HUISMOEDERS „DE LENTE IS ER!" F. MALJERS ZOON, Vlissingschestr. 58, M'burg. Reclame-Aanbiedingen, Verkoophuis Gortstraatl8 ie n Mooie stokjes Appels PRUIMEN en dus ook Neem nu een VERSTANDIG BESLUIT! Uw helpster zijn in die komende Schoonmaakdagen! Intsspaarliant Boaarflstraat D 51 iileMri, J.r MOELIJKEN. Firma J. A. PIETERS, Ml (te Borstel- es Bsamnrk D. C. Bouwense iiÉüe» gd OvgMgd. i koline Uw belang is het ZEELANDIA ZEEPPOEDER te koopen. Alleen bij ZEELANDIA ZEEPPOEDER wordt U het H006STE VETGEHALTE gegarandeerd 11 Ze heeft een vetgehalte van 36-40 pCt. De bons van Zeeppoeder, Zeep en Soda kunt U samen bewaren voor mooie cadeaux, mede dank zij den GROOTEN OMZET. Vraagt ze dus uwen Winkelier, let op het merk op ieder pakje! Vraagt hem ook een Cadaaulijst Uitsluitend voor H.H. Winkeliers verkrijgbaar bij: Vitrages Karpetten 3x4 Tafelzeil Matten per ei Kinderjurken Kinderpakjes Tafelkleedjes Kousen Heeren Overhemden Heeren Sokken Heeren Bretels Corsages Kinder Directoire 29r 24, 11 cent 725 89 27 69 69 59 22 169 22 35 39 24 MIDDELBURG. LIMONADES. BIER, WIJN, GEDISTILLEERD EN NATUURLIJKE BRONWATEREN VerkoopdepótLAN6EDELFÏ A 90-91 Geschilderde Kastan f 27,50 Voor de Schoonmaak In de „NIEUWE BAZAR" Een nieuw Keerenrijwiel Ruime Bovenwoning Zuivere Was met Terpentijn. 2 groote doozen voor 25 et. Korte Delft G 3. Versche Borstplaat D. van dor Made. Ziek 5 niet Ziek Natuurwijnen en Gedistilleerd R. J. P. HEERÖLDT. W. P. MALJERS, Markt. Mag. DE HONDT, Dam. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. Aangesloten bij de Vereeniging van Modevakscholen in Nederland. Aanmelding van Leerlingen dagelijksi!vanaf 7 April aan de Bogardzaal. ZIE ETALAGE. ZIE ETALAGE. Er is GEEN BETER en BETROUWBAARDER adres voor dan VLASMARKT K 150 TELEFOON 207 MIDDELBURG. VLUGGE, SPOEDIGE en NETTE BEDIENING. Contant on in Huur. MIDDEL BURG is een probaat versterkingsmiddel bij genezende zieken, vanaf .f2 per flacon. Bij Apothekers en Drogisten Zijt gij ©en lijder? AMEUBLEMENTEN (leerdoek naar keus) <35,00 Colbert Costumes in de nieuwste dessins Radiostoffen vanaf f 12,50 Jongeheeren Costumes 3,50 Matrozenpakjes 4,75 IJzersterke Heerensokken 0 25 Sportkousen 0,85 Overhemden 2,25 Grootste sorteering HOEDEN, PETTEN, BARETTEN, BRETELS, ZELFBINDERS, DASSEN, STRIKJES enz. ZIE ETALAGE. VOOR DE SCHOONMAAK Vloerzeilen, Tapis Beige Karpetten, Vitrage en Overgordijnstoffen. Indien U dit artikel nog niet ge bruikt, raden wij U aan dit nog heden te doen. Alleen bij 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Beste Cacaobrokken. RUMBQ0NEN 8 cent per stuk. JE ADRES J. C. BOUWENS, Mr. Smid, Het Adres van prima kwaliteit tegen lage prijzen, is de 50-jarig bestaande firma 48 cent per pond. 25 cent per pond. Het beste adres «oor het opdoen «an is BREE E 215. DE GROOTE SCHOONMAAK Laat Zeelandia Zeeppoeder, Zeep en Soda - - - W - V- „i -•4.V-V Goedgekeurd by Kon. Besluit van 26 Aug. 1911, No. 45. Le3 zal worden gegeven in Patroonteekenen, Knippen en Costuumnaaien. Examenopleiding voor Costumière, Coupeuse en Leerares. Tevens lessen voor eigen gebruik. Ochtend-, Middag- en Avondlessen. Meisjes pas van school komende, kunnen zich ook aanmelden voor gewone naailessen. Prys hiervan is van 25 uur dagelyks f 3,per maand. De Leerares, n II II II II II II II II II II •.'v rf-- -_A vSgg Lydt gy aan zenuwzwakte Hebt gy last dat gy niet kunt in slapen? Zyt gy, des morgens by het opstaan al, vermoeid? Hebt gy een .gevoel dat U alles te veel is? Ontbreekt U de levenslust; de kracht en energie? Lijdt gy aan koofdpynaan suizen in het hoofd en de ooren? Zyt gy zenuwachtig en angstig; zyt gy prikkelbaar en zwaarmoedig dan moet gy niet lang wachten maar daaelyk dien vijand bestryden en die zwakte overwinnen. De SANGUINOSE is „het" middel dat U stellig en spoedig helpen kan. Honderden by honderden hebben dit reeds ondervonden. Neem er de proef van. Zy zal U ook helpen. SANGUINOSE kost per flesch f 2,-, 6 fl. f 11,12 fl. f21,—. WACHT U VOOR NAMAAK. Te verkrygen by de meeste Apothekers en goede Drogisten. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co., Den Haag. Te Middelburg by: N.V. v.b. C. A SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. MEUBELHANDEL P. J. JONGEPIER, Veersche Singel Middelburg. RUIME SORTEERING ENZ. NOORDPOORTSTRAAT M 4. voordeelige aanbieding van MEUBELHANDEL P. J. JONGEPIER, Veersche Singel Middelburg. te koop (Gazelle). Adres Snijders, Eigenliaardstraat 231. te huur. Adres Singelstraat 172. Pr. versche Runderlappen 70 ct., Kalfs- vleesch 75, Varkenslappen 80, Rund- of Varkensgehakt 65, Vet Schapenvleesch 50 ct. Alles per 5 ons. Dik vet gezouten Spek 1 gulden per kilo. H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat. voor GUMMIBANDEN om Kinderwagen wielen te leggen tegen lagen prys, is by Wagenaarstraat, Middelburg. 0 A3 B A S.&. Bi A9 ,ys~a' en I Z3 Indien gij vermagert indien gij lijdt in de lenden indien gij pijnen voelt in armen en beenen Indien gij altijd vermoeid zijt. 's morgeas bij het opstaan: indien gij hoofdpijn hebt, het geheugen verslechtindien 9 gij krachteloos en moedeloos zijt. fH zonder wilskracht, zonder levenslust: indien gij zwarte gedachten hebt; j§jj indien gij slecht slaaptindien gij fgjj aan de maag lijdt, krampen hebt. gg hartkloppingen, zweten bij de minste mg krachtinspanning, warme opruiingen. schemeringen oorruischingen. s'eken r ÈS in de zijde. Iodien gij vruchteloos pi allei hebt beproefd en gij niet ge- fl nezen zijt, aarzelt niet ea neemt Uw toevlucht tot Ei d© echte zenuwhersteller van Apothokor H. VAN AK£Nt Apotheker-Specialist te Sehnete. jgj die reeds duizenden zenuw k lijders volkomen genezen heeft. KOLINE Is verkrijgbaar bij Apoth. ggj en Drogisten ad. f 2.50 per flacon. Hoofddepot voor Holland SISCHULTE en THIEMF, 1 J Postbus 55 Middelburg. SViVBV BV

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2