Garage VAN GRAAFEILAND, rei. 483 Weet Gij wel, dat „DE FAAM' te Middelburg huis aan huis be zorgd wordt? En bovendien op de Walchersche dorpen. JE ZWALUW" Best en Goedkoop. Santa Manra firma J. A, PIETERS, een nieuw Hok, nette Loopjongen De eerste groote Touring Car Ask the yellow car. Ie Groot Bal Mannen PUROL Roode en Witte Personeel gevraagd. Be stoats streken van SÖSFiE en FOBEiE, do HattenkengeJs. Köhler-T rapmachine a f 78,- (gelegenheidsaanbod) met 5 jaar garantie. C. van der Kleijn Neemt proef met onze Een Huisnaaister Morgen Donderdag CAFÉ ROTTERDAM. Te Koop: af0,75 p.heeleflesch VON HEIMBURG, 1927. Gezelle Meerburg's Chr. Kalender voor 1927 twee Werkmanswoningen, Een flinke Dienstbode of Werkster gevraagd. Een flink Dagmeisje een Dienstbode Dagdienstbode Net Meisje gevraagd flink Dagmeisje een Oramafoon met 10 platen Te koop een Koralion. Zeer nette Burgerwoning komt heden op de baan. Deze is TE HUUR voor gezelschappen tegen billijk tarief, aantal zitplaatsen 22 Dit wordt de auto die In alle behoeften zal kunnen voorzien. No. 2 Is In de maak. Vraagt prijs en inlichtingen. Lange Noordstraat. Langs een omweg. Als PURGUURMIDDELEén pil 's avonds voor slapen. Eén tot twee pillen 's morgens voor het ont bijt. Als BLOEDZUIVEREND MIDDEL Eén pil 's avonds voor slapen. Fijne Bruidsuikers 25 ct. p. half pond Droogblijvende Zuurtjes in verschil lende soorten, per ons 10 ct. IJsbonbons, zeer lekker, p. ons 12 ct. Vruchtenblokjes, zeer verfrisschend, per ons 12 ct. Versche gebrande Olienootjes 22 cent per pond. 4 Stoelen met rood trijp, 1 Vouwstoel en Tafel Historisch. Toch begrepen. TE KOOP: J. VAN ZWEEDEN. Dat wij in onze Wijnzaak uit sluitend prima waar verkoopen en zeer concurreerend zijn, is bekend, maar thans kan ik U wat NIEUWS, GOED en G0E9K00P leveren, namelijk (zoete Grieksche Wijn, zoo juist geïmporteerd) Vlasmarkt K 150 - Middelburg. Toppunt van verstrooidheid. Te koop wegens plaatsgebrek Wederom verkrijgbaar slechts f 1,00 per H. L. zeergeschiktvoorde keuken Vlasmarkt L 22. Telef. 496. „RUTH en NAOMI". mr PRIJS 90 CENT. IN ZIJN KRACHT, f 1.55. 0. H. LITTOOIJ Azn., Terneuzen. van 14 tot 16 jaar. Te koop een Heeren- en Damesrijwiel, Advertentie-Bureau LITTOOIJ OLTHOFF beiast zich met het :- plaatsen van -: ADVERTENTIËN in alle Bladen. 103. Gerrit houdt zijn pet in het schoonge- roerde plekje water en neemt een flinke schep. Ziezoo, dat is natuurlijk kristalhel der, bromt hij. Daar zal mevrouw de ba rones wel dadelijk heelemaal van opknappen. 105. Daar is Gerrit al. Hij doopt zijn zak doek in het kristalheldere water in zijn pet. Daarna wrijft hij het deftige maar lijdende gezicht van de Barones eens flink in. Nu zal ze wel gauw bijkomen. 107. Daar vertoonen 'de boevengezichten van Boefie en Foefie zich om een hoekje en zij maken een heerlijke lange neus tegen het verslagen gezelschap. Natuurlijk zijn ze ver dwenen, als Gerrit hen driftig nadert. H£T ZWAAI4TJTE: 109. Doch halverwege is een uitspanning voor eenden, ganzen, zwanen en andere het water beminnende tweevoeters. Die uitspan ning heet „Het Zwaantje" en er is allerlei heerlijks te bekomen voor hongerige magen en dorstige kelen. 104. Intusschen ligt mevrouw nog altijd al- lerijselijkst flauw. Ze geeft geen teeken van leven en 't is net of ze al begint te vermageren, hetgeen natuurlijk zonde zou zijn. Als Ger rit nu maar spoedig, komt met het water... 106. Maar wat is dat? Op het voorname ge zicht van de Barones vertoonen zich allerlei vieze modderplekken. "Meneer de Baron is wqpdend en als mevrouw de Barones bijkomt is ze óók woedend. Gerrit staat er beschaamd bij. 108. Een anderen morgen rijdt een deftig eendengezelschap met de tram mee. Ze zijn leden van de zangvereeniging „Kwekkerde- kwek" en ze gaan in Boschkoop een prac- tige uitvoering geven. Wat zal dat fijn worden! 110. Men verkoopt er voor een prikje be kers vol sappig eendenkroos en men kan er ook smullen van een schotel gezouten bloed zuigers. of een bord matsche Zwanebloem- macarom'. Geen wonder, dat de tram even stopt. TE KOOP AANGEBODEN een nieuwe Op zekeren dag kwam een jong- mensch bij den beroemden Gherubini met het verzoek hem wat te mogen voorspelen. Dit wordt hem vriendelijk toegestaan. Toen de laatste noot was weggestorven, zegt Cherubini op aan moedigenden toon„Gij moest toch eens probeeren, of gij soms aanleg voor schilderen hebt." Neem de Purgeer- en Bloedzuiverende Pillen van H. VAN AKEN, apotheker- Specialist te Selzaete Zp werken dadelijk en veroorzaken geen buikpijn. Prjjs f 0.60 per doos. Hoofddepót voor Holland: SCHULTE THIEME, postbus 55, Middelburg. gevraagd, voor verstel- en nieuw werk. Te bevragen Boekb. Dhuy, Burgt. TE KOOP. Adres Jasmijnstraat 166. Ze zaten sameu in de tram. Een stijf-deftige dame, onbeweeglijk voor zich uitziende en een klein jongetje, dat, braaf verkouden, onophoudelijk zijn neusje ophaalt. De modeplaatjuffer wordt er zicht baar zenuwachtig van en kan dat automatisch gesnuif niet langer meer aanhooren. „Jongen," zegt ze, „heb je een zak doek bij je „Zeker, mevrouw," antwoordt ons baasje, „maar dien leen ik niet aan anderen." [Een Engelschman maakte een reis in China, waar hij pp zekeren dag in een Chineesch koffiehuis een smake lijk middagmaal gebruikte. Hij at een soort van gehakt en hij vond het zoo lekker, dat hij den kellner zijne tevre denheid wilde betuigen. Maar deze verstond geen Engelsch en begreep hem dus niet. De Brit kreeg een gelukkigen inval. Terwijl hij op het vleesch wees, zeide hij „kwek, kwek, kwek De Chinees schudde met het hoofd, en antwoordde „No, waf, waf, waf De reiziger had geen honger meer. Adres Korte Noordstraat 76 (boven). 1 paar Krullen, 1 paar Strikken, 1 paar kleine Knopspelden. Adres bureau van dit blad. Aanbevelend, Indien bij het scheren uw huid pijn doet of stuk gaat, kunt gjj dit voorkomen door uw huid vóór het inzeepen eerst in te wrijven met een weinig 30-60-90 ct. De meest verstrooide professor was die, welke een pijp uitklopte en toen riep„Binnen 1" Prachtige Antieke Klok, een Tafel en een Petroleumstel (3 pitten). Adres Spanjaardstraat E 65. geschikt voor Kippen, Varkens, Brand stoffen, Berging 2 Rijwielen. Adres Bogardstraat D 32. Te koop een KINDERWAGEN. Adres J. F. Lauret, Klein Vlaanderen M 166, na zes uur 's avonds. bewerkt door Ds. R. E. VAN ARKEL Ds. O. BOERSMA Ds. N. BUFFINGA Dr. K. DIJK Dr. W. A. VAN ES Ds. D. VAN DIJK Ds. R. HAMMING Dr. C. N. IMPETA Dr. G. KEIZER Ds. B. A. KNOPPERS Ds. M. SCHUURMAN Ds. B. v. d. WERFF. Naar inhoud en uiterlijk zal deze Kalender U zeker voldoeD Het Schild geeft een in traaie kleuren uitgevoerde voorstelling van: De inteekening is opengesteld in den Boekhandel en bijj de Agenten. Het verdient aanbeveling reeds thans in te teekenen Met PremieboekH. ZEEBERG, Uitgave van TE KOOP 6 Mahonie Stoelen met rood tryp, 6 Gaatjeszitting en 6 Stroomatstoelen Adres Schoorsteenvegerssingel Q 71b. TE KOOP aan den Noordsingel. Te bevragen A. Louws, Timmerman, Noordweg B 153. Naaisters, Leerlingen, Borduursters en Strijksters kunnen geplaatst worden Zeenwsche Confectie Fabriek, Molenwater M 255-56. Gevraagd een AdresDENE VERS" FRERES, Wijnhandel Langedelft. Adres bureau van dit blad. tegen 1 Juni of 15 Juni. Adres Mej. Bal, Krommeweele L 27. gevraagd. Adres Veersche Singel 85a. Mevrouw Fubn Stiethlage—de Kruijff, toekomstig adres Rouaansche kade G 135, vraagt voor dag en nacht. Aanmelding des avonds tusseben 8—9 aan het adres Punt T 1. Een nette gevraagd, als tweede meisje. Adres Lange Singelstraat 188. voor hulp in de huishouding. Adres Nieuwe Poortstraat P 194. Terstond een gevraagd, niet beneden de 16 jaar, van 8 tot 4 uur. Loon f 4,— per week. Adres bureau van dit blad. TE KOOP voor 17,50. Adres Bogardstraat D 39. Adres Hoogstraat 129. in goeden staat. Adres Pottenmarkt K 175. TE KOOP, aan den Noordsingel. Koopprijs f 2900. Adres Jongepier, Koepoortsingel. Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3