E YER, H. Elegante Mantels in moderne kleuren in Rips-stoffen tfl lapzijn „DE ZWALUW77. Wij zijn tevreden. Magazijn „De Zwaluw" SPECIALE PINKSTER-AANBIEDING Bezoekt stand No. 35 TRANSYALIA HEEBEN - Bij wielen, f 76,00 DAMES-RIJWIELEN in ëo mtvoering f 81,00. ELEGANTE JAPONNEN Rijks Hoog ere Burgerschool Jan heeft U ÜW ADRES DRUKWERK Bloedkoralen. I. RICHTER, ,,De Magneet" CHRISTOFLEZILVER. Juwelier R. VERHOOG, De A nthraeiet- Schilderijen Dames Bekendmaking. Columbia Import Shop, Lange Delft I 36 Hoek St. Janstraat van f 18.50 tot f 47.50. Groote keuze KINDERMANTELS en JURKEN. rfoeJerf 2/w lippen im\m? ochlenJmr en opfolvoer Wegens vertrek te koop Fijne Mokka Wafels. Kinderen Kloosterbalsem Kinderwagen Klein en groot is den zeker inz'n sas, Wdnt zulke groote eieren is toch krus. LITTOOIJ OLTHOFF Voordeelen van de Sanguinose. I *£ïmk asi 4 niet Ziek I WEET XT L. J. VAN 'T WESTENDE, Pakhuisje te huur! Wilt U voor weinig geld een lekker koekje hebben Probeer het dan eens bij ons. Seis weg R 235 - Tel. Int 353 - Middelburg Losse Bloemen - Bloemwerken. Groote en Jardinière Varens. Juime keuze in PALMEN en andere SIERPLANTEN. Diverse Bloeiende Planten. - Sierkurk. Makart-Artikelen. Billijke Prijzen. a f 2,90. C. van der Kleijn Korte Burg D 12. C. VLEUOEL-Florusse, TH. WIJTMAN, Lange Delft 100. i Heeren- en Jongens-Costuums IfDoet uw voordeel. Ziet Etalage. Piano's en Orgels, Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel, model POPULAIR, in Wollen Stoffen vanaf f8.50 - in waschbare Stoffen vanaf f3.10 in waschbare Zijden en Shant. vanaf f 10.50. TE MIDDELBURG. (Viliiers) Motorrijwiel 2% P. K., Kinderstool, Kinderbox en een nieuw Droogrek. Neemt proef met onze Zoojuist weer verssh ontvangen. Per ons 12 cent. hebben altijd watl heelt alle wonden VOOR GOED UITGEVOERD W ELECTRISCHE DRUKKERIJ Telefoon 238. NEEM EENS EEN PROEF! Is U het ook met onze kwaliteit en onze prijzen Wij hebben thans iets bij zonders aan te bieden in Firma S. DE VOS, Burg C 111. solied en goedkoop, J. J. GRIJSPEERE, HET BESTE DER ZILVEROPLAAG-METALEN. Uit voorraad leverbaar. Voor Walcheren Alleenverkoop LANGEDELFT B 138. Telefoon 237. Ach lieve buurvrouw, och ik schrik U Is nog altijd even dik Weet gij hoe dat komt mijn Greet Omdat ik DORDTSCHE MAÏZENA eet. Overal verkrijgbaar. J. C. BURRINK, Vleeschh. E. VAN OSS, Vlasmarkt. m INSTALLATIE-BUREAU. GORTSTRAAT I 343 - Telefoon 387 - MIDDELBURG. K O L l M E Oblies - Zandsprits - Aurora Roomsterren - Bijtjes - Nellie Wielsprits Studentjes Dolcla Assortiesprits Arnhemsche Meisjes Neemtproef met onze busjes STUDENTEN KOEKJES iNemi^tciry BALJEU* Extra Aanbieding in groot 75 X 60 c.M. Lange Noordstraat. 'Rheumatiek, Influenza, Griep Het adres voor KNIPPATRONEN DP MAAT uit alle platen is nog steeds Tevens KNIPPEN en PASKLAAR maken van uw japon en costuum. Aanbevelend, Ged. Coupeuse Leerares. Geachte Dames. MEI EEN RECLAME MAAND WIJ VERVEN WIJ STOOMEN IN DE I Lange Delft B 113. - Hoek N. Kerkstraat. - Middelburg. I Wij hebben voor de Pinksteren een groote partij 1 ontvangen, die wij als RECLAME spotgoedkoop zullen uitverkoopen. op de Middelburgsche Tentoonstelling Betaling naar keuze. Korte Burg - Middelburg. met Vrijwiel, Gesloten Kettingkast en TRANS- VALIA-banden, slechts Agent voor MiddelburgC. L. JONGEPIER, Langeviele. Volgens Ministeriëele Beschikking moet de aangifte van nieuwe leerlingen schrifte lijk gedaan worden door de ouders. De ondergeteekende verzoekt deze aangiften bij hem in te zenden aan het schoolge bouw vóór 15 Juni a.s. Hierbij gelieve men omtrent den leer ling duidelijke opgave te doen van 1. Naam en voornaam. 2. Datum en jaar van geboorte. 3. Woonplaats en adres. 4. De klasse, waarin hy zou wenschen geplaatst te worden. 5. Naam (met voorletters), adres en beroep van ouders of voogden. 6. Het hoofd der school, waar liy het laatst onderwijs heeft ontvangen. Voor mondelinge inlichtingen is hy te spreken des Woensdags van 10—12 uur. Middelburg, 8 Mei 1926. De Directeur der R. H. B. S. C. D. A. ZIMMERMANN. Adres Kinderdijk P 90. Adres J. v. d. Berge, Beenhouwers- singel K 70. Zorg daarom altijd Akker's Klooster balsem in huis te hebben om dadelijk te kunnen helpen bijbuilen, schrammen, ontvellingen, kneuzingen, brand-, snlj- en stootwonden, spierpijn, wintervoeten. TE KOOP een goed onderhouden en 2 HOUTEN RAMEN, geschikt voor Broeikast of Kippenhok. Adres Bellinkstraat G 198 boven. die overal bekend staat voor bericht de ontvangst van een pracht- sorteering Burg. Aanbevelend, Voor uw gezondheid is het beste niet te goed. De SANGUI NOSE bleek voor vele zwakken, overwerkten, oververmoeiden, het beste. Waarom? De SANGUINOSE wekt uw eetlust op, zy bevor dert een goede spijsvertering en herstelt die, waar zy verstoord werd. De SANGUINOSE zuivert, verrijkt en versterkt het bloed. De SANGUINOSE versterkt uw maag. De SANGUINOSE versterkt uw zenuwen. Zjj voedt de hersenen, zy overwint de hardnekkigste hoofdpijn en de slapeloosheidzy geeft nieuwe kracht en energie. Honderden by honderden hebben dit ondervonden. Neemt er de proef van! SANGUINOSE kost per flesch f 2,6 fl. f 11,12 fl. f21, Verkrijgbaar by Apothekers en Drogisten. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. Te Middelburg by N.V. v.h. C. A SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. pryzen zijn aanmerkelijk VERLAAGD. Aanbevelend, Telephoon 152. VET SPEK f 0.50 per pond MAGER SPEK f0.60 per pond GESMOLTEN REUZEL f0.60 per pond RAUWE REUZEL f 0.65 per pond Bj AE3A.3I A A SA [3 AS AS _3 InHlpn nil vrrm V' dat goede RADIO-MUZIEK afhangt van de keuze van uw TOESTEL? Wilt U hiervan verzekerd zyn Laat U dan deskundig voorlichten door Vertegenwoordiger der N. S. F. Hilversum. Alleen PRIMA TOESTELLEN en ONDERDEELEN. Indien gij vermagert; Indien gij lijdt In de lendenindien gij pijnen ge voelt in armen en beenen indien gij altijd vermoeid zijt, 's morgens 8S bij het opstaan: indien gij hoofdpijn hebt, het geheugen verslecht; Lu dien p gij krachteloos en moedeloos zijt. zonder wilskracht, zonder levenslust; jïg indien gij zwarte gedachten hebt; indien gij slecht slaaptIndien gij eh aan de maag lijdt, krampen hebt. hartkloppingen, zweten bij dc minste Ey krachtinspanning, wanne opruiingen. schemeringen oorruischingen. steken 3^* ia de zijde. Indien gij vruchteloos £3 allea hebt beproefd en gij niet ge- nezen zijt, aarzelt niet en neemt H Uw toevlucht tot da echte zenuwhersteüer jji$ r van Apothekor H. VAN AKctsi, gg Apotheker-Specialist te Selznete. die reeds duizenden zenuw- lijders volkomen genazen heeft. KOLINE is verkrijgbaar bij Apoth. gg en Drogisten ad. f 2.50 per flacon. Hoofddepot voor Holland pï» ÜSCHULTE en THIEMF, f3 «fj Postbu3 55 M e'burg. OTTETBT iVBVS «da Adres bureau vau dit blad. Wy hebben voor U per ons 10 cent. per ons 12 cent. per ons 14 cent. per ons 16 cent. per busje 35 cent. bestrijdt men hef baste met MijnharcR's SAMAPIRÏN- Tabietien 75ct, BIJ APOTHEEK DROGIST Hierby melden wy U, dat wy heden ook te MIDDELBURG een DEPOT vestigden en wel by de Fa Door onze jarenlange ervaring op het gebied der CHEMISCHE en COLORISTISCHE TEXTIETECHNIEK, terwyl wy over ervaren en in dit vak opgegroeid personeel beschikken, en wii SPECIAAL hiervoor zyn ingericht, ziju wy in staat ONOVERTREFBAAR KEU RIG WERK te leveren aan pryzen beneden iedere vakkundige concurrentie. Tevens kunnen op VERZOEK, aan Stoom- en Verfgoederen, RERARATIE- en STOPPAGE-werkzaamheden aan onze fabriek netjes en billyk worden uitgevoerd. Om Uwe kennismaking met onze fabriek te bevorderen, besloten wy gedurende de maand te houden en eenige der meest voorkomende goederen, tot ONGE KEND LAGE PRIJZEN te behandelen, overtuigd dat wy zyn, dat, als U eens een proef by ons hebt genomen, U ook in 't vervolg gaarne van ons adres gebruik zult willen maken. tydens deze reclameperiode EEN LANGE DAMESMANTEL, wol of halfwollen stof (kleurecht), voor den luttelen prys van SLECHTS f4,00. (Deze prys is geldig voor de kleuren donker bruin, blauw en zwart.) dien tyd een HEERENCOSTUUM of DAMESCOSTUUM ook voor SLECI1TS f 4,00. (Profiteert hiervan, zulks is beslist uw voordeel.) Alle goederen worden KEURIG volgens MODEL en COUPE GEPERST en zyn van NIEUW hoegenaamd niet te onderscheiden. N.B. (Verder geven wij op alle andere goederen 10% extra korting.) Steunende op ons succes in andere plaatsen, vertrouwen wy ook spoedig Uw gunst te mogen winnen en verbly ven wy onder beleefde aanbeveling STOOMVERWERIJ EN CHEMISCHE WASSCHERIJ „DE STRALENDE ZON" TILBURG. Telef. 1240. (B. Horstink, Scheikundige Colorist.) Ruim 70 vertegenwoordigers in Nederland. DEPOT te MIDDELBURG, Fa TH. WIJTMAN, Lange Delft 100. Wy leveren alle bekende merken goedkooper dan iedere concurrent. Vraagt gratis afbeelding en pryzen.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2