Met de PINKSTERDAGEN Kayser, de beste ran alle. J. LUTEIJN, „De Abdij" K SI IS SI IS SI IS SI IS SI IS SI IS 51 15 SI IS Speciale Pinkster-Aanbieding IS SI IS SI IS 51 IS 51 IS SI IS 51 IS 51 IS 51 IS SI IS Vraagt zichtzeidiug ei U is overtuigd. allerfijnste JE ABDIJ" niet opgeslagen is! F. MALJERS ZOON, Ylissiogscbestr. 58, M'burg. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. I. M. 10FMU, LANGE MUM, MIDDELBURG. Mej. J. 1111, Wageiarstr. 017 V sil is Lange Delft B 114-115. ons Model „IMPERIAL". GERANIUMS. Huismoeders, weet U dat No. 33. Woensdag 19 Mei 1926. Dertigste Jaargang. REVONDEN VOORWERPEN. JAC. L. A. DE LANGE, - Langeviele 208. EEN MODERN AMEUBLEMENT met moquette of Velours Costuum- en Linnenwerk. J. VLEUGEL, SANGUINOSE. Wed. KOSTER, Molenstraat In waarde vanf 24, 26, 28, 30, 32 en 34 f 20, 22, 24, 26, 28 en 30 I" Onze Confectie is Perfectie. J. C. SINKE, Arnem. Voetpad. Donderdag a.s. op de Markt een Groote Partij C. POLDERMAN. Pinkster-Aanbieding. Speciaal adres voor Bruiloften. G. J. van Hoithuijsen, 6oed tehuis gezocht voor klein POESJE. Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgevers s LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280 Telefoon 238 Burgelijke Stand van Middelburg Advertentiën. Lombardstr., hoek Burgem. Takstr., FR. KROLL. ZIE ETALAGE. EXTRA F IJ NE PART IJ Witte Kaas 10 cent per ons Komijne Kaas 8 cent per ons Edammer per heele bol f 1,75. De ECHTE OUDE FRIESCHE NAGELKAAS Karpetten, Gordijnen, Loopers, Linoleum, Tafel- en Divankleeden in v e I e dessins en kwaliteiten. MEUBELEN - BEDDEN - VERHUIZINGEN. Kom uw pijnlijke rug te hulp. bij PAUL VAN SLUIJS Co., Vlas markt K 57, Middelburg. En Gr os. En Dotal. Korte Burg D 12. MERK na MERK ziet U gaan, maar blijft steeds bestaan. C. VAN DE VEN, Molenwater TE KOOP In den Winkel koopt U prima waar voor weinig geld. Java Wafels Roomwafels Frou Frou Ijswafels Vruchtenwafels Allerhande Enz. Enz. 16 cent. 16 14 14 12 10 Het grootste suooes van dit seizoen. leveren wij uitsluitend deze week voor Deze Costumes munten uit door soliditeit en waar wl] onze bijzondere aandacht gewijd heb ben bij de vervaardiging hier van, zijn de modellen van ons „IMPERIAL COSTUMES" bijzonder mooi. Een „Imperial" model 1926 is dus ook uw costuum. Hebt U wel opgelet? AFSLA6 AARDBEIEN bij ROSKAM. U kunt ze dus voor den gewonen prijs van 32Ve cent per half pond blijven koopen. Dus geen PRIJSVERHOOGING zooals vele andere merken Allerfijnste DE ABDIJ blijft diezelfde prima kwalltëlt geven voor 32V2 cent per half pond, bij leder pakje een bon. Huismoeders! Vraagt ze nu Uwen winkelier! Voor H.H. Winkeliers bij DE Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. CORRESPONDENTIE. Onderstaand schrijven zond ons Mevr. V., N. Vliss. weg, Middelburg „Mijnheer Daar ik in De Faam van heden eenige raadgevingen las voor de huisvrouw, vraag ik door deze of U bijgeval in Uw eerst uitkomend blad ook kunt beantwoorden, de volgende vraag Weet U een middel ter verwijdering van doffe vlekken uit zwart marmer Bij voorbaat mijn dank" Hierop kunnen wij meedeelen dat dik wijls gunstig resultaat kan worden bereikt met eerste kwaliteit schoencrême. Wij merken echter op, dat bij kleine gedeelten behoort te worden ingewreven, en on middellijk uitwrijven, anders loopt men gevaar, dat bet minder mooi wordt. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Kinderwagenband, sleutel, wollen handschoen, 3 buissleutels, rijwielplaatje 1926, grijze dameshandschoen, bos sleutels, zwarte portemonnaie, een blauwe kiel, lipssleuteltje, heeren horloge, ceintuur, spuitje, brnine portem. met inhoud, Huur- boekje, ooupeerwieletje. b. Bjj particulieren witte ondermuts, K. Vroegop, Zach. Jansenstr. W 117 2 geldstukjes, Snijders, Ver very str. N 149a blauwe mantelband, v. d. Koorde, L. Gort straat 1334fantasie zakdoekje, M. Nieu- wenbuize, Arn. voetpad T 149grijze poes, Hollebrandse, Latijnscche Schoolstr D 30doos Engelsche toffe's, J. Vreke, Jacob Catsstr W 28: rijwielvlaggetje, D. Bimmel, Giststraat F 183zilveren sierspeld, E. Eemans. Teerpakhuizenstr. P 30jongenscape, H. Wouters, N. Vliss. weg E 120hamer, L. den Engelscbman, Korte Geere K 360a fluweelen jekker, W. Roda. K. Singelstraat O 293Rozen krans (zwart). J. Roose, Noordweg St. Laurensgouden boerenspeld, H. Wiele- maker, Koudekerke A 13drietal sleutels motorfiets, J. Mannie, Oude Vliss. weg, V. 27: fluweel zakje, Mej. v. d. Bunt, Vliss. straat, I 158: taschje met inh., B. Walraven, Segeerssingel V 60portem. met inh., H. v. d. Veen, Noordweg R 37 alpacca beursje, W. Joziasse, L. Geere K 253blauwe sjaal, J. Petiet, L. Sin gelstraat N 197 gouden ring.M.T. Sturm, Serooskerke A 20kettingringetje, Van Maaren, Gravenstraat, 1187 gouden man chetknoop, Crucq, Veersche Singel S 47a gouden ring, v. d. Boudt, Veersche Singel S 64 Huissleutel, N. v, Loo, N. Haven, I 118portem. met inh, Boone, Oostkerk plein O 16 buissleutel, v. Bazel, Bogard- straat D 38zendingsbusje met inh. C. Behage, Pentpooortstr. O 205a: broche met pareltjes, P. F. Renalda. Blindenhoek D 66. sleutel, Tilroe, KI. Vlaanderen M 144zwarte beerenportem. met inh, S Pots, L. Delft. K 13: lapje gele stof, D. Nelisse, N. Oosterscheistr. N 99.1 pakje koffieboonen, H. Jobse, Bastion N 73 belasting pl. 1926 Schrijver, Zuidsingel E 28. buissleutel Sinke, Arnem. voetpad T 177 zeemlederen kinderbandschoen (grijs) N. Flipse. Veersche weg B 112. Inlichtingen aan het Bureau van politie alleen des Zaterdags tussehen 7 en 8 uur. Van 12—17 Mei. GETROUWD: C. J. Crucq 30 j. en J. C. Onderdijk, 23 j. P. A. Buys, .27 j. en H. E. Does, 28 j. G. J. Baars, 22 j. en M. E. Raats, 24 j. J. C. van Wezel, 21 j, en M. S. Goeman, 19 j. M. van Westen,'26 j. en J. J. Nijpjes, 20 j. BEVALLENC. A. Sanderse, geb. Ie Feber, d. C. A, Guequierre, geb.. Bal, z. J. C. W. J. Volk. geb. Kentin, z. J. Poelman, geb. v. d. Linde. d. OVERLEDEN: A. J. Ie Oointre,73j, man van P. A. Kok. A. J. van Wyk, z. 6 j. M. Pype, wed. van F. Wisse. 77 j. K. Cyvat, geb. met P. Wielemaker, 44j. M. M. Vroonland, d. 6 j. Ondergeteekende maakt bekend, dat zyn werkplaats is VERPLAATST van Wijngaardstraat naar recht over v. Gend Loos. Beleefd aanbevelend, AUTOG. LASCHINRICHTING. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor bet ONDERHOUDEN VAN TUINEN, tegen zeer billijken prys. A. DAVIDSE, Segeerssingel V 62, Middelburg Te koop een HEEREN- en DAMES' RIJWIEL, in goeden staat. Adres Pottenmarkt K 175. behoort iets extra's in huis te zyn Daarom zorgde myn leverancier voor eene is natuurlijk ook aan dit adres voorradig. koopt U BILLIJK bij ons. Voelt gij u ellendig door doffe, stekende rugpijn? Wordt gy gemarteld door rheu- matische pijnen, stijfheid en harde zwel lingen in uw gewrichten en ledematen Hebt gij last van de hinderlijke steken van spit? Van onaangename urinestoor- nissen? Voelt gij u vermoeid, uitgeput en op, zenuwachtig, prikkelbaar en ter neergeslagen Pas dan op uw nieren. De nieren zyn de filters van het bloed, en zoodra zij baar taak niet meer behoor lijk vervullen, blyven vergiften in het bloed achter en raakt uw gestel van streek. Rugpijn en scherpe steken als van een mes beginnen u te kwellen, gy krijgt last van hoofdpijn, duizeligheid, blaas- stoornissen en slapeloosheid. Wacht niet tot zich verdere verschijn selen van nierzwakte voordoen. Help uw verzwakte nieren voor het te laat is. Ge bruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Dit speciale niergeneesmiddel dient uitsluitend voor nier- en blaaskwalen. Foster's Pillen hebben duizenden geholpen en kunnen u evenzeer helpen. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waar door gij zeker zyt geen verlegen buiten- landsch goed te ontvangen. Prijs fl 1.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn NSerpillen Maagpillen Zalf beveelt zich beleefd aan voor bet ver vaardigen van DAGELIJKS Versche Boeren Boter Roomboter onder Rijkscontrole. Versche Eieren. Wordt op verzoek aan huis bezorgd. Beleefd aanbevelend, Verkrijgbaar tegen 321/2 cent per half pond by Geestelijke en lichamelijke kracht volgen na tijdelijk gebruik van Foster's Maag- pillen. Dit geneesmiddel regelt de gal, bevordert de spijsvertering, verschaft nor male werking der ingewanden, en helpt de lever; om gezond, voedend bloed te vormen. Alle led n der familie kunnen dit welbekend buismiddel veilig toepassen. Prys per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0.65in apotheken en drogist zaken. Lange Singelstraat 171. versterkt, verrijkt en zuivert uw bloed. Zy geeft u daardoor eene frissche gelaatskleur, een helderen oogopslag en die aantrekkelijke schoonheid die onafscheidelijk van eene krachtige goede gezondheid is. De SANGUINOSE kost per fl. f 2.—, 6 fl. f 11.-, 12 fl. 21.—. Verkrijgbaar by de meeste apo thekers en goede drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4. Den Haag. Te Middelburg by N.V. v.h. C. A SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. bericht zyn cliëntèle dat allerfijnste ook by hem versch te krijgen is tegen 321/, cent per half pond en beveelt zich vriendelijk voor de levering aan. Huismoeders één proef en U blyft klant. IH. RABBERS Co. Ij heeft steeds versch voorradig tegen 32'/, cent per half pond. wit gelakte Ijskast, hoog 180 cM., breed 175 cM. en diep 65 cM. voor f70.één pers. Engelscb Ledikant met spiraal voor f 8.in goeden staat zynde Kinder wagen (2 duwers) voor f 10.en Pitriet Kinderwagen voor f8.Mab. ronde Tafel voor f 4.twee Keukentafels f3.— en f 2.Heerenrijwiel voor f 5.—, eiken Ameubl., 4 Stoelen, 2 Armstoelen en Canapé voor f18.2 pers. Ressort als nieuw voor f 10.—, Kamergaslamp (1-pits) ook electriseh voor f5 enz. Adres SPAN JA ARDSTR, E 85 (boven.) II II II II II ree- en dat by alty'd eerst op de goede kwaliteit en dan pas op de cadeaus gewezen wordt Dat komt omdat de kwaliteit toch de hoofdzaak is en de cadeaux by zaak. Huismoeders we hebben ze steeds versch voorradig. Aanbevelend, 20 Ct. per ons, beste Bananen 30 Ct. p. p. en 271/, cent per pond, fijne sappige Sinaasappelen 567 en 8 a 25 Ct. DE KLEINE WINST, Burg Bil. Grieksche Wjjn f 0,75 per flesch 3 flesschen voor f 8,10 6 flesschen voor f 3,90. Houttuinen 41, Middelburg. Adres Dam G 96. allerfijnste De Abdij

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1