Samoa-Matten. Openbare Vergadering TOREN-MAIZENA. Huismoeders! de Fijnste Kwaliteit, daar moet U op letten! GOGÖS- 8S ie MANTELMAGAZIJN „DB DUIF' op V r ij d a g S3 April a.s., MOEDERS voedt Uw kinderen met Uw Huid PU ROL DAM ES-JAPONNEN. Looper - Tapijt Matten. D. C. Bouwense MODERNE CONFECTIE en HOEDEN „DE ABDIJ" WBtKÊBÊts Wed. BREEL, St. Pieterstraat. A. ROffllJN, Nienwepoort allerfijnste „DE ABDIJ" OKKINGA'S UIERZALF Versche Borstplaat D, van der Made. Goedkoop en duurzaam. I. H. BOASS0N ZONEN, Firma J. A. PIETERS in de Groote Zaal van het Schuttershof. ■Sprekerde Z Eerw. Pater BGRRAMAEUS BE GREEVE. Onderwerp: „HET PRACHTWERK DER RECLASSEERING". 1 heeft dank zij de moderne bereiding nog steeds een groeien omzet. In kwaliteit staat ze aan de spits van alle merken. Ze vervangt Matuurboter volkomen en heeft gegarandeerd dezelfde voedingswaarde. Vraagt ze Uwen winkelier en let op het merk „De Abdij" op ieder pakje en U wilt nooit geen andere meer. Boordeo. liÉisi a Ma&n. KOLINE l Juist geïmporteerd Denevers Frères, J. allerfijnste „DE ABDIJ" SANGUINOSE. cjefdctijk. An heel het 9 !sm de woKêf M. H. BOASSOK ZONEN b.d. Sortstraat. f. P. IJl Marlt allerfijnste „DE ABDIJ" uBflWSOtia HfiMilOfl Zuivere Wss met Terpentijn. 2 groote doezen voor 25 ct. Korte Delft G 3. heeft groote nieuwe zendingen in ONTVANGEN. éêêM^ mMi H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat. 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Beste Cacaobrokken. RUMB90NEN 8 cent per stuk. Beddenmagazijn Markt b.d. Gortstraat. VLASMARKT K 150_- MIDDELBURG. Levert steeds prima Roode Port Port per Literflesch f 1.00 Witte Port Port par Literflesch i 1.30 Blosdwijn per flesch f 1.00 Samos per flesch f 1.00 Roode zoete Afrikaansche Wijn per flesch f 1.00 Bergerac per flesch f 1.20 Bier, Wijnen, Limonades en Gedistilleerd. des avonds 8.15 uur Bewaar de Torens. Hel beste adres voor het opdoen van 8REE E 215. is I Prijs per flesch slechts f 1,30. AW \r amdukk^k kunldillwtiüMl cüw% ie hwpwi èij SPECIALE G0EDK00PE AANBIEDING Pannekoeken gebakken uan 'Uss&g. vanaf f 2 per flacon. Bij Apothekers en Drogisten een Heerenfiets ©rs een Godin-KeukenkacheL Gebruikt voor Uw Ontbijt is een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende controle van het Scheikundig Bureau van den Heer d. 6. VAN DER HARST. Indien U dit artikel nog niet ge bruikt, raden wij U aan dit nog heden te doen. Alleen bij „DE ABDIJ". J. BOTBIJL, St. Janstraat. Mooie Serviezen kunt U op de bons van allerfijnste krjjgen, maar de kwaliteit blijft de hoofdzaak. Huismoeders denkt daar aan Aanbevelend, heeft zoo juist weer versch ontvangen. Haal nog heden een pakje voor 321/g cent en U blijft klant. Hoe gaver de uiers, hoe meer melk. Hebt daarom bij het melken altijd een busje bij de hand, om dit van cuds bekende middel bij het eerste teeken van harde of ontstoken uiers toe te passen. ^In busjes van f 0.50 en fl.» Bij Drogistenen Winkeliers^ 2 B Te Middelburg by Paul van Sluijs Co. Pr. verscbe Runderlappen 70 ct., Kalfs- vleescb 75, Varkenslappen 80, Rund- of Varkensgehakt 65, Vet Schapenvleesch 50 ct. Alles per 5 ons. Dik vet gezouten Spek 1 gulden per kilo. Het beste en vertrouwdste adres voor Ned. Gen. tot zedelijke verbetering der gevangenen Afdeeling Middelburg. R. K. Reclasseerings-Vereeniging. Pro Juventute. Het Plaatselijk Drankweer" Comité. 1 - - .- v Allerfijnste „DE ABDIJ" Aan de Zenuw- achtige Personen, SDe zenuwlijder is te beklagen^ De minste prikkeling geeft hem hoofd- pijn en ongemakken een verande- 5 ring, een onbeduidende verplaatsing 5 ontroert hem pijnlijk. Om niets is hij van kwade luim. Overspan- ning, ontroeringen, zorgen, g* schrik, buitensporigheden, g kunnen het zenuwstelsel zoodanig achokken, dat men de gevolgen A waarneemt: hoofdpijnen, kram- X pen In de lenden, pijn in rug 5 en lenden, pijn in het gezicht, den 2 hals, de armen en de gewrichten, g 5 bloedaandrang, hartkloppingen, X slapeloosheid, droevige droomen, X beklemmingen, duizelingen, angst, 2 ziekelijke gevoeligheid, vooral 's mor- gens bij het opstaan, gejaagdheid. onverklaarbare slechte luim, verlies Svan het geheugen, loomheid, ver moeienis in de ledematen, beven van handen en knieën bij de minste ontroering, blauwe randen om de 1 oogen, oorgesuis, vrees zonder blijk- bare oorzaak. Zoodra die teekens zich voordoen, 8 aarzelt niet en neem Uw toevlucht 1 tot de echte zenuwhersteller KOLINE van Apotheker H. van Aken, Apotheker-Specialist te Sel- zaete, die reeds duizenden zenuw- lijders volkomen genezen heeft. is verkrijgbaar bij Apoth. en Drog. ad. f 2,50 per flacon. 2 Hoofddepot voor Holland IsCHULTE en THIEME, S Postbus 55 Middelburg. uit de wjjr.bsrgen der Witte Paters van Algiers. Wilt gjj iets fijns ec goedkoop, drinkt dan deze geheel zuivere Natuur wijn der Paters. Drinkt liever een glas minder, maar drinkt niet de vele aangeboden Kunst wijnen. Ook ?eer geschikt voor feesten, partgen, zieken en herstellenden. Alleen verkoop WIJNIMPORTEURS MIDDEL BURG heeft de beroemde steeds versch voorradig tegen 321 '2 cent per pakje. Dezelfde voedingswaarde als Natuurboter gegarandeerd. wordt mooier en ook blanker door Doos 30 ct. Zuiver plantaardig. Wordt door alle gestellen verdragen. In alle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte bljjkt.bet een ver sterkingsmiddel van den eersten rang, en wordt met vertrouwen aanbevolen als bet werkzaamste middel ter bestrijding van de bloedarmoede en al hare gevolgen. SANGUINOSE kost per flacon f2,—, 6 fl. f 11,—12 fl. f»l,— Tweemaal per dag een eetlepel. WACHT U VOOR NAMAAK! Verkrijgbaar by Apothekers en I Drogisten. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4. Den Haag Te Middelburg bij N.V. v.b. C.A SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. 3p§! wsspp DAMES -JAPON. Wol Popeline met lange mouwen, nieuwste kleuren 10.50 DAMES-JAPON. Zware Wol Popeline gepliceerde Rok, gegarneerd met wit kraagje 13.50 D A M.E S - J A P 0 N. Prima kwaliteit Wol. Travers met gepliceerde Rok, kleuren Opera, Bois de Rose, Lavendel 15.50 DAMES-JAPON. Zware Ribs Travers, gemaakt met nieuwste goudgarneering, mod. kleuren, 19.50 rv^-v ns, Allen smullen uon de lïl I FA BR I KAN TE' N.V. KOOPMANS' MEELFABRIEKEN - LEEUWARDEN VÏBOÜEm Geeft na kortstondig ge bruik volkomen genezing bij zenuwzwakte en gebrek aan eetlust, beeft de beroemde steeds versch voorradig tegen 32 /g cent met bon. Let op het merk op ieder pakje. Ter overname aangeboden Adres Nieuwstraat II 46. N A.MAKEN heeft men genoeg gepro beerd met allerfijnste Maar allerfijnste „DE ABDIJ" kan niemand namaken, want de bereiding is geheim. Steeds versch te krjjgen tegen 32i/a cent per half pond by

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3