In elk Hui a I lerfijnsteDe Abd ij Roomboter Melange Corsetteri. jaste „De Abdij" allerlijosteje Abdij" Verkoophuis Amerikaan Slechts één keer Stop Die Jeuk! mem-vis De Abd ij" Fa W. P. MALJERS, Markt J. Coppoolse Prima Wijnen en Gedistilleerd I. RICHTER, Boorden, Meln en BreMen. „De Abdij" voor genezing en verfraaiing der Huid KOLINE Fa L. DEKKER, Dam, „VITAMIN", J. LUTEIJN, GOUD in waarde toenam. Niet de Cadeaux allerfijnste „De AMij". ffefl. LEIJNSE, 't M Tuinslang Spanjaardstraat. M. H. BOASSON ZONEN, Honderden merken C. A. MÜHK, Nieuwe Haven '1! Denevers Frères. fluissjiaaM Boprdstraal D 51, Mlelliiirg. Niet opgeslagen Wed. BREEL, St. Pieterstraat. In Land,Stafl,DorpeBWonin£ ilfi VerkoopdepötLANSEDELFT A 90-91 allerfijnste „DE ABDIJ" te gebruiken. Versche Borstplaat D. van der Made. U BETAALT BELANGRIJK MINDER COLBERTCOSTUMES Noordpoortplein M 1, A. W. DERT. Wenscht gij een degelijke SCHOEN Ook verkrijgbaar PRIMA Z00LLE0ER aan lage prijzen. VERHULST, L. Geere. J. VLEUGEL, Eieren. Je beste adres L. H. TOUWSLAGER. Alevijnse's heeft steeds versch voorradig! De nieuwste cadeauxlijsljes kunt U bij ons krijgenZe is niet verhoogd zooals zoo vele andere soorten! Maar de kwaliteit is de hoogsteHaal vandaag nog een half pond voor 3272 ct., U blijft vasteklant. (bij Volwassenen en Kinderen) thans 70 cent per pond. KAAS- EN VISCHHANDEL Wie twee kistjes DOMINADORvan 50 stuks per kistje koopt a f 4,00 krijgt CADEAU 1 TABAKSPIJP en 1 SIGARENPIJ P. ZIE ETALAGE. Rookt nieuwe CUBA groote 4 ct. Sigaar. VLAG 9 cent per pakje. Te koop een veeren Bed met Peluw en Houten Ledikant. Gevraagd 12 Mh Levering franco thuis bij Molenwater - Middelburg. voorheen S. DE VOS, Lange Burg C 111. Opruiming van Nummers, welke niet meer nabesteld worden tot veel verminderden prijs. Markt b.d. Gortstraat. M I D D F. L BIJ R G. Het beste adres voor het opdoen van is BREE E 215. geheel zuiver wijnproduct per flesch 45 cent. Aangesloten bij het Nederiandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. Contant en in Huur. K. DIJKSTRA, Bree. 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Room-Nougat. RUMB00NEN 8 cent per stuk Een enorme keuze in Kinderpakjes, Overhemden, Stijve en Slappe Hoeden, Stroohoeden, Petten, Dassen en Boorden, enz. Voor Reclame geven wij CADEAU boven f 10,- contant een PET of DAS, boven f 25,- een KLOKJE. Middelburg. Noordstraat C 24 naast R. K. Kerk Koopt dan nog heden een paar leder paar gegarandeerd. GORTSTRAAT K 16 - MIDDELBURG. Wederom ontvangen de bekende SPORT SCHOENEN, merk „PAN", In alle kleuren. Oude Volvette Kaas 20 ct. per ons Belegen 18 Jonge 15 Leidsche Kaas 16 Komijne 11 Edammer 15 Zwitsersche Kaas 12 ct. per stuk. Korte Burg D 12, Middelburg. Winkelier vraagt Eieren te koop bij elke hoeveelheid, liefst van pluim veehouders. Autogenisch-Lasschen en Snijden, Wljngaardstr. L158, M'burg. GPFOKVOEDER van Gebruikt voor Uw Ontbijt Is een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende contrfile van het Scheikundig Bureau van den Heer J. 6. VAN DER HARST. bericht U dat allerfijnste in pr^js de laagste is en in kwaliteit de hoogste is en beveelt zich minzaan aan. Zonder prijsverhooging bezorgd. Noordstraat C S3. SIGARENMAGAZIJN NEDERSTRAAT O 195. Adres Klein Vlaanderen M 148. Adres Kuiperspoort G 150. is een blijvend bezit. In de oorlogvoerende landen waren diegenen er het best aan toe, die goud bezaten, het eenige wat werkelijk waarde bevatte, maar ook maar de KWALITEIT is en BLIJFT de hoofdzaak van Zeker er wordt gelet op" mooie goede en nuttige cadeaux maar de KWALITEIT dat blijft toch maar de hoofdzaak. Ze kost per V2 pond 321/, cent en is verkrijgbaar steeds versch bij WATERLEIDING KRANEN GASSLANG KOPEREN GASSLANG REPARATIE INRICHTING F. J. VAN AARTSEN FABRIKANTE.: N.V. KOOPMANS' MEELFABRIEKENLEEUWARDEN T)W"Jf Adres Korte Geere K 362. zijn er, maar in KWALITEIT blijft aan de SPITS staan Ze kost per V2 pond 32V2 cent en is dank zjj de moderne geheime bereiding, de beste van allen. Aanbevelend, Prachtige magere Runderlappen 65 ct., mooie Kalfslappen 70 ct., vet Spek 45 ct., mager Spek 60 ct., Rund- of Varkens- gebakt 60 ct., vette Varkenslappen 60 ct. Alles per 5 ons. H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat, 1 der Fa. DESSAUX te ORLEANS. Driemaal voordeeliger in gebruik dan gewone azijn, zeer fijn voor keukenge bruik, inmaak en mayonnaise. Alleenverkoop voor Zeeland, Wijnimporteurs. is ze die Dank zjj de enorme omzet, is ze de zelfde prijs gebleven, terwijl vele merken verhoogden Huismoeders, allerfijnste „DE ABDIJ" geeft U de beste kwaliteit, den laagsten prijs, de mooiste cadeaux Aanbevelend, Uw belang is het Want U koopt toch ook graag het beste voor weinig geld? Welnu allerfijnste „DE ABDIJ" geeft U dank zjj den grooten omzet 100 pCt. waarde voor Uw geld. Haalt direct nog een pakje voor 32l/2 cent bij Aan de Zenuw- achtlge Personen. 5 De zenuwlijder is te beklagen. De - minste prikkeling geeft hem hoofd pijn en ongemakken een verande- ring, een onbeduidende verplaatsing ontroert hem pijnlijk. Om niets is 1 hij van kwade luim. Overspan ning, ontroeringen, zorgen, sohrlk, buitensporigheden, kunnen het zenuwstelsel zoodanig schokken, dat men de gevolgen waarneemt: hoofdpijnen, kram- pen In de lenden, pijn In rug X en lenden, pijn in het gezicht, den X hals, de armen en de gewrichten. 5 bloedaandrang, hartkloppingen. X slapeloosheid, droevige droomen, X beklemmingen, duizelingen, angst, J ziekelijke gevoeligheid, vooral 's mor- gens bij het opstaan, gejaagdheid. onverklaarbare slechte luim. verlies 1 van het geheugen, loomheid, ver- 1 moeienis in de ledematen, beven van 1 handen en knieën bij de minste 1 ontroering, blauwe randen om de 1 oogen, oorgesuis. vrees zonder blijk- 1 bare oorzaak. Zoodra die teekens zich voordoen, aarzelt niet en neem Uw toevlucht l tot de echte zenuwhersteller KOLINE van Apothokor H. van 1 Aken, Apotheker-Specialist te Sel- 1 zaete, die reeds duizenden zenuw- 1 lijders volkomen genezen 1 heeft. is verkrijgbaar bij Apoth. en Drog. ad. f 2,50 per flacon. Hoofddepot voor Holland SCHULTE en THIEME. Postbus 55 Middelburg. KOOPT UW KEUKENFORNUIS bij ROZEMOND, Gravenstraat. TIEN PROCENT KORTING. ZOOWEL VOOR De prijs is veel lager maar de kwaliteit is dezelfde. Wij brengen voor de a. s. FEESTDAGEN een schitterende collectie voor Heeren en Jongeheêren. en wel ter gelegenheid van de overname van de zaak voorheen A. P. M. VAN DEN BERG, bied ik deze week ieder, die minstens drie gulden of meer aan boodschappen besteedt, een aan, waarbjj een klantenboekje wordt uitgereikt. Aanbevelend, N.B. Vraagt het klantenboekje. Het is uw voordeel. NOORDSTER SCHOENEN Al zoek je tot in Duitschland of in Amerika, nooit vindt ABDIJ die fijnste, in smaak haar wederga. Aanbevelend voor levering van steeds versche allerfijnste 25 stuks lste klas DAMESRIJWIELEN tegen veel verminderden prijs. ROZEMOND, Gravenstraat. Waarom nog langer lijden als genezing mogelijk is! Ga geen nieuwe nacht of dag meer in, gedurende welke gij door on dragelijke jeuk gefolterd wordt.Waarom Uwe gezondheid ondormijnen, wanneer één aanwending van D.D.D. de ergste aanval van jeuk en prikkeling binnen een paar minuten doet ophouden. Bedenkt wat het beteekent na d .gen vol marteling en nachten zonder slaap te bemerken, dat Uw huid niet meer branderig is, maar heerlijk koel.In alle gevallen geeft D.D.D. verlichting. D D D in j'l ic. (i 0.76 ct. f. tt.&O. L\lï D. neep <J bij >.U apoth. cn drog. Beleefd aanbevelend, Brieven onder motto Eieren bureau van dit blad. voor het is en bljjft Beleefd aanbevelend, Vraagt HET UW "WINHU-IEB—-

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3