Huismoeders, zijt verstandig! Yan Nelle's gebroken Thee is veel Yoordeeliger dan losse Thee. Ze trekt beter <i. Yan Nelle's Koffie en Boonen zitten in luchtdichte pakjes, zoodat de smaak bewaard blijft. F. MALJERB ZOON, Vlissingschestraat 58, Middelburg. Roomboter Knlsspaarhank Bopitraai D 5! llinrg. Krabben Maakt Het Maar Ergerf imeaisKOBi „De Abdij" Deneïers Frères, Kayser, fle öesle yan alle. HOO Vraagt Uwen winkelier alleen Van Nelle's pakjes Thee en Van Nelle's pakjes Koffie (half ponden of onsen, boonen of gemalen). Van Nelle's Thee Van Nelle's Koffie ascomforen WIT, BUI, MD KASTPAPIER Firma J. A. PIETERS, MOEDER, Uwe Wijnen. Naaisters en Leerling-Naaisters. c/e ^es/è/tc^che- GROOTE NAVRAAG ftccccr /€cc/i u^c/zJ&e^ers s/ëec/s VERSCH tvvrx/en ^z^ctcc/x/ao/x^e -e/x/ci/i i+es"xgz£erc//£c6/i/ix/£ xt/'/z, séeeczs ee/i vmx/cctze afe/z /z&ozzx/, /iouc/éx/ctzi asicfóre- saar/en JÊL csgcoe<//cco/> r_ .mn 'ermeei „DE ABDIJ". koopt geen losse Thee maar ook geen Koffie. Groote Jam - Week Versche Roomboter voorzien van Rijkscon- trölemerk a 971/2 ct. per pond. Versche Melk 10 cent per Liter. Spaarbranders Gasfafels W. ROELSE, N. Viiss. weg. Winkelkrentenbrosd en Amsterdamsch Krentenbrood. „DE ABDIJ" P. den Hollander. Purgeer en Bloed zuiverende Pillen Prijs f 0,60 per doos. Schulte Thieme, Schoonmaak. PITTIGE SAPPIGE PRUIMTABAK HHETGEBRUIK DEGOEDKOOPSTE LIMONADES, BIER, WIJN, GEDISTILLEERD EN NATUURLIJKE BRONWATEREN Id Land, Stel Bon en fooiQg Verkoopdepöt: LANSEDELFT A 90-91 goedkoopste en lekkerste Kaas EEN HEELE EDAMMER KAAS JAC. L. A. DE LAN6F. Vraagt „MIXED", GOUDSWAARD, Segeerssingel. Zuivere Natuurwijnen 00EDK00PE KUNSTWIJNEN BOLIER, Spuistraat 106. WEZEPOEL, Wagenplein liM Hef is Uw voordeel! U krijgt lOO pCt. waarde voor Uw geld. Ze zijn in alle prijzen voor iedere beurs loskrijgen. DUS UW VOORDEEL! Vraagt ze nog heden Uwen winkelier en U wilt nooit geen andere meer. Voor H.H. Winkeliersaan fabrieksprijzen bij JjP^/ Tot Woensdag a.s. oJüeen in Middelburg. Elke kooper van 2 potten ontvangt 3 potten Elke kooper van 4 potten ontvangt 6 potten Elke kooper van 6 potten ontvangt 9 potten Elke kooper van 8 potten ontvangt 12 potten en toch de 10% Korting i is te krijgen in prijzen van 32, 34, 35, 37, 38, 40, 42 cent per ons, in onsen en half onsen. in pakken van 45, 48, 50, 56, 60, 65 en 70 ct. per half pond in onsen en halve ponden, boonen of gemalen. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgeiden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. Op de Zeeuwsche Confectiefabriek kunnen geplaatst worden bekwame NAAISTERS, loon van 8 tot f 14,- naar bekwaamheid en LEERLING-NAAISTERS met dezelfde vooruitzichten. Aanmelding dagelijks van 9-12 @n van 2-6 uur. Vergoeding tram en trein. Veel cadeaux is heusch geen kunst, In kwaliteit moet U 't betalen, Maar fijne waar en toch cadeaux Moet U ABDIJ, die fijnste halen. NEEMT A.S. ZATERDAG F. A. DE JONGE, Middelburg. aan vellen en Rollen. Punaises, Tapijtnagels, Gluton, Kievon, Schilderijhaakjes. Lange Burg C 95. Er is GEEN BETER en BETROUWBAARDER adres voor dan VLASMARKT K 150 TELEFOON 207 MIDDELBURG. VLUGGE, SPOEDIGE en NETTE BEDIENING. Contant en in Huur. M I D D E L BU R G Uw leven willen geven gezondheid welvaren Meestal voldoende Moienaar's Kindermeel JE ADRES voor de is Langeviele 208. voor f 1,75. DE KOSTER, Burg. MERK na MERK Ziet U vergaan, Maar allerfijnste „DE ABDIJ" Die blijft bestaan Middelburg. C. VAN DE VEN, Westkapelsche Blauwe 30 Ct. p.5 K.G. Bravo's 25 Blauwe en Gele 35 Blauwe Drielingen 15 Bij 35 K.G. wordt aan huis bezorgd. W/JNharDTS Jam - Appelstroop Bessensap -.TR>-V y -Svp-t* i je -'t.' -i v <-* ^i.-, '*■- Vip Eiken morgen Melkinrichting Loskade ANGLOZEELANDIA. De acbter-etiquetten der halve ponden zjjn geldig voor mooie Kinderboekjes Dus voor iedere beurs! Vraagt deze soorten Uwen winkelier! IWF- HET IS UW BELANG dubbele groote met l middel I kleine en WANDGASCOMFOREN. LAGE PRIJZEN, F. J. VAN AARTSEN, Spanjaardstraat. Verkrijgbaar tegen 32l/3 cent per half pond by Waarom nog langer lijden als genezing mogelijk is Bedenk eens wat het wil zeggen bevrijd te worden van zoo'n ver schrikkelijke jeuk. Een paar druppels D.D.D. en gij voelt onmiddellijk ver lichting. Geen jeuk en geen gekrab meer 1 De verzachtende bestanddeelen van deze byzondere vloeistof dringen door de poriën en dooden de ziektebrengende bacteriën. Genezing begint direct. Lijdt gij aan Exzeem, Open been, Ringworm, Huidzeer, Insectenbeten, Roos en andere huidziekten, één flesch D.D, D. zal U bewijzen, hoe heilbrengend dit middel is 1 D D.D. in flac. ct f. 0.75 en f. 2.50. D.D.D. zeep d J.' bij alle apoth. en drog. proef met mjjn beerljjk Luxe Brood- en Banketbakkerij, Balans Middelburg. Ook aan mijn kar kunt U ze steeds verseh bekomen Huismoeders De beroemde allerfijnste kost 32l/2 cent per half pond. Aanbevelend, van H. VAN AKEN, Apotheker Specialist te SELZAETE. Het beste en doelmatigste pur geermiddel, veroorzaken geen buikpijn of krampen, zui veren bet bloed en geven bet nieuwe kracht. Importeur BZ Ei LOUIS DOBBELMANN-ROTTERDAM. U zoudt voor de en bet van Uw kleine schat. echter is bet Uw kindje te voeden met volgens aanwijzing op de verpakking. Vraag gratis brochure aan P. MOLENAAR. CoWestzaan. WITTE KAAS, uitstekend van kwa liteit en smaak a 10 ct, per onsdito KOMIJNE KAAS a 8 ct. per ons. De echte, fijne oude FRIESCHE NAGELKAAS koopt u aan dit adres, benevens alle andere zoo gunstig bekend staande KOEN A-ZUIVELPRODUCTEN, steeds verseh Verder als bet neusje van de zalm mooi gesorteerd, 15 cent per ons. Huismoeders dat komt omdat men U wel meer cadeaux kan geven maar de kwaliteit van allerfijnste is nooit na te maken. Ze blijft de beste. Verkrijgbaar tegen 321 cent per half pond. Ook aan mijn kar. Aanbevelend. Indien gjj belargstelt in inplaats van de vele 'aangeboden drinkt dan liever een glas minder, maar stelt prijs op kwaliteit en koopt dan in dezen bekenden OUDEN WIJNHANDEL P fl. Fransche Appelwjjn uit Normsndië (zoet en droog) f 1.— Maskarawjjn, donker roode Afrikaanscbe Wjjn f 1.— Mystellawjjn, fijne zoete roode Fransche Wjjn f 1.25 Roode Zoete Afrikaansehe Wjjn f 1.40 Witte Zoete Itaiiaansche Wjjn f 1 40 Zoete Turk8cke Wjjn f 1.40 Chateau Bellegarde, oude Bordeaux f 1.25 Afrikaansehe Missiewjjn der Paters van Algiers, zeer fijn f 1 30 Chateau Monlbazillac,Witte Bordeaux f 1.30 Fruit Brandy, ter vervanging van Inmaak bran dowijn voor het zelf maken van Boerenjongens per Liter f 2.20 Eo ook als Brandewjjn te gebruiken Advocaat op Brandewjjn f 2.25 en f 2.75 Franscho Cognac f 3.50 en f 3 75 W jjnhandelaren Likeurstokers. Lange Singelstraat 171. 1 Telephoon 337. verdwijn f spoedig door OOfdp/JM-TAB\-ETT^ A „Keker 60 ch bij Apoth. en Drogisten. verkoopt nog steeds met succes de be roemde allerfijnste Niet de grootste cadeaux, maar cadeaux en toch goede kwaliteit, daar moet U op letten, buismoeder. Te koop aangeboden goed werkend. Adres Heerengracbt M 13.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2