Kaas- en YiscMandel Trouwfeesten en Partijen. ALGEHEELEN UITVERKOOP D. C. BOUWENSE, ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. voor Wijnen Uw adres het Huis en Erf VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. wegens opheffing der zaak. IMF" Nu zeer vóordeelig. No. 34. Woensdag 26 Mei 1926. Dertigste Jaargang. BEVONDEN VOORWERPEN. Advocaat en Gedistilleerd A. W. DERT. „VITAMIN", Denevers Frères, Profiteert van den Enorme voorraad Kinderwagens, Vouw wagens, Kinderstoelen en Looprekken. Groote Zeeuwsche Wandelbazar. Kortedelft 6 3 en F 25. Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgever® j LITTOOIJ OLTHOFF, Postrekening 42280. Telefoon 238. Knoop dit eens in Uw oor, het dient altijd ergens voor Lombardstr., hoek Burgem. Takstr., FR. KROLL. v.h. v. d. Berg, Burgelijke Stand van Middelburg Voor uw tijd oud? bïj PAUL VAN SLUWS Co., Vlasmarkt K 51, Middelburg Sn ©ros. En Dotal, Advertentiön. TE HUUR GOUDA-, LEIDSCHE-, EDAMMER-, BROODVORM- en ROOMKAAS. Blaicw.. .50 ct. V.ood40 ct. Gvoen.35 ct. Geel30 cL mi../*.. ./■■■J'm WH® ZIE ETALAGE. Schitterende keuze en spotgoedkoope prijzen. Prijs der AdvertentiSn Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. Om vertinde voorwerpen schoon te maken, moet men ze met heet water overgieten, en ze dan met zachte doeken goed droog wrijven. Zijn ze vettig, dan moet men ze in heet schuimend zeepsop wasschen, dan afdrogen en met fijn krijt op poetsen. Zijn de voorwerpen sterk aange slagen, dan moet men ze als zilver poetsen. Poets het vertinsel binnen in trommels nooit met olie, omdat deze zoo gemakkelijk een bijsmaak kan geven aan de eetwaren, die er later mede in aanraking komen. Neem voor het schoonpoetsen liever alcohol en krijt. Het verdient aanbeveling om trommels en zeven voor het in gebruik nemen eerst af te spoelen met heet water. Leg in broodtrommels een schoonen doek of een schoon velletje boterham papier, teneinde de trommels langer schoon te houden. Poets taart en puddingvormen en rijstblikjes niet aan de binnenzijde, maar wasch ze zorgvuldig schoon. Poets blikwerk van weinig waarde b. v. voorwerpen, waarvan het ver tinsel reeds vrij afgesleten is, of cacao- busjes, die voor het bergen van voor raad gebruikt worden met poetsextract Hierdoor zal wel is waar het dek kende laagje spoedig afgesleten zijn, doch de voorwerpen zijn toch gemak kelijk of goedkoop te vervangen en er wordt veel tijd uitgespaard bij het schoonmaken. o Wanneer ergens vlekken op zijn gekomen en men kan er gauw bij zijn, dan heeft men dikwijls meer succes, wanneer er dadelijk met een schoon lapje flanel in warm water gedoopt over heen gewreven wordt, dan wan neer men ammoniak gebruikt Dit laatste wil de stof wel eens aantasten, het eerste is echter absoluut onschade lijk. Indien dit wordt toegepast, moet men vooral niet vergeten, om steeds weer een nieuw schoon plekje van het flanel te nemen, en nooit met de punt van den doek, die reeds gebruikt en dus vuil is, over de vlek wrijven. o Wanneer men bij het werk gummi handschoenen draagt, doet men er goed aan er wat gewone talkpoeder in te strooien. De handschoen zal dan niet aan den vinger blijven kleven en dus niet zoo gauw scheuren. o Als men de toppen der ving.rs ron dom de nagels, met een weinig vase line inwrijft, zal het sodawater bij het af wasschen er geen invloed op hebben o Om te voorkomen dat wollen kousen krimpen in de wasch legt men de strengen wol, alvorens ze te winden, in kokend zeepsoplaat ze daarin broeien en staan tot 't heelemaal koud is geworden. De wol wordt dan ge droogd, daarna op kluwen gewonden en de kousen afgebreid. Men zal onder, vinden, dat de wol mooi zacht is ge bleven na de behandeling. De van die aldus behandelde wol gebreide kousen moeten in lauw zeepsop gewasschen worden cn nagespoeld in schoon lauw water. De kousen krimpen dan niet meer. Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. diverse sleutels, alpacca schakelarm band zakdoek, zilveren manchetknoop (boe- renknoop), heerenrjjwiel, grijze dames handschoen. h. Bjj particulieren verm, gouden speld, Juff. Scheenloop, Yliss. straat. 1179; alpacca beursje, Van As, Werfstr. P 130 Schermmasker. J. v. Raan, Karelsgang P 45padvindersfluit, J. v. d. Kop. L. Viele K 109 bruin leder taschje met inh. Rjjnt- sen, Zach. Jansenstr. W 192 zwart kinder schoentje, Van der Bunt. Vliss. straat I 158 heerenrjjwiel, Hoogesteger, schut tershof K 128; broche, juff. Fischer, Los- kade P 2591 paar zwarte gymnastiek schoenen, A. Bleuzé, Bree E 145 donker groene damesportem. met inh. P. Bosdjjk, Oude Veersche weg I 216 grjjze mantel band, L. de Engelsman, Korte Geere K 360b etui, inh. flesch met gouden slot, v. d. Harst, Markt I 8 Koperen gewicht, F. P. Baljeu, Veerscheweg T 233haar kam (rood), Dekker, L. Singelstraat N 188; groene muts, G. v. d. Wende, Heeren gracht M 33 waterpas, H. Buck, Emma- straat W 110; manchetknoop (doublé), H. Hariot, Breestraat O 174bril in etui, wed. Abrahamse, Vlasmarkt L 30geld zak met inh., B. Stoopman, Vlasmarkt K 259 school-etui, de Jong I 250fiets- tasch met gereedschap, C. Boel, Goesche Korenmarkt P 56amantelband (groen), J. A. Montaan, Seisplein Q 287wit zakdoekje inh. geld, A. Schut, Bogardstr. D 54 foto-toestel in etui, wed. S. Moens, Oude dorp, Nieuw- en St. Joosland. Inlichtingen aan het Bureau van politie alleen des Zaterdags tusschen 7 en 8 uur. Ondergeteekende maakt bekend, dat zjjn werkplaats is VERPLAATST van Wijngaardstraat naar recht over v. Gend Loos. Beleefd aanbevelend, AUTOG. LASCHINRICHTING. is het van ouds bekende adres Noordpoortstraat, tegenover het Gasthuis. Aanbevelend, '.S. Monster op aanvraag gratis. Alles wordt zeer gaarne zonder prjjs ver hooging thuisbezorgd. Van 1721 Mei. ONDERTROUWD: J. de Groot, 23j. en A. G. Kerkhove, 20 j. J. Labrujere, 23 j. en J. v. d. Ketterjj, 23 j. GETROUWD: H. A. Joosten,37 j.en M. J. Hujjs, 31 j. J. Roelans, 33 j. en W. A. de Groote, 29 j. BEVALLENA. C. van Langeraad, geb. de Waard, z. M. Jacobse, geb. Wiele- maker, z. P. Vader, geb. de Visser, z. P. A. Vermeule, geb. De Roojj, z. OVERLEDEN: F. A. van Roejjen, 3 j., zoon van L. A. van RoejjenBokelaar, C. C. Djjkwel, ongeh. d. 62 j. Ontwaakt gjj 's morgens met pjjn m den rug? Zjjt gjj vermoeid, zwak en el lendig na de minste inspanning? Voelt gjj u jaren ouder dan gjj zjjt Zóó kunt gjj niet voortgaanZoek de oorzaak op. Rugpjjn wordt vaak veroorzaakt door nier zwakte. Als de nieren door een kou of bijzon dere inspanning verzwakt zjjn, filtreeren zjj de vergiften en onzuiverheden niet uit uw bloed. De spieren in uw rug en ledematen, de gewrichten en zenuwweef sels, uw aderen en slagaderen worden alle aangetast door het met vergiften be laden bloed. Rheumatische aandoeningen, waterzuchtige zwellingen, aanvallen van duizeligheid, hoofdpijn en hinderlijke blaasstoornissen zjjn enkele van de te verwachten gevolgen. Gjj moogt deze waarschuwingen niet verwaarloozen. Als gjj weder gezond wilt worden, moet gjj uw nieren te hulp komen. Waarom dan niet Foster's Rugpjjn Nie ren Pillen gebruiktDit speciale nier geneesmiddel heeft duizenden nieuw leven verschaft en moet toch ook u helpen. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar) waar door gjj zeker zjjt geen verlegen buiten- landsch goed te ontvangen. Prjjs fl 1.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpillen UtoagpsSlerc Zalf Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het ONDERHOUDEN VAN TUINEN, tegen zeer billjjken prjjs. A. DAVIDSE, Segeerssingel V 62, Middelburg aan het Kanaal, wijk B no. 15 te Veere, laatstelijk in gebruik geweest voor Woning, annex Kantoor van den Ont vanger der Directe Belastingen enz. aldaar. Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Ontvanger der Regi stratie No. 2 en Domeinen te Middelburg, Lange Noordstraat L 127. NOORDSTRAAT C 33, MIDDELBURG, is het adres voor N. 1/ D0UU)t [cBERTO TAQAKiFABfllEKEN r-'Ji JOUOt - UTRECHT Indien gjj belang stelt in ZUIVERE NATUURWIJNEN inplaats van de vele aangeboden KUNSTWIJNEN, drinkt dan liever een GLAS MINDER, maar STELT PRIJS OP KWALITEIT en koopt dan in den van OUDS BEKENDEN Wijn handel en Likeurstokerij der Firma MIDDELBURG. Zuivere en goedkoope Wjjnen. Franscbe Appelwjjn fl.perfl. Zoete Mistellawjjn - 1.25 Zoete Missiewjjn der Paters van Algiers, iets fijns -1.30 Zoete Roode Afrik. Wjjn -1.40 Zoete Witte Ital. Wjjn - 1.40 Zoete Turksche Wjjn - 1.40 Avondmaal wjjn - 1.50 Chat. Bellegarde oude Bordeaux -1.25 Chat. Montbazillac W. Wjjn-1.30 Zoete Muskaatwijn -1.40 Advocaat - 2.50 Fransche Cognac - 3.50 Voor Feesten speciale korting. Gratis gebruik van Glaswerk. Levering franco. FABRIKANTE.! h.V. KOOPMANS' MEELFABRIEKEN - LEEUWARDEN DATUMSTEMPELS, HANDTEEKENING- :- STEMPELS, NUMMERSTEMPELS, -: HORLOGESTEMPELS, NIKKELEN ZAK- DOOZEN MET STEMPEL, LAKSTEMPELS, DOOSJE MET ZES KANTOORSTEMPELS, STEMPELCIJFERS IN VERSCHILLENDE GROOTTEN, ALPHABETS IN VERSCHIL LENDE GROOTTEN, GEEMAILLEERDE NAAMPLATEN WORDEN SPOEDIG EN GOEDKOOP DOOR ONS GELEVERD. LITTOOIJ OLTHOFF, SPANJAARDSTRAAT - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1