HELDER's OPTIEK- EN FOTOHANDEL. Het goedkoopste Adres voor uw bril in Zeeland. Groote Meimeeting Fa GEBR. ONDERDIJK, Hserenstr. 142-141 i'önrg Best en Goedkoop. Santa Manra Firma J. APIETERS, ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURQ EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Del Op voor de Ontwapening. VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. opmaten en vermen van Men. daarom Algeheele Uitverkoop wegens opheffing der zaak. D. C. BOUWENSE, MOOI, SCHOON en FRISCH ziet Uw WONING er uit en GAUW BENT U KLAAR met de schoonmaak als U laat helpen. Dat zijn de beste helpers die U krijgen kunt Roode en Witte No. 30. Woensdag 28 April 1926. Dertigste Jaargang. D. Koole, Melkhandel, GEVONDEN VOORWERPEN. op ZATERDAG 1 MEI In het SCHUTTERSHOF Spreker: J. A. BERGMEIJER Optreden van MARIE HAMEL van Amsterdam MEUBELMAKERIJ - SEHANGERIJ - STOFFEEROERIJ TAFEL- EN DIVANKLEEDEN ZIE ONZE ETALAGE!! Wegens vertrek te koop Wij gaan fabriceeren Nationale Klederdrachtpoppen, prima droogblijvende Zuurtjes De Winkel Goed en Goedkoop, a f 0,75 p. heele flesch Schuttershof Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgevers 9 L1TT00IJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238 Noordweg B 161. Alles onder ged. merk „Koena". MIDDELBURG, Langedelft 34. VLISSINGEN, Bellamypark 38. Leden van Ziekenfondsen de bekende 20 pCt. korting. Burgelijksn Stand van Middelburg. Maak een einde aan die noodelooze pijn. bij PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detal, Advertentiën. Handel In Brandstoffen A. VAN RIET, L. Breestraat 0 153. van Dordrecht. MUZIEK - ZANG - TOONEEL. VOORDRACHTEN. Entrée 30 cent mei inbegrip stedelijke belasting. Aanvang 8 uur. ZIE ETALAGE. Weer voorradig onze bekende prima kwaliteit Wollen Tapis-Belge Karpetten in nieuwe dessins en sterk verlaagde prijzen. Ruime sorteering Ax-Minster Karpetten, Linoleum en Zeil, Vitrage, -Allover-nets, enz. Alle Artikelen worden met de grootst mogelijke korting verkocht. HET HUIS IS INMIDDELS UIT DE HAND Korte Delft G 3 en F 25. ■''k? Y"->- r 1 u i r\\ ."i" - ZEELANDIA SODA is veel sterker dan gewone Soda en veel voordeeiiger. Ze kost per pakje 10 cent! ZEELANDIA ZEEPPOEDER kost 16 cent per pakje ©n heeft het hoogste vetgehalte ZEELANDIA ZEEP kost 40 cent per doos van 4 stukken en is prima. Vraagt ze Uwen winkelier en let op het merk op leder pakje. Bewaar de bons en vraagt Uwen winkelier de nieuwste cadeauxlljst die zoo juist is verschenen. Blauw.. 50 ct: p, Rood40 ct. fji Groen...35 ct. Geel30 ct. a 10 cent per ons. NEEMT PROEF PRIMA SINAASAPPELEN 10 voor een kwartje. Prima versch gebrande 0LIEN00TEN 25 cent per pond. Gravenstraat 275. Dat wij in onze Wijnzaak uit sluitend prima waar verkoopen en zeer concurreerend zijn, is bekend, maar thans kan ik U wat NIEUWS, GOED en GOEDKOOP leveren, namelijk (zoete Grieksohe Wijn, zoo juist geïmporteerd) Vlasmarkt K 150 - Middelburg. aanwezig te zijn. Purgeer-Bloedzuiverende slijmverdrijvende Pillen Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cqnt, 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. Gepasteuriseerde melk per literfl. t. per 1U Liter Slagroom Vlo Liter Va Liter Koffieroom ïli Liter Y oghurt Karnemelkspap Karnemelk Friesche Roomboter 18 ct. 10 ct. 55 ot. 25 ct. 55 ct. 30 ct. per flesch 20 ct. per Liter 12 ct. 10 ot. per pond 115 ct. Onder Rjjkscontróle. Niets verkrijgt men in de wereld, als men er geen moeite voor doet. Garfield. „Als ik het eens probeeren mag. ik geloof, dat ik wel iets kan maken, dat dienen kan", zeide een knaap, die als keukenjongen dienst deed ten huize van Signor Faliero. Een groot gezel schap was op een feestmaal genoodigd, en een oogenblik voor men zich aan tafel zou zetten, zond de pasteibakker, die een groot ornament voor de tafel had gereed gemaakt, bericht, dat hij het stuk bedorven had. „Jijriep de eerste bediende verbaasd uiten wie ben je „Ik ben Antonio Canova, de kleinzoon van Pisano, den steen houwer", antwoordde het bleeke ventje „En wat zoudt ge wel kunnen maken vroeg de hofmeester. „Ik kan iets maken, dat op het midden der tafel zal kunnen staan, als ge het mij wilt laten probeeren." De bediende was ten einde raad; dus gelastte hij Anto nio zijn gang te gaan en te zien, wat hij doen kon. Toen vroeg de keuken jongen om boter en maakte in korten tijd een liggende leeuw, dien de ver baasde hofmeester op de tafel plaatste, Het diner begon, en velen der voor naamste kooplieden, prinsen en edelen van Venetie werden de eetzaal binnen geleid. Onder hen bevonden zich per sonen, die kunstvoortbrengselen uitste kend konden beoordeelen. Toen hun oog viel op den boterleeuw, vergaten zij het doel, waarmede zij gekomen waren door hunne bewondering voor zulk een geniaal werk. Lang en nauw keurig beschouwden zij den leeuw en vroegen Signor Faliero, welk groot beeldhouwer zich had lateD overhalen, om zijn bekwaamheid te verspillen aan een werk, van zulk een weinig duurzame stof vervaardigd. Faliero kon het niet zeggendaarom vroeg hij het den eersten bediende, die An tonio voor het gezelschap voerde. Toen de hooggeplaatste gasten ver namen, dat de leeuw in korten tijd door een keukenjongen was vervaar digd, werd het diner een feestmaal te zijner eere. De rijke gastheer verklaarde, dat hij den jongen op zijn kosten on der de leiding van de beste leermees ters zou plaatsen, en hij hield woord. Maar Antonio bleef dezelfde, ondanks het geluk, hem ten deel gevallen. Hij bleef in zijn hart dezelfde eenvoudige, ernstige, getrouwe knaap, die zoo zijn uiterste best had gedaan om een goed steenhouwer te worden in de werk plaats van Pisano. Het kan zijn, dat sommigen niet gehoord hebben, hoe de jonge Antonio gebruik maakte van deze eerste groote gelegenheid maar allen weten te vertellen van Canova, een der grootste beeldhouwers, die ooit hebben geleefd. Zwakke menschen wachten op gele genheden sterke menschen maken ze. „De beste menschen," zegt E. H. Ghoplin, „zijn niet degenen, die ge wacht hebben op een .gelegenheid, maar die ze hebben aangegrepen die ze hebben belegerd en genomen en ze aan zich ondergeschikt hebben ge maakt." Wacht niet op buitengewone gele genheden. Grijp gewone gelegenheden aan en maak ze groot. Als zoodanig zyn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Naaldenkokertje met vingerhoed, paar witte kinderhandschoentjes, zwarte mantelband, schoolschrift, alpacca beursje inh. sleutel, gryze mantelband, dames- pormonnaie met inh. een pak loten, glacé handschoen, sleuteltje, kinderportemon- naie, manchetknoop, zilveren broche, spaarbriefje, schooletui, kinderschoen, een paar kinderkousjes, zwarte poes. b. Bjj particulierenpaars kinder mutsje, v. d. Berge, Smidsbolwerk O 92 twee pakjes waschgoed, W. E. Bosdijk, Langeviele K 399; bankbiljet, J. W. Crucq, Noordsingel S 160hondenbandje, J. de Lange, L. Singelstraat N 172; portemonuaie, M. Legerstee, Cellebroers- hof E 126damesportemonnaie met inh. P. Lutejjn, Korte Delft F 25dames portemonnaie met inh. (zwart), P. de Koning, Bastion N 72zakmes in etui, de Lange, Hendrikstraat W 61bruine herdershond, Jobse, N. en St. Joosland A 15bankbiljet, Cozyn, Vliss. straat rjjwielbel. plaatje 1926, v. Damme, Bas tion N 58vulpenhouder, J. Jeronimus, 't Zand D 36grijze handschoen, Schry- enberg, Zuidsingel E 32; kinderporte- monnaie met inh., Snijders, Molenberg K 90; eenig geld, P. Houmes, L. Geere K 315a zilveren beursje, J. Dunes, Koe straat K 40 padvindersmes, J. Munters, St. Janstraat 1 55. Inlichtingen aan het Bureau van politie alleen des Zaterdags tusschen 7 en 8 uur. Van 1626 April. ONDERTROUWDP. A. Buys, 27 j. en H. E. Does, 28 j. GETROUWD; J. P. Adam. 29 j. en W. Steyn, 27 j. E. Reynoudt, 31 j. en C. E. Filius, 23 j. C. Kole, 45 j. en Th. C. Kögeler, 43 j. J. S. Holl, 27 j. en P. A. van Dijk, 23 j. K. Minderhoud, 39 j. en P. Looise, 41 j. S. Minderhoud, 22 j. en J. M. Ardewyn, 22 j. BEVALLENC. Vreeswijk, geb. Maar- tense, d. P. Barentse, geb. Dekker, d. E. P. Stam, geb. Pagter, d. A. M. Loman, geb. Van Nieuwenburg, z. OVERLEDENJ. A. P. Buijs, 83 j. geb. met J. M. Janssen. W. Scheermeijer, 81 j. wed. van J. W. Steyn. P. J. Baa- rends, 22 j. ongeb. z. M. J. Marijs, 64j. ongeh. d. M. A. Dyke, 27 j. vrouw van J. Lejjnse. J. Davidse, 81 j. weduwe van J. Onderdyk. E. A. Bonkers, 63j.gesch. Pfin, pijn, pijn heel den dag die ellendige rugpijn! Van dat gij opstaat, tot gü naar bed gaat, steeds die afmat tende pijn. En morgen preeies hetzelfde. Zoo kunt gfi niet voortgaanWaarom niet een einde gemaakt aan die,ellende? Waarom niet de oorzaak aangetast? Hoogst waarschijnlijk zyn betuwnieren. Die doffe, onophoudelijke rugpijn is vaak de eerste waarschuwing der natuur van een nierkwaal. Meerdere waarschuwingen volgen spoedig, als duizeligheid, hoofdpiju, urinekwalen, stekende pijnen bij bukken of overeind komen, zenuwachtigheid, rheu- matische pijnen graveel en waterzuchtige zwellingen. De nieren worden van kwaad tot erger bij verwaarloozing. Laat zich geen chronische nierziekte ontwikkelen, doch kom uw nieren zonder uitstel te hulp. Gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen, vóór het te laat is. Foster's Pillen hebben duizenden blijvend baat verschaft- Gij kunt dit overal om u heen hooren. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waar door gjj zeker zyt geen verlegen buiten- landsch goed te ontvangen. Prys tl 1.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpiüen fVtaagpilien Zalf Ondergeteekende, bericht het geachte publiek van Middelburg en omstreken, dat hjj voor eigen rekening, vanaf Maandag 3 Mei een opent achter de Oostkerk, (bjj de schil derswerkplaats van dhr. Calliber). Beleefd aanbevelend, SST" Kaartenverkoop Donderdag 29 April a.s., 's avonds van 8 tot 9 uur iu het Volksgebouw „Vooruit", Nieuwstraat. CTHMBB—B—I —II Mill Wl III UW Hl— W l ilH M—R Ondergeteekende beveelt zich beleefd «an voor het Hermina Mulder, Jodengaug R 227e. een volledig WOONKAMERAMEUBLE MENT blauw, met BUFFET, eeu een voudige SCHRIJFTAFEL, DRIEHOEK- KAST en VULKACHEL. Adres Tramsingel E 12. TE KOOP. ;y-7' Zeelandia Zeeppoeder, Zeep en Soda N. IDouwi Eobedtó Tabaksfabrieken */A JOUDE —UTDECHT JtfAM Wfi hebben voor U Aanbevelend, KINDEREN, die aan het Kinderfeest zullen deelnemen op 1 Mei, gelieven om half drie aan het van H. VAN AKEN, Apotheker te Selzaete, oud-leerling van het Gasthuis te Gent. Het beste middel om het bloed te zuiveren en te versterken. Zfi verjagen gal en slijmen en in het algemeen de onzuiverheden die in het lichaam verblijven, ze werken snel en zonder pijn, zy voorkomen menige ziekte, voortkomende van de ontroering van het bloed, zij genezen maagzuur, moeilijken stoel gang, buikpijn, keeren der jaren, leverziekte, speen, krevelingen, puisten, geraaktheid. Deze pillen bevallen zeer wel aan bloedrijke personen die er een regelmatig ge bruik van maken. Iedereen zou de bloedzuiverende pillen van H. VAN AKEN te huis moeten bezitten om zich in tyds het bloed te zuiveren en te verfrisschen. Prijs per doos 60 centen. Verkrygb. by Apoth. en Drogist. Hoofdd. voor Holl. SCHULTE EN THIEME, Bostbox 55, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1