1ste fcw. Brandstoffen, Mei „i mm seiir, Waarom?? H. MEYER, Kalossen Kousen yan 40,60,85 as 100 laco Kom yan 135,140 Fi! fl'Ecose Kousen 1,50,1.60,1.95 Zijffen Kousen leWeurfl en zwarl 135, en 2 40 Boyoiwoning le Huur, GRIEP AbdusïroOP Best en Goedkoop. Santa Manra Fin J. 1. PIETERS, Dames Japonnen ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WAI CHEREN. Griep VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. Roode en Witte 6,25 - 7,25 - 9,50 - 12.50 - 13.75 de Rose - Havana - Lavendel. £5 D. C. Bouwense HUISMOUDJ AM No. 29. Woensdag 21 April 1926. Dertigste Jaargang. BEVONDEN VOORWERPEN. Magazijn „Antwerpen" Aankomende knecht Te Koop wegens plaatsgebrek Singer Trap-Naaimachine. Bewijzen kunnen wij dat tegenover ieder, wij geven geen zichtzendingen, geen crediet of afbetaling, en geen klokje cadeau, welke U zelf dubbel betaalt, maar alles is a contact, dit is niet alleen ons maar het grootste voor deel voor U, wij hebben geen stroppen, welke U voor anderen behoeft te betalen, maar lage prijzen, dit is ons streven en behalen hiermede steeds grooter succes. prima droogblijvende Zuurtjes De Winkel Goed en Goedkoop, Te KoopBroedsche Kippen, Kinderwagen. Be Winkei Goed en Goedkoop, Te Koop gevraagd af0,75 p.heeleflesch 3 Reclame-Dagen - L'IN NOV ATI OM o co Lange Delft. Zeldzame Aanbieding Crêpe de Chine - Rips Traver - De nieuwste Stoffen. De nieuwste modellen en kleuren Dames profiteert van deze gelegenheid. o 3 Reclame-Dagen - Zie Etalages - Alles geprijst. Enorme keuze in de allernieuwste Wegens vertrek te Koop Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgevers? LITTOOIJ GLTHOFF Postrekening 42280. mm n u ui mt. i m n Telefoon 238 NEHALENNIA. Burgelijkan Stand van Middelburg. Troost voor ouden van dagen. bij PAUL VAN SLUMS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Dotal. Advertentiën. Breestraat O 144-145, Prima Ijswafels 14 cent per ons Frou Frou Wafels 14 cent per ons Neemt proef met onze Droogblijvende ZUURTJES, a 10 cent per ons. ZIE ETALAGE, sas Gravenstraat I 257, Middelburg. Groenewoud 68 - Vlissingen. Waarom leveren wij het goedkoopst, het 3s toch een bewezen zaak, dat wij goedkooper kunnen zijn dan elk ander. Heeren Costuums f6.75, 9.75, 12.-, 14.-, in prima Blauw 18.-, 22.-, 24.-, 28.-. Overhemden, met slappe en stijve boorden, nieuwste dessins f 1.68 1.78, 1.95, 2,25 in crêpe 2.95, 3.25, 3.50. Jongeheeren Costuums m. lange en korte broek aan dezelde lage prijzen. Kinderpakjes, de nieuwste pa tronen, zooals Radio, enz. f 2.45, 3.25, 4.50, 5.75, 7.00. Denk aan ons speciaal adres voor VAKKLEEDING. Dassen en Strikjes geweldige sorteering 8, 15, 18, 30 cent en honger. LANGEDELFT, Hook ST. JANSTRAAT. Ontvangen nieuwe kwaliteit a 10 cent per ons. NEEMT PROEF PRIMA SINAASAPPELEN 10 voor een kwartje. Prima versch gebrande 0LIEN00TEN 25 cent per pond. Gravenstraat 275. OPFOKVOEDER TE KOOP Adres Wijngaardstraat 163. Blauw... 50 ct: l?ood....40 ct p Groen...35 ct J| Geel30 ct. wv.; N. V Douujt Eobertó Tabaksfabrieken W{ JOURE - UlREOiT Te Koop of in te ruilen KERKHOVE, De Zeeuwsche Kwaliteit, Na Natuurboter de beste, Dat wij in onze Wijnzaak uit sluitend prima waar verkoopen en zeer concurreerend zijn, is bekend, maar thans kan ik U wat NIEUWS, GOED en GOEDKOOP leveren, namelijk (zoete Grieksche Wijn, zoo juist geïmporteerd) Vlasmarkt K 150 - Middelburg. m Ui 00 7T CD Te koop: POSTDUIVEN, Onze wagens rijden heer lijk iicht en worden met voile garantie verkocht. Trots dat alles zijn onze prijzen het ALLERLAAGST. K. Delft G 3 en F 25. P.S. Groote keuze in Kinder stoelen en Looprekken, Vliegende Hollanders enz., ZEER GOEDKOOP. Wederom ontvangen 1 pondspotten 35 cent per pot, 2 pondspotten 60 cent per pot. 1 ,.i li» Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent, 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bp abon nement voordeelige voorwaarden. Nehalennia of Nehalaenia wordt door de oude schrijvers niet genoemd Zij is het eerst bekend geworden door eene ontdekking van oude votief en andere steenen aan het strand ten Westen van het eiland Walcheren, op den 5en Januari 1647. Op dien dag vond men in de duinen van Dom burg verscheidene altaren en geioften- steenen, aan haar gewijd. Onder de toen ontdekte menigte van voorwerpen waren eenige altaarsteenen, welke den naam en de afbeelding van de godin Nehalennia bevatten. Deze afbeeldin gen vertoonen in het algemeen eene vrouw, staande of zittende, gekleed met een schoudermanteltje, en in de eene hand eene korf met vruchten dragende. Bovendien heeft zij nog andere attributen (toevoegsels), zoo als een hond aan haar voeteneen scheepsroer, waarop zij de voet zet; een schuipvormig gewelf boven zich enz. Later zijn nog ander Nehalennia beeldjes gevonden zooals één te Rhe- ne i, één te Nijmegen, en eenigen te Deuiz. In 1820 zijn er 3 ontdekt te Altrier Luxemburg, en voor en na nog vele andere in de onderscheidene deelen der Ardennen, zelfs in Zuid- Gallië, zoodat het zonder twijfel is, dat Nehalennia een Keltische godin is geweest, wier dienst niet tot Dom burg of Walcheren was beperkt, maar die in onderscheidene oorden van Gallië «altaren had. Blijkbaar is echter te Domburg een tempel van deze godin geweest, zoo dat ook van de vroegste bewoners van ons land getuigd kan worden Hun afgoón zijn van zilver en van goud. Waarschijnlijk moet Nehalennia aangemerkt worden als een godin, die de vruchtbaarmakende kracht der natuur vertegenwoordigt. De steenen van haar tempel te Domburg zijn bijna geheel vernield in den brand, door welken de kerk te Domburg in den nacht van 31 December 1848 op 1 Januari 1849 is verwoest gev/orden, ia welke vernieling wij wel een beeld mogen zien van het ijdele dezer godin, die zoomin zichzelve als anderen kan helpen en redden. Doch kort te voren waren de hoogst onnauwkeurige af beeldingen van alle steenen, in gedrukte werken voorhanden, door de zorg van het Zeeuwsch genootschap der weten schappen, vervangen door allernauw keurigste, uitmuntend uitgevoerde af beeldingen, bij welke de oudheidkun dige Janssen eene beschrijving heeft gegeven (Middelburg, 1845). BEVALLEN M. van Zaltbommel, geb. Vergouwe, z. S. J. L. Boel, geb. van Hecke, d. C. van Varik, geb. Back, d. A. van Keulen, geb. Abrabamse. d. N. Sturm, geb. Breel, d. E. L. Adriaanse, geb. Bergansius, z. W. J. Leenhouts, geb. Verhulst, z. OVERLEDEN: N. Roelse, 79 j. wed. van A. van der Hage. J. J. den Engels man, 21 j. ong. z. H. M. van Elsbroek, 70 j. ongeh. d. J. Davidse, 73 j. weduwe van C. Brouwer. C. Brouwer, 41 j. geh. met J. Pool. Als zoodanig zyn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. een glacé handschoen, een teekening, deksel van een horloge, 2 sleutels, een huissleutel. b. Bjj particulierenkinderportemon. met inh., D. Davidse, Arnem. pad T 92; winterjas, D. v. Belois, Kortedelft F 19; rywielbel. plaatje J. Lameijn, Graven straat I 276; stellingtouw, P. J. Kooman Dam, ring met sleutels, H. Vermeulen Loskade P 266; blauw kindertascbje, W. Pieterse Schuttershofstr K 90a; een paar zwarte damesschoenen, Roth, Reigerstraat A 16; huissleutel. Joh. de Koning, Dok straat P 180; grjjze dameshandschoen. L Kloet, Bogardstraat D 46; Bos rabbarber, E. Franeoys, Nederstraat O 189; twee pakjes wasebgoed, W. E. Bosdjjk L. viele K 399. Inlichtingen aan bet Bureau van politie alleen des Zaterdags tusschen 7 en 8 uur Van 12—19 April. ONDERTROUWLE. Reynoudt, 31 j. en C. E. Filius, 23 j. J. A. Montaan 24 j. en S H. A. Hekelaar, 23 j. C. A Kamermans, 26 j. en J. de Ryke, 22 j K A- Vis, 23 j. en P. de Lange, 27 j (t. C. Verniel, 33 j. en C. P. de Swart, 26 j. A. J. Zutphen, 32 j. en M. Floresse, GETROUWD: H. F.G.Cuje',23 j. en P. Goeman, 26 j. De oude dag behoort een tydperk van geluk en welvaren te zyn, niet een van ziekte en pijn, de nieren zyn vaak aan sprakelijk voor het laatste. Rugpijn, aanvallen van rheumatiek, stijfheid, urinestoornissen en blaaszwakte komen voort uit verzwakte nieren. By verwaarloozing bestaat gevaar voor ader verkalking, waterzucht, graveel, spit, ischias en chronische rheumatiek. De door den tijd verzwakte nieren behooren ver sterkt en opgewekt te worden bij bet eerste teeken van ongesteldheid, opdat niet langer onzuiverheden in bet bloed achterblijven en zich door het gebeele lichaam versprei den. Geef de kwaal geen gelegenheid om vasten voet te krijgen. Foster's Rugpijn Nieren Pillen zullen onschatbaar voor u blijken. Menscben, die zich nog kwiek voelen op 80 jarigen leeftijd, zeggen dat dit geneesmiddel een nieuw levenstijdperk voor hen opende. Foster's Pillen kunnen veilig gebruikt worden, zij werken uit sluitend op de nieren en blaas, niet op de lever, maag of ingewanden. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waar door gü zeker zijt geen verlegen buiten- landsch goed te ontvangen. Prijs fll.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpilfen MaagpiUen 2a!f levert uit groote voorraad steeds zooals Authraeiet, Ruhrkolen, Eier kolen, Bruinkolen, Hout, Turf, enz. Aan betzelfde adres kan binnenkort een geplaatst worden, plichtsgetrouwheid ver- eischte. E. EVERTSE. Korte Gortstraat, bij de Markt. Het beste geneesmiddel voor een trage lever, schele hoofdpijn, verstopping en slechte spijsvertering is een dosis Foster's Maagpillen. Deze pillen regelen de vloeiing der gal van de lever naar de ingewanden. Nu en dan een dosis ,Foster's Maagpillen verzekert goede werking van lever en inge wanden, en is het beste voorbehoedmiddel tegen een slechte gezondheid. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 065 in apotheken en drogistzaken. en Influenza kan men het beste bestrijden door Sanaperin-Tabletten (Mijnhardt) Bp Apoth. en Drogisten. Buisje 75 cent. een mooie Kameremmer-Kachel met plaat en buizen, Trap-Naaimachine, Amerik. greenen Slaapk.-Tafel, Kamergemakje, groote Koperen Ketel, 4 Weener gaatjes- Stoelen, electrische Lamp en 2 Kamer schermen. Te zien LANGE NOORD STRAAT L 117 (beneden), a.s. Vrijdag en Zaterdag van 26 uur. TÈ KOOP een le klas Adres bureau van dit blad. Volkskleedinpagazijnen vJ - 'v&'- li :lr -- V.: Wy hebben voor U Aanbevelend, VRAAUT HET U.W WINICE-U flinke KRUIWAGENS van bard hout, geheel compleet. No. I f 11.50, No. II f13.No. Ill f 15.alle andere mo dellen prijs op aanvraag. Afzonderlijke Kruiwagen wielen van f 4.50, f 5.en f5.60, Handkar-, Wagen- en Rijtuig wielen, prijs op aanvraag. huurprijs f 2.50 per week. Adres bureau van dit blad. ÜtMyfoyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysZï-. mooi eiken Buffet (handwerk), mas sief eiken Schrijftafel met opstand, noten gesch. Kabinet, nieuwe en gebruikte gesch. Linnenkasten, 2 Mahonie halve Kastjes, 2-persoons gesch. Ledikant, eiken Uittrek- en andere Tafels, 6 Stoelen en een Fauteuil, zeer geschikt voor café of tuin, Spikkelmatstoelen, Stoelen met leer, groote en kleine Spiegels, Waschtafels, Nachtkastjes, enz. enz. In het Magazijn van nieuwe en gebruikte Meubelen. Meubelmaker, Vlissingschestraat. N.B. Inkoopen van alleen zinde lijke Meubelen. jonge Kuikens met en zonder Kloek, by C. Sturm, Oude Veerscheweg. Te Koop een goed onderhouden Adres Hoogstraat I 128. f'- doch zonder Bon of Cadeaux, maar KWALITEIT voor uw geld, altijd versch verkrijgbaar Gravenstraat 275. Ledikanten met toebehooren, Wasch tafels, Stoelen, Nachtkastjes en Tafels. Adres bureau van dit blad. Nu moet iedereen een flesch in huis hebben. Vannacht nog kunt gij dat beroemde huismiddel noodig hebben, voor Uzelf of voor Uw kinderen. DUS^ tiaam Jé CO (fi C8 03 ;sr verschillende koppels en jonge, w.o. met diploma wedvlucht. Tevens goed onder houden donkerblauwe Kinderwagen. Adres Seisweg R 144. Kinderwagens. Korte Gortstraat. 250 Kilo puike Aardappelen, goede Kapok bedden met toebeh., Petroleumkachels, Stoelen, enz. Adres Vliss.straat 173. Te Koop by Inschrijving EEN FLINKE WERKMANSWONING voorz. van regenbak, waterleiding en elect, licht. Te bezichtigen Werfstraat P 152. Briefjes in te leveren vóór 28 April, Veersche weg T 253.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1