nieuw engeland, ALGEHEELE UITVERKOOP D. C. BOUWENSE, 5 pCt. korting FIRMA H. L. HERDRIKSE, Old England, ANTOINE MES - Middelburg i NnlsspaarMnt Bogarflstraat D 51, Mlelrg. In Lbq8, Stad, Dorp on Vonmn HeerscU de Firma M. ff. HilflerÉse, EXTRA koopjes. VurllBr li] aaoKoou m 3 stuKs of 3 naar van alle artiMwi zooals Kom, SoKKse Boorden, Dasjes, Haltei enz. eaz, Profiteert hiervan. Boorden, lancMo eo IMgdéd. Kunstspel Vleugel Piano's - Orgels PIANO'S Violen - Mandolines. D. C. Bouwense SIGAREN, wegens opheffing der zaak. Op alle artikelen de grootst mogelijke korting Zie de Etalage's waarin steeds andere artikelen voorkomen. Kortedelft 6 3 en F 25. 3 Hemden van 75 et. f 2,25 nu voor f 1,89 3 Pantalons van 75 ct. f 2,25 nu voor f 1,89 3 Nachthemden van 1,95 f 5,85 nu voor f 4,98 3 Combinations van 1,55 f 4,65 nu voor f 3,98 3 Lakens van 2,25 f 6,75 nu voor f 5,98 3 Sioopen van 59 ct - f 1,77 nu voor f 1,49 van f 23,52 voor f 20,21 Gravenstraat. Heeren Mode-Magazijn. Wij hebben!! Wist U dat F. A. DE JONGE, Denevers Frères. Bronchitis Versche Borstplaat D. van der Made. SNIJBOONEN, GRATIS AANVULLING VerkoopdepötLANGEDELFT A 90-91 Zuivere Was met Terpentijn. 2 groote doozen voor 25 ct. Korte Delft 6 3. Ontvangen een prachtpartij Bij MALGO, Segeerstraat H 74. D. Koole, Melkhandel, Voor soliede, degelijke en goed" koope Kleding gaat men naar Magazijn Langedelft 147, Middelburg. Voor soliede personen ook op gemakkelijke betalingsoonditiën. Aanbevelend, J. GERRITZEN. Langedelft H 4 - Middelburg. Groote Sorteering OVERHEMDEN, BOORDEN, DASSEN, SOKKEN, BRETELS, SOKHOUDERS. HOEDEN - PETTEN. FANTA§IEGEBAK. MOCCAPUNTEN. KLEINE BOTERCAKES. Luxe Brood- en Banketbakkerij, Balans, Middelburg. geheel zuiver wijnproduct per flesch 45 cent, Het beste adres voor het opdoen van Is BREE E 215. VRAAGT PRIJZEN EN TEEKENINGEN EN ONZE BETALINGSCONDITIES. 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Beste Cacaobrokken. RUMBQ0NEK 8 cent per stuk. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. Markt hoek Gortstraat. M. H B0ASSQN ZONEN. UW LINNENKAST. Contant en in Huur. MIDDELBURG. ZEEPPOEDER Indien U dit artikel nog niet ge bruikt, raden wij U aan dit nog heden te doen. Alleen bij prima kwaliteit handwerk, voor slechts f 2.75, per kist van 100 stuks. Noordweg B 161. Alles onder ged. merk „Koena". De drie flesschen samen ad f 1.85. ad fl.- per flesch. Gorfstraat K 9-10, Middelburg. Massa Verkoop. Ontvangen ongebleekte Breikatoen voor spreien, wit geglansd Haakgaren, bollen zwart en crème Breikatoen, mooie zwarte Breisajet en fijne zwarte Breiwol, witte Zakdoeken met breeden zoom, zwarte katoenen Vrouwenvoeten enz. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. iGascomforen Blauwbranders Petroleumstellen REPARATIE INRICHTING. F. J. VAN AARTSEN, Spanjaard straat. 25 stuks lste klas DAMESRIJWIELEN tegen veel verminderden prijs. ROZEMOND, Gravenstraat. j der Fa. DESSAUX te ORLEANS. Driemaal voordeeliger in gebruik dan gewone azijn, zeer fijn voor keukenge- sruik, inmaak en mayonnaise. Alleenverkoop voor Zeeland, Wijnimporteurs. „Wat doe ]e voor je hoest?" Niets? Dat ls al erg onverstandig. Als Uw bron chitis chronisch is geworden begint de ellende pas góed. Vanzelf zal die hoest niet overgaan. Waarom nu niet bijtijds een krachtig werkend kruidenmiddel als Akkers Abdijsiroop te baat genomen dat U er in eenige dagen 'van af kan helpen. Abdijsiroop is een beproefd mid del bij bronchitis, influenza, kinkhoest, Zware verkoudheid, keelpijn, asthma. Pa fluch vu 230 gram 11.50; 550 gram t 2.75. Koopt Uw Kleeding bij J. HOOFTMAN Jr., Vlasmarkt, Middelburg. iiiniïïr Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor bet Hermina Mulder, Jodengang R 227e. KOOPT UW KEUKENFORNUIS ROZEMOND, Gravenstraat. TIEN PROCENT KORTING. Zooeven ontvangen zeer beste 15 Cent per pond. MINDERHOUD, Nieuwstraat. Prachtige magere Runderlappen 65 ct., mooie Kalfslappen 70 et., vet Spek 45 ct., mager Spek 60 ct., Rund- of Varkens gehakt 60 ct., vette Varkenslappen 60 ct. Alles per 5 ons. H. C. FREDERIKS, Wagenaar straat* VAN DATUMSTEMPELS, HANDTEEKENING- STEMPELS, NUMMERSTEMPELS, HORLOGESTEMPELS, NIKKELEN ZAK- DOOZEN MET STEMPEL, LAKSTEMPELS, DOOSJE MET ZES KANTOORSTEMPELS, STEMPELCIJFERS IN VERSCHILLENDE GROOTTEN, ALPHABETS IN VERSCHIL LENDE GROOTTEN, GEEMAILLEERDE NAAMPLATEN WORDEN SPOEDIG EN GOEDKOOP DOOR ONS GELEVERD. LITTOOIJ OLTHOFF, SPANJAARDSTRAAT - MIDDELBURG DOOR HET GEBRUIK VAN VRAAGT UW WINKELIER. Bezorgt dagelijks aan huis Gepasteuriseerde melk per literfl. 18 ct. per 1/, 10 ct. 1ti Liter Slagroom Vlo Liter V2 Liter Koffieroom V4 Liter Yoghurt Karnemelkspap Karnemelk Friesche Roomboter 55 ct. 25 ct. 55 ct. 30 ct. per fiesch 20 ct. per Liter 12 ct. 10 ct. per pond 110 ct. Onder Rijkscontrole. 1 fiesch ZOETE WITTE PORT. 1 flesch ZOETE WITTE SAMOS-WIJN. 1 flesch ZOETE ROODE WIJN. Ledige flesschen ad 5 Cts. retour. FRAMBOZEN, CITROEN, PERSICO, ANNISETTE, LIKEUREN, IE DEREN MIDDAG RUNDERLAPPEN EN GEHAKT f 0.70 per pond. Vleeschbouwerü E. VAN OSS, Vlasmarkt.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4