een gebrandmerkt mis dadiger. Als zoodanig zyn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Gryze handschoen, dameshandschoen, handtasehje met inh., een pet, kinder- tascbje, fietsmuts en een boekje (opera Martha), manchetknoop, kerkboekje R.K schoolagenda, inh. stoom- en tramkaart Bjj ingezetenengouden broche, Pol derman, Hofplein D 76 zilveren collier, P. Loomans, Ganzegang 0 21portem. met inh., H. Wouters, Noordweg R 12; vulpenhouder (Swan), M. van Ginnekeu, Bree E 204auto-binnenband, C. Maar- tense, Dokstraat P 184 kinderportem., S. Leenpoel, Arnem. Voetpad T 77 bank biljet, Matthyssen, Achtersingel Q 278 gouden ring, A. van Dyk, wachtpost 62 S.S.zilveren broche (boerenknoop), J. Lavooy, Gortstraat K 201zwarte heeren portem. met inh., M. Frederikse, Bogard- straat D 59witte kinderschoentjes, D Lippens, Vliss.straat I 159 bril in etui, A. van Oost, Breeweg ('t Zand) D 184 witte kindermuts, W. Kingmans, Span- jaardstr. E 89; zakmesje, C. P. Smolders, Zusterstraat I 205zilveren potlood, Louwerse, Abeele, N. Vliss.weg C 194; bruinlederen damesportem. met inh., Tevel, Wagenplein Q 124 passerdoos en zwarte kroonspeld, Davidse, Begraafplaats V 144 gouden zegelring, C. van Sluys, Wagenaarstr. E lila; gouden speld, Schotmans, Emmastraat W 46 bruine ostduif, Tummers, Seisdam Q 27 bruin indertaschje met inh., v. d. Bunt, Vliss. straat I 158koperen buis met sierkn°P, Schuilwerven, Segeersweg V 87 een kuiken, J. Kik, KL Vlaanderen M 146 snoer koralen, P. Dorleyn, L. Geere K 318 baalzak, J. Ta venier, Hofplein E 223rozenkrans, J. Sanderse, L. Bree- straat O 148 zwarte portem. met inh., C. J. Hendrikse, K. Breestraat O 173 licht-blauwe ceintuur (geborduurd), M. de Nooyer, Dampoortsingel T 203een boek, t.n. J. de Ryder, a. v. p. Vlissingen, Vreke, Seisweg R 172zwarte duif, van Moolenbroek, Spapjaardstr. F 77 bruin- leder portem. met inh., C. Priester, Markt I 44 voordrachten, W. Nysse, Bellink- straat G 193. Inlichtingen aan het bureau van politie alleen Zaterdag tusschen 7 en 8 uur u. nm. Van 2181 Mei ONDERTROUWD H. Kaashoek, 25 j. en P. Boone, 22 j. GETROUWD: H. A. Joosten, 37j.en M. J. Huys, 31 j. J. Roelans, 83 j. en W. A. de Groote, 29 j. A. Louwerse, 23 j. en J. M. Poortvliet, 21 j. A. R. Roth, 25 j. en L. de Kam, 23 j. J. Dingemanse, 81 j. en G. A. Sonius, 23 j. C. J. J.van Arenthals, 24 tj. en N. A. P. Laban, 24 j. J. W. v. d. Weert, 36 j. en E. L. Jo- ziasse, 27 j. C. Blankert, 24 j; en M. Deïst, 22 j. H. S. Boogaart, 36 ,j. en N. P. v. d. Werff, 21 j. J. H. J. Fiscalini, 22 j, en A. J. Abbenbroek, 23 j. BEVALLEN: J. Meyer, geb. de Rycke d. A. M. Rynten geb. Mervel d. C. J. Heiboer, geb. de Looze, z. M. Janse, geb. Louwerse, d. L. D. M. Scheenloop_, geb. Karei, d. H. C. Despinois, geb. Priester, z. M. B. Rykse, geb. Hauser, z. W. Adam, geb. Steyn, z. J. C. van Belzen, geb. v. d. Welle, z. C. Roth, geb. De Lange, d M. Kastelejjn, geb. v. d. Vate, z. A. Biondina, geb. Schlee, z. J. Tilroe, geb. Abrahamse, d. J. A. Vereist, geb. Bruins, z. E. Verryzer, geb. Harinck, z. J. van Ouwerkerk, geb. Rykse, z. M. Keiler, geb. Jacobusse, z. OVERLEDENJ. G. Oele, 7 mnd. z. van OeleBonterse. N. W. Kemp, 76 j gehuwd met W. J. Net. M. Verwys, 77 j. geb. met P. Vijgenboom. H. Schout, 52 j. weduwn. C. Simonse. J. Boom, wedn van A. de Koning, 76 j. W. Janse, 36 j. gehuwd met W. Verbage, A. Zembsch, 15 j. zoon van J. ZembschBöhne, M. P. J. van Elsbroek, 73 j. ong. d. L. A. Sloover, 62 j. ong. z. Nierkwalen by vrouwen treden vaak op na de geboorte van een kind. Op zulke tydstippen en ook by vele andere lichame lijke stoornissen, waaraan vrouwen onder hevig zyn, hebben de nieren veel te ver dragen. Vaak verzwakken deze overwerkte organen bierdoor, en dit veroorzaakt ver schijnselen, die licht verward worden met vrouwelijke kwalen. Zenuwachtigheid, aanvallen van duize ligheid, hoofdpijn, urinestoornissen, blaas- kwalen, pyn in den rug en de zyden, rheumatische aandoeningen en waterzuch tige zwellingen kunnen alle ontstaan, als de nieren het bloed niet behoorlijk zuive- ven. Gryp in het eerste teeken van nier zwakte. Gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen zy versterken de nieren, kalmeeren de blaas en dragen zorg voor de zuive ring van uw bloed. Zoodoende worden ernstige kwalen als spit, ischias, rheuma- tiek, waterzucht, steen en nier-en blaas ontsteking overwonnen. Doch herinner u, dat het gemakkelijker is deze kwalen te voorkomen dan te ge nezen. Iedere vrouw behoorde nu en dan een dosis Foster's Pillen te gebruiken. Let op de verpakking i»glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waar door gy zeker zyt geen verlegen buiten- landsch goed te ontvangen. Prijs fl 1.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn NierpïHen IWsagpSüsn Zalf Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het ONDERHOUDEN VAN TUINEN, tegen zeer billijken prys. A. DAVIDSE, Segeerssingel V 62, Middelburg. Ondergeteekende maakt bekend, dat zyn werkplaats is VERPLAATST van Wijngaardstraat naar recht over v. Gend Loos. Beleefd aanbevelend, AUTOG. LASCHINRICHTING. ui O if) MATROZENPAKJES MATROZENPAKJES (Linnen) SPORTPAKJES (Linnen) WIT PIQUE OVERHEMDEN GEKLEURDE OVERHEMDEN met Boord SHILLER OVERHEMDEN f 4,25 2,00 2,40 1,90 2,25 0,85 O Door in gebruikname van nieuwe garage in de Teerpakhuizenstraat ruime gelegenheid voor Auto- en Motorstalling, Garage en Reparatie inrichting, verhuurt tevens open- en gesloten wagens en groote 20 persoous Tourings, the most confortable Cars. Vraag zeer lage tarieven. Tel. 483. Indien gy belang stelt in ZUIVERE NATUURWIJNEN inplaats van de vele aangeboden KUNSTWIJNEN, drinkt dan liever een GLAS MINDER, maar STELT PRIJS OP KWALITEIT en koopt dan in den van OUDS BEKENDEN Wyn- handel en Likeurstokerij der Firma MIDDELBURG. Zuivere en goedkoope Wijnen. Fransche Appelwyn fl.per fl. Zoete Mistellawyn - 1.25 Zoete Missiewyn der Paters van Algiers, iets fijns -1.30 Zoete Roode Afrik. Wyn -1.40 Zoete Witte Ital. Wyn -1.40 Zoete Turksche Wyn - 1.40 Avondmaalwyn -1.50 Chat. Bellegarde oude Bordeaux - 1.25 Chat. Montbazillac W. Wyn-1.30 Zoete Muskaatwijn -1.40 Advocaat - 2.50 Fransche Cognac - 3.50 Voor Feesten speciale korting. Gratis gebruik van Glaswerk. Levering franco. Lange Singelstraat 171. beveelt zich beleefd aan voor het ver vaardigen van Goede eetlust, goede spijsvertering, goed bloed en een goed humeur worden ver kregen door Foster's Maagpillen te ge bruiken. Deze pilletjes helpen de lever, maag en ingewanden door de vloeiing der gal te regelen. Zy werken zeer zacht en hebben geen nadeelige reactie. Prys per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0.65in apotheken en drogistzaken. desk. onderzoek toegestaan. Wegens aankoop auto uiterst Boekhandel. Verkrijgbaar het zoo juist verschenen nieuwe Meisjesboek ELLA VEMOR. „TWEELINGEN". Prys in prachtband f 2,90. Een alleraardigst Kinderboek door TRUUS EYGENHUSEN. De Geschiedenis van PILLETJE PRU1MENTAART. Prys in band f 1,90. fijne Kaapsche Appelen en P<-ren. GOEDKOOPE BANANEN. Dagelijks versche AARDBEIEN. met vryen opgang, prys f 3,25 per week. Te bevragen na 6 uur u.m. Adres Jongepier, Koepoortsingel.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1